Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 35 tỷ lệ 1:1000 xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN TRƢỜNG SƠN
Tên đề tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC
ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 35 TỶ LỆ
1:1000 XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa

: Quản lý tài nguyên


Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN TRƢỜNG SƠN
Tên đề tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC
ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 35 TỶ LỆ
1:1000 XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp

: K44 - ĐCMT

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Vƣơng Vân Huyền


Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, trong thời gian qua em đã đƣợc sự dạy
dỗ và giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô và Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài
Nguyên cũng nhƣ các thầy giáo, cô giáo trong trƣờng đã trang bị cho em những
kiến thức cơ bản, tạo cho em hành trang vững chắc cho công tác sau này.
Trƣớc tiên, em xin bầy tỏ lòng kính trọng và lòng cảm ơn chân thành tới Ban
Giám hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên và các thầy giáo,
cô giáo trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã dìu dắt chúng em trong thời
gian em học tập tại trƣờng.
Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS: Vƣơng Vân Huyền đã quan
tâm và tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài và hoàn
thành khóa luận tốt nghiệp.
Em cũng xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới các anh, em đang làm việc tại Văn
Phòng đăng kí đất đai thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trƣờng tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp
đỡ em trong suốt quá trình em thực tập tại cơ sở.
Trong thời gian thực hiện đề tài và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp,em đã
hết sức cố gắng nhƣng do kiến thức và kinh nghiệm hạn chế nên sẽ không tránh
đƣợc sai sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để đề tài của
em đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Em xin kính chúc các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Thái Nguyên, ngày 19 tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Trƣờng Sơn


ii

DANH MỤC VIẾT TẮT
ĐGHC

: Địa giới hành chính

GCNQSDĐ

: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

GIS

: Hệ thống thông tin địa lý

GPS

: Hệ thống định vị toàn cầu

KV

: Kinh vĩ

TKKT-DT

: Thiết kế kỹ thuật dự toán công trình

UBND

: Uỷ ban nhân dân

UTM

: Universal Transverse Mercator

VN2000

: Hệ quy chiếu VN2000


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHOÁ LUẬN
Bảng 2.1 Tỷ lệ bản đồ địa chính .................................................................................7
Bảng 2.2: Tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ ...........................................12
Bảng 4.1. Bảng hiện trạng đất xã Tử Du năm 2014..................................................29
Bảng 4.2. Bảng số liệu điểm gốc...............................................................................30
Bảng 4.3. Bảng tọa độ các điểm kinh vĩ 1 ................................................................31
Bảng 4.4. Kết quả đo một số điểm chi tiết của trạm máy .........................................35


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1. Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử ..........................................................18
Hình 4.1. Sơ đồ lƣới kinh vĩ ......................................................................................33
Hình 4.2. Triển điểm đo chi tiết lên bản vẽ...............................................................40
Hình 4.3. Một số điểm đo chi tiết..............................................................................41
Hình 4.4. Các thửa đất sau khi đã nối điểm ..............................................................42
Hình 4.5. Bản vẽ đã đƣợc tạo tâm thửa .....................................................................45
Hình 4.6. Sơ đồ chia mảnh xã Tử Du.......................................................................46
Hình 4.7. Tờ số 35 .....................................................................................................46
Hình 4.8. Bảng nhãn thửa .........................................................................................48
Hình 4.9. Bản đồ sau khi đƣợc vẽ nhãn ....................................................................50
Hình 4.10. Tờ bản đồ hoàn chỉnh ..............................................................................51


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
DANH MỤC VIẾT TẮT ........................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHOÁ LUẬN ................................................ iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... iv
MỤC LỤC ...................................................................................................................v
PHẦN 1 MỞ ĐẦU .....................................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................1
1.2 . Mục đích nghiên cứu .......................................................................................2
1.3. Yêu cầu .............................................................................................................2
1.4. Ý nghĩa của đề tài .............................................................................................2
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..........................................................................3
2.1. Bản đồ địa chính ...............................................................................................3
2.1.1. Khái niệm về bản đồ địa chính ...................................................................3
2.1.2. Nội dung của bản đồ địa chính và các yếu tố cơ bản .................................4
2.1.3. Phƣơng pháp chia mảnh bản đồ địa chính ...............................................10
2.1.4. Phép chiếu và hệ tọa độ địa chính ............................................................12
2.2. Các phƣơng pháp thành lập bản đồ địa chính.................................................14
2.2.1. Thành lập bản đồ địa chính bằng phƣơng pháp không ảnh......................14
2.2.2. Thành lập bản đồ địa chính bằng phƣơng pháp toàn đạc .........................15
2.3. Thành lập lƣới khống chế trắc địa ..................................................................15
2.4. Đo vẽ chi tiết và thành lập bản đồ ..................................................................16
2.4.1. Đo vẽ và xử lý số liệu ...............................................................................16
2.4.2. Phƣơng pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ............17
2.5. Những phần mềm ứng dụng để thành lập bản đồ địa chính ...........................19
2.5.1. Giới thiệu hệ thống phần mềm Microstation & Mapping office..............19
2.5.2. Giới thiệu hệ thống phần mềm FAMIS (Field Work and Cadastral Mapping
Intergrated Software)............................................................................................20
2.6. Thực trạng công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính ...................................23


vi

2.6.1. Tình hình công tác đo vẽ bản đồ địa chính trên toàn quốc ......................23
2.6.2. Tình hình công tác đo vẽ bản đồ địa chính trên tỉnh Vĩnh Phúc ..............23
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....24
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................24
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ......................................................................24
3.2.1. Địa điểm: Xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc........................24
3.2.2. Thời gian tiến hành: Từ ngày 17/08/2015 đến ngày 29/11/2015 .............24
3.3. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................24
3.3.1. Điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội.............................................................24
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất xã Tử Du năm 2014 ............................................24
3.3.3. Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 ..................................................24
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................24
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....................................26
4.1. Khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội .................................................26
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................26
4.1.2. Tài nguyên thiên nhiên .............................................................................27
4.1.3. Đặc điểm kinh tế xã hội ............................................................................28
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Tử Du năm 2014 ............................................29
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai ..........................................................................29
4.3. Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 .......................................................30
4.3.1. Hệ thống lƣới khống chế đo vẽ đã có trong khu đo .................................30
4.3.2. Thành lập bản đồ địa chính ......................................................................34
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................52
5.1. Kết luận ...........................................................................................................52
5.2. Kiến nghị.........................................................................................................52
TÀI LI ỆU THAM KHẢO ......................................... Error! Bookmark not defined.


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là sản phẩm tự nhiên, là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên
nhiên ban tặng cho con ngƣời. Đất đai là tƣ liệu sản xuất đặc biệt có tầm quan trọng
rất lớn đối với môi trƣờng sống của con ngƣời, là địa bàn phân bố dân cƣ xây dựng
các công trình kinh tế văn hóa, an ninh, quốc phòng… Từ xa xƣa con ngƣời đã biết
khai thác và sử dụng tài nguyên đất. Cùng với quá trình phát triển của xã hội, việc
sử dụng đất lâu dài, đã làm nảy sinh những vấn đề phức tạp về quan hệ giữa ngƣời
với ngƣời liên quan đến đất đai, đặc biệt là vấn đề chiếm hữu và sử dụng đất, vấn đề
phân phối và quản lý đất đai. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự gia tăng về
dân số vì vậy việc thành lập bản đồ địa chính là hết sức cần thiết, giúp việc quản lý
và sử dụng đất đai hiệu quả hơn, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về đất đai.
Cùng với sự phát triển của xã hội loài ngƣời và các ngành khoa học nói
chung và ngành trắc địa nói riêng cũng có những phát triển rõ rệt. Công nghệ đo vẽ
bằng máy toàn đạc điện tử đã ra đời tạo một bƣớc đột phá mới giúp cho việc thành
lập bản đồ đƣợc thực hiện một cách nhanh chóng và đạt độ chính xác cao. Chính vì
vậy mà công nghệ đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử đang trở thành công nghệ
chính trong công tác thành lập bản đồ.
Hiện nay, tại huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn khá nhiều địa
phƣơng chƣa đƣợc đo vẽ bản đồ địa chính hoặc đã cũ không còn phù hợp với thực
tế gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý về đất đai.
Xuất phát từ những thực tế trên, đƣợc sự giới thiệu Ban Giám hiệu trƣờng
Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên dƣới
sự hƣớng dẫn của cô giáo ThS. Vƣơng Vân Huyền ,em đã tiến hành thực hiện đề
tài: “Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa
chính tờ số 35 tỷ lệ 1:1000 xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc”.


2

1.2 . Mục đích nghiên cứu
Từ số liệu đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử và sử dụng công nghệ tin học
phần mềm Microstation và Famis vào thành lập bản đồ địa chính dạng số.
- Tạo ra các sản phẩm bản đồ địa chính với việc biên tập chỉnh sửa hoàn
thiện bản đồ.
1.3. Yêu cầu
- Bản đồ địa chính thành lập phải tuân thủ quy trình, quy phạm hiện hành.
- Đảm bảo độ chính xác, tỷ lệ bản đồ thích hợp, thể hiện đầy đủ nội dung
theo yêu cầu của công tác quản lý đất đai. Bản đồ địa chính thành lập phải đảm bảo
tính thống nhất, đạt yêu cầu chất lƣợng và sử dụng trong thực tế.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
- Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để hệ thống và cùng cố lại kiến thức đã học
trong nhà trƣờng.
- Giúp sinh viên thành thạo các phƣơng pháp nhập số liệu và xử lý các số
liệu đo đạc, quy trình thành lập bản đồ từ các số liệu đo.
- Qua nghiên cứu và tìm hiểu đƣợc ứng dụng của máy toàn đạc điện tử trong
công tác đo vẽ và thành lập bản đồ.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x