Tải bản đầy đủ

Phát biểu của lãnh đạo xã trong Đại hội chi bộ nông nghiệp

PHÁT BIỂU
ĐẠI HỘI CHI BỘ THÔN THANH LY 2, NHIỆM KỲ
2017 - 2019
----------------

Kính thưa: ………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các đồng chí là đảng viên trong chi bộ!
Hoà chung với khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm
42 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, hôm nay ngày 29/4/2017 Chi bộ
thôn Thanh Ly 2 tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2019, Về tham dự
Đại hội thay mặt Ban Thường vụ tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và các đồng
chí đảng viên trong chi bộ lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất,
chúc Đại hội chúng ta thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
Qua nghiên cứu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội
chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2014 – 2017 của chi bộ và các ý kiến phát biểu tại
Đại hội, tôi nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt
được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, thể hiện
ở các nội dung nổi bật đó là:

- Chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo nhân dân tích cực phát triển kinh tế,
trong đó chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng vật
nuôi; đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển các cây hàng hóa;
đồng thời đã chú trọng phát triển chăn nuôi, các ngành nghề dịch vụ góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và tăng thu
nhập và cải thiện đời sống nhân dân trong thôn.
- Về công tác xây dựng GTNT, GTNĐ: Cấp ủy đã tập trung lãnh đạo ban
thôn tổ chức tuyên truyền, vân động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp thêm
kinh phí ngoài kinh phí do Nhà nước cấp, đóng góp ngày công lao động, hoàn
thành được trên 2000m GTNĐ, GTNT. Và các tuyến mương tưới. Góp phần
vào xây dựng nông thôn mới của xã hoàn thành 12/19 tiêu chí.
- Cùng với tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, Chi bộ đã tập
trung lãnh đạo các mặt công tác văn hóa xã hội, trong đó đã quan tâm đẩy mạnh
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nếp sống
văn minh; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài; tăng cường tuyên
truyền vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường ( Kết
quả đạt được đó là được huyện công nhận thôn văn hoá 2015 -2016)


- Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật
tự trên địa bàn, làm tốt công tác hòa giải các tranh chấp trong nhân dân, từ đó
hạn chế những vấn đề bức xúc trong nhân dân; Vận động nhân dân tham gia và
hưởng ứng lễ phát động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đông đủ. Làm tốt công
tác tuyên truyền vận động thanh niên trong đội tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ
quân sự, kết quả trong nhiệm kỳ đã giao được 9 thanh niên nhập ngũ đạt 100%
chỉ tiêu. Lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện pháp lệnh 34/2007 của UB thường vụ
Quốc hội khóa 11: Mọi chủ trương chính sách của Đảng, của địa phương đều
được công khai dân chủ, triển khai đến toàn dân thông qua các hội nghị trong
thôn để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
- Công tác xây dựng Đảng: Chi bộ tổ chức sinh hoạt đảng đảm bảo nội
dung và hình thức theo tinh thần Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày
02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, tuân thủ
nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình. Chi bộ làm tốt công tác
xây dựng đảng về chính trị tư tưởng và tổ chức; đã làm tốt công tác quán triệt,
triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
quan tâm công tác quản lý đảng viên gắn với duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt
chi bộ;
- Công tác lãnh đạo Mặt trận các đoàn thể: Chi bộ đã tập trung lãnh đạo,
củng cố kiện toàn và duy trì hoạt động có nề nếp, có hiệu quả; Lãnh đạo Đoàn
thanh niên và phụ nữ tổ chức đêm văn nghệ thành công, được bà con nhân dân


hưởng ứng. Các Hội ngoài nhiệm vụ đặc thù của mình, dưới sự chỉ đạo của Chi
bộ đã đoàn kết nhất trí trong việc xây dựng, bảo vệ chính quyền, trong việc
tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, là hạt
nhân trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, duy trì an ninh trật tự,
ngăn chặn các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Kịp thời cùng Ban Chi
ủy, Ban chỉ huy thôn, tổ hòa giải giải quyết kịp thời các tranh chấp trong thôn
xóm, xây dựng đoàn thể của mình vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương
giàu đẹp văn minh.
- Một nhiệm vụ nữa hết sức quan trong đó là: Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo,
tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn hưởng ứng tích
cực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các
cấp, nhiệm kỳ 2015 -2021, từ việc hưởng ứng tham gia tiếp xúc cử tri, tham gia
các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như vệ sinh đường làng
ngõ xóm, tham gia các tổ bầu cử, tham gia đi bầu cử đạt tỷ lệ cao. Cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa
bàn thành công tốt đẹp, với kết quả như các đồng chí đã biết có vai trò đóng
góp rất quan trọng của chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận thôn.


Nhân dịp này thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, tôi ghi nhận và nhiệt
liệt biểu dương những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng biểu dương, trong nhiệm kỳ
qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế mà đại hội chúng ta cần tập trung thảo luận
để có những giải pháp tổ chức thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ đến. Ngoài
những tồn tại, hạn chế đã được đề cập trong báo cáo, thực tế ở chi bộ thôn
chúng ta vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, đó là:
- Công tác lãnh đạo nhân dân tham dự tiếp xúc cử tri, hội họp đạt thấp.
- Chất lượng sinh hoạt Đảng chưa thực sự được nâng cao, nội dung sinh
hoạt chi bộ chưa đề cập nhiều đến công tác lãnh đạo chi đoàn; công tác phát
triển đảng trong nhiệm kỳ 2014-2017 không phát triển được đảng viên; đảng
viên sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ còn vắng và báo cáo nhiều trong khi đó chi uỷ
chi bộ chưa có biện pháp hữu hiệu nhằm chủ động khắc phục tình trạng này.
- Chưa có giải pháp lãnh đạo các đoàn thể trong tổ chức sinh hoạt và vận
động hội viên trong thực hiện Nghị quyết chi bộ đề ra.Công tác củng cố tổ tự
quản còn chậm.
Về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến:
Tôi thống nhất cao với phương hướng chung, những chỉ tiêu, nhiệm vụ
giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ đến mà báo cáo đã thông qua, đề nghị chi bộ
cần tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm:
Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tập trung tuyên
truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp
theo hướng sản xuất hàng hóa và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo diện
tích, năng xuất, sản lượng và mục tiêu an ninh lương thực, ổn định đời sống
nhân dân. Quan tâm tuyên truyền, nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao trong
nông nghiệp. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các ngành
nghề tiểu thủ công nghiệp ( như may giày da), dịch vụ, góp phần giải quyết việc
làm nâng cao thu nhập. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền
làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng
lớp nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các
tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới.. đặc biệt tập trung chỉ đạo thực
hiện giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thôn. Chỉ đạo Ban
thôn lập phương án vận động nhân tham gia nộp tiền đối ứng xây dựng Nhà
Văn hóa thôn trong năm.


Hai là, đi đôi với phát triển kinh tế, chú trọng chỉ đạo phát triển các lĩnh
vực văn hoá xã hội. Trong đó cần quan tâm đến tuyên truyền vận động đẩy
mạnh phong trào khuyến học khuyến tài. Tăng cường tuyên truyền vận động tạo
sự chuyển biến trong nhân dân và học sinh về công tác đào tạo nghề để giải
quyết việc làm; Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu giữ vững thôn văn hoá. Quan
tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống
cho nhân dân. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và công tác vệ sinh môi
trường nông thôn.
Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn an ninh trật
tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng vận động nhân dân nâng cao
ý thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, duy trì ổn định trật tự an toàn xã
hội. thực hiện tốt công tác tuyển quân;
Bốn là: Tập trung lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
của Ban CTMT, các Chi hội đoàn thể ở thôn; chú trọng nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi đoàn, chi hội, xây dựng mô hình, mở rộng tập hợp các đối tượng
quần chúng.
Năm là; Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng về chính trị tư
tưởng và tổ chức, trong đó tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, quán triệt và
triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây
dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội
bộ”gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến sâu sắc toàn diện
trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của chi bộ. Nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện các nghị
quyết của cấp ủy; chú trọng công tác quản lý và phát triển đảng viên; nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác
dân vận của Đảng.
Một nhiệm vụ cũng rất quan trọng là Đại hội chúng ta cần tập trung trí
tuệ, phát huy dân chủ để lựa chọn, giới thiệu và bầu vào cấp uỷ những người có
đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, nhiệt tình với công việc đủ sức để
lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua mà Đại hội đã đề ra trong
nhiệm kỳ 2017-2019. Ban thường vụ Đảng ủy củng thống nhất cao với phương
án trong phiên họp ngày 27/3/2017 mà chi bộ đã giới thiệu 06 đồng chí để bầu


lấy 05 đ/c vào cấp ủy. Trong đó Đ/c Bí thư chi bộ là Đ/c Trần Sơn, Phó bí thư là
đ/c Phan Văn Lanh.
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với truyền thống của chi bộ, tập thể chi uỷ
mới được bầu sẽ cùng nhau đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động để lãnh
đạo phong trào thi đua của chi bộ thực sự đi vào chiều sâu, đáp ứng sự mong
đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thôn góp phần vào
xây dựng Đảng bộ Trong sạch vững mạnh.
Một lần nữa thay mặt Ban thường vụ Đảng uỷ kính chúc các đồng chí
mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.
Xin trân trọng cảm ơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×