Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc một số bệnh sản khoa trên đàn lợn nái nuôi tại trại Ngô Thị Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

CHU THỊ PHƢƠNG THẢO
Tên đề tài:
“ TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH SẢN KHOA TRÊN ĐÀN LỢN
NÁI NUÔI TẠI TRẠI NGÔ THỊ HỒNG GẤM HUYỆN LƢƠNG SƠN
TỈNH HÕA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa

: Chăn nuôi thú y


Khóa học

: 2012 - 2017

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

CHU THỊ PHƢƠNG THẢO
Tên đề tài:
“ TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH SẢN KHOA TRÊN ĐÀN LỢN
NÁI NUÔI TẠI TRẠI NGÔ THỊ HỒNG GẤM HUYỆN LƢƠNG SƠN
TỈNH HÒA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Lớp

: K44 -TY

Khoa

: Chăn nuôi thú y

Khóa học

: 2012 – 2017

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Đặng Thị Mai Lan

Thái Nguyên, năm 2016i

LỜI CẢM ƠN
Qua một thời gian học tập rèn luyện tại trƣờng Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên và sau 6 tháng thực tập tốt nghiệp tại trại Ngô Thị Hồng Gấm, nhờ sự
nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của thầy cô, gia đình và bạn bè em đã hoàn
thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp.
Nhân dịp này em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu
Nhà trƣờng, các phòng ban, các thầy cô giáo trong nhà trƣờng, các thầy cô
giáo trong Khoa Chăn nuôi Thú y đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ em trong
suốt thời gian học tập tại trƣờng.
Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cô giáo
ThS. Đặng Thị Mai Lan ngƣời đã tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn em trong suốt
thời gian thực tập, giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Cũng qua đây cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc, toàn
thể cán bộ và công nhân của trại Ngô Thị Hồng Gấm - huyện Lƣơng Sơn tỉnh Hòa Bình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành báo cáo thực
tập tốt nghiệp và học hỏi nâng cao tay nghề.
Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn động viên giúp đỡ, tạo điều kiện
thuận lợi để em hoàn thành tốt quá trình thực tập tốt nghiệp.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày

tháng

năm 2016

Sinh viên

Chu Thị Phƣơng Thảo


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang

Bảng 2.1. Biểu hiện lâm sàng của bệnh viêm tử cung .................................... 18
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm ................................................................... 34
Bảng 4.1. Lịch tiêm phòng vaccine cho đàn lợn nái ....................................... 40
Bảng 4.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 44
Bảng 4.3. Cơ cấu đàn lợn nái nuôi tại trại trong 3 năm gần đây .................... 46
Bảng 4.4. Tình hình mắc một số bệnh sản khoa trên đàn lợn nái nuôi tại trại 46
Bảng 4.5. Tỷ lệ mắc bệnh sản khoa trên đàn lợn nái theo lứa đẻ ................... 48
Bảng 4.6. Tỷ lệ mắc bệnh sản khoa theo các tháng theo dõi .......................... 50
Bảng 4.7. Những triệu chứng chính của lợn nái mắc một số bệnh sản khoa 51
Bảng 4.8. Kết quả điều trị bệnh viêm vú, viêm tử cung tại trại ...................... 52
Bảng 4.9. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của lợn nái sau khi điều trị .......... 53


iii

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

ACTH: Adreno Cortico Tropin Hormone
C.P: Charoen Pokphand Group
Cs: Cộng sự
˚C: Độ C
E. coli: Escherichia Coli
FSH: Folliculo Stimulin Hormone
GSH: Gonado Stimulin Hormone
LH: Lutein Stimulin Hormone
PGF2: Prostagladin
Nxb: Nhà xuất bản
STH: Somato Tropin Hormone
STT: Số thứ tự
TT: Thể trọng
VTM: Vitamin
UBND: Ủy ban nhân dân


iv

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i

DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ....................................................... iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
Phần 1 ................................................................................................................ 1
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu của đề tài .................................................................................. 2
1.2.2. Yêu cầu của đề tài ................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
Phần 2 ................................................................................................................ 3
TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................................. 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của trại ................................................ 3
2.1.2. Đánh giá chung ....................................................................................... 6
2.2. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 7
2.2.1. Đặc điểm về sinh lý, sinh dục và sinh sản của lợn nái ............................ 7
2.2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự nhiễm bệnh của lợn nái ......................... 15
2.2.3. Một số bệnh sản khoa thƣờng gặp ở lợn nái sinh sản ........................... 16
2.2.4. Một số hiểu biết về thuốc phòng và trị bệnh sử dụng trong đề tài........ 27
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc .............................................. 29
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc .......................................................... 29


v

2.3.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 31
Phần 3 .............................................................................................................. 33
ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............... 33
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 33
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 33
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi .......................................... 33
3.3.1. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 33
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 33
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 33
3.4.1. Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 33
3.4.2. Phƣơng pháp theo dõi, thu thập thông tin ............................................. 34
3.4.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu..................................................................... 36
Phần 4 .............................................................................................................. 37
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .............................................. 37
4.1. Công tác phục vụ sản xuất. ...................................................................... 37
4.1.1. Công tác chăn nuôi tại cơ sở ................................................................. 37
4.1.2. Công tác phòng và trị bệnh ................................................................... 39
4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 42
4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 46
4.2.1. Cơ cấu đàn lợn nái nuôi tại cơ sở trong 3 năm gần đây ........................ 46
4.2.3. Tình hình mắc bệnh sản khoa theo lứa đẻ ............................................. 48
4.2.4. Tình hình mắc bệnh sản khoa theo tháng theo dõi................................ 49
4.2.6. Triệu chứng chính của lợn nái mắc bệnh sản khoa ............................... 50
4.2.7. Kết quả điều trị bệnh viêm vú, viêm tử cung của lợn nái tại trại .......... 52
Phần 5 .............................................................................................................. 55
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................................. 55


vi

5.1. Kết luận .................................................................................................... 55
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................
I. Tiếng việt .........................................................................................................
II.Tiếng Anh ........................................................................................................
II. Tài liệu trên internet .......................................................................................


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây nền kinh tế nƣớc ta đã có những bƣớc phát
triển mạnh mẽ. Song song với sự phát triển đó, ngành chăn nuôi nƣớc ta cũng
tăng nhanh cả về số lƣợng và chất lƣợng. Nhiều giống gia súc, gia cầm đƣợc lai
tạo, du nhập vào sản xuất đã đem lại nhiều lợi nhuận. Chăn nuôi đã thực sự trở
thành nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ gia đình đồng thời đã thúc đẩy sự
phát triển của một số ngành công nghiệp liên quan nhƣ chế biến thực phẩm, sản
xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, công nghiệp thuộc da, lông vũ…
Chăn nuôi lợn là một trong những mũi nhọn của ngành chăn nuôi nƣớc
ta, đóng một vị trí quan trọng và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thịt lợn là
nguồn Protein động vật có giá trị phục vụ cho nhu cầu của con ngƣời, nó
không chỉ cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dƣỡng cao, đáp ứng nhu cầu
thực phẩm cho xã hội mà còn là nguồn thu nhập đáng kể cho ngƣời chăn nuôi.
Ngoài ra, chăn nuôi lợn còn cung cấp một lƣợng lớn phân bón cho trồng trọt
và thủy sản. Có thể nói ngành chăn nuôi lợn đã đóng góp một phần đáng kể
vào công tác xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội và thúc đẩy sự phát
triển kinh tế chung của đất nƣớc.
Trong chăn nuôi lợn thì lợn nái có vai trò quan trọng làm tăng số lƣợng
cũng nhƣ chất lƣợng của đàn lợn. Tuy nhiên, lợn nái thƣờng mắc một số bệnh
đƣờng sinh sản nhƣ: viêm tử cung, viêm vú, đẻ khó, bại liệt sau đẻ… gây thiệt
hại lớn do làm giảm năng suất sinh sản, mất khả năng sinh sản, chết thai, tiêu
thai, tỷ lệ thụ thai thấp và là nguồn kế phát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
cho đàn lợn ở trại.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sản xuất, đồng thời để thấy rõ hơn
về tình hình nhiễm, triệu chứng của lợn nái mắc bệnh đƣờng sinh sản góp
phần khống chế bệnh và làm giảm bớt thiệt hại về kinh tế, tôi tiến hành thực
hiện đề tài: “Tình hình mắc một số bệnh sản khoa trên đàn lợn nái nuôi tại
trại Ngô Thị Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp
điều trị’’.


2

1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu của đề tài
- Xác định đƣợc tình trạng mắc một số bệnh sản khoa ở đàn lợn nái
nuôi tại trại chăn nuôi Lƣơng Sơn - Hòa Bình.
- Tìm ra biện pháp tốt nhất để phòng và điều trị một số bệnh sản khoa ở
đàn lợn nái nuôi tại trại chăn nuôi Lƣơng Sơn - Hòa Bình.
- Hoàn thiện thêm kỹ năng, tay nghề trong thời gian thực tập.
1.2.2. Yêu cầu của đề tài
- Nắm đƣợc tình hình và tỷ lệ mắc một số bệnh sản khoa trên đàn lợn
nái nuôi tại trại chăn nuôi Lƣơng Sơn - Hòa Bình.
- Xây dựng đƣợc phác đồ điều trị một số bệnh sản khoa trên đàn lợn
hiệu quả nhất.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
- Từ tình hình mắc bệnh và tỷ lệ mắc một số bệnh sản khoa cũng nhƣ
kết quả điều trị bệnh trên lợn là cơ sở khoa học cho những biện pháp phòng
và trị bệnh có hiệu quả.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Xác định hiệu lực của một số loại thuốc trong điều trị một số bệnh sản
khoa trên lợn từ đó đƣa ra những liệu trình điều trị hiệu quả, kinh tế để áp
dụng rộng rãi trên thực tiễn chăn nuôi.
- Nâng cao kiến thức thực tiễn, tăng khả năng tiếp xúc với thực tế chăn
nuôi, điều trị bệnh cho lợn từ đó nâng cao và củng cố kiến thức của bản thân.
- Từ kết quả của đề tài đƣa ra những khuyến cáo giúp cho ngƣời chăn
nuôi hạn chế đƣợc những thiệt hại do bệnh gây ra.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×