Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất của xã Yên Nghĩa – huyện Ý Yên tỉnh Nam Định giai đoạn 2013 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN TIẾN CƢỜNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CỦA XÃ YÊN NGHĨA – HUYỆN Ý YÊN – TỈNH NAM ĐỊNH
GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

THÁI NGUYÊN - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN TIẾN CƢỜNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CỦA XÃ YÊN NGHĨA – HUYỆN Ý YÊN – TỈNH NAM ĐỊNH
GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp

: K44 - ĐCMT – N02

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016Giảng viên hƣớng dẫn

: TS. Vũ Thị Quý

THÁI NGUYÊN - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một trong những giai đoạn quan trọng trong quá
trình đào tạo sinh viên của nhà trƣờng. Đây là khoảng thời gian sinh viên
đƣợc tiếp cận thực tế, đồng thời củng cố những kiến thức đã đƣợc học trong
nhà trƣờng.
Đƣợc sự giúp đỡ của Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm và Ban
chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất của xã Yên Nghĩa – huyện Ý
Yên - tỉnh Nam Định giai đoạn 2013 – 2015”. Trong suốt quá trình thực tập
em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, các bạn lớp 44-ĐCMTN02, các cô chú và các anh chị nơi em thực tập tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm,
Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, và đặc biệt là cô giáo TS. Vũ Thị Quý
ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn Phòng Địa Chính- Môi trƣờng xã Yên
Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt
thời gian thực tập tại Phòng.
Em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã giúp đỡ em hoàn thành đợt thực
tập đúng thời gian quy định của nhà trƣờng.
Do thời gian nghiên cứu còn ngắn nên đề tài tốt nghiệp của em không
thể tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận đƣợc những ý kiến, đóng
góp của các thầy cô giáo, ý kiến đóng góp của bạn bè để đề tài tốt nghiệp của
em đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 08 tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Tiến Cƣờng


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 4.1. Cơ cấu giá trị sản xuất qua các năm ................................................ 25
Bảng 4.2. Tình hình dân số, lao động giai đoạn 2013 – 2015 ......................... 26
Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất của xã Yên Nghĩa năm 2015 ....................... 28
Bảng 4.4: Kết quả chuyển nhƣợng QSDĐ tại xã Yên Nghĩa .......................... 31
giai đoạn 2013 - 2015 ....................................................................................... 31
Bảng 4.5. Kết quả tặng cho QSDĐ tại xã Yên Nghĩa giai đoạn 2013 - 2015 . 32
Bảng 4.6. Kết quả thừa kế QSDĐ trên địa bàn xã Yên Nghĩa giai đoạn
2013 - 2015 ............................................................................... 33
Bảng 4.7. Kết quả thế chấp bằng giá trị QSDĐ trên địa bàn xã Yên Nghĩa
giai đoạn 2013 - 2015 ............................................................... 34
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của ngƣời dân xã Yên Nghĩa về chuyển QSDĐ .... 36
Bảng 4.8. Sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân về chuyển QSDĐ ..................... 36
Bảng 4.9. Sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân về chuyển đổi QSDĐ ............... 38
Bảng 4.10 Sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân về hình thức chuyển nhƣợng
QSDĐ ........................................................................................ 40
Bảng 4.11. Sự hiểu biết cơ bản của người dân về cho thuê, cho thuê lại
QSDĐ ........................................................................................ 42
Bảng 4.12. Sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân về tặng cho QSDĐ ................. 44
Bảng 4.13. Sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân về thừa kế ............................... 46
Bảng 4.14. Sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân về thế chấp ............................. 47
bằng giá trị QSDĐ ............................................................................................ 47
Bảng 4.16. Sự hiểu biết cơ bản của ngƣời dân về góp vốn bằng ..................... 49
giá trị QSDĐ 49
Bảng 4.17.Bảng tổng hợp ý kiến đúng của ngƣời dân về các hình thức
chuyển quyền. ........................................................................... 50
Bảng 4.18:Tổng hợp sự hiểu biết của ngƣời dân theo 3 nhóm đối tƣợng: ..... 53


iii

DANH MỤC HÌNH
Trang


iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Ký hiệu viết tắt

Nguyên nghĩa

CBQL

Cán bộ quản lý

NDSXPNN

Ngƣời dân sản xuất phi nông nghiệp

NDSXNN

Ngƣời dân sản xuất nông nghiệp

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

UBND

Ủy ban nhân dân


v

MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................. 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài .............................................................................................. 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ................................................................................................ 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ................................................................................................. 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .................................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài .................................................................................... 4
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài ..................................................................................... 6
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài .................................................................................. 7
2.2. Khái quát về chuyển QSDĐ ................................................................................. 8
2.2.1. Các hình thức chuyển QSDĐ ............................................................................ 8
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển QSDĐ ...................................................... 14
2.2.3. Hồ sơ thực hiện các quyền chuyển quyền sử dụng đất ................................... 17
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......... 21
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 21
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu...................................................................................... 21
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 21
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ......................................................................... 21
3.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................21
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Yên Nghĩa ....................................21
3.3.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Nghĩa ..........21
3.3.3. Đánh giá kết quả chuyển QSDĐ theo 8 hình thức chuyển quyền đƣợc quy
định trong Luật Đất đai năm 2013 ............................................................................21
3.3.4. Đánh giá sự hiểu biết của ngƣời dân trong xã về chuyển QSDĐ theo số liệu
điều tra ....................................................................................................................... 22
3.3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất
và nguyên nhân, giải pháp khắc phục ....................................................................... 22
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................... 22
3.4.1. Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu ............................................................ 22
3.4.2. Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu .............................................. 22


vi

PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................................... 23
4.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Yên Nghĩa ..................................... 23
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của xã Yên Nghĩa ............................................................ 23
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của Xã Yên Nghĩa ................................................. 24
4.2.Tình hình quản lý và sử dụng đất tại xã Yên Nghĩa Yên Nghĩa ......................... 28
4.3. Đánh giá công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Yên Nghĩa ........................... 30
4.3.1. Kết quả công tác chuyển đổi QSDĐ trên địa bàn xã Yên Nghĩa giai đoạn
2013 – 2015 ............................................................................................................... 30
4.3.2. Kết quả công tác chuyển nhƣợng QSDĐ trên địa bàn xã Yên Nghĩa giai đoạn
2013 – 2015 ............................................................................................................... 30
4.3.3. Kết quả công tác tặng cho QSDĐ trên địa bàn xã Yên Nghĩa giai đoạn 2013
– 2015 ........................................................................................................................ 32
4.3.4. Kết quả công tác thế chấp bằng giá trị QSDĐ tại xã Yên Nghĩa giai đoạn
2013 – 2015 ............................................................................................................... 34
4.3.6. Kết quả công tác cho thuê tại xã Yên Nghĩa giai đoạn 2013– 2015 ...............35
4.3.7. Kết quả công tác cho thuê lại QSDĐ tại xã Yên Nghĩa giai đoạn 2013 – 2015..... 35
4.4.1. Đánh giá sự hiểu biết của ngƣời dân Xã Yên Nghĩa về các hình thức chuyển
QSDĐ ........................................................................................................................ 38
4.4.2. Tổng hợp sự hiểu biết của ngƣời dân xã Yên Nghĩa về các hình thức chuyển
QSDĐ ........................................................................................................................ 50
4.4.3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất
và nguyên nhân, giải pháp khắc phục. ...................................................................... 54
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ....................................................................... 56
5.1. Kết luận .............................................................................................................. 56
5.2. Đề nghị ............................................................................................................... 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 58


1

PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tƣ liệu sản xuất đặc
biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng sống, là địa bàn phân
bố các khu dân cƣ, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và
quốc phòng.
Luật đất đai 2013 đã nêu rõ: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà
nƣớc thống nhất quản lý” và “Nhà nƣớc thống nhất quản lý toàn bộ đất đai
theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả”.
Trong tất cả các điều kiện cần thiết để quá trình sản xuất đƣợc thực
hiện, tạo ra của cải vật chất, cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội
loài ngƣời thì đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các Mác từng nói:
“Đất là mẹ, sức lao động là cha, sản sinh ra mọi của cải vật chất”. Chính vì
vậy, quá trình khai thác sử dụng đất đai phải luôn gắn liền với sự phát triển
của xã hội. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất của con ngƣời
ngày càng tăng trong khi đất đai thì hữu hạn, cả về chất lẫn về lƣợng.
Trong thời kỳ đổi mới nhƣ hiện nay, nền kinh tế nƣớc ta là nền kinh tế
hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trƣờng dƣới sự quản lý
của Nhà nƣớc; phát triển theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc
cùng với việc gia nhập WTO thì nhu cầu SDĐ để phục vụ cho phát triển nền
kinh tế xã hội, An ninh - Quốc phòng là điều tất yếu.
Xã Yên Nghĩa là một đơn vị hành chính trực thuộc huyện Ý Yên, tỉnh
Nam Định. Trong những năm qua, đặc biệt là nhiều năm trở lại đây việc thực
hiện quyền và nghĩa vụ của Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu và chủ sử dụng đất
đai đã đạt đƣợc nhiều thành tích đáng kể, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn gặp
nhiều khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện Luật Đất đai. Do đó, để
thấy đƣợc những mặt tồn tại và yếu kém trong công tác quản lý Nhà nƣớc về


2

đất đai nói chung và trong việc đảm bảo quyền lợi cũng nhƣ nghĩa vụ của Nhà
nƣớc về chủ sở hữu trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai, ta cần đánh giá
một cách khách quan trong những kết quả đã đạt đƣợc, từ đó rút ra bài học
kinh nghiệm nhằm quản lý và sử dụng đất đai một cách có hiệu quả nhất.
Xuất phát từ thực tiễn, tầm quan trọng của những vấn đề trên, đƣợc sự nhất
trí của Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm, ban chủ nhiệm khoa Quản lý
Tài Nguyên và dƣới sự hƣớng dẫn của cô giáo TS. Vũ Thị Quý, em tiến hành
nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất
của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã Yên Nghĩa - Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định, giai đoạn 2013 - 2015”.
1.2. Mục tiêu chính
Đánh giá đƣợc công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Yên
Nghĩa trong gian đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, nhằm xác định đƣợc những
kết quả đạt đƣợc và những hạn chế còn tồn tại trong công tác chuyển quyền sử
dụng đất tại xã. Qua đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong
công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai, và khắc phục những tồn tại đó.
1.3. Mục tiêu cụ thể
- Điều tra đƣợc điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình sử
dụng đất trên địa bàn xã Yên Nghĩa.
- Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Nghĩa.
- Đánh giá đƣợc kết quả chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn từ năm
2013 đến năm 2015 của Xã Yên Nghĩa.
- Điều tra đƣợc sự hiểu biết của ngƣời dân địa phƣơng về chuyển
quyền sử dụng đất và đánh giá sự hiểu biết đó theo nhóm đối tƣợng.
-Tìm hiểu và xác định đƣợc các nguyên nhân từ đó đƣa ra các kiến
nghị và đề xuất các giải pháp khắc phục


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×