Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Uy Nỗ huyện Đông Anh thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN VĂN THÁI

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ UY NỖ, HUYỆN ĐÔNG ANH,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Địa chính – Môi trƣờng
Khoa

: Quản lý tài nguyên


Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN VĂN THÁI

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ UY NỖ, HUYỆN ĐÔNG ANH,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính – Môi trƣờng

Lớp

: K44 – ĐCMT N02

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016


Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Văn Hiểu

Thái Nguyên - 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Trong những năm học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông lâm Thái
Nguyên, em đã nhận được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy giáo, cô giáo
trong khoa Quản lý Tài nguyên, cũng như các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu nhà
trường, các phòng ban của trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Đây là một
khoảng thời gian rất quý báu, bổ ích và có ý nghĩa vô cùng lớn đối với bản thân em.
Trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường em đã được trang bị một lượng kiến
thức về chuyên môn, nghiệp vụ và một lượng kiến thức về xã hội nhất định để sau
này khi ra trường em có thể đóng góp một phần sức lực của mình phục vụ cho sự
nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và trở thành người công dân có
ích cho xã hội.
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng kính trọng và
biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo ThS. Nguyễn Văn Hiểu đã tận tình hướng dẫn và
giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện đề tài.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa
Quản lý Tài nguyên, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ trong khoa đã truyền đạt cho em
những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
Em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo và tập thể các cán bộ phòng Địa
chính xã Uy Nỗ đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận.
Em cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân và bạn bè đã luôn ở bên
cạnh động viên, khích lệ em trong suốt quá trình học tập và thời gian em thực hiện
khóa luận tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 01 tháng 05 năm 2016
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn Thái


ii

DANH MỤC BẢNG

Nhiệt độ, lượng mưa trung bình hàng năm ................................... 25
Tình hình dân số xã Uy Nỗ giai đoạn 2001 - 2010 ....................... 28
Cơ cấu sử dụng các loại đất năm 2014 ......................................... 32
Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 ............................ 33
Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp ....................................... 34
Kết quả cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân của
xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 –
2015 ............................................................................................... 39
Bảng 4.7: Kết quả cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân của
xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 –
2015 ............................................................................................... 41
Bảng 4.8 :Kết quả cấp GCNQSD đất cho các loại đất của xã Uy Nỗ,
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015 ....... 42
Bảng 4.9: Thống kê các trường hợp không được cấp giấy CNQSD đất của
xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 2010 – 2015 ...... 44
Bảng 4.10: Kết quả điều tra mức độ hiểu biết của người dân xã Uy Nỗ về
công tác cấp giấy ........................................................................... 46
Bảng 4.11: Kết quả điều tra sự hiểu biết của người dân xã Uy Nỗ theo các
chỉ tiêu. .......................................................................................... 47
Bảng 4.1:
Bảng 4.2:
Bảng 4.3:
Bảng 4.4:
Bảng 4.5:
Bảng 4.6:


iii

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...................... 18
Hình 4.1 Bản đồ xã Uy Nỗ ........................................................................... 23


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CP

:Chính phủ

CT – TTg

:Chỉ thị thủ tướng

ĐKĐĐ

:Đăng kí đất đai

GCN

:Giấy chứng nhận

GCNQSD

:Giấy chứng nhận quyền sử dụng

HĐND

:Hội đồng nhân dân

HSĐC

:Hồ sơ địa chính:Nghị định

NĐ–CP

:Nghị định chính phủ

Nxb

:Nhà xuất bản

QĐ–UBN

:Quyết định Ủy ban nhân dân

QĐ–BTNMT

:Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường

TT–BTNMT

:Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường

TT–TCĐ

:Thông tư Tổng cục Địa chính

UBND

:Ủy ban nhân dân

UBTVQH

:Ủy ban thường vụ Quốc Hội

VPĐK

:Văn phòng đăng kí


v

MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................. 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
1.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài ...................................................................... 2
1.2.1. Mục đích của đề tài ................................................................................. 2
1.2.2. Mục tiêu................................................................................................... 2
1.2.3. Yêu cầu của đề tài ................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 4
2.1. Cơ sở lý luận và những căn cứ pháp lý của công tác cấp GCNQSD đất ... 4
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai .............................................. 4
2.1.2. Cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính .................... 5
2.1.3. Căn cứ pháp lý về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính ................. 6
2.2. Khái quát về công tác cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính .............. 9
2.2.1. Đăng ký quyền sử dụng đất..................................................................... 9
2.2.2. Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất .............................................. 10
2.2.3. Hồ sơ địa chính ..................................................................................... 14
2.2.4. Vai trò của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.............. 15
2.2.5. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất............................ 16
2.2.6. Trình tự thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã. ................................................. 17
2.3. Tình hình cấp GCNQSD đất trong cả nước ............................................. 20
2.3.1. Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội............................................................... 20


vi
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 21
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 21
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 21
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 21
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 21
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 21
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 22
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu ............................................................... 22
3.4.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp ..................................................... 22
3.4.3. Phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập được ...... 22
3.4.4. Phương pháp so sánh và đánh giá kết quả đạt được ............................. 22
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 23
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội........................................................ 23
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 23
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................................... 26
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường
......................................................................................................................... 30
4.2.Khái quát việc quản lý và sử dụng đất đai của xã Uy Nỗ, huyện Đông
Anh, thành phố Hà Nội ................................................................................... 30
4.2.1.Tình hình quản lý đất đai ....................................................................... 30
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai. ................................................................... 31
4.3. Đánh giá công tác cấp giấy CNQSD đất của xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2010 – 2015 .............................................. 39
4.3.1. Đánh giá công tác cấp giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân của xã
Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2010 – 2015 ... 39


vii
4.3.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSD dất cho các loại đất của xã Uy Nỗ,
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015 ......................... 42
4.3.3. Đánh giá chung về công tác cấp GCNQSD đất của xã Uy Nỗ, huyện
Đông Anh, thành phố Hà Nội ......................................................................... 43
4.3.4. Đánh giá khái quát trình độ hiểu biết của người dân xã Uy Nỗ về việc
cấp GCNQSD đất . .......................................................................................... 45
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp cho công
tác cấp GCNQSD đất của xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội... 47
4.4.1. Thuận lợi ............................................................................................... 48
4.4.2. Khó khăn ............................................................................................... 49
4.4.3. Giải pháp khắc phục .............................................................................. 50
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................... 52
5.1. Kết luận .................................................................................................... 52
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 54


1

PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối mỗi quốc gia, là
tư liệu sản xuất cơ bản và quan trọng nhất của tất cả mọi quá trình sản xuất, là thành
phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Nó tham gia vào tất cả các hoạt
động của đời sống kinh tế - xã hội, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh
tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, là yếu tố cấu thành nên lãnh thổ của mỗi
quốc gia, là kết quả đấu tranh hàng nghìn năm của toàn dân tộc, nó quyết định sự
tồn tại và phát triển của loài người. Đất đai là tài nguyên có hạn về số lượng, có vị
trí cố định trong không gian, không thể thay thế và di chuyển được theo ý muốn chủ
quan của con người. Chính vì vậy, việc quản lý và sử dụng tài nguyên này một cách
hợp lý không những có ý nghĩa quyết định đến sợ phát triển của nền kinh tế của đất
nước mà còn đảm bảo cho mục tiêu chính trị và phát triển xã hội.
Nước ta, hiện nay đang trong công cuộc đổi mới chúng ta tiến hành công
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần phát triển theo cơ cấu thị trường có sự quản lý của nhà nước kéo
theo nhu cầu đất đai của các ngành ngày càng tăng lên một cách nhanh chóng, bên
cạnh đó tình hình sử dụng đất của các địa phương trong cả nước ngày càng một đa
dạng và phức tạp. Vậy nên ngành quản lý đất đai buộc phải có những thông tin, dữ
liệu về tài nguyên đất một cách chính xác đầy đủ cùng với sự tổ chức sắp xếp và
quản lý một cách khoa học và chặt chẽ thì mới có thể sử dụng hiệu quả cho nhiều
mục đích khác nhau phục vụ cho việc khai thác, quản lý và sử dụng hợp lý nguồn
tài nguyên đất gắn liền với quan điểm sinh thái và bảo vệ môi trường. Cùng với các
biện pháp như quy hoạch, kế 2 hoạch sử dụng đất…, công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất luôn được đặt ra hàng đầu nhằm tạo ra sự ổn định trong quá trình
sử dụng đất, mặt khác nó cũng tạo điều kiện cho đất đai được đầu tư, tái khả năng
sản xuất. Công tác cấp GCNQSD đất là chứng thư pháp lý cao nhất, xác nhận mối
quan hệ hợp pháp giữa nhà nước với người sử dụng đất. Để chủ sử dụng đất yên


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×