Tải bản đầy đủ

Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân. (Khóa luận tốt nghiệp)

i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NÔNG THỦ Y TIÊN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG
KHU CÔNG NGHIỆP TAM DƢƠNG II KHU VỰC XÃ KIM LONG,
HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN ĐỜI SỐNG VÀ
VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI DÂN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành


: Địa chính môi trƣờng

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ii
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NÔNG THỦ Y TIÊN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG
KHU CÔNG NGHIỆP TAM DƢƠNG II KHU VỰC XÃ KIM LONG,
HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN ĐỜI SỐNG VÀ
VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI DÂN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Lớp: K44 - ĐCMT - N02

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn

: PGS.TS Trầ n Văn Điền

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là quá trình học tập để cho mỗi sinh viên vận dụng
những kiến thức, lý luận đã đƣợc học trên nhà trƣờng vào thực tiễn, tạo cho
sinh viên làm quen những phƣơng pháp làm việc, kỹ năng công tác. Đây là giai
đoạn không thể thiếu đƣợc đối với mỗi sinh viên trong quá trình học tập. Đƣợc
sự nhất trí của Ban giám hiệu Nhà trƣờng, Khoa Quản lý tài nguyên, Trƣờng
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em nghiên cứu đề tài: “Đánh giá ảnh
hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực
xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm
của người dân”.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Quản lý
tài nguyên, ngƣời đã giảng dạy và đào tạo hƣớng dẫn chúng em và đặc biệt là
Thầy giáo PGS.TS. Trần Văn Điền, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ
em trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị đang công tác tại Văn phòng
Đăng kí đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiệt tình
giúp đỡ em trong quá trình thực tập tốt nghiệp.
Do thời gian có hạn, bƣớc đầu mới làm quen với phƣơng pháp mới chắc
chắn báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng
góp của các thầy, cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên để khóa luận này đƣợc
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2016
Sinh viên
Nông Thủy Tiên


ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Stt

Chữ viết đầy đủ

1

LĐĐ

Luật Đất đai

2

GPMB

Giải phóng mặt bằng

3

UBND

Ủy ban nhân dân

4

TĐC

Tái định cƣ

5

WB

Ngân hàng thế giới

6

BAH

Bị ảnh hƣởng

7

ADB

Ngân hàng Phát triển Châu Á

8

AN – QP

An ninh quốc phòng

9

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

10

NĐ-CP

Nghị định – Chính phủ

11

KCN

Khu công nghiệp

12

TB-UBND

Thông báo của Ủy ban nhân dân

13

QĐ-UBND

Quyết định của Ủy ban nhân dân

14

TTg

Thủ tƣớng

15

MĐXD

Mật độ xây dựng

16

CCT

Cơ cấu tầng


iii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Hiện trạng dân số trên địa bàn xã Kim Long năm 2014. ............... 22
Bảng 4.2 : Tổng hợp chi tiêu, cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã Kim Long ........ 24
Bảng 4.3: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất KCN Tam Dƣơng II- khu A ..... 25
Bảng 4.4: Diện tích đất bị thu hồi tại xã Kim Long ........................................ 29
Bảng 4.3: Phƣơng thức sử dụng tiền bồi thƣờng, hỗ trợ của các hộ dân. ....... 37
Bảng 4.4:Tình hình lao động và việc làm của các hộ dân bị thu hồi đất ........ 38
Bảng 4.5: Tình hình thu nhập của các hộ sau khi bị thu hồi đất ..................... 40

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1: Hiện trạng sử dụng đất Xã Kim Long ............................................. 23
Hình 4.2: Công ty TNHH VITTO-VP ............................................................ 26
Hình 4.3: Sự thay đổi về ngành nghề của các hộ gia đình .............................. 39


iv

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..........................................................................ii
DANH MỤC CÁC BẢNG ..........................................................................................iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................................................................iii
MỤC LỤC .....................................................................................................................iv
PHẦN 1: MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
2.2. Mục tiêu của nghiên cứu ........................................................................................ 2
3.3. Yêu cầu nghiên cứu .................................................................................... 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................... 4
2.1. Thu hồi đất và các vấn đề liên quan ........................................................... 4
2.1.1 Thu hồi đất và bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ .......................................... 4
2.1.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng .... 4
2.2. Thực trạng chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ của một số nƣớc, tổ
chức trên thế giới và ở Việt nam khi thực hiện việc thu hồi đất. ...................... 8
2.2.1. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ của Nhật Bản khi thực hiện
việc thu hồi đất. ................................................................................................. 8
2.2.2. Các tổ chức ngân hàng quốc tế ............................................................... 9
2.2.3. Thực trạng chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ khi thu hồi đất ở
Việt Nam ......................................................................................................... 13
2.2.4. Tình hình xây dựng các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc ............................... 14
2.2.5. Các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật đất đai về bồi thƣờng khi Nhà
nƣớc thu hồi đất ............................................................................................... 15
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 18
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu............................................................ 18
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 18


v

3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 19
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .....................................................................21
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Kim Long ................................... 21
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 21
4.1.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội .................................................................... 22
4.2. Khái quát về dự án khu công nghiệp Tam Dƣơng II ............................... 25
4.3. Tình hình thu hồi đất và công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ của dự
án ..................................................................................................................... 26
4.3.1. Chính sách áp dụng ............................................................................... 26
4.3.2. Trình tự thực hiện .................................................................................. 27
4.3.3. Đối tƣợng và điều kiện đƣợc bồi thƣờng ............................................. 28
4.3.4. Đánh giá chung ..................................................................................... 29
4.3.5. Tình hình thu hồi đất, bồi thƣờng và hỗ trợ cho ngƣời dân bị thu hồi đất ....... 32
4.3.6. Việc làm của ngƣời bị thu hồi đất ......................................................... 37
4.3.7. Tác động đến thu nhập ngƣời bị thu hồi đất. ...................................................39
4.4. Đánh giá chung ........................................................................................ 41
4.5. Các giải pháp đảm bảo đời sống và việc làm cho ngƣời dân sau khi bị thu hồi
đất...................................................................................................................................43
4.5.1. Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu nâng cao đời sống, việc làm của ngƣời dân
bị thu hồi đất cho khu công nghiệp..............................................................................43
4.5.2. Các giải pháp tạo việc làm cho ngƣời dân bị thu hồi đất tại xã Kim
Long. ............................................................................................................................43
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................48
5.1. Về tình hình bồi thƣờng, hỗ trợ của dự án: .............................................. 48
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................51
PHỤ LỤC.........................................................................................................................


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Trên con đƣờng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, để chuyển
dịch cơ cấu ngành sang hƣớng công nghiệp hoá thì việc thu hồi đất, chuyển
mục đích sử dụng đất để xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị tập
trung nhằm phát triển kinh tế xã hội là điều hết sức cần thiết và quan trọng.
Quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ngày càng diễn ra mạnh mẽ ở các tỉnh,
Thành phố có vị trí địa lý và địa hình thuận lợi đã làm ảnh hƣởng sâu sắc đến
đời sống kinh tế và văn hoá của dân địa phƣơng, làm biến đổi cả về chiều sâu
của xã hội nông thôn truyền thống. Sự thay đổi đời sống ngƣời dân có đất bị
thu hồi là một vấn đề mang tính thời sự cấp bách, trở thành vấn đề mang tính
xã hội trên cả nứơc. Đi cùng với những cơ hội phát triển kinh tế là những
thách thức về vấn đề an sinh xã hội nhƣ thiếu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp cao
gia tăng với các tệ nạn xã hội đang đặt ra cho các nhà quản lý cũng nhƣ các
nhà hoạch định cần giải quyết.
Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, cách
Thủ đô Hà Nội hơn 50 km có các điều kiện tự nhiên cũng nhƣ vị trí địa lý vô
cùng thuận lợi. Trong 10 năm kể từ sau khi tái lập đã trở thành một tỉnh có tốc
độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đứng đầu cả nứơc, hàng năm cho phép
chuyển hàng 100 ha đất nông nghiệp sang các mục đích khác thì sau giai đoạn
mở rộng thu hút đầu tƣ ban đầu, đời sống ngƣời dân, môi trƣờng ở các khu
vực đã chuyển mục đích sử dụng đang là vấn đề đƣợc các cấp, các ngành
trong tỉnh hết sức quan tâm, đòi hỏi trả lời đựơc các câu hỏi lớn sau: Sau khi
bị thu hồi đất đời sống ngƣời dân có những biến chuyển nhƣ thế nào, những
khó khăn, thuận lợi của họ sẽ gặp phải? Sau khi bị thu hồi, nhận tiền bồi
thƣờng ( hoặc đất tái định cƣ), ngƣời dân đã tổ chức cuộc sống nhƣ thế nào,


2
tiền bồi thƣờng có đựơc sử dụng hiệu quả không? Chuyển đổi nghề có gây ra
tác động xấu đến môi trƣờng không?
Đã có rất nhiều các báo cáo chuyên đề nghiên cứu đánh giá về đời sống
ngƣời dân sau thu hồi đất. Các nghiên cứu đã chỉ ra đƣợc khái quát đời sống
ngƣời dân địa phƣơng và đã đề xuất những giải pháp tƣơng đối thoả đáng.
Tuy vậy do đặc điểm mỗi địa bàn khác nhau cộng với hạn chế trong điều tra
thực tế nên vẫn còn những tranh cãi. Vậy thực trạng thu hồi đất để xây dựng
khu công nghiệp Tam Dƣơng 2 đến đời sống, việc làm của ngƣời dân huyện
Tam Dƣơng tỉnh Vĩnh Phúc nhƣ thế nào? Vị trí, vai trò của nó? Thu hồi đất
để xây dựng khu công nghiệp Tam Dƣơng 2 đến đời sống, việc làm của ngƣời
dân nhƣ thế nào? Đây là những vấn đề cấp thiết đặt ra cần phải đƣợc nghiên
cứu, đánh giá một cách đúng đắn. Cần phải xem cái gì đã đạt đƣợc, cái gì
chƣa đạt, cái gì mạnh, cái gì yếu, để từ đó có các giải pháp hữu hiệu phát huy
các thế mạnh và hạn chế những mặt yếu, nhằm làm cho thu hồi đất để xây
dựng khu công nghiệp Tam Dƣơng II tác động tích cực đến đời sống, việc
làm của ngƣời dân
Xuất phát từ đó tôi lựa chọn đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi
đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long, huyện
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân”
nhằm tìm hiểu các tác động của việc thu hồi đất để xây dựng các khu công
nghiệp đến đời sống, việc làm của ngƣời dân bị thu hồi đất .
1.2. Mục tiêu của nghiên cứu
- Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thƣờng giải phóng mặt bằng khi
Nhà nƣớc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Tam
Dƣơng II xã Kim Long huyện Tam Dƣơng tỉnh Vĩnh Phúc
- Đánh giá ảnh hƣởng của việc thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp
Tam Dƣơng II đến đời sống, việc làm của ngƣời dân trong vùng.


3
1.3. Yêu cầu nghiên cứu
- Các số liệu điều tra phải đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan;
- Phản ánh đƣợc chính xác các tác động của việc thu hồi đất để xây
dựng các khu công nghiệp đến đời sống, việc làm và môi trƣờng của ngƣời
dân ở địa bàn nghiên cứu;
- Đánh giá một cách khách quan trên cơ sở đầy đủ khoa học và thực tiễn.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×