Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo vẽ thành lập bản đồ địa chính mảnh bản đồ 20 xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN VIỆT DŨNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ ĐO
VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH MẢNH BẢN ĐỒ 20
XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính Môi trƣờng

Khoa

: Quản lý Tài nguyên


Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN VIỆT DŨNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ ĐO
VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH MẢNH BẢN ĐỒ 20
XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Địa chính Môi trƣờng
: K44 - ĐCMT - N01
: Quản lý Tài nguyên
: 2012 - 2016
: ThS. Ngô Thị Hồng Gấm

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trường, bản thân
em đã được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản


lý Tài nguyên, cũng như các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường,
các Phòng ban và phòng Đào tạo của Trường Đại học Nông lâm.
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt
nghiệp của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa
Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và
hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn
luyện tại trường.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo – ThS. Ngô Thị Hồng Gấm
đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Tài
Nguyên Môi Trường Vĩnh Phúc đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực
tập và hoàn thành khóa luận.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên,
khuyến khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Emxin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 12 năm 2015
Sinh viên

Nguyễn Việt Dũng


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1 Tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ .................................. 13
Bảng 2.2: Chỉ tiêu kỹ thuật thành lập lưới địa chính ...................................... 20
Bảng 2.3: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ............................ 21
Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của xã năm 2013 .............................................. 38
Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường chuyền địa chính 42
Bảng 4.3: Bảng kết quả tạo độ và độ cao sau khi bình sai .............................. 44
Bảng 4.4: Kết quả đo một số điểm chi tiết xã Tử Du ..................................... 47


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Hình 2.1: Hệ tọa độ vuông góc Gauss-Kruger ................................................. 9
Hình 2.2: Hệ tọa độ vuông góc UTM .............................................................. 9
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ......................... 15
Hình 2.4: Sơ đồ mô tả các phương pháp thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh
hàng không ..................................................................................... 17
Hình 2.5: Sơ đồ thể hiện Phương pháp đo ảnh .............................................. 18
Hình 2.6: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử ............................................... 24
Hình 2.7:Trình tự đo ....................................................................................... 26
Hìsnh 4.1 : Mô Tả xã Tử Du ........................................................................... 35
Hình 4.2: Đóng cọc, thông hướng ngoài thực địa ........................................... 43
Hình 4.3: Lưới kinh vĩ sau khi được thành lập ............................................... 45
Hình 4.4. Đo chi tiết đất ruộng ngoài thực địa ................................................ 46
Hình 4.5: Màn hình làm việc top2as ............................................................... 52
Hình 4.6: Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử ........................................... 52
Hình 4.7: Màn hình làm việc CVF.EXE ......................................................... 53
Hình 4.8: Phần mềm xử lý số liệu ................................................................... 53
Hình 4.9: File số liệu sau khi được sử lý ........................................................ 54
Hình 4.10: Nhập số liệu bắng FAMIS ............................................................ 54
Hình 4.11: Triển điểm chi tiết lên bản vẽ ....................................................... 55
Hình 4.12: Tạo mô tả trị đo ............................................................................. 55
Hình 4.13: Một số điểm đo chi tiết ................................................................. 56
Hình 4.14: Các thửa đất sau khi được nối ....................................................... 57
Hình 4.15: Các lỗi thường gặp ........................................................................ 58
Hình 4.16: Các thửa đất sau khi được sửa lỗi ................................................. 59
Hình 4.17: Tạo bảng chắp phân mảnh bản đồ ................................................ 59
Hình 4.18: Thửa đất sau khi được tạo tâm thửa .............................................. 60
Hình 4.19: Gán thông tin thửa đất ................................................................... 61
Hình 4.20: Sửa bảng nhãn thửa ....................................................................... 62
Hình 4.21: Vẽ nhãn thửa trên famis ................................................................ 62
Hình 4.22: Tờ bản đồ sau khi được biên tập hoàn chỉnh ................................ 63


iv

DANH MỤC VIẾT TẮT

Nguyên nghĩa

Chữ viết tắt
CP

Chính Phủ

CSDL

Cơ sở dữ liệuQuyết định

QL

Quốc lộ

TCĐC

Tổng cục Địa chính

TL

Tỉnh lộ

TN & MT

Tài nguyên & Môi trường

TT

Thông tư

UTM

Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc

VP

Vĩnh Phúc

VN-2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000


v

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài .................................................................................. 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát............................................................................ 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................. 2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 3
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài ....................................................................... 3
2.1.1. Khái niệm bản đồ địa chính ............................................................. 3
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và nội dung bản đồ địa chính ............................. 4
2.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ............................................... 8
2.1.4. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính ................. 10
2.2. Cơ sở pháp lý ........................................................................................ 13
2.3. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay ........................ 14
2.3.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính .......... 14
2.3.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc ..................... 14
2.4. Thành lập lưới khống chế trắc địa ........................................................ 19
2.4.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính ................................................. 19
2.4.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ .... 20
2.4.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ .................................................... 22
2.4.4. Lưới khống chế đo vẽ ..................................................................... 23
2.5. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ ............................................................ 23
2.5.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu ............................................................. 23
2.5.2. Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử .. 24
2.6. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính . 27
2.6.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office ..................................... 27


vi

2.6.2. Phần mềm Famis ............................................................................ 28
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..33
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................ 33
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................ 33
3.3. Nội dung ............................................................................................... 33
3.4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 34
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................... 35
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Tử Du................................. 35
4.1.1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................... 35
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội ................................................................ 37
4.1.3. Tình hình quản lý sử dụng đất đai của xã Tử Du........................... 38
4.2. Thành lập lưới kinh vĩ .......................................................................... 40
4.2.1. Công tác ngoại nghiệp .................................................................... 40
4.2.2. Công tác nội nghiệp........................................................................ 44
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation, Famis 45
4.3.1. Đo vẽ chi tiết .................................................................................. 45
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS và Microstation thành lập bản đồ
địa chính .................................................................................................. 51
4.3.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu ............................................... 63
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 64
5.1. Kết luận ................................................................................................. 64
5.2. Kiến nghị............................................................................................... 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia.
Song song với sự biến động không ngừng của quỹ đất thì việc chia tách, sát
nhập và điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính theo nhu
cầu quản lý chung đã làm cho địa giới hành chính các cấp có nhiều thay đổi
và làm cho quỹ đất được bố trí theo đơn vị hành chính mới.
Trong khi công tác quản lí đất đai ở nước ta vẫn còn nhiều vấn đề cần
giải quyết, hoàn thiện và hiện đại hơn. Yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý
nhà nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay là phải nắm chắc và quản lý chặt
chẽ tới từng thửa đất. Để thực hiện được yêu cầu đó thì công tác đo đạc, lập
bản đồ địa chính là vấn đề được đặt ra hàng đầu trong công tác quản lý nhà
nước về đất đai nhằm hoàn thiện hồ sơ địa chính và cấp giầy chứng nhận
quyền sử dụng đất.
Để phục vụ mục đích trên, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài Nguyên
và Môi Trường tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết
kế kỹ thuật - dự toán: Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất xã Tử Du, huyện Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Với tính cấp thiết của việc phải xây dựng hệ thống bản đồ địa chính
cho toàn khu vực xã Tử Du, được sự phân công của Ban giám hiệu nhà
trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, Văn phòng Đăng ký đất đai
- Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, với sự hướng dẫn của cô giáo
ThS. Ngô Thị Hồng Gấm em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng công
nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo vẽ thành lập bản đồ địa chính
mảnh bản đồ 20 xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc”.


2

1.2. Mục tiêu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
- Thành lập được bản đồ địa chính đúng với hiện trạng ngoài thực tế
nhờ vào máy toàn đạc điện tử và sử dụng các phần mềm tin học là
MicroStation, Famis.
- Hỗ trợ việc quản lý hồ sơ địa chính và công tác quản lý nhà nước về
đất đai cho UBND các cấp dễ dàng và hiệu quả.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo vẽ thành lập
bản đồ địa chính mảnh bản đồ 20 xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nghiên cứu khả năng ứng dụng của công nghệ tin học bao gồm hệ thống
phần mềm Trắc địa, máy Toàn đạc điện tử trong công tác thành lập bản đồ địa
chính và quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên đất tại tỉnh Vĩnh Phúc.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x