Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả của trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại khu tập thể của công ty Cổ phần than Hà Lầm Vinacomin tại phường Hà Lầm thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)

i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

LÝ MINH TUẤN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH
HOẠT TẠI KHU TẬP THỂ CUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
HÀ LẦM - VINACOMIN TẠI PHƢỜNG HÀ LẦM, THÀNH PHỐ
HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Khoa học Môi trƣờng


Khoa:

Môi trƣờng

Khóa học:

2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Dƣơng Minh Ngọc

Thái Nguyên, năm 2016


ii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

LÝ MINH TUẤN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH
HOẠT TẠI KHU TẬP THỂ CUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
HÀ LẦM - VINACOMIN TẠI PHƢỜNG HÀ LẦM, THÀNH PHỐ
HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Khoa học Môi trƣờng

Lớp:

K44 – KHMT – N02


Khoa:

Môi trƣờng

Khóa học:

2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Dƣơng Minh Ngọc

Thái Nguyên, năm 2016


iii

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là thời gian sinh viên trau dồi, củng cố, bổ sung
kiến thức đã học tập đƣợc ở trƣờng. Đồng thời cũng giúp sinh viên phát huy
khả năng, biết vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các yêu cầu
thực tế. Qua đó sinh viên học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân để khi ra
trƣờng trở thành một cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ lý
luận cao, chuyên môn giỏi đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của xã hội.
Đƣợc sự phân công của ban chủ nhiệm khoa môi trƣờng trƣờng Đại
học Nông Nâm Thái Nguyên và sự nhất trí của Viện kỹ thuật và công nghệ
môi trƣờng tôi thực hiện đề tài “Đánh giá hiệu quả của trạm xử lý nước thải
sinh hoạt tại khu tập thể cuả công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin tại
phường Hà Lầm thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh”.
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc đến ban giám hiệu nhà trƣờng. Ban chủ nhiệm khoa môi trƣờng, các thầy
cô trong khoa, đặc biệt là cô giáo Th.s Dƣơng Minh Ngọc đã tận tình hƣớng
dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đồng thời tôi xin
gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị của Viện kỹ thuật và công nghệ môi
trƣờng đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt quá trình thực tập
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, giúp đỡ tôi
trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng nhƣ trong thời gian thực hiện đề tài.
Do thời gian thực tập có hạn và trình độ kiến thức bản thân còn nhiều
hạn chế, bƣớc đầu làm quen với công tác nghiên cứu mặc dù đã rất cố gắng
song bài khóa luận của tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong
các thầy cô giáo và bạn bè đóng góp ý kiến để kháo luận tốt nghiệp của em
đƣợc hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày

tháng năm 2016

Sinh viên
Lý Minh Tuấn


iv

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1 Giá trị các thông số ô nhiễm tối đa cho phép trong ........................... 5
Bảng 2.2. Trữ lƣợng nƣớc của thế giới ........................................................... 19
Bảng 2.3 Tải trọng chất thải trung bình tính theo đầu ngƣời ở điều ............... 21
Bảng 4.1 Nhiệt độ không khí trung bình các tháng ........................................ 28
Bảng 4.2 Lƣợng mƣa trung bình các tháng ..................................................... 29
Bảng 4.3 Bảng kết quả phân tích mẫu nƣớc ngày 05 hàng tháng từ tháng 09
đến tháng 12 năm 2015 ................................................................................... 44

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1 Sơ đồ bộ máy điều hành của công ty ............................................... 32
Hình 4.2 Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt. ..................................... 38


v

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1 Diễn biến nồng độ BOD5 trong nƣớc thải sinh hoạtkhu tập thể công
nhân công ty CP than Hà Lầm ........................................................ 45
Biểu đồ 2 Diễn biến nồng độ TSS trong nƣớc thải sinh hoạt khu tập thể công
nhân công ty CP than Hà Lầm ........................................................ 46
Biểu đồ 3 Diễn biến nồng độ Sunfua trong nƣớc thải sinh hoạt khu tập thể
công nhân công ty CP than Hà Lầm ............................................... 47
Biểu đồ 4 Diễn biến nồng độ Amoni trong nƣớc thải sinh hoạt khu tập thể
công nhân công ty CP than Hà Lầm ............................................... 48
Biểu đồ 5 Diễn biến nồng độ Nitrat trong nƣớc thải sinh hoạt khu tập thể công
nhân công ty than Hà Lầm .............................................................. 49
Biểu đồ 6 Diễn biến nồng độ Dầu mỡ động, thực vật trong nƣớc thải sinh hoạt
khu tập thể công nhân công ty CP than Hà Lầm ............................ 50
Biểu đồ 7 Diễn biến nồng độ Tổng các chất hoạt động bề mặt trong nƣớc thải
sinh hoạt khu tập thể công nhân công ty CP than Hà Lầm............. 51
Biểu đồ 8 Diễn biến nồng độ Phosphat trong nƣớc thải sinh hoạt khu tập thể
công nhân công ty CP than Hà Lầm ............................................... 52
Biểu đồ 9 Diễn biến nồng độ Coliforms trong nƣớc thải sinh hoạtkhu tập thể
công nhân công ty CP than Hà Lầm ............................................... 53


vi

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu

STT

Ý nghĩa

1

BOD5

Nhu cầu oxy sinh hoá trong 5 ngày

2

BTNMT

Bộ tài nguyên môi trƣờng

3

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

4

CP

Cổ phần

5

ĐTV

Động thực vật

6

KLN

Kim loại nặng

7

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

8Quyết định

9

SS

Các chất rắn lơ lửng

10

TCCP

Tiêu chuẩn cho phép

11

TCVSLĐ

Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

12

TDS

Tổng chất rắn hoà tan


vii

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ iv
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................. ii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ................................................................................... iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................... vi
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu................................................................................................... 2
1.2.2. Yêu cầu của đề tài ................................................................................... 2
1.2. Ý nghĩa của đề tài. ...................................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 4
2.1.1. Các khái niệm .......................................................................................... 4
2.1.2. Căn cứ pháp lý. ..................................................................................... 8
2.2. Một số phƣơng pháp xử lý nƣớc thải. ........................................................ 9
2.2.1. Phƣơng pháp xử lý nƣớc thải bằng biện pháp cơ học. ............................ 9
2.2.2. Phƣơng pháp hóa lý trong xử lý nƣớc thải............................................ 10
2.2.3. Phƣơng pháp hóa học trong xử lý nƣớc thải. ........................................ 11
2.2.4. Phƣơng pháp xử lý nƣớc thải bằng biện pháp sinh học. ....................... 11
2.2.5. Xử lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp hiếu khí trong điều kiện nhân tạo.... 12
2.3. Một số công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt ở Việt Nam hiện nay. ........ 13
2.3.1. Bể Aerotank .......................................................................................... 13
2.3.2. Bể UASB ............................................................................................... 14


viii

2.3.3. Công nghệ MBBR ................................................................................. 14
2.3.4. Công nghệ AAO .................................................................................... 15
2.3.5. Công nghệ SBR ..................................................................................... 15
2.3.6. Công nghệ MBR ................................................................................... 16
2.3.7. Công nghệ sinh học tăng trƣởng dính bám ........................................... 17
2.3.8. Công nghệ lọc sinh học (Trickling Filter)............................................. 17
2.4. Hiện trạng về môi trƣờng nƣớc ................................................................ 18
2.4.1. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc Thế giới. .................................................. 18
2.4.2. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc ở Việt Nam. ............................................. 21
2.5. Tài nguyên nƣớc của tỉnh Quảng Ninh và Phƣờng Hà Lầm TP.Hạ Long ...... 22
2.5.1. Tài nguyên nƣớc tỉnh Quảng Ninh........................................................ 22
2.5.2. Tài nguyên nƣớc phƣờng Hà Lầm tỉnh Quảng Ninh. ........................... 23
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 24
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 24
3.1.1. Đối tƣợng .............................................................................................. 24
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu. .............................................................................. 24
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 24
3.2.1. Địa điểm tiến hành ................................................................................ 24
3.2.2. Thời gian tiến hành. .............................................................................. 24
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 25
3.4.1. Phƣơng pháp tổng hợp số liệu............................................................... 25
3.4.2. Phƣơng pháp điều tra và khảo sát thực địa. .......................................... 25
3.4.3. Phƣơng pháp tổng hợp so sánh. ............................................................ 25
3.4.4. Phƣơng pháp lấy mẫu nƣớc................................................................... 25
3.4.5. Phƣơng pháp phân tích, thu thập tài liệu............................................... 26


ix

PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 27
4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của phƣờng Hà Lầm thành phố Hạ Long
tỉnh Quảng Ninh. ............................................................................................. 27
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 27
4.2. Giới thiệu về công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin[8] ................. 31
4.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................ 31
4.2.2. Cơ cấu tổ chức....................................................................................... 32
4.2.3. Chức năng và nhiệm vụ......................................................................... 33
4.3. Hiện trạng nƣớc thải của khu tập thể công ty cổ phần Than Hà Lầm ..... 33
4.3.1. Nguồn gốc phát sinh.............................................................................. 33
4.3.2. Lƣu lƣợng nƣớc thải .............................................................................. 33
4.3.3. Phƣơng thức thải ................................................................................... 33
4.3.4. Điểm tiếp nhận xả thải hiện tại ............................................................. 34
4.3.5. Chất lƣợng nƣớc thải. ............................................................................ 34
4.3.6. Đánh giá tác động của việc xả nƣớc thải đến chế độ thủy văn của nguồn
nƣớc tiếp nhận. ................................................................................................ 34
4.3.7. Đánh giá tác động của việc xả nƣớc thải đến chất lƣợng nguồn nƣớc. ... 34
4.3.8. Đánh giá tác động của việc xả nƣớc thải đến các hoạt động kinh tế, xã
hội khác. .......................................................................................................... 35
4.3.9. Đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc. ..................... 36
4.4. Giới thiệu về công nghệ xử lý nƣớc thải của khu tập thể công nhân công
ty than Hà Lầm ................................................................................................ 36
4.4.1. Giới thiệu về công nghệ xử lý nƣớc thải.[9] ......................................... 36
4.4.2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của công nghệ. ......................... 38
4.5. Đánh giá hiệu quả trạm xử lý nƣớc thải tại khu tập thể ........................... 43
4.6. Những hạn chế tồn tại khi vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. ............... 54
4.6.1. Một số vấn đề xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống...................... 54


x

4.6.2. Nguyên nhân xảy ra các sự cố trong quá trình vận hành hệ thống. ...... 54
4.7. Biện pháp xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống. ..... 55
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 56
5.1. Kết luận. ................................................................................................... 56
5.2. Kiến nghị. ................................................................................................. 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 58
PHỤ LỤC


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×