Tải bản đầy đủ

MỘT số PHẢN ỨNG hữu cơ PHỔ THÔNG cần CHÚ ý

MỘT SỐ PHẢN ỨNG HỮU CƠ PHỔ THÔNG CẦN CHÚ Ý
1. C4H10 + O2 → CH3COOH + H2O . điều kiện: (Co(CH3COO)2, 1800C,
150atm)
2. C6H5 − CH3 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5 − COOH + MnSO4 + K2SO4 +
H2O (điều kiện: đun
nóng)
3. C6H5 − CH2 − CH2 − CH3 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5 − COOH +
CH3COOH + K2SO4 +
MnSO4 + H2O. (điều kiện: đun nóng)
4. CH3−CH = CH2+KMnO4(loãng −2%)+H2O → CH3−CH(OH)
−CH2−OH+MnO2+KOH
(điều kiện: điều kiện thường)
5. CH3 − CH = CH2 + KMnO4 + H2SO4 → CH3COOH + CO2 + K2SO4 +
MnSO4 + H2O(điều
kiện: đun nóng)
6. Xiclopropan + Br2/CCl4(hoặcBr2/H2O) → Br − CH2 − CH2 − CH2 − Br (điều
kiện: điều kiện
thường)
7. CH2 = CH − Cl + N aOH(đậm đặc, nhiệt độ cao, áp suất cao) → CH3 − CHO +
N aCl + H2O8. C6H12(xiclohexan) + Cl2 → C6H11Cl + HCl (điều kiện: ánh sáng khuếch tán
hoặc nhiệt độ)
9. CH3OH + CO → CH3COOH (điều kiện: RhIII, I-, 1800C, 30 atm)
10. CH3OH + CuO(hoặcO2, điều kiện: Cu) → HCHO + Cu + H2O
11. C2H5OH → CH2 = CH−CH = CH2+H2O+H2 (điều kiện:MgO/ZnO hoặc
Al2O3/ZnO, 350−
4500C)
12. C6H6 + Cl2 → C6H6Cl6 (điều kiện: ánh sáng khuếch tán hoặc nhiệt độ)
13. C6H6 + Cl2(hoặcBr2) → C6H5 − Cl + HCl. (điều kiện: bột F eCl3, AlCl3 hoặc
có mặt Fe, Al)
14.HCHO + Br2(trong nước) → CO2 + HBr.(điều kiện: điều kiện thường)
15. HCHO + H2 → CH3 − OH (điều kiện: Ni, nhiệt độ)
16. R − CHO + HCN(dd)(hoặc − CN) → R − CH(OH) − CN (điều kiện: nhiệt độ
thường)
17. R −CH(OH)−CN + H2O → R −CH(OH)−COOH +NH3 (điều kiện: xúc tác
H2SO4 loãng)
18. RCOOH → (RCO)2O + H2O (điều kiện: P2O5, nhiệt độ)
19. CH3 − COOH + Cl2(hoặcBrom) → Cl − CH2 − COOH + HCl (điều kiện: ánh
sáng hoặc có
mặt photpho)


20. CH3 − CO − CH3 + Br2 → CH3 − CO − CH2 − Br + HBr (điều kiện: axit như
CH3COOH hoặc
ánh sáng khuếch tán)
21. HCOOH + Br2(dd trong nước) → H2O + CO2 + HBr (điều kiện: nhiệt độ
thường)
22. R − CHO + Cu(OH)2 + N aOH → RCOON a + Cu2O + H2O (điều kiện: đun
nóng)
23. R−CH(OH)−CH2 −OH +Cu(OH)2 → Phức Cu2+ màu xanh lam đậm +H2O.
điều kiện: nhiệt
độ thường)
24. CH3 − COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + H2O (điều kiện: nhiệt độ
thường)
25. C6H5 − NO2 + [H] → C6H5 − NH2 + H2O. (điều kiện: Fe/HCl hoặc Zn,Sn
trong HCl)
26. C6H5 − NH2 + N aNO2 + HCl → [C6H5 − N2] + Cl− + N aCl + H2O (điều
kiện: nhiệt độ lạnh 0
- 5 độ C)


27. C6H5 − NH2 + N aNO2 + HCl → C6H5 − OH + N2 + N aCl + H2O (điều
kiện: nhiệt độ thường
hoặc đun nóng)
28. CH3 − CHO + KMnO4(loãng) + H2O → CH3COOK + KOH + MnO2 (điều
kiện: điều kiện


thường hoặc đun nóng)
29. C2H2 + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O(điều kiện: điều
kiện thường hoặc
đun nóng)
30. C2H2 + HCl → CH2 = CH − Cl (điều kiện: hơi HCl, đun nóng)

31. CH2 = CH − Cl + HCl → CH3 − CH(Cl)2 (điều kiện: hơi HCl, đun nóng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×