Tải bản đầy đủ

Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Vinh Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 20132015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

NGUYỄN TIẾN HOÀNG LONG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG QUANG VINH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính Môi trƣờng


Khoa

:

Quản lý Tài nguyên

Khóa học

:

2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

NGUYỄN TIẾN HOÀNG LONG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG QUANG VINH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính Môi trƣờng

Lớp

:K44 – ĐCMT – N02

Khoa

:

Quản lý Tài nguyên

Khóa học

:

2012 – 2016

Giảng viên HD:

TS. Nguyễn Đức Nhuận

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN

Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trường, bản thân
em đã được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản lý
Tài nguyên, cũng như các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các
Phòng ban và phòng Đào tạo của Trường Đại học Nông lâm.
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt nghiệp
của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa Quản lý
Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và hướng dẫn,
tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – TS. Nguyễn Đức Nhuận đã
trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên UBND Phường
Quang Vinh – TP. Thái Nguyên – T.Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ em trong quá
trình thực tập và hoàn thành khóa luận.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, khuyến
khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 5 tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Tiến Hoàng Long


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Tình hình khám chữa bệnh của phường Quang Vinh năm 2015 ... 27
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất của phường Quang Vinh năm 2015 .......... 30
Bảng 4.3: Tình hình biến động đất đai của phường Quang Vinh
giai đoạn 2013-2015 ........................................................................ 35
Bảng 4.4: Kết quả công tác chuyển QSDĐ của phường Quang Vinh
giai đoạn 2013 - 2015 ...................................................................... 38
Bảng 4.5: Kết quả chuyển QSDĐ theo mục đích sử dụng.............................. 41
Bảng 4.6: Kết quả công tác chuyển nhượng QSDĐ phường Quang Vinh
giai đoạn 2013-2015 ........................................................................ 42
Bảng 4.7: Kết quả chuyển nhượng QSDĐ theo mục đích sử dụng ................ 44
Bảng 4.8: Kết quả tặng cho QSDĐ phường Quang Vinh giai đoạn 2013 2015 ................................................................................................. 45
Bảng 4.9: Kết quả tặng cho QSDĐ phường Quang Vinh theo mục đích sử
dụng ................................................................................................. 47
Bảng 4.10: Kết quả thừa kế QSDĐ phường Quang Vinh giai đoạn 2013 2015 ................................................................................................. 48
Bảng 4.11: Kết quả thừa kế QSDĐ phường Quang Vinh theo mục đích sử
dụng ................................................................................................. 50
Bảng 4.12: Kết quả công tác thế chấp bằng giá trị QSDĐ phường Quang Vinh
giai đoạn 2013 - 2015 ...................................................................... 51
Bảng 4.13: Kết quả công tác thế chấp bằng giá trị QSDĐ phường Quang Vinh
giai đoạn 2013 - 2015 ...................................................................... 53
Bảng 4.14: Kết quả công tác chuyển đổi quyền sử dụng đất phường Quang
Vinh giai đoạn 2013- 2015 .............................................................. 54
Bảng 4.15: Kết quả chuyển đổi QSDĐ theo mục đích sử dụng ..................... 55
Bảng 4.16: Kết quả cho thuê quyền sử dụng đất phường Quang Vinh
giai đoạn 2013-2015 ........................................................................ 56
Bảng 4.17: Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua ý kiến cán bộ địa chính ... 59
Bảng 4.18: Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua ý kiến người SDĐ ........... 60


iii
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1: Biểu đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2013 ...................................... 32
Hinh 4.2: Kết quả chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Vinh
giai đoạn 2013-2015 ....................................................................... 39
Hình 4.3: Kết quả chuyển nhượng QSDĐ phường Quang Vinh
giai đoạn 2013 - 2015 ..................................................................... 43
Hình 4.4: Kết quả tặng cho QSDĐ phường Quang Vinh giai đoạn 2011 - 2013
......................................................................................................... 46
Hình 4.5. Kết quả thừa kế QSDĐ phường Quang Vinh giai đoạn 2011 - 2013
......................................................................................................... 49
Hình 4.6: Kết quả công tác thế chấp bằng giá trị QSDĐ phường Quang Vinh
giai đoạn 2013 - 2015 ..................................................................... 52
Hình 4.7: Kết quả công tác chuyển đổi quyền sử dụng đất phường Quang
Vinh giai đoạn 2013- 2015 ............................................................. 55
Hình 4.8: Kết quả cho thuê quyền sử dụng đất phường Quang Vinh
giai đoạn 2013-2015 ....................................................................... 56


iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Nguyên nghĩa

Kí hiệu viết tắt
CNH-HĐH

Công nghiệp hóa- hiện đại hóa

SDĐ

Sử dụng đất

GCN

Giấy chứng nhận

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

UBND

Ủy ban nhân dân


v
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 2
1.3. Yêu cầu....................................................................................................... 3
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ...................................... 3
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài .......................................................................... 4
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài ........................................................................... 5
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài ........................................................................ 6
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất .................................................... 7
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất ............................................... 7
2.2.1.1. Quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất .................................................. 7
2.2.1.2. Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất........................................... 8
2.2.1.3. Quyền cho thuê và cho thuê lại quyền sử dụng đất ............................. 9
2.2.1.4. Quyền thừa kế quyền sử dụng đất ........................................................ 9
2.2.1.5. Quyền tặng cho quyền sử dụng đất .................................................... 10
2.2.1.6. Quyền thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất ................................. 11
2.2.1.7. Quyền bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất................................. 11
2.2.1.8. Quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất ................................. 11
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất.......................... 12
2.2.2.1. Điều kiện để thực hiện quyền chuyển quyền sử dụng đất ................. 12
2.2.2.2. Thời điểm được thực hiện các quyền sử dụng đất ............................. 12


vi
2.2.2.3. Hồ sơ thực hiện các quyền chuyển quyền sử dụng đất ...................... 13
2.3. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất ở Việt Nam................... 16
2.3.1. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tại một số tỉnh ........... 16
2.3.2. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường Quang VinhThành phố Thái Nguyên.................................................................................. 17
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 18
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 18
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 18
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 18
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 18
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 18
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Quang Vinh .................... 18
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại phường Quang Vinh- thành
phố Thái Nguyên ............................................................................................ 18
3.3.3.Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tại địa bàn phường
Quang Vinh giai đoạn 2013 - 2015 ................................................................. 19
3.3.4.Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua người dân và cán bộ quản lý ..... 19
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 19
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu................................................... 19
3.4.2. Phương pháp tổng hợp .......................................................................... 20
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 20
3.4.4. Phương pháp so sánh............................................................................. 20
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN........................... 21
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của phường Quang Vinh ................... 21
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 21
4.1.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 21


vii
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo ............................................................................... 21
4.1.1.3. Khí hậu ............................................................................................... 21
4.1.1.4. Thủy văn............................................................................................. 22
4.1.1.5. Các nguồn tài nguyên ......................................................................... 22
4.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội ....................................................................... 23
4.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ........................... 23
4.1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế............................................. 24
4.1.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập ............................................. 25
4.1.2.4. Thực trạng phát triển đô thị................................................................ 25
4.1.2.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.................................................... 25
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội tác động đến việc
sử dụng đất đai ................................................................................................ 28
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại phường Quang Vinh- thành phố
Thái Nguyên ................................................................................................... 30
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của phường Quang Vinh ................................. 30
4.2.2. Tình hình quản lí đất đai ....................................................................... 32
4.2.2.1. Tình hình quản lí đất đai .................................................................... 32
4.2.2.2. Tình hình biến động đất đai ............................................................... 35
4.3. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất tại phường Quang Vinh giai
đoạn 2013-2015 ............................................................................................... 38
4.3.1. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường
Quang Vinh giai đoạn 2013-2015 ................................................................... 38
4.3.2. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất của phường Quang Vinh
giai đoạn 2013-2015 ........................................................................................ 42
4.4. Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua người dân và cán bộ địa chính .... 59
4.4.1. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán bộ địa chính 59
4.4.2. Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua ý kiến của người sử dụng đất ... 60


viii
4.4.3. Đánh giá chung về công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn phường Quang
Vinh ................................................................................................................. 62
4.4.3.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển QSDĐ . 62
4.4.3.2. Một số nguyên nhân và giải pháp khắc phục ..................................... 63
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 65
5.1. Kết luận .................................................................................................... 65
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 67


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×