Tải bản đầy đủ

Giáo án chuyện chức phán sự đền Tản Viên 10

1
Lớp: 10
Tuần:

CHUYỆN

Ngày soạn: 17/1/2018

CHỨC PHÁN SỰ Ở

Ngày dạy: 26/1/2018

Tiết PPCT:

ĐỀN TẢN VIÊN

Thực hành/bài tập:

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
- Kiến thức:
 Biết một số đặc trưng cơ bản của thể loại truyền kì

 Thấy được cốt truyện giàu kịch tính; kết cấu chặt chẽ, logic cách
dẫn chuyện khéo léo, kể chuyện linh hoạt…của truyện truyền kì.
 Phân tích được phẩm chất dũng cảm của Ngô Tử Văn-đại diện
người trí trức nước Việt dung cảm, kiên cường, yêu chính nghĩa,
trọng công lí, có tinh thần dân tộc mạnh mẽ.
- Kỹ năng:
 Đọc, tóm tắt được một tác phẩm tự sự trung đại.
 Phân tích được nhân vật trong tác phẩm tự sự.
- Thái độ:
 Tự nhận thức , xác định giá trị chân chính của con người trong cuộc
sống và sống có bản lĩnh, cứng cỏi, dám đương đầu trước thử thách,
bảo vệ lẽ phải.
 Bồi dưỡng tinh thần lạc quan, yêu đời trong mọi hoàn cảnh của
cuộc sống.
 Hình thành và bồi dưỡng cho HS quan niệm chính nghĩa, gian tà và
thái độ đấu tranh dung cảm đến cùng để tiêu diệt cái xấu, cái ác
- Năng lực cần hình thành:
 Năng lực chung: năng lực (NL) giao tiếp, NL hợp tác, NL phát hiện
và giải quyết vấn đề,NL phản biện, NL tự học, NL sáng tạo.


2
 Năng lực đặc thù: NL sử dụng Tiếng Việt, NL cảm thụ văn văn học,
NL tưởng tượng, NL thẩm mĩ.
B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tài liệu bài học:
+ Tài liệu in sẵn: phiếu học tập số 1.
+ Tài liệu tham khảo khác:
 Nguyễn Thị Hồng Nam – Dương Thị Hồng Hiếu (2016), Giáo
trình phương pháp dạy đọc văn bản, NXB Đại học Cần Thơ.

 Nguyễn Phước Bảo Khôi – Võ Minh Trung, Rèn luyện kĩ
năng làm bài Ngữ văn lớp 10, NXB Đại học Sư phạm
TPHCM.
- Sách giáo khoa Ngữ Văn 10 – tập 2 (chuẩn), NXB giáo dục
- Sách giáo viên Ngữ Văn 10 - tập 2 (chuẩn), NXB giáo dục
- Phiếu học tập
- Dặn dò HS chuẩn bị và hoàn thành phiếu học tập số 1 đã phát tiết
trước


- Tất cả HS đọc và trả lời câu hỏi bài “ Chuyện chức phán sự ở đền Tản
Viên” SGK trang 60, 61.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Kỹ năng/ kiến thức cần có: kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm, giải quyết
vấn đề, kiến thức nền về Nguyễn Dữ.
- Tài liệu học tập:
1, Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 10 – tập 2 (chuẩn) , NXB giáo dục


3
2, Hoàn thành phiếu học tập số 1, soạn các câu hỏi mà giáo viên yêu
cầu chuẩn bị ở nhà “ Chuyện chức phán sự ở đền Tản Viên”, SGK
trang 60,61.
3, Chuẩn bị cho phần thuyết trình theo nhóm dựa theo yêu cầu và câu
hỏi gợi ý của GV.
C. CÁC BƯỚC LÊN LỚP
I. Ổn định lớp (2 phút):
- Ổn định lớp
- Điểm danh
II. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
III.Tiến trình tổ chức dạy – học bài mới
Đặt vấn đề vào bài mới (3 phút):
GV hỏi:Trong chương trình Ngữ Văn lớp 9 – THCS, các em đã được học
tác phẩm nào của tác giả Nguyễn Dữ? Em có thể nhắc lại ngắn gọn nội dung của
tác phẩm đó cho cô và cả lớp nghe không?À! Vậy Chuyện người con gái Nam
Xương, là một trong hai mươi câu chuyện trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn
Dữ mà chúng ta đã được học ở lớp 9 đúng không nào? Hôm nay, chúng ta lại
cùng tìm hiểu về một câu chuyện nữa trong tập truyện truyền kì của ông. Đó
chính là “Chuyện chức phán sự ờ đền Tản Viên”.
Nội dung và phương pháp:
- Nội dung: 3 phần:
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc – hiểu văn bản
3. Tổng kết
- Phương pháp (PP): PP đàm thoại, PP thảo luận nhóm, PP giảng bình,
PP gợi mở - nêu vấn đề, PP dạy học theo tình huống, PP đàm thoại.


4
1. Nội dung 1: Tìm hiểu chung
Thời
lượng
(phút)

HOẠT ĐỘNG

NỘI
DUNG

Giáo viên

Tiêu chí cần đạt được

Học sinh

- Hoạt động 1:

HS nắm được những nét

Hướng dẫn HS
tìm hiểu tác giả - Hoạt động 1:
Nguyễn Dữ
(?)Sau khi đọc

Tìm hiểu tác giả - Nguyễn Dữ sống ở thế kỉ
XVI, quê ở Hải Dương. Là
Nguyễn Dữ

xong phần tiểu - HS đọc phần
dẫn, em hãy nêu tiểu dẫn và dựa
5

1.1.

những nét chính vào kiến thức

Tác giả về tác giả Nguyễn của mình để trả
Dữ?

lời, nêu các ý

- Hoạt động 2: chính.
GV nhận xét, bổ -

Hoạt

sung và chốt ý, 2:gạch

động
các

ý

cho HS gạch nội chính và ghi bài.
dung chính trong
SGk.
10

chính của tác giả:

học trò của trạng trình
Nguyễn Bỉnh Khiêm, đã
từng đỗ hương tiến sĩ (cử
nhân), từng làm quan nhưng
không bao lâu thì lui về ẩn
dật.
- Ông để lại tác phẩm nổi
tiếng là “Truyền kì mạn lục”
thể hiện rõ quan điểm sống
và tấm lòng của ông với
cuộc đời.

1.2.

- Hoạt động 1: - Hoạt động 1: HS nắm được các tiêu chí

Tác

GV hướng dẫn HS đọc phần tiểu sau:

phẩm

HS tìm hiểu về dẫn và nêu ý a. Thể loại truyền kì
thể loại truyền kì chính.
- Là một thể loại văn xuôi tự
qua phần tiểu
sự thời trung đại phản ánh
dẫn.
hiện thực qua những yếu tố li
(?) Qua phần tiểu
kì, hoang đường.
dẫn em biết gì về


5
thể loại truyền kì?

b. Tác phẩm “Truyền kì mạn

? Em hãy nêu vài

lục”

nét chính về tác

- Truyền kì mạn lục là tác

phẩm Truyền kì

phẩm viết bằng chữ Hán,

mạn lục?

gồm 20 truyện, ra đởi vào
nửa đầu thế kỉ XVI.
- Nội dung:
+ Vạch trần, phê phán hiện

- Hoạt động 2:
nhận xét và chốt
lại

những

ý

-Hoạt động 2: thực xã hội đương thời.
ghi bài và gạch + Số phận bi thảm của con
những ý chính.
người nhỏ bé trong xã hội

chính.

+ Tinh thần dân tộc, niềm tự
hào về nhân tài, văn hóa
nước Việt.
-Nghệ thuật:
+ Có sự tham gia của yếu tố
hoang đường, kì ảo
-> “Truyền kì mạn lục” vừa
có giá trị hiện thực vừa có
giá trị nhân đạo -> là thiên
cổ tùy bút, được dịch ra
nhiều thứ tiếng nước ngoài.

- Hoạt động 3:
GV cho HS đọc
tác phẩm sau đó

- Hoạt động 3:- c.Bố cục: 3 phần: Mở đầu,
HS đọc đúng nội dung và kết thúc.
giọng của từng -Mở đầu: Giới thiệu nhân vật
nhân vật.
-Suy nghĩ

Ngô Tử Văn
kết - Nội dung: Chia làm 4 đoạn:


6
hướng dẫn HS hợp

dựa

vào + Đoạn 1: Ngô Tử Văn và

chia bố cục và phần chuẩn bị ở hành động đốt đền
tìm hiểu chủ đề nhà để chia bố + Đoạn 2: Từ “ Đốt đền
tác phẩm.
cục và nêu lên xong” đến “khó lòng thoát
đọc chủ đề của tác nạn”.Tử Văn gặp hồn ma tên
phân vai và nhận phẩm.
Bách hộ họ Thôi và Thổ
-Cho

HS

xét.

Thần.

-Sau khi HS đọc

+ Đoạn 3: “Tử Văn vâng lời”

xong GV đặt câu

đến “ không bệnh mà chết” .

hỏi:

Tử Văn bị bắt và cuộc đối

? Dựa vào phần

chất ở Minh ti trước Diêm

tìm hiểu, đọc bài

Vương

và soạn bài ở nhà,

+ Đoạn 4: Phần còn lại: Tử

em có thể cho cô

Văn thắng lợi trở về, nhận

biết tác phẩm có

chức Tản Viên.

thể

thành

-Kết thúc: cuộc gặp gỡ giữa

mấy phần? Và

quan phán sự và người quen

giải thích lý do vì

cũ.

chia

sao em lại chia

d.Chủ đề:

như vậy?

Miêu tả người trí thức Tử
Văn với tính cương trực,
?GV hỏi thêm HS

khảng khái, dung cảm đấu

về chủ đề của tác

tranh chống lại cái ác trừ hại

phẩm?
-Hoạt

động

4:Theo dõi, suy
nghĩ trả lời câu
- Hoạt động 4: hỏi và ghi bài.

cho dân, đồng thời thể hiện
niềm tin công lí, chính nghĩa
nhất định sẽ chiến thắng gian
tà.


7
nhận xét và đưa
ra kết luận: Các
em có thể chia tác
phẩm theo những
cách riêng của
mình. Ở đây để
có sự thống nhất
trong quá trình
lớp mình phân
tích tác phẩm, cô
sẽ chia tác phẩm
này

thành

3

phần: Mở đầu,
nội dung và kết
thúc. Và phần nội
dung

sẽ

tương

ứng 4 đoạn.

2. Nội dung 2: Đọc – hiểu văn bản
Thời

NỘI

lượng

DUN

(phút)

G

HOẠT ĐỘNG
Giáo viên

Học sinh

Tiêu chí cần đạt được


8
40

2.1.

- Hoạt động - Hoạt động - HS nắm được các nội dung

Tìm

1:GV chia lớp 1:

hiểu

thành 4 nhóm -HS
hướng dẫn HS thành

nhân
vật
Ngô
Tử
Văn

chính sau:
chia
4

tìm hiểu các nhóm, thảo
nội dung xung luận, trao đổi
quanh về nhân theo nhóm và
vật Ngô Tử cử đại diện
Văn

lên

thuyết

1.Nhân vật Ngô Tử Văn

Nhóm 1:Tìm trình dựa vào a.Lai lịch xuất thân
hiểu nội dung phần

đã -Tên họ: Ngô Tử Văn tên là

Nguồn gốc và chuẩn bị ở Soạn
hành động đốt nhà,

mỗi

đền nhân vật nhóm

trình

bày

Ngô Tử Văn

trong

GV vòng 5-7p

(?)
hỏi:Ngay

từ -Các

nhóm

đầu truyện, tác còn lại lắng
giả

đã

giới nghe và nhận

thiệu Ngô Tử xét, đóng góp

-Quê quán:quê ở Yên Dũng,
Lạng Giang
-Tính tình:Khảng khái, nóng
nảy, cương trực, thấy sự gian tà
không chịu được-từ ngữ mang
tính khẳng định phẩm chất của
kẻ sĩ chân chính

Văn như thế ý kiến.

->Nhân vật giới thiệu ngắn gọn,

nào?trực tiếp theo phương pháp

nhận xét gì về

truyền thống của văn học trung

cách giới thiệu

đại.

Em

đó của tác giả?
(?) -Vì sao Ngô
Tử
đền?

Văn

đốt

b.Hành động đốt đền của Ngô
Tử Văn


9
-Nguyên nhân đốt đền:
+Đền là nơi thờ người có công
-Hành
của

động

Ngô Tử

Văn diễn ra thế
nào?Có ý thức
hay vô thức?
Đáng trách hay
không

đáng

trách?
-Qua

với nước, với dân. Bách hộ họ
Thôi là tên tướng giặc bại trận,
đi cướp nước thì không đáng
phải thờ -> Tức giận trước việc
“hưng yêu tác quái” của tên
hung thần Bách hộ họ Thôi
+Muốn trừ hại cho dân
-Hành động

hành

động đốt đền,
em có suy nghĩ
gì về nhân vật
Ngô Tử Văn?

+Chuẩn bị: tắm gội sạch sẽ,
khấn trời…->thái độ tôn kính,
nghiêm túc.
+Châm lửa đốt đền: mọi người
lắc đầu lè lưỡi, Tử Văn vung tay
không cần gì ->một thái độ dứt
khoát, bất chấp hậu quả xấu cho
bản thân
->Ngô Tử Văn là môt kẻ sĩ tính
tình khảng khái, cương trực,
dũng cảm vì dân trừ hại. Có
tinh thần dân tộc mạnh mẽ.
c.Cuộc đối mặt với Bách hộ và
Thổ công
Hậu quả sau khi Tử Văn đốt
đền: Ngô Tử Văn đã mơ gặp


10
Nhóm 2:Tìm

hồn ma Bách hộ và Thổ công

hiểu nội dung

-Cuộc đối mặt với Bách hộ và

Cuộc đối mặt

Thổ công

với Bách hộ và

Bách hộ Thổ

Thổ công:
(?)GV:

công
-Sau

Ngoại -Khôi

-Ông

khi đốt đền Tử

hình,

già áo

Văn gặp hậu

phong cao lớn

vải

quả gì?

thái

nhà

-Ngoại

hình,

ngô,

-Đầu

đội mũ quê

phong thái của

trụ,

-Áo

Bách hộ được

giọng

vải

miêu tả như thế

nóinào?Mục đích

quần áo đen,

gặp Tử Văn?

giống

phong

- Ngoại hình,

người

độ

phong thái của

phương

nhàn

Thổ công được

Bắc. Tự nhã,

miêu tả như thế

xưng là vái

nào?Mục đíchgặp Tử Văn?

mắng

Tử

-Thái độ của

Tử Văn

Văn

sĩ, chào

Ngô Tử Văn

và nói

trong hai cuộc

tên

gặp gỡ trên?

họ.

Qua đó em có
nhận xét gì về
con người Ngô


11
Tử Văn?

Mục

Đòi lại Căn

đích

đền

dặn
Tử
Văn
những
điều
cần
làm
khi
đối
phó
với
tên
Bách
hộ


12
Thái

-Mặc kệ -Ngạc

độ

cứ ngồi nhiên

của

ngất

sao

Tử

ngưởng

nhiều

Văn

,

tự thần

nhiên.

quá

-Điềm

vậy

tĩnh,

-Bức

không

xúc

nhượng

cho

bộ

cái thổ

ác,

cái công,

xấu,
bày

sao
tỏ ngài

sự

không

thách

kiện

thức.

Nhóm 3:Tìm
hiểu nội dung

d.Ngô Tử Văn bị bắt và cuộc
đối chất dưới âm phủ

Ngô Tử Văn bị

Quang cảnh dưới âm phủ:

bắt và cuộc đối

+Sông lớn, cầu dài, gió tanh

chất dưới âm

song xám, hơi lạnh thấu xương

phủ

+Hai bên cầu có mấy vạn quỷ

(?)GV

hỏi:

-Quang

cảnh

Dạ Xoa mắt xanh tóc đỏ, hình
dạng nanh ác

dưới âm phủ
như thế nào?

->Tác giả đã miêu tả thế giới


13
Thái

độ

của

cõi âm ấn tượng, ghê sợ.Ngô Tử

Ngô Tử Văn

Văn:gan dạ, khảng khái, quyết

trước

liệt kêu oan.

quan

cảnh đó?

Cách xử kiện:

-Em có nhận
xét gì về cách
miêu tả của tác

Diêm

Tử

ma

Vương Văn

Bách

giả?

hộ

(?)GV hỏi:
-Ở

Hồn

âm

phủ,

Diễn -Kiện Trách

Không

biến Tử

mắng

run sợ,

Tử

kêu

thái độ của hồn

Văn

ma Bách hộ

ở âm Văn,

oan,

diễn biến như

phủ

bênh

kể lại

thế nào?

vực

sự việc

-Thái độ của

hồn

bằng

Diêm

ma

lời

Vương

ra sao đối với

cứng

hồn ma Bách

cỏi.

hộ và Tử Văn?

-Đề

-Thái độ của

-Đổi

Ngô Tử Văn

giọng

trong phiên tòa

nhân

xử

nghĩa

kiện

của

Diêm Vương?
Kết quả của
cuộc xử kiện
như thế nào?
->GV gọi bất

lẽ

nghị
-Nghi

Diêm

ngờ,

Vương

cử

đến

người

đền

đến

Tản

đền

Viên

Tản
Viên


14
kì một em HS

Kết

Bị

Mắng, Được

trong

quả

nhốt

trừng

ban

trình bày, sau

vào

phạt

thưởng

đó nhận xét,

ngục

Bách

chốt lại kiến

Cửu

hộ

thức

U

nhóm

e.Ngô Tử Văn nhận chức phán

-Nhóm 4: Tìm

sự

hiểu nội dung
Ngô Tử Văn

-Diệt trừ tận gốc thế lực xâm

nhận

lược tàn ác, làm sáng tỏ nỗi oan

chức

phán sự
(?)

GV

khuất và phục hồi danh dự cho
Thổ thần nước Việt

hỏi:

Chi tiết Ngô

-Sự thưởng công xứng đáng để

Tử Văn thắng

cho đời sau noi theo, khích lệ

kiện và được

mọi người dũng cảm đấu tranh

nhậm

chống cái ác, bảo vệ công lí.

chức

phán sự ở đền
Tản viên có ý
nghĩa gì?
- Hoạt động -Hoạt
2:GV nhận xét 2:
phần trình bày
của từng nhóm,
cho điểm và
chốt lại các nội
dung chính.

động

HS lắng nghe
phần

nhận

xét của GV
kết hợp ghi
bài vào vở.


15


16
HS nắm được những nội dung
chính sau:
2.Ý nghĩa của truyện
- Hoạt động

a.Ý nghĩa phê phán

1: GV phát

-Hồn ma Bách Hộ họ Thôi:sống,

Phiếu học tập -

Hoạt chết đều hung ác, xảo quyệt, tham

số 1 về “Ý động 1:

lam, hại dân, hại thần-> bản chất

của Các nhóm của kẻ xâm lược.
truyện” cho thảo luận, -Tố cáo thần thánh, quan lại cõi
các nhóm (4 điền
nội âm, tham lam, ăn của đút lót, bao
nghĩa

nhóm)

thảo dung vào che, dung tung cho kẻ lộng hành
luận và hoàn phiếu, cử
-Diêm Vương và cộng sự xa dân,
thành
vào đại diện lên
để người tốt phải chịu oan
phiếu.
trình bày .
->ngụ ý phê phán xã hội thối nát
-Hoạt động 2:
- Hoạt đương thời, mượn cõi âm để phản
GV

gọi

1 động 2:

ánh hiện thực.

hoặc 2 nhóm Các nhóm
b.Ý nghĩa ca ngợi
nào lên trình lần
lượt
bày,
các trình bày -Ca ngợi dũng cảm biết vì nghĩa
nhóm còn lại nhận xét, quên mình
nhận xét, bổ bổ sung bài -Niềm tin vào chính nghĩa thắng
sung
cho làm
cho gian tà
2.2: Ý nhaunghĩa
15

của
truyện

nếu nhau.
phát hiện ý
-Lắng nghe
đối lập, trái
GV nhận
chiều
GV
xét, chốt lại
nhận xét, sửa
kiến thức
chữa, chốt lại

ghi
kiến thức.

c.Lời bình cuối truyện
-Lời bình cuối truyện:thể hiện thái
độ tin tưởng vào nghĩa cử cao đẹp
của kẻ sĩ
->Khát vọng của nhân dân vào sự


17
3. Nội dung 3: Tổng kết
Thời

NỘI

lượng

DUN

(phút)

G

5

HOẠT ĐỘNG
Giáo viên

Học sinh

- Hoạt động 1: đặt ra
yêu cầu: Các em hãy
kết vấn dùng một câu để nói
đề
lên cảm nhận của
mình sau khi học
xong bài Chuyện
chức phán sự ở đền
Tản Viên
của
Nguyễn Dữ có thể về
nội dung hay nghệ
thuật đều được.
Tổng

Tiêu chí cần
đạt được

- Hoạt động 1: thực HS hiểu rõ
hiện yêu cầu.

được giá trị

- HS dựa vào kiến nội dung và
thức của mình để trả nghệ thuật
lời câu hỏi.

của

tác

phẩm:
III.

Tổng

kết
1.Nội dung
-Qua

hình

tượng nhân
- Hoạt động 2: nhận
xét sau đó rút ra tổng
kết về nội dung và
nghệ thuật của tác
phẩm.

- Hoạt động 2: Lắng vật người trí
nghe và ghi bài vào thức Ngô Tử
vở.

Văn và tên
giặc

ngoại

xâm, tác giả
đã ca ngợi

GV bổ sung thêm

chính nghĩa

phần nghệ thuật:

và thái độ

Nghệ thuật

kiên

-Nghệ

thuật

kể

chuyện hấp dẫn, đan
xen nhiều yếu tố kì
ảo và hiện thực

quyết

trừ gian tà
của

con

người
-Bài

học


18
kì ảo: thần linh, ma

nhân sinh vể

quỷ; đốt đền xong,

chisng

Tử Văn phát bệnh;

thiện ác

viên Bách hộ bị đày

2.Nghệ

xuống Cửu U; quỷ sứ

thuật

đến bắt Tử văn đi; Tử
Văn về nhà mới biết
mình chết được hai
ngày; Tử Văn sống
lại rồi không bệnh
mà mất; thành phán
sự đền Tản viên,…
hiện thực: Tên, họ,
quê quán của Tử
Văn, tên Bách hộ,
Mộc Thạnh, cuối thời
nhà Hồ, bối cảnh câu
chyện xảy ra vào thời
kì nhà Minh xâm
chiếm nước ta (14071427)
-> nhân vật, không
gian, thời gian cụ thể
-Tình

huống

gây

xung đột, nhiều kịch
tính

- Hoạt động 3: chia - Hoạt động 3: chia

-

tà-

Dẫn

dắt

truyện khéo
léo nhiều chi
tiết gây sự
chú ý, hấp
dẫn
-Sử

dụng

nhiều yếu tố
kì ảo, nhưng
vẫn

mang

những
hiện thực

nét


19
sẻ, mở rộng vấn đề sẻ với cả lớp dựa
thông qua các câu trên tình huống GV
hỏi (có thể hỏi 1 hay đưa ra.
nhiều câu tùy theo
thời gian thực tế cho
phép):
(?) Nếu em ở trong
hoàn

cảnh

giống

nhân vật Ngô Tử
văn, em có hành
động như thế không?
Vì sao?(Chú ý: dẫn
dắt HS hiểu được là
trong cái hành động
của Ngô Tử Văn
ngoài mang ý nghĩa
tích cực là thể hiện
đươc khí chất dung
cảm, biết bảo vệ
công lí nhưng bên
cạnh đó hành động
đốt đền của nhân vật
cũng có điểm chưa
được. Đó chính là đã
động chạm đến thần
linh, tín ngưỡng tâm
linh, vượt qua giới
hạn của sự tôn kính,
cho phép nên hành


20
động đó cũng phải
xem xét lại).

IV.

Củng cố (3 phút)
- GV hỏi: Qua tác phẩm em thấy những giá trị nào cần học hỏi?

V.

Hướng dẫn hoạt động về nhà (2 phút)

1. Câu hỏi và bài tập về nhà:
- Ghi lại ấn tượng của em về tác phẩm bằng một đoạn văn ngắn.
- Học bài “Chuyện chức phán sự ở đền Tản Viên” bằng sơ đồ tư duy tự
thiết kế kết hợp với kiến thức thu được trên lớp. Gợi ý cho HS thiết
kế sơ đồ tư duy có thể theo nhiều hướng.
2. Các yêu cầu cần chuẩn bị cho tiết học sau: đọc trước bài “Hồi trống cổ
thành” của tác giả La Quán Trung.
D. RÚT KINH NGHIỆM
- Thời gian:
- Nội dung:
- Phương pháp:
- Tổ chức chuẩn bị:
- Cách đánh giá:
- Những sai lầm thường gặp của giáo viên/ học sinh:
- Cách điều chỉnh:

Nhận xét của GVHD

Ngày…17 tháng…01 năm 2018
Người soạn
Nguyễn Thị Hương


21

PHỤ LỤC CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
Phụ lục 1:

Phiếu học tập số 1 “Ý nghĩa của truyện”
STT

Ý nghĩa

1

Ý nghĩa phê phán

2

Ý nghĩa ca ngợi

Câu trả lời của HSTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×