Tải bản đầy đủ

Ngữ văn 6: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Tiết 15

Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài
văn tự sự:
1. Đề văn tự sự:
a) Đề (1)
- Kiểu bài: Kể chuyện
- ND:Câu chuyện em thích
- Ngụn ng: lời văn của em.

Vừ Hong Trỳc

* Đề 1: Kể một câu chuyện em
thích bằng lời văn của em.
? Lời văn đề 1 nêu ra những yêu
cầu gì về thể loại? Nội dung? Ngụn
ng?
- Những chữ nào trong đề cho biết
điều đó?

- Vy 1 cn c vo õu bit c
yờu cu ca ?

10/09/2016

1


TiÕt 16

T×m hiÓu ®Ò vµ c¸ch lµm bµi v¨n tù sù

b) Các đề ( 3) ,( 4),( 5), (6) không có từ kể, có phải
I. §Ò, t×m hiÓu ®Ò vµ c¸ch lµm bµi
là đề tự sự không?
v¨n tù sù:
• (3): thơ ấu
1. §Ò v¨n tù sù:
• (4): sinh nhật
• (5): quê em
b)
• (6): lớn rồi
- Các đề (3) (4)(5)(6) đề văn tự sự.
- Vì các đề diễn đạt như nhan đề văn tự sự.
 Có thể có nhiều cách diễn đạt về yêu cầu tự sự, nói cách khác,
khái niệm tự sự trong đề văn có thể được diễn đạt dưới nhiều
hình thức khác nhau: tường thuật, tường trình, kể chuyện,...
Có khi đề văn tự sự chỉ nêu ra chủ đề mà không kèm theo yêu
cầu về thao tác (các yêu cầu về thao tác như: Em hãy tường
thuật..., Em hãy tường trình..., Em hãy kể lại...).
Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

2


c) Cỏc t ng trng tõm:
(1): cõu chuyn em thớch
(2): mt ngi bn tt
(3): th u
(4): sinh nht
(5): quờ em
(6): ln rid) Ni dung cỏc :
+ K vic: 3,4, 5.
+ K ngi: 2, 6.
+ Tng thut: 3, 4, 5.
+ La chn k li cõu chuyn ( 1)
Vừ Hong Trỳc

c) T trng tõm trong mi trờn l t no? Hóy
gch di v cho bit yờu cu lm ni bt u
gỡ?

- Trong các đề trên, em thấy đề nào
nghiêng về kể ngời?
- Đề nào nghiêng về kể việc?
- Đề nào nghiêng về tờng thuật?
- Ta xác định đợc tất cả các yêu cầu trên
là nhờ đâu?
10/09/2016

3


• GHI NHỚ 1
• Khi tìm hiểu đề văn tự sự thì phải tìm hiểu kĩ lời văn của đề để nắm vững yêu
cầu của đề

Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

4


Tiết 15

Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài ? vn: K mt cõu chuyn em thớch bng li vn ca
em
văn tự sự:
1.Đề văn tự sự :
2.Cách làm đề văn tự sự :
c) Truyn Thỏnh Giúng
a. Tìm hiểu đề:
* M bi: Gii thiu nhõn vt:
- Thể loại: kể
* Thõn bi:
- Nội dung: câu chuyện em thích.
- TG bo vua lm cho nga st,roi st.
- Ngụn ng : Bằng lời văn của em.
- TG n kho, ln nhanh.
b. Lập ý:
- Khi nga st v roi st c em n, TG vn
- Chọn truyện:
vai...
- Nhân vật, sự việc, din bin,
- Roi st gy ly tre lm v khớ
kt qu.
- Thng gic, Giúng b li ỏo giỏp st bay v tri.
- Chủ đề thể hiện:
* KL: Vua nh cụng n phong l Phự ng thiờn
Vng v lp n th ngay ti quờ nh.
Vừ Hong Trỳc

10/09/2016

5


GHI NHỚ 2
• Lập ý là xác định nội dung sẽ viết theo yêu cầu của đề:
• nhân vật, sự việc,diễn biến ,kết quả và ý nghĩa của câu truyện

Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

6


GHI NHỚ 3
• Là sắp xếp việc gì kể trước, việc gì kể sau
• Để người đọc theo dõi được câu chuyện và hiểu được ý định của người viết

Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

7


Tiết 16

Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

I, Đề, tìm hiểu đề và cách làm
bài văn tự sự:
1.Đề văn tự sự :
2.Cách làm đề văn tự sự :
c. Lập dàn ý:
d. Viết bài: bằng lời văn của mình theo b
cc 3 phn:
* Mở bài.
* Thân bài.
* Kết bi.

Vừ Hong Trỳc

"K mt cõu chuyn em thớch bng li vn
ca em".
Hóy tỡm hiu , tỡm ý v lp dn ý.
- Tỡm hiu ( xỏc nh yờu cu trng tõm, nhim v cn
thc hin)
- Tỡm ý ( em chn k chuyn no, trong truyn cú s vic no
l then cht, nhõn vt no l nhõn vt chớnh, cõu chuyn m
em s k bc l ch gỡ/ )
- Dp dn ý ( õy l khõu liờn quan trc tip n li k: phi
hỡnh dung ra mch din bin c th ca cõu chuyn, m u
bng cỏch no, thi im xy ra cỏc s vic, nhõn vt xut
hin ra sao, kt cc th no? )
- Cui cựng din t li k bng vn ca mỡnh

10/09/2016

8


II/ LUYỆN TẬP
• ĐỀ : Hãy lập dàn ý một câu chuyện mà em thích ?

Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

9


Tiết 16

Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
I, Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự:
II. Luyện tập:
Bài tập 1: Hãy viết hoàn chỉnh câu chuyện Thánh Gióng bằng lời văn của em.
* Mở bài
- Cách 1: Nói đến chú bé lạ
Đời Hùng Vơng thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão sinh đợc một đứa
con trai. đã lên 3 mà không biết nói, biết cời, biết đi.
- Cách 2: Giới thiệu ngời anh hùng
Thánh Gióng là vị anh hùng đánh giặc nổi tiếng trong truyền thuyết đã lên
ba mà Thánh Gíong không biết nói, biết cời, biết đi.
- Cách 3: Nói tới sự biến đổi của Gióng
Ngày xa giặc Ân xâm phạm bờ cõi nớc ta, vua sai sứ giả đi cầu ngời tài
đánh giặc. Khi tới làng Gióng, một đứa bé lên ba mà không biết nói, biết cời,
biết đi tự nhiên nói đợc, bảo bố mẹ mời sứ giả vào. Chú bé ấy là Thánh Gióng.
Vừ Hong Trỳc

10/09/2016

10


Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

11


Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

12


Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

13


Thánh Gióng bay lên trời

Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

14


Bi 2 :Đề bài: Kể lại truyện ST,TT bằng lời văn của em.
* Tỡm hiu : - Kiểu bài: Kể chuyện
- ND: Truyn ST, TT
- Phạm vi: lời văn của em.
* Lập ý:
- Nhân vật:ST,TT,MV,V Hùng.
- Diễn biến sự việc:
+ Vua chọn rể, tổ chức thi tài.
+ ST đến trớc , lấy đợc Mị Nơng.
+ TT đến sau, không lấy đợc Mị Nơng, nổi giận.
+ ST thắng,TT vẫn không nguôi oán thù,hàng năm làm lũ lụt,dâng nớc đánh ST.
* Lập dàn ý:
(1) Mở bài: hoàn cảnh câu chuyện và đôI nét về nhân vật.
(2) Thân bài: Kể diễn biến các sự việc
- Việc chọn rể và cách thi tài của vua Hùng.
- Ngời đến cầu hôn đề xuất chúng.
- Kết quả : dẫn đến cuộc thi tài:
+ ST đến trớc , lấy đợc Mị Nơng.
+ TT đến sau, không lấy đợc Mị Nơng, nổi giận.
+ ST thắng,TTvẫn không nguôi oán thù,hàng năm làm lũ lụt,dâng nớc đánh ST.
Hongcủa
Trỳcem về ý nghĩa của truyện ST,TT.
10/09/2016
(3) Kết bài: SuyVừnghĩ
*Viết lời kể: Viết mở bài và một hai đoạn của TB; viết kết bài.

15


nói t¶n viªn (Nói Ba v×)

Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

16


Tranh vÏ Ch©n dung S¬n Tinh- Thñy Tinh
Sơn-Tinh có một mắt ở trán,
Thủy-Tinh râu ria quăn xanh rì.
Một thần phi bạch hổ trên cạn,
Một thần cưỡi lưng rồng uy nghi.
Hai thần bên cửa thành thi lễ,
(NguyÔn Nhîc Ph¸p)

Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

17


Tranh minh häa c¶nh giao tranh

Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

18


Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

19


Đền Và – nơi thờ Sơn Tinh lớn nhất nước

Võ Hoàng Trúc

10/09/2016

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×