Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến tính chất vật lý của cây Luồng (Dendrocalamus baratus Hsuch et D.Z.Li) tuổi 2 tại huyện Quan Hóa – Thanh Hóa. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

PỜ A CHÂN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN TÍNH CHẤT
VẬT LÝ CỦA CÂY LUỒNG (Dendrocalamus baratus Hsuch et D.Z.Li) TUỔI 2
TẠI HUYỆN QUAN HÓA – THANH HÓA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý tài nguyên rừng

Khoa


: Lâm nghiệp

Khóa học

: 2012-2016

Thái Nguyên - năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

PỜ A CHÂN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN TÍNH CHẤT
VẬT LÝ CỦA CÂY LUỒNG (Dendrocalamus baratus Hsuch et D.Z.Li) TUỔI 2
TẠI HUYỆN QUAN HÓA – THANH HÓA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý tài nguyên rừng

Lớp

: K 44 - QLTNR

Khoa

: Lâm nghiệp

Khóa học


: 2012-2016

Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Việt Hƣng
: Th.S Nguyễn Thị Tuyên

Thái Nguyên - năm 2016


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân
tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu là quá trình phân tích trong phòng thí
nghiệm hoàn toàn trung thực, chưa công bố trên các tài liệu, nếu có gì sai tôi
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2016
XÁC NHẬN CỦA GVHD
Đồng ý cho bảo vệ kết quả

Ngƣời viết cam đoan

trước Hội đồng khoa học!

Th.S Nguyễn Việt Hƣng

Pờ A Chân

XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN
Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên
đã sửa chữa sai sót sau khi Hội đồng chấm yêu cầu!
(Ký, họ và tên)


ii
LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên, tôi đã trang bị cho mình kiến thức cơ bản về chuyên môn dưới
sự giảng dạy và chỉ bảo tận tình của toàn thể thầy cô giáo. Để củng cố lại
những khiến thức đã học cũng như làm quen với công việc ngoài thực tế thì
việc thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn rất quan trọng, tạo điều kiện cho sinh
viên cọ sát với thực tế nhằm củng cố lại kiến thức đã tích lũy được trong nhà
trường đồng thời nâng cao tư duy hệ thống lý luận để nghiên cứu ứng dụng
một cách có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.
Trong thời gian nghiên cứu đề tài, được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của
thầy giáo Th.S Nguyễn Việt Hưng, và các thầy cô giáo trong khoa tạo mọi
điều kiện cho tôi thu thập thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu.
Qua đây tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo
trong khoa Lâm nghiệp, đặc biệt là thầy giáo Th.S. Nguyễn Việt Hưng người
thầy đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện khóa luận.
Do trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế do vậy
khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong nhận được sự
giúp đỡ của các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp để khóa luận
này được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 4 năm 2016
Sinh viên

Pờ A Chân


iii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 2.1. Diện tích trồng và sản lượng tre luồng ở một số nước ..................... 7
Bảng 4.1. Kích thước cây thí nghiệm ............................................................. 23
Bảng 4.2. Ảnh hưởng của vị trí trên cây đến độ ẩm luồng tuổi 2 ................... 24
Bảng 4.3.Tỷ lệ co rút theo 3 chiều của luồng ................................................. 25
Bảng 4.4. Ảnh hưởng của vị trí trên cây đến khối lượng thể tích luồng
tuổi 2 ................................................................................................. 29


iv

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 3.1. Cách xác định vị trí thí nghiệm trên cây luồng ................................... 17
Hình 3.2. Cân điện tử ...................................................................................... 20
Hình 3.3. Bình hút ẩm ..................................................................................... 20
Hình 3.4. Thước kẹp........................................................................................ 20
Hình 3.5. Tủ sẫy gỗ thí nghiệm ...................................................................... 20
Hình 4.1 Biểu đồ mối quan hệ giữa vị trí trên cây và độ ẩm .......................... 24
Hình 4.2. Biểu đồ mối quan hệ giữa vị trí trên cây đến tỉ lệ co rút theo 3 chiều ..... 26
Hình 4.3. Biểu đồ mối quan hệ giữa tỉ lệ co rút 3 chiều của phần gốc ........... 27
Hình 4.4. Biểu đồ mối quan hệ giữa tỉ lệ co rút 3 chiều của phần thân .......... 27
Hình 4.5. Biểu đồ mối quan hệ giữa tỉ lệ co rút 3 chiều của phần ngọn ......... 28
Hình 4.6. Ảnh hưởng của vị trí trên cây đến khối lượng thể tích ................ 30


v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Min: Giá trị nhỏ nhất
Max: Giá trị lớn nhất
TB: Trung bình


vi

MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ iii
DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... iv
MỤC LỤC ........................................................................................................ vi
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa về mặt khoa học .................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn.................................................................................. 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 3
2.1.1. Một số khái niệm về tính chất vật lý ................................................... 3
2.2. Đặc điểm, phân bố, của cây luồng ............................................................. 5
2.2.1. Nguồn gốc đặc điểm phân bố .............................................................. 5
2.2.2. Hình thái cây luồng.............................................................................. 8
2.2.3. Sinh trưởng, phát triển và nhân giống của luồng .............................. 10
2.3. Tổng quan về nghiên cứu về sử dụng Tre, Luồng ................................... 11
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
......................................................................................................................... 16
3.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 16
3.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 16
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 16
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 16


vii
3.4.1. Phương pháp kế thừa số liệu.............................................................. 16
3.4.2. Phương pháp luận .............................................................................. 16
3.4.3. Phương pháp thực nghiệm ................................................................. 17
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 21
4.1. Đặc điểm nơi lấy mẫu và cây lấy mẫu thí nghiệm ................................... 21
4.1.1. Đặc điểm nơi lấy mẫu ....................................................................... 21
4.1.1.1. Vị trí địa lý ...................................................................................... 21
4.2. Đặc điểm cây lấy mẫu........................................................................... 23
4.2.1. Ảnh hưởng của ví trí trên cây luồng tuổi 2 đến tính chất vật lý ........... 23
4.2.1.1 Ảnh hưởng của vị trí trên cây đến độ ẩm Luồng ............................. 23
4.2.2. Ảnh hưởng của vị trí trên cây đến tỉ lệ co rút của luồng tuổi 2 ........ 25
4.3. Ảnh hưởng của vị trí trên cây đến khối lượng thể tích luồng tuổi 2..... 29
4.4. Định hướng sử dụng cho luồng tuổi 2 theo vị trí .................................... 31
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................... 33
5.1. Kết luận .................................................................................................... 33
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Cây Luồng (Dendrocalamus baratus Hsuch et D.Z.Li) thuộc phân họ
tre (Bambusoideae) là cây có tác dụng nhiều mặt. Do có nhiều đặc tính quý
nên tre, luồng, đã được sử dụng trong đời sống hàng ngày cũng như trong thủ
công nghiệp và công nghiệp hiện đại. Đã thống kê được hơn 30 công dụng
của tre, luồng, trong đó những công dụng chính là làm hàng thủ công, mỹ
nghệ, làm vật liệu xây dựng, làm nguyên liệu trong công nghiệp giấy sợi và
sản xuất măng tre làm thức ăn tươi hoặc khô. Ngoài ra, tre, luồng, là loài mọc
nhanh, sớm cho sản phẩm, kỹ thuật gây trồng tương đối đơn giản, có khả năng sinh
trưởng trên đất khó canh tác và đất hoang hoá, là loài đa tác dụng… nên tre luồng là
nguồn tài nguyên phong phú đã và đang được con người sử dụng rộng rãi.
Thanh Hóa là tỉnh có diện tích tre, luồng lớn nhất cả nước với hơn
152.000 ha (chiếm 13,72% tổng diện tích đất tự nhiên): trong đó diện tích tre
nứa thuần loài 79.492 ha; rừng tre hỗn giao với gỗ 1.761 ha; diện tích luồng
hơn 71.000 ha. Phần lớn diện tích trên tập trung tại các huyện miền núi phía
tây như Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Mường Lát, Ngọc Lặc, Lang
Chánh, Thường Xuân...,
Hiện nay việc sử dụng luồng với các loại sản phẩm ở vị trí khác nhau
trên thân cây chưa đem lại hiểu quả và phù hợp với từng tính chất của các
các vị trí đó việc sử dụng tre luồng hiện nay chỉ dựa trên kinh nghiệm của
người dân và các cơ sở sản xuất.
Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Nghiên cứu ảnh hƣởng của vị trí trên cây đến tính chất vật lý của cây
Luồng (Dendrocalamus baratus Hsuch et D.Z.Li) tuổi 2 tại huyện Quan
Hóa – Thanh Hóa. Với mục đích sử dụng hiểu quả cây luồng theo vị trí trên
cây ở Việt Nam.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×