Tải bản đầy đủ

Ðánh giá tình hình mắc hội chứng hô hấp ở lợn nuôi tại công ty Thiên Thuận Tường – Quảng Ninh và phương pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

ĐẶNG HỮU LANH
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC HỘI CHỨNG HÔ HẤP Ở LỢN NUÔI
TẠI CÔNG TY THIÊN THUẬN TƢỜNG - QUẢNG NINH
VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa

: Chăn nuôi thú y


Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên - năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

ĐẶNG HỮU LANH

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC HỘI CHỨNG HÔ HẤP Ở LỢN NUÔI
TẠI CÔNG TY THIÊN THUẬN TƢỜNG - QUẢNG NINH
VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Lớp
: K44 – Thú y
Khoa
: Chăn nuôi thú y
Khóa học
: 2012 - 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Hà Văn Doanh

Thái Nguyên - năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập, rèn luyện dưới mái trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên cũng như thực tập tốt nghiệp, em nhận được sự giúp đỡ tận tình
của các thầy cô trong khoa Chăn nuôi Thú y. Nhân dịp này em xin bày tỏ lòng


kính trọng và biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo trong
khoa Chăn nuôi Thú y.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn T.S
Hà Văn Doanh đã tận tình hướng dẫn để em hoàn thành tốt khóa luận này.
Đồng thời, cho em gửi lời cảm ơn tới Công ty Cổ phần khai thác
khoáng sản Thiên Thuận Tường - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh đã
tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập.
Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đã
luôn động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em học tập và hoàn thành
tốt quá trình thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2016.
Sinh viên

Đặng Hữu Lanh


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Cơ cấu đàn lợn nái của trại (2014 - 2016) ........................................ 5
Bảng 2.2. Lịch tiêm phòng vắc xin cho lợn thịt của trại ................................... 6
Bảng 2.3: Lịch tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn hậu bị của trại lợn ................. 6
Bảng 4.1: Kết quả thực hiện công tác vệ sinh chăn nuôi ................................ 34
Bảng 4.2: Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 37
Bảng 4.3. Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp ở lợn theo tính biệt ......................... 38
Bảng 4.4. Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp theo loại lợn ................................... 39
Bảng 4.5. Tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp theo các tháng trong năm ........ 40
Bảng 4.6. Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp theo tuổi lợn ................................... 42
Bảng 4.7. Triệu chứng lâm sàng của lợn mắc bệnh đường hô hấp ................. 44
Bảng 4.8. Kết quả điều trị bệnh đường hô hấp theo các tháng ....................... 45
Bảng 4.9. Kết quả điều trị bệnh đường hô hấp ở lợn của hai loại thuốc Han –
Tuxin và BIO Genta – Tylosin. ....................................................................... 45


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1. Biểu đồ tỷ lệ mắc bệnh theo tính biệt ............................................. 38
Hình 4.2. Biểu đồ tỷ lệ lợn mắc bệnh hô hấp theo loại lợn ............................ 39
Hình 4.3. Biểu đồ tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp theo các tháng trong năm .... 41
Hình 4.4. Biểu đồ tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp theo tuổi lợn ....................... 43
Hình 4.5. Biểu đồ triệu chứng lâm sàng của lợn mắc bệnh đường hô hấp ..... 44


iv

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
ATP

: Adenosine triphosphate

cs

: Cộng sự

KTKSTTT : Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường
LMLM

: Lở mồm long móng

nm

: Nanômét

Nxb

: Nhà xuất bản

PRRS

: Porcine reproductive respiratory syndrome

TT

: Thể trọng: Thức ăn


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................. ii
DANH MỤC CÁC HÌNH .............................................................................. iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ............................................ iv
MỤC LỤC ........................................................................................................ v
PHẦN 1 MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ............................................................... 1
1.2.1. Mục tiêu............................................................................................ 1
1.2.2. Yêu cầu ............................................................................................. 1
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................ 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ................................................................... 3
2.1.1. Điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của cơ sở thực tập ............. 3
2.1.2. Đối tượng và các kết quả sản xuất của cở sở ................................... 4
2.2. Tổng quan tài liệu và những kết quả nghiên cứu trong ngoài nước có
liên quan đến nội dung của đề tài ................................................................. 7
2.2.1. Tổng quan tài liệu ............................................................................. 7
2.2.2. Những kết quả nghiên cứu trong ngoài nước có liên quan đến nội
dung của đề tài......................................................................................... 26
PHẦN 3 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
......................................................................................................................... 30
3.1. Đối tượng .............................................................................................. 30
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................ 30
3.3. Nội dung tiến hành................................................................................ 30
3.4. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi .................................................. 30
PHẦN 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................... 33
4.1. CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT .................................................. 33
4.1.1. Công tác chăn nuôi ......................................................................... 33
4.1.2. Công tác phòng bệnh ...................................................................... 34
4.1.3. Công tác chẩn đoán bệnh ............................................................... 35
4.1.4 Công tác điều trị bệnh ..................................................................... 35
4.1.5. Công tác khác ................................................................................. 37
4.2. Kết quả nghiên cứu về bệnh ở đường hô hấp của lợn .......................... 38
4.2.1. Tỷ lệ lợn mắc bệnh theo tính biệt ................................................... 38
4.2.2. Tỷ lệ lợn mắc bệnh theo loại lợn .................................................... 39


vi

4.2.3. Tỷ lệ mắc bệnh theo các tháng trong năm .................................... 40
4.2.4. Tỷ lệ mắc bệnh theo độ tuổi lợn ..................................................... 42
4.2.5. Triệu chứng lâm sàng của lợn mắc bệnh đường hô hấp ................. 44
4.2.6. Kết quả điều trị bệnh ...................................................................... 45
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ............................................................ 47
5.1. Kết luận ................................................................................................. 47
5.2. Đề nghị .................................................................................................. 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 48


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong vài năm gần đây, chăn nuôi lợn giữ một vị trí quan trọng trong
ngành nông nghiệp của Việt Nam. Nó cung cấp phần lớn thực phẩm cho nhân
dân và phân bón cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt nữa là tăng kim ngạch
xuất khẩu và là nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể cho nền kinh tế quốc dân.
Đối với chăn nuôi lợn nói chung và đặc biệt là lợn ngoại được chăn
nuôi theo phương thức công nghiệp thì tỷ lệ mắc các bệnh sinh sản, bệnh hô
hấp, bệnh truyền nhiễm,… xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
Viê ̣c theo dõi phát hiê ̣n bê ̣nh sớm , nghiên cứu và áp dụng các phác đồ
điều trị phù hợp cho đàn lơ ̣n là mô ̣t viê ̣c làm rấ t quan tro ̣ng và cần thiết đố i
với các cơ sở chăn nuôi nhằ m giảm chi phí về thú y

, hạn chế thiệt hại đ ến

mức tố i đa, đem lại lợi nhuận và nâng cao hiê ̣u quả kinh tế cao nhất cho người
chăn nuôi.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhu cầu của trại tại Quảng Ninh và sự
đồng ý của thầy giáo T.S Hà Văn Doanh tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Ðánh
giá tình hình mắc hội chứng hô hấp ở lợn nuôi tại công ty Thiên Thuận
Tường – Quảng Ninh và phương pháp điều trị”.
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu
- Đánh giá được tỉ lệ mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn của công ty
Thiên Thuận Tường - Quảng Ninh.
- Đánh giá được kết quả điều trị bệnh.
1.2.2. Yêu cầu
* Trong khoa học
- Xác định được tỉ lệ mắc bệnh đường hô hấp để làm số liệu phục vụ
nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho trại để có những phương pháp chăn nuôi,
phòng bệnh tốt hơn.


2

- Tìm ra phương pháp điều trị bệnh để giảm thiểu về thiệt hại kinh tế
cho trại đồng thời giúp trại có được phương pháp điều trị hiệu quả nhất.
* Trong thƣ̣c tiễn
- Tư vấn cho trại chăn nuôi của công ty tìm ra phương pháp chăn nuôi
và điều trị bệnh hợp lí nhất.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×