Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 32 tỷ lệ 1:500 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN TIẾN TÙNG
Tên đề tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP TOÀN
ĐẠC ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA
CHÍNH TỜ SỐ 32 TỶ LỆ 1/500 PHƢỜNG QUANG TRUNG
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng


Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN TIẾN TÙNG
Tên đề tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP TOÀN
ĐẠC ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA
CHÍNH TỜ SỐ 32 TỶ LỆ 1/500 PHƢỜNG QUANG TRUNG
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Lớp

: K44 - ĐCMT

Khóa học: 2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn

: TS. VŨ THỊ QUÝ

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một khâu rất quan trọng trong quá trình học tập
của mỗi sinh viên nhằm hệ thống lại toàn bộ lượng kiến thức đã học, vận dụng
lý thuyết vào thực tiễn. Qua đó sinh viên ra trường sẽ hoàn thiện hơn về kiến
thức lý luận, phương pháp làm việc, năng lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu
thực tiễn của công việc sau này.
Được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm và Ban
chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên và Ban giám đốc Công ty cổ phần trắc
địa địa chính và xây dựng Thăng Long, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thực hiện
công tác chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 32 tỷ lệ 1/500 phường Quang
Trung thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên”.
Trong suốt quá trình thực tập em đã nhận được sự giúp đỡ của các thầy
cô giáo và cán bộ, kỹ thuật viên nơi em thực tập tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm,
Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, các thầy, cô giáo trong Khoa Quản
lý tài nguyên và đặc biệt là cô giáo TS. VŨ THỊ QUÝ người đã trực tiếp hướng
dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
Em xin cảm ơn Ban giám đốc, cán bộ và kỹ thuật viên Công ty cổ phần
trắc địa địa chính và xây dựng Thăng Long đã giúp đỡ em hoàn thành luận
văn này.
Em rất mong nhận được những ý kiến chỉ bảo của các thầy cô giáo,
đóng góp của bạn bè để bài luận văn tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Tiến Tùng


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 2.1. Bảng tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ ......................... 11
Bảng 2.2. Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ......................................................... 13
Bảng 2.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ............................ 22
Bảng 4.1. Bảng hiện trạng quỹ đất phường 2014 ........................................... 37
Bảng 4.2. Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường chuyền địa chính 41
Bảng 4.3. Số liệu điểm gốc ............................................................................. 43
Bảng 4.4. Tọa độ sau khi bình sai ................................................................... 44
Bảng 4.5. Kết quả đo một số điểm chi tiết ...................................................... 46


iii
DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 2.1. Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử ................................................ 16
Hình 2.2. Trình tự đo....................................................................................... 18
Hình 2.3. Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ......................... 20
Hình 2.4. Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis ........... 29
Hình 4.1. Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử ........................................... 47
Hình 4.2. Phần mềm đổi định dạng file số liệu ............................................... 48
Hình 4.3. File số liệu sau khi Conver .............................................................. 48
Hình 4.4. File số liệu sau chuyển .................................................................... 49
Hình 4.5. Tạo file bản đồ ................................................................................ 50
Hình 4.6. Chọn seed file cho bản vẽ ............................................................... 50
Hình 4.7. Đặt đơn vị cho bản vẽ ..................................................................... 51
Hình 4.8. Khởi động famis .............................................................................. 52
Hình 4.9. Nhập số liệu..................................................................................... 53
Hình 4.10. Nối điểm đo chi tiết ....................................................................... 54
Hình 4.11.a. Sửa lỗi ......................................................................................... 55
Hình 4.11.b. Sửa lỗi ........................................................................................ 56
Hình 4.12. Tạo Topology ................................................................................ 56
Hình 4.13. Bản đồ đã tạo tâm thửa.................................................................. 57
Hình 4.14. Đánh số thửa bản đồ ...................................................................... 57
Hình 4.15. Gán thông tin cho thửa đất ............................................................ 58
Hình 4.16. Bản đồ đã vẽ nhãn thửa ................................................................. 58
Hình 4.17. Tạo khung bản đồ .......................................................................... 59
Hình 4.18. Bản đồ hoàn chỉnh......................................................................... 60


iv
DANH MỤC VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Nguyên nghĩa

CSDL

Cơ sở dữ liệu

TNMT

Tài nguyên & Môi trường

TT

Thông tưQuyết định

TCĐC

Tổng cục Địa chính

CP

Chính Phủ

QL

Quốc lộ

PT

Phú Thọ

UTM

Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc

VN-2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000

HN-72

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia HN-72

BĐĐC

Bản đồ địa chính

TS

Tiến sỹ

UBND

Ủy ban nhân dân


v
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ii
DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... iii
DANH MỤC VIẾT TẮT ................................................................................. iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................. 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ......................................................................... 1
1.2. Mục tiêu chung ....................................................................................... 2
1.3. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài. .................................................................................. 2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 3
2.1. Cơ sở khoa học ....................................................................................... 3
2.1.1. Khái niệm bản đồ địa chính ............................................................ 3
2.1.2. Tính chất, vai trò của BĐĐC .......................................................... 3
2.1.3. Các loại bản đồ địa chính ................................................................ 3
2.1.4. Các yếu tố cơ bản và Nội dung bản đồ địa chính ........................... 4
2.1.5. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính .............................................. 6
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính ............... 10
2.2. Cơ sở thực tiễn ..................................................................................... 15
2.3. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay ....................... 15
2.3.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ......... 15
2.3.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc .................... 16
2.4. Thành lập lưới khống chế trắc địa........................................................ 21
2.4.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính ................................................ 21
2.4.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ ... 21


vi
2.4.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ .................................................. 23
2.5. Đo vẽ chi tiết ........................................................................................ 23
2.5.1. Phương pháp đo toạ độ cực các điểm chi tiết ............................... 23
2.5.2. Phương pháp tính toạ độ điểm chi tiết .......................................... 23
2.6. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính. 24
2.6.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office .................................... 24
2.6.2. Phần mềm famis ............................................................................ 25
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....30

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................ 30
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ........................................................... 30
3.3. Nội dung ............................................................................................... 30
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của Phường Quang Trung .... 30
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của phường Quang Trung . 30
3.3.3. Thành lập lưới khống chế đo vẽ. ................................................... 30
3.3.4. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation và
Famis........................................................................................................ 30
3.4. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 30
3.4.1. Thu thập thông tin thứ cấp ............................................................ 30
3.4.2. Phương pháp đo vẽ chi tiết, chỉnh lý biến động ............................ 30
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN ............................. 32
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Phường Quang Trung ............ 32
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ......................................................................... 32
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội ............................................................... 33
4.2. Tình hình quản lý sử dụng đất đai của phường Quang Trung ............. 37
4.2.1. Hiện trạng quỹ đất ......................................................................... 37
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai .............................................................. 38
4.2.3. Những tài liệu phục vụ cho công tác xây dựng bản đồ địa chính . 39


vii
4.3. Thành lập lưới khống chế đo vẽ địa chính ........................................... 40
4.3.1. Công tác ngoại ngiệp ..................................................................... 40
4.3.2. Công tác nội nghiệp ...................................................................... 42
4.4. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation, Famis .... 45
4.4.1. Đo vẽ chi tiết ................................................................................. 45
4.4.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS và Microstation thành lập bản đồ địa
chính ........................................................................................................ 46
4.5. In bản đồ, lưu trữ, đóng gói và giao nộp sản phẩm ............................. 61
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 62
5.1. Kết luận ................................................................................................ 62
5.2. Kiến nghị .............................................................................................. 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 64


1
PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con
người. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt có tầm quang trong đối với con người. Là
địa bàn phân bố dân cư xây dựng các công trình kinh tế văn hóa, an ninh, quốc
phòng... Đất đai đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội.
Đất đai vừa là công cụ vừa là tư liệu sản xuất.
Cùng với sự phát triển là quá trình gia tăng dân số đã tác động rất nhiều đến
tài nguyên đất khiến đất đai trở nên vô cùng quý giá. Hoạt động của con người đã
ảnh hưởng đến hình thể của đất so với ban đầu trên bản đồ. Vì thế cần phải xác định
lại hình thể của đất chỉnh lý và lập bản đồ mới. Với quá trình phát triển của xã hội,
việc sử dụng đất lâu dài, đã làm nảy sinh những vấn đề phức tạp về quan hệ giữa
người với người liên quan đến đất đai. Vì vậy việc thành lập bản đồ địa chính là hết
sức cần thiết, giúp việc quản lý và sử dụng đất đai chính xác, hiệu quả hơn, tạo cơ
sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.
Trong những năm gần đây với tốc độ phát triển của khoa học công nghệ,
chúng ta sử dụng máy tính để thành cơ sở dữ liệu địa chính và hệ thống thông tin
đất đai nhằm cập nhật, bổ sung nhưng thay đổi hợp pháp của đất đai. Do vậy ứng
dụng các phần mềm để thành lập bản đồ địa chính sẽ giúp Nhà nước nắm chắc và
quản lý chặt chẽ quỹ đất đai cả về diện tích, kích thước và hình thể thửa đất. Thông
qua bản đồ địa chính, cán bộ địa chính có thể theo dõi và đưa ra những phương
pháp quản lý đất đai có hiệu quả nhất.

Để phục vụ mục đích trên, được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Thái Nguyên, Công ty cổ phần trắc địa địa chính và xây dựng
Thăng Long đã tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự
toán: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất
đai tại phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, đã tiến
hành xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho phường Quang Trung,Tp Thái
Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x