Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng nước thải Phân xưởng Luyện kim màu II Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên Vimico. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
__________

NGUYỄN NGỌC TUẤN

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƢỚC THẢI
CỦA PHÂN XƢỞNG LUYỆN KIM MÀU II CHI NHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN-VIMICO

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Hệ đào tạo

:

Chính quy

Chuyên ngành


:

Địa chính Môi trường

Khoa

:

Quản lý Tài nguyên

Lớp

:

44ĐCMT-N02

Khóa học

:

2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
__________

NGUYỄN NGỌC TUẤN

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƢỚC THẢI
CỦA PHÂN XƢỞNG LUYỆN KIM MÀU II CHI NHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN-VIMICO

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Hệ đào tạo


:

Chính quy

Chuyên ngành

:

Địa chính Môi trường

Khoa

:

Quản lý Tài nguyên

Lớp

:

44ĐCMT-N02

Khóa học

:

2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Dương Thị Minh Hòa

Thái Nguyên, năm 2016


Lêi c¶m ¬n
Thực tập tốt nghiệp là khoảng thời gian quan trọng trong cả quá trình
đạo tào của sinh viên trong các trường Đại học, giai đoạn này giúp sinh viên
bước đầu tiếp cận với việc nghiên cứu khoa học và để sinh viên củng cố, hệ
thống hoá lại những gì đã học vận dụng vào thực tế, đồng thời sẽ giúp sinh
viên học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân và xây dựng
tác phong làm việc đúng đắn để phục vụ cho việc học tập và làm việc sau này.
Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa
Quản lý Tài nguyên - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, em đã tiến
hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá hiện trạng nước thải Phân
xưởng Luyện kim màu II - Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên Vimico.”
Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành khoá luận em đã nhận được
sự quan tâm hướng dẫn của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường.
Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Nhà
trường, Ban Chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên - Trường Đại học Nông lâm
Thái Nguyên, cùng toàn thể tập thể thầy cô đã truyền đạt cho em những kiến
thức quý báu trong thời gian học tập và rèn luyện tại trường, đồng thời em
cũng xin gửi lời cảm ơn đến Phòng An toàn - Môi trường - Công ty Cổ phần
Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đã tạo mọi điều kiện cho em đến thực
tập và hoàn thành khoá luận.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo ThS. Dương Thị
Minh Hòa - Giảng viên khoa Môi trường - Trường Đại học Nông lâm Thái
Nguyên đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm khoá luận.
Cuối cùng em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè là chỗ
dựa vững chắc, là nguồn động viên, khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất để
em hoàn thành khoá luận.
Thái Nguyên, thánh 5 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Ngọc Tuấn


DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 3.1: Vị trí, số lượng và chỉ tiêu phân tích...............................................13
Bảng 3.2: Phương pháp phân tích...................................................................14
Bảng 4.1: Nhiệt độ trung bình tháng trong năm 2012.....................................17
Bảng 4.2: Độ ẩm không khí trung bình trong tháng năm 2012.......................21
Bảng 4.3: Các công trình hạng mục phục vụ cho việc lưu giữ
xử lý chất thảinguy hại..................................................................22
Bảng 4.4: Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu chính cho một năm sản xuất..........23
Bảng 4.5: Lượng nước tiêu thụ của phân xưởng Luyện kim màu II...............28
Bảng 4.6: Nguồn gốc ô nhiễm ô nhiễm môi trường nước
và chất ô nhiễm chỉ thị...................................................................28
Bảng 4.7: Thống kê thiết bị của hệ thống xử lý nước thải..............................29
Bảng 4.8: Chi phí hoá chất xử lý.....................................................................30
Bảng 4.9: Bảng nhu cầu hoá chất ...................................................................31
Bảng 4.10: Kết quả ðo và phân tích mẫu nước thải sản xuất .........................32
Bảng 4.11: Kết quả đo và phân tích mẫu nýớc mặt.......................................33
Bảng 4.12: Kết quả đo và phân tích mẫu nước ngầm……………………... 35
Bảng 4.13: Kết quả điều tra ý kiến của người dân xung quanh phân xưởng
về chất lượng nước sinh hoạt đang dùng………………………..36
Bảng 4.14: Tổng hợp kết quả điều tra ý kiến người dân về ảnh hưởng
của nước thải phân xưởng đến môi trường................ ... ........ ...37


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Trang
Hình 4.1: Sõ ðồ bộ máy quản lý của phân xưởng..........................................17
Hình 4.2: Sơ đồ lưu trình công nghệ sản xuất kẽm ôxit bằng lò quay............19
Hình 4.3: Sõ ðồ công nghệ xử lý nýớc thải.....................................................27
Hình 4.4: Mô hình bể tự hoại cải tiến BASTAF................................................29


MỤC LỤC
Trang
Phần 1. MỞ ÐẦU.............................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài..............................................................................1
1.2. Mục đích của đề tài....................................................................................2
1.3. Yêu cầu của đề tài.......................................................................................2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ......................................................................................2
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU..................................................................3
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài...........................................................................3
2.1.1 Một số khái niệm......................................................................................3
2.1.2 Căn cứ pháp lý..........................................................................................5
2.2. Hiện trạng môi trường nước trên thế giới và ở Việt Nam .........................6
2.2.1. Hiện trạng môi trường nước trên thế giới...............................................6
2.2.2. Hiện trạng tài nguyên nước ở Việt Nam.................................................7
2.3 Ảnh hưởng trực của ô nhiễm nguồn nýớc đến sức khoẻ con người
và nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nước...............9
2.3.1 Ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước đến sức khoẻ con người...............9
2.3.2 Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường nước...................................10
Phần 3. ÐỐI TÝỢNG, NỘI DUNG VÀ PHÝÕNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............12
3.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ...........................................................12
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ...........................................................12
3.3. Nội dung nghiên cứu ..............................................................................12
3.4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................12
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp .................................................12
3.4.2. Phương pháp phỏng vấn ........................ .............................................13
3.4.3. Phương pháp lấy mẫu và chỉ tiêu theo dõi ..........................................13
3.4.4. Phương pháp phân tích......................... ...............................................14
3.4.5. Phương pháp so sánh ...........................................................................16


Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .............................16
4.1. Đặc điểm cơ bản của Phân xưởng
Luyện kim màu II Thái Nguyên ...........................................................16
4.1.1 Vị trí địa lý……………………. ...........................................................16
4.1.2.Cơ cấu tổ chức lao động của Phân xưởng..............................................16
4.1.3. Các công trình phục vụ sản xuất ....................... .................................17
4.1.4. Công nghệ sản xuất ............................................................................ .18
4.1.5. Nguyên, nhiên liệu sản xuất của phân xưởng ...................................... 21
4.2. Hiện trạng sử dụng nước, nước thải và quy trình xử lý
nước thải của Phân xưởng Luyện kim màu II ..................... 22
4.2.1. Hiện trạng sử dụng nước của Phân xưởng ...........................................22
4.2.2. Hiện trạng phát sinh nước thải của Phân xưởng
Luyện kim màu II TháiNguyên ……………………………….....…...23
4.2.2.1. Nguồn phát thải .................................................................................23
4.2.2.2. Lýu lýợng nýớc thải phát sinh

...................................................23

4.2.2.3. Biện pháp xử lý nước thải phân xưởng .............................................24
4.3. Đánh giá chất lượng nước thải Phân xưởng
Luyện kim màu II Thái Nguyên ...........................................................30
4.3.1 Hiện trạng nước thải PX Luyện kim màu II quý III năm 2015..............30
4.3.2 Hiện trạng nước thải PX Luyện kim màu II quý IV năm 2015..............31
4.3.3 Hiện trạng nước thải PX Luyện kim màu II quý I năm 2016.................32
4.4. Ảnh hýởng của nýớc thải Phân xưởng ðến nýớc mặt
nýớc ngầm và ý kiến của ngýời dân về chất lýợng nýớc.....................33
4.4.1. Ảnh hýởng của nýớc thải ðến nýớc mặt...............................................33
4.4.2. Ảnh hýởng của nýớc thải ðến nýớc ngầm ...........................................34
4.4.3. Ý kiến của người dân chất lýợng nýớc ………………………………36
4.5. Một số định hướng và giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm
môi trường do nước thải Phân xưởnggây ra ................................38


Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .........................................................40
5.1. Kết luận ................................................................................................40
5.2. Đề nghị .................................................................................................41
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC TỪ ÐÝỢC VIẾT TẮT
Ký hiệu viết tắt

Từ và cụm từ ðýợc viết tắt

BOD

Nhu cầu oxy hoá sinh học

BTNMT

Bộ Tài nguyên Môi trýờng

COD

Nhu cầu oxy hoá hoá học

TSS

Tổng lýợng chất rắn

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

SS

Hàm lýợng chất rắn lõ lửng


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Công nghiệp hóa là một quá trình không thể thiếu ở mỗi quốc gia. Đây
là quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế
với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế
công nghiệp. Sự chuyển biến kinh tế - xã hội này đi đôi với tiến bộ công nghệ,
đặc biệt là sự phát triển của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn.
Những lợi ích mà công nghiệp hóa mang lại được thể hiện rất rõ qua tình hình
tăng trưởng kinh tế, giáo dục, xã hội... Tuy nhiên quá trình công nghiệp hóa
cũng gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của con người. Ô
nhiễm môi trường chính là tác hại rõ nhất của quá trình công nghiệp hóa. Quá
trình công nghiệp hóa có thể gây những ảnh hưởng nặng nề đến môi trường,
đặc biệt là môi trường nước. Môi trường nước có thể bị ô nhiễm bởi nhiều
nguyên nhân như do: nước thải, khí thải, chất thải rắn... được thải ra ngoài môi
trường trong quá trình sản xuất công nghiệp. Ở nhiều thành phố lớn trên thế
giới, các chất thải này được xả thải trực tiếp vào môi trường mà chưa qua xử lý
hoặc đã qua xử lý nhưng chưa đảm bảo trước khi xả thải vào môi trường. Đây
là nguyên nhân khiến cho môi trường nước bị ô nhiễm.
Phân xưởng Luyện kim màu II là đơn vị thành viên của Công ty Cổ
phần Kim loại màu Thái Nguyên-Vimico, với những ngành nghề kinh doanh :
sản xuất các loại bột oxit kẽm , tuyển than, sắt, phu gia xi măng đáp ứng cho
nhu cầu của thị trường .Tiề n thân của Phân xưởng Luyện kim màu II là Xí
nghiê ̣p Luyê ̣n kim màu II với hơn 20 năm xây dựng và đi vào hoạt đông, phân
xưởng đã có nhiều thành tích trong sản xuất và xây dựng đội ngũ cán bộ . Điều
đáng tự hào là dù trong hoàn cảnh khó khăn nào phân xưởng cũng liên tục giữ
vững và nâng cao chất lượng sản phẩm . Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động
Phân xưởng Luyện kim màu II cũng không tránh khỏi có ảnh hưởng tiêu cực
môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng.
Xuất phát từ thực tế trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài:“ Đánh giá
hiện trạng nước thải Phân xưởng Luyện kim màu II - Công ty cổ phần kim
loại màu Thái Nguyên.”
1.2. Mục đích của đề tài


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×