Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn Phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

NHỮ NGỌC TUẤN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trường

Lớp


: K44 – ĐCMT – N02

Khoa

: Quản lý Tài Nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

NHỮ NGỌC TUẤN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trường

Lớp

: K44 – ĐCMT – N02

Khoa

: Quản lý Tài Nguyên


Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hướng dẫn: TS. Dư Ngọc Thành

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN!
Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng của
mỗi sinh viên, đó là thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố
và vận dụng những kiến thức mà mình đã học đƣợc trong nhà trƣờng.
Đƣợc sự nhất trí của ban giám hiệu nhà trƣờng, ban chủ nhiệm khoa
Quản lý Tài Nguyên, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã
nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa
bàn Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
giai đoạn 2013 - 2015”.
Để hoàn thành khóa luận, trong quá trình học tập và nghiên cứu, em đã
nhận đƣợc sự quan tâm giúp đỡ tận tình của nhiều cá nhân và tập thể.
Trong trang đầu của bài khóa luận này, em xin chân thành gửi lời cảm
ơn tới:
Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên.
Ban chủ nhiệm khoa và tập thể thầy cô giáo trong khoa Quản lý Tài
Nguyên đã tận tình dậy dỗ và dìu dắt em trong suốt quá trình học tập.
Các cán bộ UBND phƣờng Quang Trung, thành phố Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo tốt
nghiệp này.
Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình của
thầy giáo hƣớng dẫn: TS. Dƣ Ngọc Thành - ngƣời đã giúp đỡ em trong suốt
quá trình hoàn thành thực hiện đề tài và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2016
Sinh viên
Nhữ Ngọc Tuấn


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất của phƣờng Quang Trung năm 2014 ........ 45
Bảng 4.2. Kết quả chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất theo thời gian tại
phƣờng Quang Trung giai đoạn 2013 – 2015 ................................. 48
Bảng 4.3. Kết quả chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất theo loại đất tại phƣờng
Quang Trung giai đoạn 2013 - 2015 ............................................... 49
Bảng 4.4. Đánh giá sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân và cán bộ công chức về
chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ................................................. 51
Bảng 4.5. Đánh giá sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân và cán bộ công chức về
chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ................................................. 52
Bảng 4.6. Đánh giá sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân và cán bộ công chức về
chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ................................................. 53
Bảng 4.7. Đánh giá sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân và cán bộ công chức về
chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất. ................................................ 54
Bảng 4.8. Đánh giá sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân và cán bộ công chức về
chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất. ................................................ 55
Bảng 4.9. Đánh giá sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân và cán bộ công chức về
chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ................................................. 56
Bảng 4.10. Trung bình tỷ lệ trả lời đúng theo nhóm đối tƣợng điều tra ......... 57
Hình 4.1. Trung bình tỷ lệ trả lời đúng theo nhóm đối tƣợng điều tra ........... 57


iii

DANH MỤC CÁC TƢ̀, CỤM TỪ VIẾT TẮT

BTNMT

Bộ Tài nguyên Môi trƣờng

BTP

Bộ tƣ pháp

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

NĐ-CP

Nghị định - Chính phủ

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

QSD

Quyền sử dụngQuyết định

TT

Thông tƣ

TP

Thành phố

TN & MT

Tài nguyên & Môi trƣờng

UBNDTP

Uỷ ban nhân dân Thành phố

UBND

Uỷ ban nhân dân

VPĐK-QSDĐ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

XHCN

Xã hội chủ nghĩa

BTC

Bộ tài chính

CNH - HĐH

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

PLĐĐ

Pháp luật đất đai


iv

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC TƢ̀, CỤM TỪ VIẾT TẮT ................................................ iii
PHẦN 1. MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học. ..................................... 3
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 4
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài ........................................................................... 4
2.1.1 Cơ sở lý luận của đề tài ............................................................................ 4
2.1.2 Cơ sở pháp lý của đề tài. .......................................................................... 4
2.1.3 Cơ sở thực tiễn của đề tài. ........................................................................ 6
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất. ................................................... 8
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất. .............................................. 8
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất.......................... 13
2.2.3. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo cơ
chế một cửa tại xã, phƣờng, huyện. ................................................................ 24
2.3. Quản lý nhà nƣớc đối với vấn đề chuyển quyền sử dụng đất .................. 33
2.3.1. Quan niệm về quản lý nhà nƣớc đối với quyền sử dụng đất................. 33
2.3.2. Vai trò của quản lý nhà nƣớc về chuyển quyền sử dụng đất ................ 34
2.4. Tình hình chuyển quyền sử dụng đất của Việt Nam và của Thành Phố
Thái Nguyên. ................................................................................................... 35
2.4.1.Tình hình chuyển quyền sử dụng đất của Việt Nam .............................. 35


v

2.4.2. Sơ lƣợc về kết quả chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất tại thành phố
Thái Nguyên .................................................................................................... 38
PHẦN 3.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 40
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 40
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu............................................................................ 40
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 40
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 40
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu nghiên cứu ..................................... 40
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 41
3.4.1. Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu ................................................... 41
3.4.2. Phƣơng pháp tổng hợp .......................................................................... 41
3.4.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu..................................................................... 41
3.4.4. Phƣơng pháp so sánh............................................................................. 41
PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................ 42
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của phƣờng Quang Trung ................. 42
4.1.1. Điều kiện tự nhiên. ................................................................................ 42
4.1.2. Điề u kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 43
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên , kinh tế - xã hội và môi trƣờng
ảnh hƣởng đến sử dụng đất. ............................................................................ 44
4.2. Thực trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai của
phƣờng Quang Trung. ..................................................................................... 45
4.2.1. Thực trạng sử dụng các loại đất hiện nay của Phƣờng Quang Trung... 45
4.2.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc về sử dụng đất trên địa bàn
phƣờng Quang Trung. ..................................................................................... 46
4.3. Đánh giá kết quả chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất tại phƣờng Quang
Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 .... 47


vi

4.3.1. Đánh giá kết quả chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất tại phƣờng Quang
Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 theo
thời gian ........................................................................................................... 47
4.3.2. Đánh giá kết quả chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất tại phƣờng Quang
Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 theo
loại đất ............................................................................................................. 49
4.4. Đánh giá thực trạng và sự hiểu biết của ngƣời dân về chuyển nhƣợng
quyền sử dụng đất tại phƣờng Quang Trung .................................................. 49
4.4.1. Các vƣớng mắc khi thực hiện giải quyết hồ sơ chuyển nhƣợng quyền sử
dụng đất theo các Nghị định............................................................................ 49
4.4.2. Đánh giá sự hiểu biết của ngƣời dân và cán bộ công chức về chuyển
nhƣợng quyền sử dụng đất tại phƣờng Quang Trung ..................................... 50
4.5. Những khó khăn, tồn tại và giải pháp khắc phục trong hoạt động chuyển
nhƣợng quyền sử dụng đất tại phƣờng Quang Trung ..................................... 58
4.5.1. Những khó khăn, tồn tại còn gặp phải trong việc chuyển nhƣợng quyền
sử dụng đất ...................................................................................................... 58
4.5.2. Giải pháp khắc phục .............................................................................. 59
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 60
5.1. Kết luận .................................................................................................... 60
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây tốc độ đô thị hóa cao và nhu cầu sử dụng đất
ngày càng tăng nhƣng đất đai thì lại có hạn. Là một phƣờng thuộc thành
phố Thái Nguyên, phƣờng Quang Trung hoạt động chuyển nhƣợng
quyền sử đất đã diễn ra khá nhiều để đáp ứng nhƣ cầu sử dụng đất của
ngƣời dân.
Để thúc đẩy phát triển kinh tế và đơn giản hóa thủ tục chuyển nhƣợng
quyền sử dụng đất nói riêng cũng nhƣ các thủ tục hành chính về đất đai nói
chung trên cơ sở bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngƣời sử dụng đất và có sự
quản lý chặt chẽ của pháp luật.
Do đó yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý đất đai là phải hoàn thiện và
đẩy mạnh việc thực hiện chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất cho ngƣời dân.
Với mục tiêu đƣa đất đai vào sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm nhất.
Việc quản lý chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất sẽ từng bƣớc đƣa quỹ
đất vào tầm kiểm soát của nhà nƣớc, góp phần quản lý đất đai ngày càng chặt
chẽ và thuận lợi hơn, nhà nƣớc đã đƣa ra cơ sở pháp lý quản lý đất đai thống
nhất trên toàn quốc nhằm tạo trật tự và đảm bảo tính công bằng trong xã hội
khi thực hiện chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên vấn đề chuyển nhƣợng không phải lúc nào cũng tuân theo
quy định của pháp luật, trên thực tế việc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất
của đối tƣợng sử dụng đất vấn diễn ra khá phức tạp trên địa bàn phƣờng gây
khó khăn cho công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai.
Phƣờng Quang Trung nằm ở trung tâm của TP. Thái Nguyên có chợ
Đồng Quang, ga Đồng Quang … là một trong những nơi có vị trí đẹp, thuận
lợi cho kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội vì vậy vấn đề chuyển quyền sử


2

dụng đất nói chung và chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nói riêng luôn
“nóng”, điều đó đã ảnh hƣởng không nhỏ tới công tác quản lý nhà nƣớc về đất
đai trên địa bàn Phƣờng.
Xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu trên, đƣợc sự nhất trí của Ban giám
hiệu Nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài nguyên, Trƣờng Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên, dƣới sự hƣớng dẫn của thầy giáo Dƣ Ngọc Thành,
em tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất
trên địa bàn Phường Quang Trung - Thành Phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái
Nguyên giai đoạn 2013-2015”.
1.2. Mục đích của đề tài
Đánh giá đƣợc công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn Phƣờng Quang
Trung trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, từ đó tìm ra những khó
khăn, tồn đọng và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục đối với những khó
khăn trong công tác chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nói riêng và công tác
quản lý nhà nƣớc về đất đai nói chung cho địa bàn phƣờng Quang Trung
trong thời gian tới.
1.3. Mục tiêu của đề tài
1- Điều tra đƣợc điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và tình hình sử
dụng đất trên địa bàn Phƣờng Quang Trung.
2- Đánh giá đƣợc kết quả chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn từ năm
2013 đến năm 2015 của Phƣờng Quang Trung.
3- Điều tra sự hiểu biết của ngƣời dân địa phƣơng về chuyển QSDĐ
và đánh giá sự hiểu biết đó theo nhóm đối tƣợng.
4- Đề xuất giải pháp trong công tác chuyển quyền sử dụng đất để giúp
công tác quản lý đƣợc tốt hơn.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×