Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------‫۝‬----------

TỐNG VĂN THUẬN

Tên đề tài:

“ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA XÃ CÙ VÂN - HUYỆN ĐẠI TỪ
TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 – 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Địa Chính & Môi Trƣờng
: Quản Lý Tài Nguyên

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------‫۝‬----------

TỐNG VĂN THUẬN

Tên đề tài:

“ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA XÃ CÙ VÂN - HUYỆN ĐẠI TỪ
TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 – 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Địa Chính & Môi Trƣờng
: K44 N02 – ĐCMT
: Quản Lý Tài Nguyên
: 2012 - 2016

Giáo viên hƣớng dẫn: ThS. Đặng THị Hồng Phƣơng
Khoa Quản Lý Tài Nguyên – Trƣờng ĐH Nông Lâm

Thái Nguyên, năm 2016


LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập và nghiên cứu tại trƣờng, đƣợc sự quan tâm của
Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên - Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, dƣới sự hƣớng dẫn tận tình của Cô giáo - ThS. Đặng Thị Hồng Phƣơng,


em đã tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cù
Vân, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015”.
Đến nay em đã hoàn thành đề tài. Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn đến
các thầy cô giáo trong Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, cô giáo Th.S.
Đặng Thị Hồng Phƣơng, đã trực tiếp hƣớng dẫn em hoàn thành khóa luận này.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới UBND xã Cù Vân - huyện Đại Từ - tỉnh
Thái Nguyên đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập.
Em xin trân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã giúp đỡ trong suốt thời
gian qua.

Thái Nguyên,Ngày …. tháng 05 năm 2016
Sinh viên
Tống Văn Thuận

1


MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ 1
MỤC LỤC .................................................................................................................. 2
DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHÓA LUẬN ................................................. 5
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... 6
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................ 8
1.1 Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................... 8
1.2. Mục đích của đề tài ......................................................................................... 9
1.3.Yêu cầu của đề tài ............................................................................................ 9
1.4 .Ý nghĩa của đề tài .......................................................................................... 10
PHẦN 2: TỐNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................................ 11
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài .............................................................................. 11
2.1.1 Cơ sở lý luận của quản lý nhà nƣớc về đất đai ........................................... 11
2.1.2. Cơ sở pháp lý của công tác cấp GCNQSDĐ ............................................. 23
2.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ trong cả nƣớc và tỉnh Thái Nguyên và
huyện Đại Từ ....................................................................................................... 30
2.2.1. Tình hình cấp GCNQSDĐ trong nƣớc....................................................... 30
2.2.2 Tổng quan tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên và huyện Đại Từ...................................................................... 31
2.2.2. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Đại Từ............ 32
PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................ 35
3.1 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .................................................................. 35
3.2 Đại điểm và thời gian tiến hành ..................................................................... 35
3.3 Nội dung nghiên cứu ...................................................................................... 35
3.3.1 Sơ lƣợc điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Cù Vân giai đoạn
2013 - 2015 .......................................................................................................... 35
3.3.2 Sơ lƣợc tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã Cù Vân giai đoạn
2013 - 2015........................................................................................................... 35
3.3.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của xã Cù Vân giai đoạn 2013 - 2015 ........ 35
3.3.4 Đánh giá theo phiếu điều tra ở địa phƣơng ................................................. 35
3.3.5 Những mặt thuận lợi khó khăn và giải pháp khắc phục.............................. 35
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 35
2


3.4.1 Phƣơng pháp thống kê, thu thập số liệu, tài liệu ......................................... 35
3.4.2. Phƣơng pháp phân tích và tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập đƣợc ........... 36
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................................... 37
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội................................................................ 37
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................... 37
4.1.2. Các nguồn Tài nguyên: .............................................................................. 38
4.1.3. Thực trạng môi trƣờng: .............................................................................. 40
4.1.4.Tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. ................................... 40
4.1.5. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế:.................................................... 41
4.1.6.. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: ................... 44
4.1.7. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xá hội và môi trƣờng .......... 45
4.2. Sơ lƣợc công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai, tình hình sử dụng đất của
xã Cù Vân giai đoạn 2013 – 2015 ........................................................................ 46
4.2.1. Hiện trạng và tình hình sử dụng đất của xã................................................ 46
4.2.2. Đánh giá tình hình biến động đất đai của xã .............................................. 48
4.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã
Cù Vân giai đoạn 2013 – 2015............................................................................. 51
4.3.1. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Cù Vân –
huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên ........................................................................ 51
4.3.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ
gia đình, cá nhân của xã Cù Vân giai đoạn 2013 – 2015 ..................................... 52
4.3.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các các
cơ quan, tổ chức của xã Cù Vân giai đoạn 2013-2015 ....................................... 53
4.3.4. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo loại đất
của xã Cù Vân giai đoạn 2013 - 2015 .................................................................. 55
4.3.5. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các năm
của xã Cù Vân giai đoạn 2013 - 2015 .................................................................. 57
4.3.6. Nguyên nhân các thửa đất chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất của xã Cù Vân giai đoạn 2013 – 2015 .................................................. 59
4.4. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất của xã Cù Vân................................................................................... 61
4.4.1. Thuận lợi .................................................................................................... 61
4.4.2. Khó khăn .................................................................................................... 61
3


4.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất của xã Cù Vân ........................................................................ 62
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................. 62
5.1. Kết luận ......................................................................................................... 62
5.2. Kiến nghị ....................................................................................................... 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 63

4


DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHÓA LUẬN
Trang
Bảng số 1. Thống kê sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi qua một số năm . ........... 42
Bảng số 02: Thống kê hiện trạng số hộ, số khẩu. .................................................... 44
Bảng 4.5: Hiện trạng sử dụng đất đai của xã Cù Vân năm 2013 ............................. 48
Bảng 4.6: Biến động đất đai từ năm 2013 - 2015 của xã Cù Vân ........................... 50
Bảng 4.7: Kết quả cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân của xã Cù Vân
giai đoạn 2013 - 2015 ............................................................................. 52
Bảng 4.8: Kết quả cấp GCNQSD đất cho các cơ quan, tổ chức của xã Cù Vân
giai đoạn 2010 - 2013 ............................................................................. 54
Bảng 4.9: Kết quả đã cấp và chƣa cấp GCNQSD đất theo loại đất của xã Cù
Vân giai đoạn 2013 - 2015 ..................................................................... 55
Bảng 4.10: Kết quả cấp GCNQSD đất theo các năm của xã Cù Vân giai đoạn
2013 - 2015............................................................................................. 58
Bảng 4.11: Tổng hợp kết quả nguyên nhân chƣa đƣợc cấp GCNQSD đất cho
các đối tƣợng sử dụng đất của xã Cù Vân giai đoạn 2013 – 2015......... 60

5


DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 4.1. Kết quả cấp GCNQSD đất cho các tổ chức của xã Cù Vân giai đoạn
2013 - 2015............................................................................................... 55
Hình 4.2. Kết quả đã cấp và chƣa cấp GCNQSD đất theo loại đất của xã Cù
Vân giai đoạn 2013 - 2015 ....................................................................... 56
Hình 4.3. Kết quả cấp GCNQSD đất theo các năm trên địa bàn xã Cù Vân giai
đoạn 2013 - 2015 ...................................................................................... 59
Hình 4.4. Nguyên nhân chƣa đƣợc cấp GCNQSD đất cho các đối tƣợng sử
dụng đất trên địa bàn xã Cù Vân giai đoạn 2010 – 2013 ......................... 60

6


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng

UBND

Uỷ ban nhân dân

NĐ - CP

Nghị định chính phủQuyết định

BTNMT

Bộ tài nguyên môi trƣờng

TN và MT

Tài nguyên và Môi trƣờng

BNV

Bộ nội vụ

CT - TTg

Chỉ thị thủ tƣớng

TCĐC

Tổng cục địa chính

ĐKĐĐ

Đăng ký đất đai

TT

Thông tƣ

VPĐKQSDĐ

Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất

ĐKTK

Đăng kí thống kê

7


PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại
và phát triển của con ngƣời và các sinh vật khác trên trái đất. Đó là tƣ liệu sản xuất
đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng sống, là địa bàn phân
bố dân cƣ, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Mỗi
quốc gia, mỗi địa phƣơng có một quỹ đất đai nhất định đƣợc giới hạn bởi diện tích,
ranh giới, vị trí...
Việc sử dụng và quản lý quỹ đất đai này đƣợc thực hiện theo quy định của
nhà nƣớc, tuân thủ luật đất đai và những văn bản pháp lý có liên quan. Luật đất đai
năm ra đời đã xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nƣớc thống nhất
quản lý. Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai thì công tác
đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đƣợc thực hiện nghiêm
túc.
Công tác này không chỉ đảm bảo sự thống nhất quản lý mà còn bảo đảm các
quyền lợi và nghĩa vụ cho ngƣời sử dụng, giúp cho ngƣời sử dụng đất yên tâm đầu
tƣ, sản xuất, xây dựng các công trình... Hiện nay vấn đề về đất đai là vấn đề đƣợc
nhiều ngƣời quan tâm, tranh chấp, khiếu nại, lấn chiếm đất đai thƣờng xuyên xảy
ra và việc giải quyết vấn đề này cực kỳ nan giải do thiếu giấy tờ pháp lý.
Cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc nhƣ ngày nay đã
làm cho thị trƣờng bất động sản trở nên sôi động, trong đó đất đai là hàng hoá chủ
yếu của thị trƣờng này. Nhƣng thực tế trong thị trƣờng này thị trƣờng ngầm phát
triển rất mạnh mẽ. Đó là vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay. Để đảm bảo cho thị
trƣờng này hoạt động công khai, minh bạch thì yêu cầu công tác đăng ký cấp giấy
chứng nhận phải đƣợc tiến hành.
Một vấn đề quan trọng của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là
giúp cho nhà nƣớc có cơ sở pháp lý trong việc thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn
ngân sách cho nhà nƣớc. Vì vậy để thực hiện tốt việc quản lý nhà nƣớc về đất đai
và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tƣợng sử dụng đất hợp pháp có quyền lợi và
nghĩa vụ đối với nhà nƣớc trong việc sử dụng đất đai thì nhiệm vụ không thể thiếu
đƣợc là phải thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ trên phạm vi cả nƣớc, để dựa vào
đó nhà nƣớc quản lý chặt chẽ hơn quản lý tới từng thửa đất giúp cho việc sử dụng
đất hiệu quả hơn nữa.

8


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×