Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh đường hô hấp ở lợn nái ngoại và biện pháp điều trị bệnh tại trại Nguyễn Thanh Lịch huyện Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

CHU THANH TIẾN

Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH ĐƢỜNG HÔ HẤP Ở LỢN NÁI NGOẠI
VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH,
HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa


: Chăn nuôi Thú y

Khoá học

: 2012 – 2017

Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Vũ Hoàng Lân

Thái Nguyên, năm 2016


i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

CHU THANH TIẾN

Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH ĐƢỜNG HÔ HẤP Ở LỢN NÁI NGOẠI
VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH,
HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Lớp

: K44 - TY

Khoa


: Chăn nuôi Thú y

Khoá học

: 2012 – 2017

Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Vũ Hoàng Lân

Thái Nguyên, năm 2016


ii

LỜI CẢM ƠN
Trong quá tình học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp
đại học. Được sự giúp đỡ giảng dạy nhiệt tình của các Thầy cô giáo khoa
Chăn nuôi - Thú y, Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên,
đã tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và hiện
nghiên cứu thực đề tài. Nhân dịp hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin
chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới:
Ban Giám Hiệu Nhà trường, các thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi - Thú y
cùng tất cả bạn bè đồng nghiệp và người thân đã động viên, tạo điều kiện tốt
nhất giúp em thực hiện đề tài và hoàn thiện cuốn khóa luận này.
Em xin cảm ơn tới cấp ủy, chính quyền xã Ba trại, Ba Vì, Hà Nội, chủ
trại chăn nuôi Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Hà Nội đã tạo điều kiện tốt nhất
giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài.
Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của thầy giáo
hướng dẫn TS. Vũ Hoàng Lân đã dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn
chỉ bảo tận tình, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài và hoàn
thành cuốn khóa luận này.
Một lần nữa em xin gửi tới các Thầy giáo, cô giáo, các bạn bè đồng
nghiệp lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe, cùng mọi điều tốt đẹp nhất.
Xin trân trọng cảm ơn!
Sinh viên

Chu Thanh Tiến


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 4.1: Lịch vệ sinh phòng bệnh của trại lợn nái ...................................... 34
Bảng 4.2: Quy trình sử dụng vắc xin và các chế phẩm thú y phòng bệnh cho
lợn con tại Trại ................................................................................................ 35
Bảng 4.3. Cơ cấu đàn lợn qua các năm ........................................................... 41
Bảng 4.4: Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................ 42
Bảng 4.5: Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp ở lợn ............................................... 43
Bảng 4.6: Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp theo lứa đẻ ..................................... 44
Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp theo tháng theo dõi ....................... 46
Bảng 4.8: Một số triệu chứng chính của lợn mắc bệnh đường hô hấp ........... 47
Bảng 4.9: Tỷ lệ lợn mắc hội chứng đường hô hấp theo tổ hợp lai ................. 48
Bảng 4.10: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỷ lệ mắc hội chứng của lợn nái ..... 49
Bảng 4.11: Hiệu quả của một số loại thuốc trong điều trị bệnh đường hô hấp
......................................................................................................................... 50


iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Cs

Cộng sự

Kg

Kilôgam

Ml

Mililít

Nxb

Nhà xuất bản

%

Phần trăm

TT

Thể trọng

VTM

Vitamin

PRRS

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô
hấp ở lợn


v

MỤC LỤC

PHẦN 1. MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài .................................................................... 3
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài..................................................................... 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 4
2.1.1. Vai trò, chức năng sinh lý của bộ máy hô hấp ........................................ 4
2.1.2. Biểu hiện lâm sàng của hội chứng hô hấp ở lợn ..................................... 5
2.1.3. Nguyên tắc phòng và điều trị hội chứng viêm đường hô hấp ở lợn ..... 18
2.1.4. Hai loại thuốc sử dụng điều trị trong đề tài .......................................... 22
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước ..................................... 23
2.2.1.Tình hình nghiên cứu trong nước........................................................... 23
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ......................................................... 25
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 28
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 28
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 28
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 28
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 28


vi

3.4.1. Phương pháp xác định tình hình mắc bệnh đường hô hấp ở đàn lợn nái
ngoại ................................................................................................................ 28
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu biểu hiện lâm sàng và bệnh tích của lợn mắc
bệnh đường hô hấp .......................................................................................... 29
3.4.3. Phương pháp so sánh hiệu quả điều trị bệnh đường hô hấp của hai phác
đồ điều trị bệnh................................................................................................ 29
3.4.4. Các chỉ tiêu theo dõi.............................................................................. 30
3.4.5 Công thức tính toán các chỉ tiêu theo dõi............................................... 31
3.4.6. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 31
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 32
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất........................................................... 32
4.1.1. Công tác phòng bệnh............................................................................. 32
4.1.2. Điều trị một số bệnh trong thời gian thực tập ....................................... 36
4.1.3. Công tác chăn nuôi tại cơ sở thực tập ................................................... 41
4.2. Kết quả nghiên cứu khoa học ................................................................... 43
4.2.1. Kết quả điều tra lợn mắc bệnh đường hô hấp tại trại lợn Nguyễn Thanh
Lịch, huyện Ba Vì, Hà Nội.............................................................................. 43
4.2.2. Kết quả điều tra lợn mắc bệnh đường hô hấp theo lứa đẻ .................... 44
4.2.3. Kết quả điều tra lợn mắc bệnh đường hô hấp theo tháng theo dõi ....... 46
4.2.4. Một số triệu chứng chính của lợn mắc bệnh đường hô hấp .................. 47
4.2.5. Tỷ lệ lợn mắc hội chứng viêm đường hô hấp theo tổ hộp lai ............... 48
4.2.6. Ảnh hưởng của nhiệt độ của chuồng trại đến tỷ lệ mắc hội chứng viêm
đường hô hấp của lợn ngoại sinh sản .............................................................. 49


vii

4.2.7. Hiệu quả của một số loại thuốc trong điều trị bệnh đường hô hấp cho lợn... 50
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 52
5.1. Kết luận .................................................................................................... 52
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 54


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề

Chăn nuôi là một trong hai lĩnh vực quan trọng trong nền nông nghiệp
(chăn nuôi, trồng trọt), nó không những đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu
dùng hàng ngày của mọi người dân trong xã hội mà còn là nguồn thu nhập
quan trọng của hàng triệu người dân hiện nay. Đặc biệt nông nghiệp lại có ý
nghĩa quan trọng đối với nước ta khi có tới hơn 70% dân cư sống dựa vào
nông nghiệp.
Nước ta là một nước nông nghiệp. Bên cạnh ngành trồng trọt, ngành
chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng chiếm một vị trí rất quan
trọng trong nền kinh tế quốc dân. Chăn nuôi cung cấp nguồn thực phẩm quan
trọng cho con người, ngoài ra còn cung cấp một lượng lớn phân bón cho
ngành trồng trọt và một số sản phẩm phụ cho ngành công nghiệp chế biến.
Chăn nuôi lợn theo quy mô hộ gia đình từ lâu đã gắn bó với người nông
dân Việt Nam. Từ lâu con lợn được xem là biểu tượng cho sự dành dụm của
người nông dân. Những năm gần đây, các trung tâm giống và các công ty liên
doanh đã có nhiều nỗ lực trong việc nhập khẩu các giống lợn ngoại có năng
suất cao để cải thiện đàn lợn hiện có ở nước ta. Rất nhiều trại chăn nuôi lợn
kiểu công nghiệp đã được hình thành, tạo nên các vùng chăn nuôi. Nhiều tiến
bộ khoa học kỹ thuật về thức ăn, giống, chăm sóc quản lý, chuồng trại đã
được áp dụng thành công.


2

Trong chăn nuôi lợn theo hình thức tập trung trang trại hiện này, các
bệnh truyền nhiễm như dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn, đóng dấu lợn... đều
được khống chế một cách triệt để vì đã thực hiện quy trình vệ sinh thú y và
phòng bệnh một cách nghiêm ngặt, nhưng một trong những trở ngại lớn cho
hình thức chăn nuôi này là các bệnh ở đường hô hấp thường xuyên xảy ra,
gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho các trại chăn nuôi lợn. Vì các bệnh đường hô
hấp lây lan nhanh và tác động kéo dài đối với cơ thể lợn. Mầm bệnh tồn tại rất
lâu trong cơ thể lợn cũng như môi trường bên ngoài làm cho việc phòng trị
bệnh gặp rất nhiều khó khăn, khi lợn bị bệnh chi phí điều trị cao, thời gian và
liệu trình điều trị kéo dài. Đặc biệt với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm
như ở nước ta thì bệnh về đường hô hấp thường xuyên xảy ra và gây ra phổ
biến ở lợn ngoại nuôi thịt theo hình thức tập trung trang trại.
Để góp phần giảm bớt thiệt hại về kinh tế do các bệnh đường hô hấp
gây ra ở lợn và nâng cao chất lượng thịt lợn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực
phẩm, chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: “Tình hình mắc bệnh đường
hô hấp ở lợn nái ngoại và biện pháp điều trị bệnh tại trại Nguyễn Thanh
Lịch, Huyện Ba Vì, Hà Nội”
1.2. Mục tiêu của đề tài

- Xác định được tình hình mắc bệnh đường hô hấp ở lợn tại trại lợn
CP Nguyễn Thanh Lịch.
- So sánh hiệu lực điều trị bệnh đường hô hấp của hai phác đồ điều
trị bệnh.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×