Tải bản đầy đủ

Ky hop thu 6; 12 2017

Phát biểu của Thường trực Đảng ủy
tại kỳ họp thứ 6 của HĐND xã
---------------Kính thưa các vị đại biểu khách mời!
Kính thưa các vị đại biểu HĐND xã!
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong xã!
Hôm nay, HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 6, đây là kỳ họp nhằm đánh giá
kết quả cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy xã thành Nghị quyết HĐND để thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong
năm 2017. Thay mặt cho BTV Đảng ủy xã tôi có một số ý kiến phát biểu với kỳ
họp HĐND xã như sau:
Kính thưa các vị đại biểu, thưa kỳ họp!
Qua theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đồng thời nghe báo
cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm
bảo quốc phòng an ninh trong năm 2017 và các báo cáo của các ban HĐND xã
đã trình bày tại kỳ họp, tôi hoàn toàn thống nhất. Báo cáo được các đồng chí
chuẩn bị chu đáo, số liệu rõ ràng tôi không có ý kiến thêm nữa. Tại kỳ họp này
xin nhấn mạnh với các vị một số vấn đề sau:
Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, khu vực diễn biến phức tạp, có
nhiều tác động bất lợi đối với tình hình kinh tế cả nước nói chung và xã ta nói
riêng, đặc biệt là tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng phục
vụ sản xuất tăng cao, trong khi giá cả nông sản, chăn nuôi giảm mạnh, không

ổn định. Nhưng sự quyết tâm cao của HĐND, sự tập trung lãnh đạo của UBND
xã đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế - xã hội của xã cơ
bản vẫn giữ được sự ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ
tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra; đảm bảo an sinh xã hội, phát triển toàn
diện văn hoá, y tế, giáo dục, thể thao; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn
xã hội được đảm bảo; quốc phòng được tăng cường. Với những kết quả đạt
được đó, chúng ta mới thấy hết được sự nỗ lực, cố gắng của Mặt trận, các ban
ngành, đoàn thể, sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự ủng hộ của nhân dân trong xã.
Trong đó, nổi bật là:
Kinh tế duy trì được sự phát triển khá, giá trị sản xuất ngành kinh tế đạt
102%; sản xuất công nghiệp - xây dựng có xu hướng tăng (đạt 103% kế hoạch);
sản xuất nông nghiệp đạt được diện tích đề ra; Công tác phòng chống dịch bệnh
trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm sát tốt; thương mại - dịch vụ được phát
triển, có chuyển biến tích cực; phong trào xây dựng Nông thôn mới tiếp tục
được đẩy mạnh, các tiêu chí đã đạt được tiếp tục được giữ vững và trong năm
2017 chúng ta đã lãnh đạo đạt được 03 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt được
lên 15/19 tiêu chí); Song song với việc xây dựng nông thôn mới chúng ta còn
tập trung lãnh đạo thôn Liễu Thạnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu
mẫu theo phương án đã được UBND huyện phê duyệt, các tiêu chí trong


phương án cơ bản đã được triển khai đến với người dân; Công tác đầu tư xây
dựng được quan tâm, nhiều công trình lớn được khởi công xây dựng và cơ bản
hoàn thành như: các tuyến đường GTNT - GTNĐ, kênh tưới bêtông, nhà văn
hóa thôn... với tổng kinh phí đầu tư gần 10 tỷ đồng, trong đó huy động trong
nhân dân là 1.288.766.000 đồng.
Trong điều kiện kinh tế và cân đối ngân sách còn khó khăn, HĐND UBND xã đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo phát triển văn hoá- xã hội và
đảm bảo an sinh xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục ổn
định, nhiều mặt được cải thiện. Tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS đạt cao
99,12%. trường Tiều học Trưng Vương tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc
gia mức độ 1 lần 2, huy động trẻ ra lớp đạt 100%. Trạm y tế làm tốt công tác
khám chữa bệnh cho nhân dân. tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,20% so với năm 2016;
Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển, chất lượng, hiệu quả công
tác thông tin được nâng lên rõ rệt. đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
tiếp tục được cải thiện; tổ chức cho nhân dân tham gia các ngày hội, lễ kỷ niệm
vui tươi, an toàn, phấn khởi .
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các vụ vi phạm
pháp luật giảm so với năm 2016 và có nhiều điểm sáng trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, hoàn
thành công tác diễn tập 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa. Công tác cải cách


hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển
biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm triển khai
đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng
vững mạnh. Toàn xã đã thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Đối với hoạt động của HĐND xã, trong thời gian qua, tiếp tục có bước
đổi mới. Đã tổ chức tốt các kỳ họp đúng theo luật định và chường trình năm đã
đề ra. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu
HĐND xã đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động HĐND. Đã tổ chức được 4 đợt giám sát, qua đó đã
kịp thời phát hiện các vấn đề cần quan tâm và có những kiến nghị cụ thể nhằm
tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền.
Tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã hôm nay, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ
xã, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng, những đóng góp
quan trọng của HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể và toàn thể cán bộ,
Đảng viên, cử tri và nhân dân trong xã đã đạt được trong năm 2017.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong xã!
Cùng với những khó khăn chung của huyện, xã ta cũng đang hiện hữu
nhiều khó khăn, yếu kém, đó là: Công tác phối hợp tham mưu, đề xuất của các
ngành chuyên môn trên một số lĩnh vực chưa kịp thời, thiếu chủ động, có lúc,


có việc còn lúng túng như trên lĩnh vực kinh tế việc tham mưu xây dựng và
nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; Công tác quản lý đất đai chưa chặt
chẽ vẫn còn tình trạng khai thác cát trái phép; Công tác giải quyết đơn thư có
lúc còn chậm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức
tạp, nhất là tệ nạn xã hội (ma túy, cờ bạc...); Công tác tiêm phòng đạt thấp chưa
có giải pháp cụ thể; Giải quyết các chế độ chính sách cho công dân chậm....
Những hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân, bên cạnh nguyên
nhân khách quan, còn nhiều nguyên nhân chủ quan kéo dài, chậm được khắc
phục, đã làm cản trở cho sự phát triển của xã ta trong thời gian vừa qua.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong xã!
Nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XII đã được Ban
Thường vụ Đảng ủy xã xem xét, cho ý kiến. Trong điều kiện tình hình kinh tế
thế giới và trong nước dự báo còn nhiều khó khăn; thời tiết có xu hướng tiếp tục
diễn biến phức tạp, bất thường. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong
năm, tôi đề nghị các vị đại biểu, các cơ quan chức năng cần tập trung thực hiện
tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, Xác định quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy,
huy động mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2018 đạt
kết quả. Đề nghị HĐND xã cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết
Đảng ủy xã năm 2018 và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của HĐND xã
để bàn, quyết định mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 theo hướng phấn đấu đạt mục
tiêu đề ra và cao hơn, nhất là về các giải pháp huy động nguồn lực, huy động
tổng đầu tư xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, đảm bảo an sinh
xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...
Hai là, Trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại
ngành Nông nghiệp theo hướng gắn với xây dựng Nông thôn mới có hiệu quả;
thúc đẩy mạnh mẽ nền sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học - công
nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất; hướng tới mục tiêu sản
phẩm chất lượng, hiệu quả, có giá trị cao. (Năm 2017 giá trị Nông nghiệp đạt
80,31% tốc độ tăng trưởng đạt thấp).
Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng xã đạt nông thôn mới trong năm
2018, đồng thời chỉ đạo, tổ chức duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã
đạt được.
Ba là, Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục. Tập
trung chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Nâng cao chất lượng
công tác khám chữa bệnh; chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch
bệnh lớn xảy ra. Tăng cường quản lý Nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm đi đôi với đề cao trách nhiệm giám sát của cộng đồng. Tiếp tục thực hiện
tốt các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân


dân. Đẩy mạnh các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ
chức tốt, có ý nghĩa thiết thực các hoạt động kỷ niệm ngày TBLS 27/7.
Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Tổ chức tốt công
tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Giữ vững an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng”; theo dõi và đề
xuất các cấp giải quyết tình trạng cho vay lãi nặng, tội phạm đánh bạc;
Bốn là, Kỳ họp thứ 6 HĐND xã có nhiều nội dung quan trọng, tác động
lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của
xã. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND xã cần tập trung nghiên cứu, thảo
luận kỹ nội dung các Nghị quyết HĐND xã dự kiến sẽ ban hành, trong đó tuân
thủ các quy định của pháp luật; cân nhắc đến tính khả thi, nhất là các điều kiện
đảm bảo nguồn lực để thực hiện.
Để thực hiện các nhiệm vụ trên có rất nhiều yếu tố, nguyên nhân, rất
nhiều giải pháp, nhưng có một giải pháp của mọi giải pháp đó là phải nâng cao
tinh thần thái độ trách nhiệm, năng lực giải quyết công việc, tính tiền phong
gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên, công chức. Tập trung
xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu
cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm,
đạo đức công vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Thường trực HĐND xã, các ban của HĐND xã cần tăng cường công tác
giám sát, thẩm tra, các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn, đáp ứng các yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhưng phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định
của pháp luật. Làm tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu
nại tố cáo của công dân, đặc biệt quan tâm đến ý kiến, kiến nghị chính đán của
cử tri trên các lĩnh vực.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa cử tri và nhân dân trong xã!
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra cho
chúng ta là rất nặng nề. Phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết và sáng tạo, Ban
Chấp hành Đảng bộ xã tin tưởng rằng HĐND - UBND - UBMTTQVN xã, các
ban ngành đoàn thể và nhân dân trong toàn xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành
thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, và hoàn thành xây
dựng mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã Bình Nguyên.
Cuối cùng thay mặt BCH Đảng bộ xã, chúc các đồng chí đại biểu lãnh
đạo, vị đại biểu HĐND xã và các đại biểu dự Kỳ họp, cử tri và nhân dân toàn xã
lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XIII thành
công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×