Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại tại công ty CP Bình Minh, huyện Mỹ Đức Hà Nội và phác đồ điều trị bệnh. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

BIỆN VĂN QUYỀN

Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRÊN ĐÀN LỢN NÁI
NGOẠI TẠI CÔNG TY CP BÌNH MINH, HUYỆN MỸ ĐỨC,
HÀ NỘI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Khoa:


Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2012 - 2016

Thái Nguyên, 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

BIỆN VĂN QUYỀN

Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRÊN ĐÀN LỢN NÁI
NGOẠI TẠI CÔNG TY CP BÌNH MINH, HUYỆN MỸ ĐỨC,
HÀ NỘI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Lớp:
Khoa:
Khóa học:
Giảng viên hƣớng dẫn:

Chính quy
Thú y
K44 – TY
Chăn nuôi Thú y
2012 – 2016
TS. Nguyễn Văn Quang

Thái Nguyên, 2016


iLỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập tại trường và thực tập tại cơ sở, đến nay em
đã hoàn thành bản khóa luận tốt nghiệp của mình. Để có được kết quả này
ngoài sự nỗ lực của bản thân, em luôn nhận được sự giúp đỡ chu đáo, tận tình
của nhà trường, các thầy cô giáo trong khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên, trại lợn liên kết của công ty CP Bình Minh. Em
xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới:
Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm
khoa cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo trong khoa Chăn nuôi Thú y đã tận
tình dạy dỗ dìu dắt em trong suốt quá trình học tập tại trường.
Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã tạo
điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập, giúp em hoàn thành tốt
công việc trong thời gian thực tập tại cơ sở.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS. Nguyễn
Văn Quang đã luôn động viên, giúp đỡ và hướng dẫn chỉ bảo em tận tình trong
suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học này.
Để góp phần cho việc thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đạt
kết quả tốt, em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và động viên của gia đình
và bạn bè. Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước mọi sự giúp đỡ quý
báu đó.
Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh viên

Biện Văn Quyền

năm 2016


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 2.1:
Bảng 3.1:
Bảng 4.1:
Bảng 4.2:
Bảng 4.3:
Bảng 4.4:

Một số tiêu chí phân biệt các thể viêm tử cung .......................... 21
Sơ đồ bố trí thí nghiệm ............................................................... 40
Lịch sát trùng trại lợn nái ........................................................... 47
Lịch phòng bệnh của trại lợn nái ................................................ 48
Kết quả công tác phục vụ sản xuất ............................................. 52
Cơ cấu đàn lợn nái của trại lợn Công ty CP Bình Minh
(2014 - 2016) .............................................................................. 53
Bảng 4.5: Tỷ lệ mắc một số bệnh thường gặp sau khi đẻ của đàn lợn nái
sinh sản tại trại ............................................................................ 54
Bảng 4.6: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, đẻ khó của đàn lợn
nái theo giống ............................................................................. 55
Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, đẻ khó của đàn lợn
nái theo lứa đẻ............................................................................. 57
Bảng 4.8: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, đẻ khó của đàn lợn
nái ở các tháng ............................................................................ 59
Bảng 4.9: Kết quả điều trị một số bệnh sinh sản chính của lợn nái ............ 60
Bảng 4.10: Tỷ lệ phối giống đạt của lợn nái sau khi điều trị ........................ 61


iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Cs

: Cộng sự

HTNC : Huyết thanh ngựa chửa
MMA

: Mastitis Metritis Agalactia - Hội chứng viêm vú,viêm
tử cung và mất sữa

PRRS

: Porcine reproductive and respiratory syndrome - Hội
chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

Nxb

: Nhà xuất bản

VTM

: Vitamin

KHKT : Khoa học kĩ thuật


iv

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.4.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của trại lợn thuộc công ty CP Bình
Minh .................................................................................................................. 3
2.1.2. Thuận lợi và khó khăn ............................................................................. 6
2.2. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 7
2.2.1. Đại cương về cơ quan sinh sản và sinh lý sinh sản của lợn nái .............. 7
2.2.2 Một số bệnh sản khoa thường gặp ở lợn nái sinh sản ............................ 13
2.2.3. Một số hiểu biết về thuốc phòng và trị bệnh sử dụng trong đề tài........ 27
2.3. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước ..................................... 29
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước .......................................................... 29
2.3.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 33


v

Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ..................................................................................................... 36
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 36
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 36
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi .......................................... 36
3.3.1. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 36
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 36
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 37
3.4.1. Phương pháp đánh giá tình hình mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái sinh
sản.................................................................................................................... 37
3.4.2. Phương pháp phát hiện bệnh sinh sản của lợn nái ............................... 37
3.4.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả của các phác đô điều trị bệnh sinh sản
ở lợn nái. .......................................................................................................... 38
3.5. Phương pháp theo dõi từng chỉ tiêu ......................................................... 41
3.5.1. Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản theo giống ...................................................... 41
3.5.2. Tỷ lệ mắc bệnh theo tháng trong năm ................................................... 41
3.5.3. Tỷ lệ mắc bệnh qua từng lứa đẻ ............................................................ 41
3.5.4. Xác đinh một số chỉ tiêu sinh lý của đàn lợn nái sau khi điều trị ......... 41
3.5.5. Công thức tính toán các chỉ tiêu ............................................................ 41
3.6. Phương pháp sử lý số liệu. ....................................................................... 42
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 43
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 43
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 43
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 43
4.1.3. Biện pháp thực hiện ............................................................................... 43
4.1.4. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ........................................................ 44
4.2. Kết quả chuyên đề nghiên cứu khoa học ................................................. 53


vi

4.2.1. Cơ cấu đàn lợn nái của trại trong 3 năm gần đây ................................. 53
4.3. Tình hình mắc một số bệnh sinh sản của trại ........................................... 54
4.3.1. Tỷ lệ mắc một số bệnh thường gặp sau khi đẻ của đàn lợn nái sinh sản
tại trại............................................................................................................... 54
4.3.2. Tình hình mắc bệnh sinh sản của đàn lợn nái theo giống tại cơ sở thực
tập .................................................................................................................... 55
4.3.3. Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản của đàn lợn nái theo lứa đẻ tại cơ sở thực tập ... 56
4.3.4. Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản ở lợn nái theo tháng ....................................... 58
4.3.5. Kết quả điều trị bệnh sinh sản ở lợn nái................................................ 60
4.3.6. Tỷ lệ phối giống đạt của lợn nái sau khi điều trị.................................. 61
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 62
5.1. Kết luận .................................................................................................... 62
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 63
I. Tài liệu tiếng Việt ........................................................................................ 63
II. Tài liệu nước ngoài ..................................................................................... 65
PHỤ LỤC


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi đã có những bướ c phát triể n
không ngừng và trở thành ngành sản xuấ t quan tro ̣ng trong nông nghiê ̣p. Chăn
nuôi lơ ̣n đóng vai trò rấ t lớn trong viê ̣c đáp ứng nhu cầ u thực phẩm cho người
tiêu dùng và xuấ t khẩ u. Không những thế , chăn nuôi lơ ̣n còn cung cấ p nguyên
liê ̣u cho sản xuấ t công nghiê ̣p, phân bón cho trồ ng tro ̣t và giải quyế t viê ̣c làm ,
tăng thu nhâ ̣p và giúp người dân thoát nghèo.
Chăn nuôi lơ ̣n t heo phương thức công nghiê ̣p của nước ta hiê ̣n nay đã
trở thành mô ̣t trong những nghề phát triể n nhanh với những giố ng lơ ̣n cao
sản, lơ ̣n lai, những tiế n bô ̣ kỹ thuâ ̣t về thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng và phòng
trừ dich
̣ bê ̣nh . Nhờ đó, chăn nuôi lơ ̣n đã có những bước phát triể n vượt bậc .
Mô hin
̀ h chăn nuôi trang tra ̣i tâ ̣p trung phát triể n rấ t ma ̣nh

, những trang tra ̣i

này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với mô hình chăn nuôi nhỏ lẽ hô ̣
gia đin
̀ h, đáp ứng n hu cầ u của xã hô ̣i và thúc đẩ y phát triể n kinh tế đấ t nước .
Tuy nhiên, chăn nuôi cũng còn gặp rất nhiều khó khăn do khí hậu khắc
nghiê ̣t, những biế n đô ̣ng của nhiê ̣t đô ,̣ đô ̣ ẩ m và sự phức tạp của dich
̣ bê ̣nh đã
làm sức đề khán g của cơ thể vâ ̣t nuôi bi ̣giảm sút , nế u không đươ ̣c chăm sóc
nuôi dưỡng tố t , vê ̣ sinh sa ̣ch sẽ thì rấ t dễ bùng phát dich
̣ bê ̣nh

. Một trong

những bệnhthường gặp ở đàn lợn nái là bệnh về đường sinh dục, ảnh hưởng
tới khản năng sinh sản và chất lượng đàn con, chi phí điều trị cao, gây tổn thất
về kinh tế , nế u không có các biê ̣n pháp phòng bê ̣nh hơ ̣p lý và điề u tri ̣bê ̣nh
hiê ̣u quả thì sẽ gây thiê ̣t ha ̣i rấ t lớn cho chăn nuôi lơ ̣n nói riêng và ngành chăn
nuôi nói chung.


2

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn , tôi đã tiế n hành chuyên đề khoa học:
“Tình hình mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại tại công ty CP
Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và phác đồ điều trị bệnh”
1.2. Mục đích nghiên cứu
- Nắm được tỷ lệ mắc một số bệnh đường sinh dục trên đàn lợn nái
ngoại nuôi tại công ty CP Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
- Xây dựng phác đồ điều trị một số bệnh đường sinh dục trên đàn lợn
nái có hiệu quả.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá đươ ̣c tỷ lệ mắc một số bệnh sinh sản trên đàn l ợn nái ngoại
nuôi ta ̣i tra ̣i của công ty CP Bình Minh, huyê ̣n Mỹ Đức – Hà Nội.
- Xác định được hiệu quả của một số phác đồ điều trị bệnh sinh sản trên
đàn lợn nái, từ đó chọn ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
1.4.1. Ý nghĩa khoa học
Kết quả của đề tài là những thông tin bổ sung vào tài liệu về bệnh viêm
đường sinh dục ở lợn nái, là cơ sở khoa học cho những biện pháp phòng trị
bệnh hiệu quả.
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn
Đánh giá được hiệu quả của một số phác đồ điều trị hiệu quả bệnh
đường sinh dục, có thể áp dụng rộng rãi trong thực tiễn chăn nuôi.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×