Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 20132015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ THÁI HÀ

Tên khóa luận:
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN
PHƢỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Địa chính Môi trƣờng
: K44 - ĐCMT
: Quản lý Tài nguyên

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ THÁI HÀ

Tên khóa luận:
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN
PHƢỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành
: Địa chính Môi trƣờng
Lớp
: K44 - ĐCMT
Khoa
: Quản lý Tài nguyên
Khóa học
: 2012 – 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS Phan Đình Binh

Thái Nguyên, năm 2016


ii

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp được xem là khâu quan trọng giúp sinh viên củng
cố kiến thức tiếp thu được trên giảng đường và hoàn thiện chương trình
đào tạo Đại học. Đây cũng là cơ hội để sinh viên tiếp cận với thực tế nghề
nghiệp, kết hợp với các kiến thức đã học trong nhà trường để hoàn thiện


kỹ năng trong công việc, tích lũy kinh nghiệm làm hành trang phục vụ
cho công việc hiện tại và sau này khi ra trường.
Được sự giới thiệu của Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài
nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã tiến hành nghiên cứu
đề tài’’Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai
đoạn 2013-2015”. Có được kết quả này em xin chân thành cảm ơn thầy giáo
PGS.TS.Phan Đình Binh đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập
và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, các chú và các anh chị công tác
tại UBND phường Hoàng Văn Thụ đã tạo điều kiện để em có thể hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao và cung cấp đầy đủ các số liệu cần thiết phục vụ cho quá
trình nghiên cứu đề tài.
Trong quá trình thực hiện khoá luận tốt nghiệp em đã cố gắng nghiên cứu
nhưng do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi
những sai sót và khiếm khuyết. Em rất mong được sự tham gia đóng góp ý kiến
từ phía các thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên để khoá luận của em được
hoàn thiện hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Thị Thái Hà


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Hiện trạng dân số, lao động phường Hoàng Văn Thụ năm 2015 ... 30
Bảng 4.2. Hiện trạng sử dụng đất của phường Hoàng Văn Thụ năm 2015 .... 37
Bảng 4.3: Kết quả cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia
đình, cá nhân của phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái
Nguyên giai đoạn 2013 - 2015................................................... 42
Bảng 4.4: Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia
đình, cá nhân của phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái
Nguyên giai đoạn 2013 – 2015 ................................................... 44
Bảng 4.5: Tổng diện tích đất đã được cấp GCNQSD của phường Hoàng Văn
Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2015 ................. 46
Bảng 4.6: Tổng diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất của phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai
đoạn 2013 – 2015 ........................................................................ 47
Bảng 4.7: Tổng diện tích đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất của phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên
giai đoạn 2013 – 2015 ................................................................. 48
Bảng 4.8: Thống kê các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất đất của phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái
Nguyên giai đoạn 2013– 2015 .................................................... 50
Bảng 4.9: Kết quả điều tra mức độ hiểu biết của người dân phường Hoàng
Văn Thụ về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .. 51
Bảng 4.10: Tổng hợp phiếu điều tra sự hiểu biết của người dân về công tác
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường
Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2013 – 2015 ..................................... 52


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1: Sơ đồ vị trí địa lý phường Hoàng Văn Thụ , TP.Thái Nguyên...... 27
Hình 4.2: Cơ cấu sử dụng đất đai phường Hoàng Văn Thụ năm 2015 .......... 36
Hình 4.3: Biểu đổ thể hiện kết quả cấp giấy CNQSDĐ phường Hoàng Văn
Thụ năm 2013-2015 ........................................................................ 42


v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CP

Chính phủ

CT – TTg

Chỉ thị Thủ tướng

ĐKĐĐ

Đăng kí đất đai

GCN

Giấy chứng nhận

GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng

HĐND

Hội đồng nhân dân

HSĐC

Hồ sơ địa chính

HTX

Hợp tác xãNghị định

NĐ – CP

Nghị định Chính phủ

Nxb

Nhà xuất bản

QĐ – UBND

Quyết định Ủy ban nhân dân

QĐ – BTNMT

Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường

THCS

Trung học cơ sở

TT – BTNMT

Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường

TT – TCĐ

Thông tư Tổng cục Địa chính

UBND

Ủy ban nhân dân

UBTVQH

Ủy ban thường vụ Quốc Hội

VPĐK

Văn phòng đăng kí


vi

MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1.Vấn đề cấp thiết của đề tài .......................................................................... 1
1.2. Mục tiêu, yêu cầu của đề tài ....................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu chung của đề tài ....................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU CỦA NGHIÊN CỨU ........................ 3
2.1. Cơ sở lý luận và những căn cứ pháp lý của công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ............................................................................................... 3
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai .............................................. 3
2.1.2. Cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính .................... 4
2.1.3. Căn cứ pháp lý về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính ................. 5
2.2. Khái quát về công tác cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính .............. 8
2.2.1. Đăng ký quyền sử dụng đất ..................................................................... 8
2.2.2. Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất ................................................ 9
2.2.3. Hồ sơ địa chính ..................................................................................... 13
2.2.4. Vai trò của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .............. 15
2.2.5. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ............................ 15
2.2.6. Trình tự thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường .......................................... 17
2.3. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................. 18
2.3.1.Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cả nước ............ 18
2.3.2.Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Thái
Nguyên ............................................................................................................ 23
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ..................................................................................................... 25
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 25
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 25
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 25
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 26
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ......................... 27
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Hoàng Văn Thụ ........... 27
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 27
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của phường Hoàng Văn Thụ ....................... 28


vii

4.2. Khái quát tình hình quản lý và sử dụng đất đai của phường Hoàng
Văn Thụ .......................................................................................................... 33
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai ...................................................................... 33
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai .................................................................... 36
4.2.3. Đánh giá chung tình hình quản lý và sử dụng đất tại phường Hoàng
Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên ................................................................... 40
4.3.Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường
Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên trong giai đoạn
2013 – 2015 ..................................................................................................... 41
4.3.1. Đánh giá công tác cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia
đình, cá nhân của phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, trong giai
đoạn 2013 – 2015 .............................................................................................. 41
4.3.2. Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các
loại đất của phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn
2013 – 2015 .................................................................................................... 46
4.3.3. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà văn hóa của
phường Hoàng Văn Thu, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn
2013 – 2015 .................................................................................................... 49
4.3.4.Thống kê các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất của phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên giai đoạn 2013 – 2015 ...................................................................... 50
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp cho công
tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường Hoàng Văn Thụ,
Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ................................................... 53
4.4.1. Thuận lợi ............................................................................................... 53
4.4.2. Khó khăn ............................................................................................... 54
4.4.3. Một số giải pháp nhằm đấy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất của phường Hoàng Văn Thụ,Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên ............................................................................................................ 55
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................... 57
5.1. Kết luận .................................................................................................... 57
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1.Vấn đề cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng qúy giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là
thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các
khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng. Xã hội
ngày càng phát triển thì đất đai ngày càng có vị trí quan trọng, bất kỳ một
ngành sản xuất nào thì đất đai luôn là tư liệu sản xuất đặc biệt và không thể
thay thế được. Đối với nước ta, một nước nông nghiệp thì vị trí của đất đai
lại càng quan trọng và có ý nghĩa hơn.
Dù đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai,
nhưng những hành vi vi phạm pháp luật đất đai, những vụ tranh chấp, khiếu
kiện vẫn xảy ra. Đây là vấn đề nhức nhối làm đau đầu nhiều nhà chức trách
trong bộ máy quản lý đất đai.
Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của nền kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần, đặc biệt là có sự góp mặt của thị trường bất động sản do
vậy, việc đổi mới về chính sách về đất đai cùng với đổi mới về công cụ quản
lý để phù hợp với tinh hình hiện tại là rất cần thiết.
Xuất phát từ những vấn đề thực tế hiện nay, với những kiến thức đã
học, trong thời gian thực tập tốt nghiệp em mong muốn được tìm hiểu về
công tác quản lý đất đai, đặc biệt là công tác cấp GCNQSDĐ. Được sự nhất
trí của Ban giám hiệu trường, ban chủ nhiệm khoa Quản lỳ Tài nguyên,
Trường đại học nông lâm Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo
PGS.TS.Phan Đình Binh em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực
trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015”.


2

1.2. Mục tiêu, yêu cầu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu chung của đề tài
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn phường
Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên- kinh tế - xã hội phường Hoàng Văn
Thụ-thành phố Thái Nguyên .
- Tìm hiểu về công tác quản lý và sử dụng đất đai của phường Hoàng
Văn Thụ .
- Đánh giá thực trạng công tác cấp GCNQSD đất tại phường Hoàng
Văn Thụ giai đoạn 2013-2015.
- Đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×