Tải bản đầy đủ

Đánh quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại Xã Búng Lao huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

LƢỜNG VĂN NGHĨA
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TẠI XÃ BÚNG LAO - HUYỆN MƢỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN
GIAI ĐOẠN 2014 – 2016

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính môi trƣờng

Khoa:


Quản lý Tài Nguyên

Khóa học:

2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

LƢỜNG VĂN NGHĨA
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TẠI XÃ BÚNG LAO - HUYỆN MƢỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN
GIAI ĐOẠN 2014 – 2016

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính môi trƣờng

Lớp:

K44 – ĐCMT – N02

Khoa:

Quản lý Tài Nguyên

Khóa học:

2012 – 2016Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS. PHAN ĐÌNH BINH

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Sau quá trình học tập tại trường và thời gian thực tập tại UBND xã búng
lao, huyện mường ảng em đã có cơ hội học hỏi , học được nhiều kiến thức bổ
ích và kinh nghiệm thực tế quý báu , đến nay em đã hoàn thành đề tài của
mình. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban chủ nhiệm khoa quản lý tài
nguyên cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo PGS.TS. PHAN ĐÌNH
BINH và toàn thể các thầy cô trong khoa.
Em xin gửi lời cảm ơn đến UBND xã Búng Lao đã nhiệt tình giúp đỡ ,
chỉ bảo, tạo mọi điều kiện cho em học tập và làm quen với thực tế để em hoàn
thành đề tài : “Đánh quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại Xã Búng
Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2016”
Do điều kiện thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, bài khóa luận này
em vẫn còn nhiều thiếu sót. Em mong muốn nhận được những ý kiến đóng
góp của các thầy cô để bài khóa luận này được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Búng Lao, Ngày 20 Tháng 12 Năm 2016
Sinh viên
Lƣờng Văn Nghĩa


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng số 4.1: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014 - 2016 ........ 33
Bảng số 4.2: Tình hình biến động dân số qua một số năm ....................................... 34
Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 xã Búng Lao ....................................... 37
Bảng 4.4: Kết quả chuyển đổi QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai đoạn 20142016 ........................................................................................................................... 43
Bảng 4.5: Kết quả chuyển nhượng QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai đoạn 2014
2016 ........................................................................................................................... 44
Bảng 4.6. Kết quả cho thuê QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai đoạn 2014- 2016
……………………………………………………………………………………...45
Bảng 4.7. Kết quả thừa kế QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai đoạn 2014 –2016
…………………………………………………………………………………….. 46
Bảng 4.8: Kết quả thế chấp bằng giá trị QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai đoạn
2014 –2016 ................................................................................................................ 48
Bảng 4.9: Kết quả công tác thực hiện xóa đăng kí thế chấp giá trị quyền sử dụng đất
của xã Búng Lao giai đoạn 2014 –2016 .................................................................... 49
Bảng 4.10: Kết quả tặng cho QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai đoạn 2014 –2016
……………………………………………………………………………………50
Bảng 4.11: Tổng hợp kết quả chuyển QSDĐ trên xã Búng Lao giai đoạn 2014 –
2016 theo số trường hợp ........................................................................................... 52
Bảng 4.12: Tổng hợp kết quả chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai đoạn
2014 –2016 theo loại đất ........................................................................................... 54
Bảng 4.13: Sự hiểu biết của cán bộ tại UBND xã Búng Lao về các hình thức chuyển
quyền sử dụng đất ..................................................................................................... 55
Bảng 4.14: Sự hiểu biết của người dân tại xã Búng Lao về các hình thức chuyển
QSDĐ ........................................................................................................................ 56


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 4.1: Cơ cấu diện tích đất hiện trạng xã Búng Lao năm 2015 ........................... 38
Hình 4.2 Tổng hợp kết quả chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai đoạn 2014
–2016 theo số trường hợp ......................................................................................... 53
Hình 4.3: Tổng hợp kết quả chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao trong giai
đoạn 2014 –2016 theo loại đất .................................................................................. 55
Hình 4.4: Tổng hợp kết quả điều tra cán bộ và nhân dân xã Búng Lao.................... 57


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ, cụm từ

Nghĩa của từ, cụm từ

BTNMT

Bộ tài nguyên môi trường

BTP
CBQL

Bộ tư pháp
Cán bộ quản lý

NĐ-CP

Nghị định - Chính phủ

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

STT

Số thứ tự

TTLT

Thông tư liên tịch

SDĐ

Sử dụng đất

UBND

Ủy ban nhân dân


vii

MỤC LỤC
Trang
Phần 1. MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
1.1 Đặt Vấn Đề ............................................................................................................1
1.2.1 Mục tiêu tổng quát .............................................................................................2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................3
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................4
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài......................................................................................4
2.1.1 Cơ sở lý luận của đề tài ......................................................................................4
2.1.2 Cơ sở thực tiễn của đề tài ...................................................................................5
2.1.3 Cơ sở pháp lý của đề tài .....................................................................................6
2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất .......................................12
2.2.1 Điều kiện để thực hiện các quyền chuyển quyền sử dụng đất .........................12
2.2.2 Thời điểm được thực hiện các quyền chuyển quyền sử dụng đất ....................12
2.2.3 Một số quy định về nhận chuyển quyền ...........................................................13
2.2.4 Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo cơ chế
một cửa tại xã, phường, thị trấn ................................................................................15
2.3 Sơ lược về tình hình chuyển QSDĐ ở Việt Nam và xã Búng Lao .....................24
2.3.1 Sơ lược về tình hình chuyển QSDĐ ở Việt Nam. ............................................24
2.3.2 Sơ lược về tình hình chuyển QSDĐ ở xã Búng Lao ......................................26
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....27
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................27
3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành ........................................................

27

3.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu ................................................................27
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................................29
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Búng Lao huyện Mường Ảng .........29
4.1.1 Điều kiện tự nhiên ............................................................................................29
4.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội ..................................................................................31
4.2 Hiện trạng sử dụng và tình hình quản lý đất đai của xã Búng Lao ........................36
4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất đai.................................................................................36
4.2.2 Tình hình quản lý đất đai. .................................................................................39
4.3 Đánh giá công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai đoạn 2014-2016
...................................................................................................................................42


vii
i

4.3.1 Đánh giá công tác chuyển đổi QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai đoạn 20142016 ...........................................................................................................................42
4.3.2 Đánh giá công tác chuyển nhượng QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai
đoạn 2014 –2016 .......................................................................................................43
4.3.3 Đánh giá công tác cho thuê, cho thuê lại QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai
đoạn 2014 –2016 .......................................................................................................44
4.3.4 Đánh giá công tác thừa kế QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai đoạn 2014 –
2016 ...........................................................................................................................46
4.3.5 Đánh giá công tác thế chấp và xóa thế chấp bằng giá trị QSDĐ trên địa bàn xã
Búng Lao giai đoạn 2014-2016 .................................................................................47
4.3.6.Đánh giá công tác tặng cho QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai đoạn 2014
- 2016.........................................................................................................................49
4.3.7 Đánh giá công tác góp vốn bằng giá trị QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao giai
đoạn 2014 – 2016 ......................................................................................................51
4.3.8 Tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện các hình thức chuyển QSDĐ trên địa
bàn xã Búng Lao giai đoạn 2014 –2016 ...................................................................52
4.4 Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân xã Búng Lao về các hình
thức chuyển QSDĐ. ...................................................................................................55
4.4.1 Sự hiểu biết của cán bộ UBND xã Búng Lao về các hình thức chuyển quyền
sử dụng đất ................................................................................................................55
4.4.2 Đánh giá sự hiểu biết của người dân tại xã Búng Lao về các hình thức chuyển
quyền sử dụng đất......................................................................................................56
4.4.3 Tổng hợp điều tra .............................................................................................57
4.5 Thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác chuyển
QSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao ..............................................................................57
4.5.1 Thuận lợi ..........................................................................................................57
4.5.2 Khó khăn ..........................................................................................................58
4.5.3. Giải pháp khắc phục ........................................................................................58
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................................60
5.1 Kết luận ...............................................................................................................60
5.2 Đề nghị ................................................................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1

Phần 1

MỞ ĐẦU
1.1 Đặt Vấn Đề
Đất đai là một trong những tư liệu sản xuất quý nhất của loài người, là yếu
tố hàng đầu của môi trường sống. Vì thế, chính sách đất đai có tầm quan trọng
thiết yếu đối với tăng trưởng bền vững và mở ra các cơ hội kinh tế cho người dân
nông thôn và thành thị, đặc biệt là cho người nghèo. Nước ta lại đang trong công
cuộc đổi mới nhu cầu sử dụng đất đai để phát triển trong từng nghành, từng địa
phương có sự thay đổi đáng kể. Do vậy, nhà nước ta đã và đang từng bước hoàn
thiện pháp luật về đất đai để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý và sử
dụng đất, cần phải nắm vững, quản lý chặt quỹ đất. Không ai có thể phủ nhận vai

trò của đất đai, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của con người và các
sinh vật khác trên trái đất. Các Mác có viết: “Đất đai là tài sản mãi mãi với
loài người, là điều kiện để sinh tồn, là điều kiện không thể thiếu được để sản
xuất, là tư liệu sản xuất cơ bản trong nông, lâm nghiệp”. Bởi vậy, nếu không
có đất đai thì sẽ không có bất kỳ ngành sản xuất nào, con người cũng không
thể tiến hành quá trình sản xuất để sản xuất ra của cải vật chất duy trì cuộc
sống, giống nòi đến ngày nay. Trải qua một quá trình lịch sử lâu dài con
người chiếm hữu đất đai và sử dụng đất đai. Luật Đất đai năm 2013 của nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “Đất đai là tài nguyên quốc gia
vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng
đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ
sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ nhân
dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai
như ngày nay”! Đất đai còn là nguồn của cải, quyền sử dụng đất lại là nguyên
liệu của thị trường nhà đất, nó là tài sản đảm bảo sự an toàn về tài chính, có
thể chuyển nhượng qua các thế hệ.


2

Ý thức được tầm quan trọng của đất đai, nhà nước ta đã sớm ban hành
và hoàn thiện các văn bản pháp luật để quản lý tài nguyên này. Mới đây nhất
là luật Đất đai 2013. Chuyển quyền sử dụng đất là một trong những nội dung
cơ bản được đề cập đến trong luật đất đai, cho đến nay nó đã được bổ sung,
hoàn chỉnh hơn để phục vụ nhu cầu của người sử dụng đất.
Xã Búng Lao là một xã của huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên. Theo
nhịp phát triển của kinh tế và xã hội thì lĩnh vực đất đai cũng trở thành một
trong những lĩnh vực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Trong những
năm qua, các vấn đề liên quan đến đất đai đã được xã quan tâm tuy nhiên vẫn
còn những mặt tồn tại và yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về đất
đai. Chính vì thế, chúng ta cần có cái nhìn khách quan những kết quả đạt
được, thấy được những mặt hạn chế tồn tại để rút ra bài học kinh nghiệm
nhằm quản lý và sử dụng đất một cách hiệu quả nhất.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, được sự nhất trí của Ban giám hiệu trường,
Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên,
dưới sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS. Phan Đình Binh, em tiến hành nghiên
cứu đề tài: “Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã Búng Lao, Huyện
Mường Ảng, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2016”. Để có cái nhìn đúng đắn về

công tác chuyển quyền sử dụng đất, phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm
yếu trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Búng Lao
trong thời gian tới.
1.2 Mục tiêu của đề tài
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
Đánh giá công tác CQSDĐ trên địa bàn xã Búng Lao, Huyện Mường
ảng, Tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2016
Xác định những thuận lợi và khó khăn trong công tác CQSDĐ tại
xã Búng Lao.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×