Tải bản đầy đủ

Tổng hợp giải chi tiết các câu 63 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018

Câu 63. ( Đề minh họa 2018)Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và
0,05 mol KOH, thu được dung dịch X .Cô cạn X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn
khan. Giá trị của mlà
A. 1,76.
B. 2,13.
C. 4,46.
D. 2,84.
GIẢI:
nGốc axit sau pứ = (8,56 – mNa – m K)/0,15 = 28,73 chứng tỏ phải còn dư OH- (M=17)
do các gốc axit khác đều > 28,73
 Đặt n PO43- = a mol => n OH = 0,15- a
 => 8,56 = 0,1.24+0,05.39 + 95a + 17(0,15-a)
 a=0,04=> m= 2,84Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×