Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã Phúc Thuận Thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013– 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

PHẠM THỊ THU HIỀN
Khóa luận:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI
XÃ PHÚC THUẬN – THỊ XÃ PHỔ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN
“2013–2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa


: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

THÁI NGUYÊN – 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

PHẠM THỊ THU HIỀN
Khóa luận:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI
XÃ PHÚC THUẬN – THỊ XÃ PHỔ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN
“2013 – 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Lớp

: K44 - ĐCMT - N02

Khóa học

: 2012 - 2016


Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Dƣơng Thị Thanh Hà

THÁI NGUYÊN – 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một trong những giai đoạn quan trọng trong quá
trình đào tạo sinh viên của nhà trường. Đây là khoảng thời gian sinh viên
được tiếp cận thực tế, đồng thời củng cố những kiến thức đã được học trong
nhà trường.
Được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm và Ban chủ
nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá
công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã Phúc Thuận- Thị xã Phổ Yên-tỉnh
Thái Nguyên giai đoạn 2013– 2015". Trong quá trình thực tập em đã nhận được
sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo, các bạn lớp 44-ĐCMT, các cô chú và
các anh chị Văn phòng đăng ký QSD đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị
xã Phổ Yên.
Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới cô giáo hướng dẫn
Th.s Dương Thị Thanh Hà người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt
quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận.
Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn tới các bác, cô chú, anh chịtại Văn
phòng ĐK-QSD Đất, Phlòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên giúp
đỡ em trong quá trình thực tập tốt nghiệp.
Do thời gian nghiên cứu và năng lực bản than còn có hạn, đặc biệt là
kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đề tài của em không tránh khỏi những
sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô giáo và các bạn sinh
viên để khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên
Phạm Thị Thu Hiền


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2014.............................. 31
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2014 ....................... 32
Bảng 4.3: Hiện trạng đất chưa sử dụng năm 2014 .......................................... 33
Bảng 4.4: Kết quả chuyển đổi quyền sử dụng đất tại xã Phúc Thuận từ năm
2013 – 2015..................................................................................... 34
Bảng 4.5: Kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Phúc Thuận từ
năm 2013- 2015 .............................................................................. 36
Bảng 4.6: Kết quả tặng cho quyền sử dụng đất tại xã Phúc Thuận từ năm
2013 – 2015..................................................................................... 39
Bảng 4.7: Kết quả thừa kế QSDĐ trên địa bàn xã Phúc Thuận giai đoạn 2013
– 2015 .............................................................................................. 41
Bảng 4.8: Sự hiểu biết của người dân về chuyển QSDĐ ................................ 44
Bảng 4.9: Sự hiểu biết của người dân về chuyển đổi QSDĐ.......................... 46
Bảng 4.10: Sự hiểu biết của người dân về chuyển nhượng QSDĐ ................ 48
Bảng 4.11: Sự hiểu biết của người dân về cho thuê, cho thuê lại QSDĐ ....... 50
Bảng 4.12: Sự hiểu biết của người dân về tặng cho QSDĐ ............................ 52
Bảng 4.13: Sự hiểu biết của người dân về thừa kế QSDĐ ............................. 53
Bảng 4.14: Sự hiểu biết của người dân về thế chấp QSDĐError! Bookmark
not defined.
Bảng 4.15: Sự hiểu biết của người dân về bảo lãnh bằng giá trị QSDĐ ........ 56
Bảng 4.16: Sự hiểu biết của người dân về góp vốn bằng giá trị QSDĐ ......... 57


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1: Biểu đồ thể hiện sự hiểu biết của người dân về các hình thức
chuyển quyền sử dụng đất............................................................... 59


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu viết tắt

Nguyên nghĩa

CBQL

Cán bộ quản lý

NDSXPNN

Người dân sản xuất phi nông nghiệp

NDSXNN

Người dân sản xuất nông nghiệp

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

UBND

Ủy ban nhân dân


v

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1
1. Đặt vấn đề ....................................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát............................................................................ 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................. 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................................3
1.4.1.Ý nghĩa học tập và nghiên cứu khoa học .......................................... 3
1.4.2.Ý nghĩa thực tiễn ............................................................................... 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU..................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................................4
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài ................................................................... 4
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài .................................................................... 7
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài ................................................................. 8
2.2. Khái quát về chuyền QSDĐ ................................................................................ 10
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất ...................................... 10
2.2.2.Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo
cơ chế một cửa tại xã, phường, thị trấn .................................................... 15
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................. 20
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 20
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................... 20
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 20
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành........................................................................... 20
3.2.1. Địa điểm tiến hành nghiên cứu ...................................................... 20
3.2.2.Thời gian nghiên cứu ...................................................................... 20
3.3. Nội dung nghiên cứu. ........................................................................................... 20


vi

3.3.1.Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã
Phúc Thuận .............................................................................................. 20
3.3.2. Đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng đất trong toàn xã ............ 20
3.3.3. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất theo 8 hình thức
chuyển quyền được quy định trong Luật Đất đai 2003. ........................... 21
3.3.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Phúc Thuận về công tác
chuyển quyền sử dụng đất. ....................................................................... 21
3.4. Phương pháp nghiên cứu. .................................................................................... 21
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ............................................ 21
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ sơ cấp ....................................... 21
3.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu............................. 21
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................ 22
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Phúc Thuận ................................... 22
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của xã Phúc Thuận .......................................... 22
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ............................................................... 23
4.1.3.Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường
của xã Phúc Thuận ................................................................................... 30
4.2. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai tại xã Phúc Thuận .......... 31
4.3. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất theo các hình thức chuyển
quyền trên địa bàn huyện............................................................................................. 34
4.3.1 Đánh giá công tác chuyển đổi quyền sử dụng đất tại xã Phúc Thuận
giai đoạn 2013 – 2015 .............................................................................. 34
4.3.2. Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên xã Phúc
Thuận giai đoạn 2013 -2015..................................................................... 35
4.3.3 Đánh giá công tác cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất tại xã
Phúc Thuận giai đoạn 2013 - 2015 .......................................................... 38
4.3.4. Đánh giá công tác tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc
Thuận 2013 – 2015 ................................................................................... 39


vii

4.3.5. Đánh giá công tác để thừa kế quyền sử dụng đất tại xã Phúc Thuận
giai đoạn 2013 – 2015 .............................................................................. 40
4.3.6. Đánh giá công tác thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất tạị xã
Phúc Thuận giai đoạn 2013– 2015 ........................................................... 42
4.3.7. Đánh giá công tác bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất tại xã
Phúc Thuận giai đoạn 2013 – 2015 ......................................................... 43
4.3.8. Đánh giá công tác góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại xã
Phúc Thuận giai đoạn 2013 – 2015 .......................................................... 43
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Phúc Thuận về chuyển quyền sử dụng
đất................................................................................................................................... 44
4.4.1. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Phúc Thuận về những quy
định chung chuyển quyền quyền sử dụng đất theo số liệu điều tra ......... 44
4.4.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Phúc Thuận về các hình
thức chuyển quyền sử dụng đất ................................................................ 45
4.4.3. Tổng hợp sự hiểu biết của người dân xã Phúc Thuận về cá hình
thức chuyển quyền sử dụng đất ................................................................ 58
4.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục để đẩy mạnh
công tác chuyển quyền sử dụng đất............................................................................ 59
4.5.1. Thuận lợi ........................................................................................ 59
4.5.2. Khó khăn ........................................................................................ 60
4.5.3. Giải pháp ........................................................................................ 60
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................... 62
5.1. Kết Luận ................................................................................................................ 62
5.2. Kiến Nghị .............................................................................................................. 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.Đặt vấn đề
Đất đai là tài nguyên quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng. Đất
đai được coi là tư liệu sản xuất đặc biệt bởi nó không chỉ là đối tượng lao
động mà còn là tư liệu lao động. Không chỉ vậy, đất đai còn có vị trí cố định,
tính giới hạn về không gian, tính vô hạn về thời gian sử dụng. Những đặc tính
đó không một loại tư liệu nào có thể thay thế trong quá trình sản xuất. Đất đai
là loại tài nguyên không tái tạo và nằm trong nhóm tài nguyên hạn chế của
Việt Nam, là nguồn tài nguyên giới hạn về số lượng, vị trí cố định trong
không gian, và không thể di chuyển được theo ý muốn chủ quan của con
người. Ý thức được tầm quan trọng của công tác quản lý và sử dụng đất đai
một cách phù hợp và hiệu quả, Nhà nước ta đã sớm ban hành và hoàn thiện
các văn bản luật để quản lý nguồn tài nguyên quý giá này. Nhưng chỉ đến
Luật Đất đai năm 2003, chuyển QSDĐ mới được quy định một cách có hệ
thống về các hình thức chuyển quyền cũng như các trình tự, thủ tục thực hiện
chúng. Trong quá trình thực hiện và sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013
ra đời, hoàn thiện hơn khắc phục những tồn tại của Luật Đất đai 2003, những
vấn đề về chuyển QSDĐ được quy định chặt chẽ và cụ thể về số hình thức
chuyển quyền và trình tự thủ tục chuyển quyền cũng như những vấn đề liên
quanđến nền kinh tế phát triển mạnh như hiện nay, quá trình đô thị hóa diễn
ra trên quy mô toàn cầu gây ra những lo ngại như: bùng nổ dân số, ô nhiễm
môi trường, mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất trong đó qũy đất có hạn thì
việc sử dụng đất như thế nào là môt bài toán khó. Tất cả những trở ngại đó là
áp lực nặng nề đặt lên vai các nhà quản lý đất đai.
Xã Phúc Thuận là một xã đang phát triển thuộc Thị xã Phổ Yên, tỉnh
Thái Nguyên. Trong những năm qua, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×