Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản nuôi tại xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------------------------------------------

ĐINH THỊ HẢI

Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH ĐƢỜNG
HÔ HẤP Ở LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI XÃ ĐOÀN KẾT,
HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa
: Chăn nuôi thú y
Khóa học
: 2012 - 2017

Thái Nguyên, năm 2016


Thái Nguyên, năm 2015


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------------------------------------------

ĐINH THỊ HẢI
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH ĐƢỜNG
HÔ HẤP Ở LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI XÃ ĐOÀN KẾT,
HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:
Chuyên ngành :
Lớp:
Khoa:
Khóa học:
Giảng viên HD:

Chính quy
Thú y
K44 - Ty
Chăn nuôi thú y
2012 – 2017
PGS TS. Đặng Xuân Bình

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN

Dưới sự sắp xếp của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, sau thời
gian thực tập 6 tháng tại trại lợn nái của ông Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết,
huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập và
nghiên cứu đề tài, cũng như học hỏi được nhiều điều về chuyên ngành.


Trong thời gian đi thực tập, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi cũng
đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của nhà trường, thầy cô trong khoa Chăn
nuôi thú y, cùng sự chỉ bảo tận tình của các kỹ sư trong trại và chủ trại luôn
hỗ trợ trong thời gian tôi đang thực tập, nhân dịp này, tôi xin chân thành
cảm ơn đến:
Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên. Ban lãnh đạo, các kỹ sư, cùng các kỹ thuật và công nhân tại
trại lợn nái Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Gia đình và bạn bè đã luôn bên tôi trong thời gian tôi đang hoàn thành
đề tài. Đặc biệt tôi chân thành cảm ơn tới giáo viên hướng dẫn là PGS.TS
Đặng Xuân Bình đã nhiệt tình giúp đỡ tôi để đề tài tốt nghiệp được hoàn thiện.
Tôi luôn mong và chúc các thầy cô, gia đình và bạn bè mạnh khỏe,
hạnh phúc và có nhiều thành công trong những lĩnh vực đang theo đuổi.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh viên

Đinh Thị Hải

năm 2016


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 2.1. Cơ cấu đàn lợn của trại từ năm 2014 – 5/2016................................. 6
Bảng 4.1. Lịch tiêm phòng của trại lợn nái ..................................................... 29
Bảng 4.2. Lịch sát trùng trại lợn nái................................................................ 31
Bảng 4.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 34
Bảng 4.4. Kết quả điều tra lợn có biểu hiện bệnh đường hô hấp .................... 34
Bảng 4.5. Kết quả điều tra tình hình mắc bệnh đường hô hấp theo giai
đoạn 2014 – năm tháng đầu năm 2016 .......................................... 35
Bảng 4.6. Kết quả điều tra tình hình bệnh đường hô hấp ở lợn theo đàn
và theo cá thể ................................................................................. 36
Bảng 4.7. Kết quả theo dõi tỷ lệ lợn chết do mắc bệnh .................................. 38
Bảng 4.8. Kết quả kiểm tra một số triệu chứng lâm sàng ............................... 39
Bảng 4.9. Phác đồ điều trị ............................................................................... 40
Bảng 4.10. Kết quả điều trị bệnh theo các phác đồ điều trị thực tế ............... 40
Bảng 4.11. Tỷ lệ tái nhiễm hô hấp ở lợn và hiệu quả điều trị lần 2 ................ 42


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

cs:

Cộng sự

ĐVT:

Đơn vị tính

g:

Gam

kg:

Kilô gam

LMLM:

Lở mồm long móng

ml:

Mili lít

NXB:

Nhà xuất bản

PGS.TS:

Phó giáo sư - tiến sĩ

STT:

Số thứ tự

TNHH:

Trách nhiệm hữu hạn

TT:

Thể trọng


iv

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ................................................................. 1
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 3
2.1. Điều kiện cở sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Điều tra cơ bản về xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình ........ 3
2.1.2. Điều kiện cở sở nơi thực tập tại Trại lợn nái Trần Văn Tuyên xã
Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình ............................................ 5
2.1.3. Đối tượng và các kết quả sản xuất của cở sở .......................................... 6
2.2. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 7
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ............................................. 7
2.2.2. Vai trò chức năng của bộ máy hô hấp..................................................... 8
2.2.3. Tìm hiểu đặc điểm dịch tễ của một số bệnh đường hô hấp .................... 9
2.2.4. Biện pháp phòng, trị bệnh chung cho bệnh hô hấp ở lợn ..................... 20
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
TIẾN HÀNH......................................................................................... 23
3.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu............................................................... 23
3.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 23
3.3. Phương pháp nghiên cứu, chỉ tiêu theo dõi.............................................. 23
3.3.1. Phương pháp nghiên cứu....................................................................... 23


v

3.3.2. Chỉ tiêu theo dõi .................................................................................... 25
3.4. Nội dung và phương pháp thực hiện công tác phục vụ sản xuất ............. 26
3.4.1. Nội dung công tác phục vụ sản xuất ..................................................... 26
3.4.2. Biện pháp thực hiện .............................................................................. 27
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 29
4.1. Kết quả phục vụ sản xuất ......................................................................... 29
4.1.1. Công tác thú y ....................................................................................... 29
4.1.2. Công tác khác ........................................................................................ 33
4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 34
4.2.1. Điều tra tình hình lợn có biểu hiện bệnh đường hô hấp........................ 34
4.2.2. Tình hình bệnh đường hô hấp ở lợn theo giai đoạn 2014 – sáu
tháng đầu năm 2016 .............................................................................. 35
4.2.3. Tình hình bệnh đường hô hấp ở lợn theo đàn và theo cá thể ................... 36
4.2.4. Tình hình lợn chết do mắc bệnh hô hấp ................................................ 37
4.2.5. Kiểm tra một số triệu chứng lâm sàng .................................................. 38
4.2.6. Đánh giá khả năng điều trị bệnh theo một số phác đồ điều trị
tại trại ..................................................................................................... 40
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 46
5.1. Kết luận .................................................................................................... 46
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Nước ta là một nước nông nghiệp, chủ yếu phát triển về ngành trồng
trọt và chăn nuôi. Hiện nay, khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, chăn nuôi
đã có những bước phát triển vượt bậc đem lại sự thay đổi tích cực cả về số
lượng lẫn chất lượng thực phẩm cho nhu cầu trong nước, góp phần đưa nền
kinh tế của nước ta ngày càng phát triển.
Ngành chăn nuôi nói chung và ngành chăn nuôi lợn nói riêng là một
trong những nghề có truyền thống lâu đời và phổ biến của nhân dân ta. Chăn
nuôi lợn đang ngày càng phát triển và tăng nhanh về số lượng. Tuy nhiên,
người dân lại nuôi lợn với số lượng lớn trên diện tích chật hẹp, cộng với thời
tiết, khí hậu, đất đai không thuận tiện nên dịch bệnh phát sinh nhiều và khó
kiểm soát, đặc biệt là các bệnh hô hấp lợn sẽ ngày càng tăng lên.
Có nhiều nguyên nhân gây ra các bệnh đường hô hấp như: vi
khuẩn, virus, ký sinh trùng... gây ảnh hưởng đến chức năng hô hấp ở lợn, nhất
là lợn nái sinh sản. Mặc dù tỷ lệ chết không cao nhưng các bệnh này lại làm
giảm khả năng sinh sản, chậm sinh trưởng và làm tiêu tốn thức ăn. Đòi hỏi
ngành thú y can thiệp để tìm ra các nguyên nhân, cơ chế, phương thức truyền
bệnh để có các phương án, biện pháp điều trị kịp thời chữa trị và đảm bảo
ngành chăn nuôi thú y ngày càng phát triển.
Xuất phát từ nhu cầu trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu
một số đặc điểm dịch tễ bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản nuôi tại xã
Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị”.
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
- Tìm ra một số đặc điểm dịch tễ bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản
tại xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.


2
- Xác định phác đồ điều trị hiệu quả và đề xuất biện pháp khống chế.
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
- Đóng góp thêm tư liệu về đặc điểm dịch tễ bệnh đường hô hấp ở lợn
nái sinh sản.
- Là tài liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên và các nhà khoa học sử
dụng trong những nghiên cứu có liên quan.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Cung cấp một số phác đồ có hiệu quả để điều trị và phòng bệnh.
- Cung cấp thông tin về tình hình bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản.
- Giúp cho người chăn nuôi hạn chế được thiệt hại do bệnh đường hô
hấp ở lợn nái sinh sản gây ra.


3
PHẦN 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Điều kiện cở sở nơi thực tập
2.1.1. Điều tra cơ bản về xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên
- Vị trí địa lý
Xã Đoàn Kết thuộc Huyện Yên Thủy của tỉnh Hòa Bình. Huyện Yên
Thuỷ cách thành phố Hoà Bình khoảng 85 km.
Cách thành phố Ninh Bình đường quốc lộ 1A khoảng 50km.
Cách thủ đô Hà Nội, sân bay quốc tế nội bài khoảng 100 km.
Cách thành phố Sơn La khoảng 250 km.
Phía Đông Yên Thuỷ giáp với huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.
Phía tây Yên Thuỷ giáp với huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình.
Phía Nam Yên Thuỷ giáp với huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình và
huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hoá.
Phía Bắc Yên Thuỷ giáp với huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình.
- Điều kiện địa hình, đất đai
Địa hình huyện Yên Thủy được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi, các dãy
núi xen kẽ đồi và sông suối nhỏ.
Huyện có một số tài nguyên khoáng sản như: Than đá (Lạc Thủy, Đoàn
Kết, Bảo Hiệu) và dạng sa khoáng, mỏ đất sét, đá xây dựng, nước khoáng
Ngọc Lương…
- Giao thông vận tải
Có đường giao thông thuận lợi đi qua các tỉnh lân cận như Ninh Bình,
Phú Thọ, đường Hồ Chí Minh thuận lợi trong phát triển kinh tế, xã hội và
giao lưu hàng hóa.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×