Tải bản đầy đủ

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG hóa

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
HÀNG HÓA
Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa cần thực hiện với các sản phẩm xuất nhập khẩu
để đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn được phép lưu hành trên thị trường. với mọi hàng hóa
để cần phải tuân thủ các quy trình chất lượng sản phẩm nhằm đẩm bảo an toàn với người
dùng. Do đó, bất kỳ một sản phẩm mới khi vào thị trường nào đều cần được tiến hành
kiểm định, khi đủ các tiêu chuẩn đề ra sẽ được phép lưu thông.

1.
Điều kiện hàng hóa nhập khẩu:
Hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn và ghi nhãn theo quy định của
pháp luật về nhãn hàng hóa.
Đối với những sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (là sản phẩm,

hàng hóa trong điều kiện vận chuyển. lưu trữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục
đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường)
thì:
Phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn ký thuật tương
tứng liên quan đến quá trình sản xuất, sản phẩm cuối cùng bởi tổ chức chứng nhận
được chỉ định hoặc thừa nhận.
Hoặc nếu không thì khi nhập khẩu phải được tổ chức giám định được chỉ định
hoặc được thừa nhận giám định tại cửa khẩu xuất hoặc cửa khẩu nhập.
Phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu theo nội dung:


Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy
và các tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra;
b.
Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương
ứng khi cần thiết.
2. Hồ sơ để thực hiện Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa.
Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa

Hồ sơ để thực hiện Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa

Thủ tục thực hiện Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa

Thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhanh gọn, chính xác

Kiến thức về Quy trình kiểm định xe nâng hàng

Dịch vụ chứng nhận hợp quy giấy

Chứng nhận Iso cho công ty xây dựng
Hồ sơ tiến hành Quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa bao gồm:

Giấy đăng ký kiểm tra cấp Nhà nước về chất lượng của hàng hóa (có mẫu)

Bản sao công chứng các chứng chỉ chất lượng hàng hóa, sản phẩm

Bản sao có xác nhận của đơn vị nhập sản phẩm, hàng hóa

Hóa đơn. Vận đơn


Tờ khai của hàng hóa, sản phẩm

Giấy chứng nhận về xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa

Bản mô tả hoặc hình ảnh sản phẩm, hàng hóa

Mẫu mã sản phẩm, hàng hóa có dấu hợp quy hoặc nhãn phụ

Bản sao hợp đồng cũng danh mục hàng hóa theo hợp đồng.
3. Thủ tục thực hiện Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa:
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sản phẩm tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa bao gồm
bản đăng ký, hợp đồng mua bán, danh mục hàng hóa và các tài liệu liên quan.
Cơ quan thẩm quyền xem xét toàn bộ hồ sơ để xem tính hợp lệ của giấy tờ cũng như đơn
vị cần kiểm tra hàng hóa.
Cùng với đó tiến hành kiểm tra các sản phẩm hàng hóa theo các tiêu chuẩn về đánh giá sự
phù hợp; nhãn hàng; dấu hợp quy, hợp chuẩn và toàn bộ tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng
hóa đó. Lấy mẫu thử nghiệm sản phẩm và tiến hành thử nghiệm để đảm bảo sản phẩm
đáp ứng tiêu chuẩn đã công bố, áp dụng hoặc tương đương.
Tiến hành thông báo kết quả chính xác cho đơn vị làm thủ tục thực hiện Quy trình kiểm
tra chất lượng hàng hóa. Với hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn, cơ quan thẩm quyền sẽ xác
nhận để đơn vị làm thủ tục hải quan cho sản phẩm, hàng hóa lưu thông.
Trường hợp sản phẩm, hàng hóa không đáp ứng tiêu chuẩn, sẽ được báo cáo tới cơ quan
thẩm quyền nhà nước cấp cao và thông báo cho hải quan cũng như đơn vị là thủ tục để
giải quyết.
Nguồn: Sưu tầm.
a.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×