Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN SONG TOÀN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỦ LÝ
NƢỚC SINH HOẠT QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐẠI BÀN THỊ
TRẤN HÙNG SƠN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa học Môi trƣờng

Khoa


: Môi trƣờng

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN SONG TOÀN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỦ LÝ NƢỚC
SINH HOẠT QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐẠI BÀN THỊ TRẤN
HÙNG SƠN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa học Môi trƣờng

Khoa

: Môi trƣờng

Khóa học

: 2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Hà Xuân Linh

Thái Nguyên, năm 2016i

LỜI CẢM ƠN

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên,
khoa Môi trường cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo TS. Hà Xuân Linh, em tiến
hành thực hiện đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh
hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh
Thái Nguyên”.
Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS. Hà Xuân Linh,
người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành
đề tài tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo của trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt các thầy giáo, cô giáo trong khoa Môi trường
đã nhiệt tình dạy dỗ em trong quá trình học tập và thời gian thực tập tốt nghiệp.
Mặc dù bản thân có nhiều cố gắng, song do trình độ và thời gian có hạn, bước đầu
làm quen với phương pháp nghiên cứu nên đề tài của em không tránh khỏi những hạn
chế và thiếu sót, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và bạn bè để
đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Song Toàn


ii

DDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT

: Bộ tài nguyên môi trường

CN TTCN

: Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp

DTTN

: Diện tích tự nhiên

GDP

: Tổng sản phẩm nội địa

UBND

: Ủy ban nhân dân

TTMNBB

: Trung du miền núi Bắc Bộ

HGĐ

: Hộ gia đình


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Những điểm khác nhau giữa nước ngầm và nước mặt ............................... 7
Bảng 2.2 Hiện trạng khai thác và sử dụng nước dưới đất của các nước trên Thế
Giới ........................................................................................................... 11
Bảng 2.3. Một số bệnh xảy ra và lây lan do sử dụng nguồn nước không hợp vệ
sinh ở Việt Nam ........................................................................................ 14
Bảng 3.1. Vị trí lấy mẫu phân tích chất lượng nước ................................................. 21
Bảng 3.2. Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích mẫu nước ................................... 22
Bảng 4.1: Thống kê hiện trạng số hộ, số khẩu, số lao động năm 2015 .................... 32
Bảng 4.2. Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt tại hộ gia đình ở thị trấn Hùng Sơn ....... 33
Bảng 4.3. Hiện trạng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Đại Từ ................................ 35
Bảng 4.4. Kết quả phân tích mẫu nước máy tại một số hộ gia đình tại Thị trấn
Hùng Sơn .................................................................................................. 35
Bảng 4.5. Kết quả phân tích chất lượng nước giếng đào tại các hộ gia đình ở thị
trấn Hùng Sơn ........................................................................................... 37
Bảng 4.6. Kết quả phân tích chất lượng nước giếng khoan tại một số hộ gia
đình tại Thị trấn Hùng Sơn ....................................................................... 38
Bảng 4.7. Biện pháp xử lý nước sinh hoạt đang được áp dụng tại các hộ gia
đình tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên .................. 40
Bảng 4.8. Chất lượng nước ngầm trước và sau xử lí bằng qua máy lọc ................... 42
Bảng 4.9. Chất lượng nước máy trước và sau xử lí bằng qua máy lọc ..................... 45


iv

MỤC LỤC

Phần 1: MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................1
1.2. Mục tiêu của đề tài ...........................................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung ..........................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..........................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ............................................................................................2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .......................................................................................2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn........................................................................................2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................3
2.1. Cơ sở pháp lý của đề tài ...................................................................................3
2.2. Cơ sở lý luận của đề tài ....................................................................................6
2.2.1. Khái quát về tài nguyên nước ....................................................................6
2.2. 2. Vai trò của tài nguyên nước ......................................................................9
2.3 . Cơ sở thực tiễn ..............................................................................................10
2.3.1. Tình hình khai thác và sử dụng nước trên thế giới và Việt Nam ............10
2.3.2. Chất lượng nước sinh hoạt tại Việt Nam .................................................12
2.3.3. Thực trạng ô nhiễm nước ngầm ở Việt Nam ...........................................16
Phần 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...............................20
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................20
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ..............................................................................20
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................20
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ..................................................................20
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu ................................................................................20
3.2.2. Thời gian nghiên cứu ...............................................................................20
3.3. Nội dung nghiên cứu......................................................................................20
3.4. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................20
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .......................................................20
3.4.2. Phương pháp kế thừa ..............................................................................21
3.4.3. Phương pháp điều tra thực địa .................................................................21
3.4.4. Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu ..................................................22
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu .......................................................................23


v

Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................................24
4.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội của thị trấn Hùng Sơn ............................24
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên thị trấn Hùng Sơn ......................................24
4.1.2. Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội thị trấn Hùng Sơn ...........................27
4.2. Tình hình sử dụng nước trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn ...............................33
4.2.1. Hiện trạng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt trên địa bàn khu vực nghiên cứu 33
4.2.2. Mục đích sử dụng các nguồn nước của các hộ gia đình ..........................33
4.3. Chất lượng các nguồn nước sinh hoạt tại khu vực nghiên cứu .....................34
4.3.1. Kết quả khảo sát chất lượng nước máy ...................................................34
4.4. Đánh giá hiệu quả một số phương pháp xử lý nước đang áp dụng tại các hộ
gia đình trên khu vực nghiên cứu .....................................................................40
4.4.1. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý nước tại các hộ gia đình ............40
4.4.2. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý nước quy mô hộ gia đình trên
địa bàn nghiên cứu .............................................................................................42
4.5.1. Đề xuất giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước trên địa bàn
khu vực nghiên cứu ............................................................................................47
4.5.2. Các giải pháp chung quản lý, bảo vệ nguồn nước trên địa bàn khu vực
nghiên cứu ..........................................................................................................48
4.5.3. Đề xuất các biện pháp xử lý nước quy mô hộ gia đình ...........................49
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................53
5.1. Kết luận ..........................................................................................................53
5.2. Kiến nghị........................................................................................................54
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................55


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà tự nhiên ban tặng cho con
người, không có nước thì không có sự sống và cũng không có một hoạt động kinh tế
nào có thể tồn tại được. Nước là khởi đầu và là nhu cầu thiết yếu của sự sống; là yếu
tố quan trọng của sản xuất; là nhân tố chính để bảo đảm môi trường. Tuy vậy,
nguồn tài nguyên nước đang ngày càng khan hiếm, khối lượng và chất lượng nước
ngày càng suy giảm, hạn hán, lũ lụt xảy ra gay gắt ở cả quy mô, mức độ và thời gian
trong khi nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng và đó chính là nguyên nhân đã gây
ra khủng hoảng về nước ở nhiều nơi trên thế giới.
Trong những năm qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể về kinh
tế, tốc độ phát triển kinh tế cao vì thế nhu cầu khai thác sử dụng nguồn nước phục
vụ cho sản xuất, sinh hoạt cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng
không đi kèm với công tác bảo vệ, phát triển bền vững thì trong tương lai tình trạng
suy thoái cạn kiện nguồn nước là hậu quả không thể tránh khỏi. Để phát triển kinh
tế - xã hội một cách bền vững thì công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên
nước cần được chú trọng.
Hùng Sơn là thị trấn huyện lỵ của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Thị trấn
được thành lập vào ngày 13 tháng 12 năm 2013 bằng việc sáp nhập xã Hùng Sơn
vào thị trấn Đại Từ và đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn. Sau khi điều
chỉnh địa giới, thị trấn Hùng Sơn có diện tích 14.6349 km2, với 14.610 nhân khẩu.
Nay thị trấn Hùng Sơn là một thị trấn lớn của huyện Đại Từ. Có khu tái định cư
Nam sông Công. Các khu tái định cư này phát triển kéo theo nhu cầu về nước sạch
tăng cao.
Nguồn nước sạch được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như nước giếng đào,
nước giếng khoan, nước từ xí nghiệp nước sạch Đại Từ được đặt ở khu tái định cư
Nam sông Công. Để bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên nước một cách hợp lý


2

đồng thời có các biện pháp xử lý các nguồn nước trước khi sử dụng phục vụ sinh
hoạt là điều hết sức cần thiết.
Xuất phát từ thực tế tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái nguyên đặc biệt là thị trấn
Hùng Sơn, dưới sự hướng dẫn của TS. Hà Xuân Linh, tôi tiến hành nghiên cứu đề
tài: “Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt theo quy mô
hộ gia đình tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” nhằm đánh
giá chất lượng nước trên địa bàn nghiên cứu và đưa ra những kiến nghị trong việc
khai thác, sử dụng đảm bảo chất lượng môi trường.
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu chung
Đánh giá được hiện trạng sử dụng và chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn
thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
-

Điều tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại thị trấn Hùng Sơn, huyện

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
-

Đánh giá thực trạng quản lý khai thác và sử dụng nước sinh hoạt trên địa

bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
-

Phân tích, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại thị trấn Hùng Sơn,

huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
-

Đề xuất một số biện pháp xử lý nhằm nâng cao chất lượng nước sinh

hoạt trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
- Cung cấp cơ sở lý luận của việc đánh giá chất lượng các nguồn nước phục vụ
sinh hoạt trên địa bàn nghiên cứu.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở cho công tác quản lý khai thác
và sử dụng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh
Thái Nguyên nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung.


3

Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
- Luật tài nguyên nước số: 17/2012/QH13 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo
Nghị quyết số 51/2001/QH10. Đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ
họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012.
- Luật bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/06/2014 và chủ
tịch nước ký xác lệnh ban hành ngày 01/01/2015.
- Nghị định số 162/2003/NĐ- CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 của chính phủ
ban hành quy chế thu thập, quản lý khai thác sử dụng dữ liệu thông tin về tài
nguyên nước.
- Nghị định số 117/2007/NĐ – CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 chính phủ ban
hành về sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
- Thông tư liên tịch số 48/2008/TTLT – BTC – BNN giữa Bộ Tài Chính và Bộ
Nông Nghiệp ngày 12/6/2008 về sửa đổi bổ xung một số điểm thông tư liên tịch số
80/2007/TTLT – BTC – BNN ngày 11/7/2007 hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng
kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và
vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 – 2010.
- Thông tư 16/2009/TT – BTNMT ngày 07 tháng 10 năm 2009 của bộ tài
nguyên và môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Ngày 17-6-2009, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 04/2009/TT- BYT về việc ban
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”. Ban hành kèm
theo Thông tư này là QCVN 01:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước ăn uống”. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-12-2009 và thay thế Quyết
định số 1329/2002/BYT-QĐ ngày 18-4-2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban
hành tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn, uống.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×