Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Sở (Camellia sasanqua thumb) giai đoạn vườn ươm tại xã Vô Ngại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------

TRẦN VĂN CHAU

Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN
SINH TRƢỞNG CỦA CÂY SỞ (Camellia sasanqua thumb) GIAI ĐOẠN VƢỜN
ƢƠM TẠI XÃ VÔ NGẠI HUYỆN BÌNH LIÊU TỈNH QUẢNG NINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý tài nguyên rừng

Khoa


: Lâm nghiệp

Khoá học

: 2012-2016

THÁI NGUYÊN - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------

TRẦN VĂN CHAU

Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN
SINH TRƢỞNG CỦA CÂY SỞ (Camellia sasanqua thumb) GIAI ĐOẠN VƢỜN
ƢƠM TẠI XÃ VÔ NGẠI HUYỆN BÌNH LIÊU TỈNH QUẢNG NINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý tài nguyên rừng

Khoa

: Lâm nghiệp

Khoá học

: 2012-2016

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. LƢƠNG THỊ ANH


THÁI NGUYÊN - 2016


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan các số liệu, kết quả nghiên cứu trong khóa luận là trung thực. Khóa
luận đã đƣợc giáo viên hƣớng dẫn xem và sửa.
Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5 năm 2016
Giảng viên hƣớng dẫn

Sinh viên

Lƣơng Thị Anh

Trần Văn Chau

XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN


ii

LỜI CẢM ƠN

Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên đào tạo ra những kỹ sƣ không
chỉ nắm vững lý thuyết mà còn phải thành thạo thực hành. Bởi vậy, thực tập
tốt nghiệp là một giai đoạn không thể thiếu để mỗi sinh viên có thể vận dụng
đƣợc những gì mình đã học và làm quen với thực tiễn, nâng cao chuyên môn
nghiệp vụ và tích lũy đƣợc những kinh nghiệm cần thiết.
Đƣợc sự nhất trí của ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp trƣờng Đại Học
Nông Lâm Thái Nguyên tôi tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên
cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Sở
(Camellia sasanqua thumb) giai đoạn vườn ươm tại xã Vô Ngại huyện
Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh”.
Để hoàn thành khóa luận này tôi đã nhận sự giúp đỡ tận tình của cán bộ
công nhân viên Vƣờn ƣơm xã Vô Ngại, các thầy cô giáo trong khoa Lâm
Nghiệp, đặc biệt là sự hƣớng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo hƣớng dẫn: Th.s
Lương Thị Anh đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm đề tài.
Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo trong khoa
Lâm Nghiệp, gia đình, bạn bè đã giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận này.
Trong suốt quá trình thực tập, mặc dù đã rất cố gắng để hoàn thành tốt
bản khóa luận, nhƣng do thời gian và kiến thức bản thân còn hạn chế. Vì vậy
bản khóa luận này không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy tôi rất mong đƣợc
sự giúp đỡ, góp ý chân thành của các thầy cô giáo và toàn thể các bạn bè đồng
nghiệp để khóa luận tốt nghiệp của tôi đƣợc hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 25 tháng 05 năm 2016
Sinh viên
Trần Văn Chau


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí các công thức thí nghiệm ............................................ 13
Mẫu bảng 3.2: Các chỉ tiêu sinh trƣởng Hvn , Số lá, Doo , chất lƣợng của cây
con Sở .............................................................................................. 15
Bảng 3.3: Bảng sắp xếp các trị số quan sát phân tích phƣơng sai 1 nhân tố .. 17
Mẫu bảng 3.4: Bảng phân tích phƣơng sai 1 nhân tố ANOVA ...................... 20
Bảng 4.1: Tỷ lệ sống của cây Sở các công thức thí nghiệm ........................... 22
Bảng 4.2: Kết quả sinh trƣởng H vn ở các công thức thí nghiệm....................... 23
Bảng 4.3: Sắp xếp các chỉ số quan sát H vn trong phân tíchphƣơng sai một
nhân tố.............................................................................................. 25
Bảng 4.4. Bảng phân tích phƣơng sai một nhân tố đối với hỗn hợp ruột bầu tới
sinh trƣởng chiều cao cây Sở ANOVA ........................................... 27
Bảng 4.5: Bảng sai dị từng cặp xi  xj cho sự sinh trƣởng về chiều cao vút
ngọn của cây Sở ............................................................................... 27
Bảng 4.6: Kết quả sinh trƣởng D 00 ở các công thức thí nghiệm ....................... 28
Bảng 4.7: Sắp xếp các chỉ số quan sát D 00 trong phân tích phƣơng sai một
nhân tố.............................................................................................. 29
Bảng 4.8. Bảng phân tích phƣơng sai một nhân tố đối với hỗn hợp ruột bầu tới
sinh trƣởng đƣờng kính cổ rễ của cây Sở ........................................ 31
Bảng 4.9: Bảng sai dị từng cặp xi  xj đối với đƣờng kính cổ rễ của cây Sở32
Bảng 4.10: Ảnh hƣởng của hỗn hợp ruột bầu đến động thái ra lá của cây Sở 32
Bảng 4.11: Bảng tổng hợp kết quả động thái ra lá của cây Sở ....................... 33
Bảng 4.12: Bảng phân tích phƣơng sai một nhân tố ảnh hƣởng của hỗn hợp
ruột bầu tới động thái ra lá của cây Sở ............................................ 35
Bảng 4.13: Bảng sai dị từng cặp xi  xj cho sự sinh trƣởng về
động thái ra lá .................................................................................. 36
Bảng 4.14: Dự tính tỷ lệ xuất vƣờn của cây Sở .............................................. 36


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 4.1: Tỉ lệ sống (%) của cây Sở ở các công thức thí nghiệm về hỗn hợp
ruột bầu ................................................................................................. 22
Hình 4.2: Đồ thị biểu diễn sinh trƣởng H vn của cây Sở ở các công thức thí
nghiệm giai đoạn vƣờn ƣơm ................................................................. 24
Hình 4.3: Biểu đồ sinh trƣởng về đƣờng kính cổ rễ (cm) của cây Sở ở các
công thức thí nghiệm ............................................................................ 28
Hình 4.4: Đồ thị biểu diễn động thái ra lá của cây Sở ở các CTTN ............... 33
Hình 4.5: Biểu đồ tỷ lệ % cây tốt, trung bình, xấu ở các CTTN .................... 37
Hình 4.6: Biểu đồ tỷ lệ % cây con xuất vƣờn ở các công thức thí nghiệm .... 38


v

DANH MỤC VIẾT TẮT

CTTN

: Công thức thí nghiệm

Hvn

: Chiều cao vút ngọn

D00

: Đƣờng kính cổ rễ.

CT

: Công thức.

STT

: Số thứ tự.

H vn

: Là chiều cao vút ngọn trung bình

D oo

: Là đƣờng kính gốc trung bình

Di

: Là giá trị đƣờng kính gốc một cây

Hi

: Là giá trị chiều cao vút ngọn của một cây

N

: Là dung lƣợng mẫu điều tra

i

: Là thứ tự cây thứ i

cm

: xentimet

mm

: milimet

TB

: trung bình

SL

: Số lƣợng


vi

MỤC LỤC
Phần 1 ................................................................................................................ 1
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
1.Đặt vấn đề....................................................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa nghiên cứu .................................................................................... 2
TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ......................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 4
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới ................................................................. 7
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam .................................................................. 8
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu .................................................................. 9
2.5. Một số thông tin về loài cây Sở ............................................................... 10
Phần 3 .............................................................................................................. 12
ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............... 12
3.1. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu ............................................................... 12
3.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 12
3.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 12
3.3.1. Địa điểm ................................................................................................ 12
3.3.2. Thời gian nghiên cứu ............................................................................ 12
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 12
3.4.1. Phƣơng pháp ngoại nghiệp .................................................................... 13
3.4.2. Phƣơng pháp nội nghiệp ....................................................................... 16
Phần 4 .............................................................................................................. 22
KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ....................................................... 22
4.1. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ sống của cây Sở dƣới ảnh hƣởng của các công
thức hỗn hợp ruột bầu ..................................................................................... 22


vii

4.2. Kết quả nghiên cứu sinh trƣởng về chiều cao của cây Sở ở các công thức
thí nghiệm về hỗn hợp ruột bầu ...................................................................... 23
4.3. Kết quả sinh trƣởng của cây Sở về đƣờng kính cổ rễ ở các CTTN ... 28
4.4. Kết quả nghiên cứu về động thái ra lá của cây Sở ở các CTTN .............. 32
4.5. Dự tính tỷ lệ xuất vƣờn của cây Sở ở các công thức thí nghiệm ............. 36
Phần 5 .............................................................................................................. 38
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ....................................................... 38
5.1. Kết luận .................................................................................................... 38
5.2. Tồn tại ...................................................................................................... 40
5.3. Khuyến nghị ............................................................................................. 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 41


1
Phần 1
MỞ ĐẦU

1.Đặt vấn đề
Sở là cây sống lâu năm, có khả năng thích nghi với nhiều loại điều kiện
lập địa, có biên độ sinh thái rộng, nên đƣợc trồng ở nhiều vùng khí hậu, đất
đai khác nhau. Sản phẩm chính của cây Sở là lấy hạt để ép dầu ăn, ngoài ra bã
vỏ quả đƣợc dùng chiết dầu thô để sản xuất xà phòng, tách bỏ độc tố làm thức
ăn cho gia súc…
Tại Bình Liêu, cây sở đã đƣợc trồng từ năm 1940 (ở thôn Nặm Tút, xã
Lục Hồn), đến giai đoạn từ 1980-1993 đƣợc trồng nhiều ở các xã khác. Rừng
Sở trồng gần đây nhất vào năm 2005 ở thôn Khe Lánh 3 (xã Vô Ngại) và thôn
Pắc Liềng (xã Tình Húc). Từ năm 2005 trở lại đây, gần nhƣ không có rừng Sở
nào trên địa bàn huyện đƣợc trồng mới.
Theo kết quả điều tra của Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Tây Bắc
Bộ (Viện Điều tra quy hoạch rừng) thì đến năm 2002 diện tích rừng trồng sở
ở huyện Bình Liêu còn khoảng 95,8ha (chiếm 0,2% diện tích đất tự nhiên của
huyện), đến năm 2013 giảm đi 11,2ha. Các xã hiện còn diện tích trồng Sở
nhiều là Lục Hồn, Đồng Tâm, Hoành Mô, Húc Động; các xã Vô Ngại, Đồng
Văn, Tình Húc chỉ còn lại rất ít diện tích rừng trồng Sở [14].
Trong các loài cây trồng rừng ở Bình Liêu thì cây Sở là một trong
những loài trồng chính, có giá trị kinh tế cao. Mặc dù có nhiều tiềm năng để
phát triển (đất đai, địa hình, khí hậu…) nhƣng do chƣa nắm đƣợc hiện trạng,
cũng nhƣ giải pháp quy hoạch phát triển rừng trồng trên địa bàn, nên việc gây
trồng và phát triển cây Sở ở Bình Liêu chƣa thực sự khai thác hết thế mạnh
của loài cây này.
Vì vậy, việc khôi phục và phát triển cây Sở trên địa bàn huyện giai đoạn
2014-2020 là việc cần thiết, không chỉ bảo tồn nguồn gen cây sở, góp phần


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×