Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thử nghiệm ảnh hưởng của Men TUAF – Multibio trên chim cút nuôi tại trại chăn nuôi gia cầm Khoa Chăn nuôi Thú y – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NÔNG THỊ DỊU

Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM ẢNH HƢỞNG
CỦA MEN TUAF – MULTIBIO TRÊN CHIM CÚT NUÔI
TẠI TRẠI CHĂN NUÔI GIA CẦM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y
Khoa

: Chăn nuôi Thú y


Khóa học: 2011- 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NÔNG THỊ DỊU
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM ẢNH HƢỞNG
CỦA MEN TUAF – MULTIBIO TRÊN CHIM CÚT NUÔI
TẠI TRẠI CHĂN NUÔI GIA CẦM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y
Lớp:

K43 - CNTY

Khoa:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2011- 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: PGS TS. Từ Trung Kiên

Thái Nguyên - 2016i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập lý thuyết tại trường, thực tập tốt nghiệp là
khoảng thời gian rất cần thiết với mỗi sinh viên. Đây là khoảng thời gian để
cho tất cả sinh viên có cơ hội đem những kiến thức đã tiếp thu được trên ghế
nhà trường ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Sau thời gian tiến hành nghiên cứu
nay em đã hoàn thành bản khoá luận tốt nghiệp. Để hoàn thành được bản khoá
luận này ngoài sự nỗ lực của bản thân, em luôn nhận được sự giúp đỡ chu đáo,
tận tình của các cơ quan, các cấp lãnh đạo và các cá nhân. Để đáp lại tình cảm
đó, qua đây em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và kính trọng tới tất cả các tập
thể, cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu.
Trước tiên, em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban
Chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y cùng tập thể các thầy cô giáo trong
khoa Chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình
dạy dỗ và dìu dắt em trong suốt thời gian học tại trường cũng như thời gian
thực tập tốt nghiệp.
Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ bảo và hướng dẫn
tận tình của Thầy hướng dẫn PGS.TS Từ Trung Kiên trong suốt quá trình
nghiên cứu để hoàn thành bản khóa luận tốt nghiệp này.
Qua đây em cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, người thân và bạn
bè đã giúp đỡ và động viên em trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên
Nông Thị Dịu


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm ................................................................... 30
Bảng 4.1: Chế độ chiếu sáng cho đàn gà sinh sản .......................................... 36
Bảng 4.2: Tỷ lệ nuôi sống của chim cút thí nghiệm ....................................... 39
Bảng 4.3: Khối lượng chim cút thí nghiệm qua các tuần tuổi (g/con)............ 41
Bảng 4.4: Sinh trưởng tuyệt đối của chim cút qua các tuần tuổi (g/con) ....... 43
Bảng 4.5: Sinh trưởng tương đối của chim cút qua các tuần tuổi (%) ............ 45
Bảng 4.6: Tiêu thụ thức ăn của chim cút thí nghiệm (g/con/ngày) ................ 46
Bảng 4.7: Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng của chim cút thí
nghiệm (kg thức ăn/kg tăng khối lượng)....................................... 48
Bảng 4.8: Chi phí cho 1 chim cút xuất bán ..................................................... 49


iii

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 4.1: Biểu đồ sinh trưởng tích lũy của chim cút qua các tuần tuổi.......... 42
Hình 4.2: Biểu đồ sinh trưởng tuyệt đối của chim cút qua các tuần tuổi........ 43
Hình 4.3: Biểu đồ sinh trưởng tương đối của chim cút qua các tuần tuổi ...... 45


iv

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ii
DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1 Ý nghĩa trong khoa học ............................................................................ 2
1.3.2 Ý nghĩa trong thực tiễn ............................................................................ 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 3
2.1.1. Giới thiệu chung về probiotic ................................................................. 3
2.1.2. Những hiểu biết về men TUAF – Multibio............................................. 8
2.1.3. Giới thiệu về chim cút ........................................................................... 15
2.1.4. Đặc điểm hệ tiêu hóa ở chim cút ........................................................... 17
2.2. Tình hình nguyên cứu trong nước và ngoài nước .................................... 26
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 26
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước .......................................................... 27
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ....................................................................................... 29
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 29
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 29
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 29
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi ................................... 29


v

3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 29
3.4.2. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định .......................................... 30
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 32
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 33
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 33
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 33
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 38
4.2. Kết quả và phân tích kết quả .................................................................... 38
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của chim cút ................................................................ 38
4.2.2. Khả năng sinh trưởng ............................................................................ 40
4.3. Khả năng sử dụng và tiêu thụ thức ăn ...................................................... 46
4.3.1. Tiêu thụ thức ăn của chim cút thí nghiệm............................................. 46
4.3.2. Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng ............................................ 47
4.4. Chi phí cho 1 chim cút xuất bán .............................................................. 48
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 50
5.1. Kết luận .................................................................................................... 50
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Chăn nuôi là ngành có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đặc
biệt đối với Việt Nam là một nước có 2/3 dân số sống bằng nghề nông. Hiện
nay, do dân số tăng nhanh và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nên diện
tích đất canh tác cho nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Bên cạnh những tiến
bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng thì việc
chuyển dịch cơ cấu vật nuôi theo hướng mới, tận dụng triệt để mọi tiềm năng
vốn có của vùng là hướng đi quan trọng cần được quan tâm.
Để thúc đẩy ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng phát triển gắn liền với
nền kinh tế thị trường, cùng với nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước, ngoài
vấn đề con giống và việc ứng dụng nhiều biện pháp như: Bổ sung kháng sinh,
vitamin… vào thức ăn nước uống thì việc sử dụng một số men vi sinh vật có
ích dựa trên cơ sở của quá trình lên men đang được sử dụng rộng rãi, đem lại
lợi ích tương đối cao cho người chăn nuôi.
Hiện nay ngành chăn nuôi đang khuyến khích phát triển chăn nuôi theo
hướng “An toàn sinh học” nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, chất lượng thịt
và sức khỏe người tiêu dùng. Sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi có
nhiều ưu điểm vượt trội như: Tăng năng suất, chất lượng, ít dịch bệnh, không
gây ảnh hưởng tiêu cực 2 đến sức khỏe con người, vật nuôi, giải quyết tốt môi
trường chăn nuôi.
Chim cút được coi là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đặc biệt đối với những
hộ chăn nuôi vừa và nhỏ, có thể xóa đói giảm nghèo. Với chất lượng thịt thơm
ngon, giàu chất dinh dưỡng, khả năng sản xuất thịt cao, giá thành bình quân
trên thị trường là 60.000–80.000 đồng/kg, chỉ 5 – 6 tuần tuổi đã bắt đầu đẻ
trứng và có thể đẻ đến 300 trứng/năm. Với những đặc tính ưu việt đó, chim cút
đang là đối tượng rất được các chủ trang trại và người nông dân chú ý đến.


2

Để nâng cao số lượng cũng như chất lượng đàn gia súc, gia cầm phục vụ
cho nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu, việc nghiên cứu và
đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất là điều hết sức
cần thiết. Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, các nhà khoa học Khoa Chăn nuôi
thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã nghiên cứu và sản xuất thử
nghiệm thành công chế phẩm men vi sinh TUAF – Multibio bổ sung thức ăn
nhằm kích thích tiêu hóa và tăng khả năng sinh trưởng, tăng sức đề kháng cho
vật nuôi.
Để đánh giá hiệu quả của men TUAF – Multibio trước khi sản xuất và áp
dụng ở quy mô rộng hơn, được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Ban
chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y, giáo viên hướng dẫn, chúng tôi thực hiện
đề tài: “Nghiên cứu thử nghiệm ảnh hưởng của Men TUAF – Multibio trên
chim cút nuôi tại trại chăn nuôi gia cầm Khoa Chăn nuôi Thú y – Trường
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên”.
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
- Đánh giá ảnh hưởng của men TUAF – Multibio tới sức sống và khả
năng sinh trưởng của chim cút.
- Đánh giá ảnh hưởng của men TUAF – Multibio tới khả năng phòng
bệnh đường tiêu hóa ở chim cút.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1 Ý nghĩa trong khoa học
Kết quả của đề tài góp phần bổ sung thêm những thông tin vào tài liệu
học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành chăn nuôi và thú y của
các trường đại học Nông Nghiệp.
1.3.2 Ý nghĩa trong thực tiễn
Kết quả của đề tài là cơ sở để khuyến khích người chăn nuôi sử dụng
chế phẩm sinh học trong chăn nuôi vì chất lượng sản phẩm và sức khỏe người
tiêu dùng.


3

Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Giới thiệu chung về probiotic
2.1.1.1. Định nghĩa về probiotic
Probiotic là những vi sinh vật như vi khuẩn hay nấm men nếu được đưa
vào cơ thể với số lượng được kiểm soát hợp lí sẽ đem lại sức khỏe cho người
sử dụng. Ngoài ra, chúng có thể được thêm vào sản phẩm lên men sữa, góp
một phần trong việc hình thành sản phẩm lên men, hoặc được bổ sung dưới
dạng bột đông khô.
Từ "probiotic" được bắt nguồn từ Hy Lạp, có nghĩa là "dành cho cuộc
sống". Probiotic là những vi sinh vật như vi khuẩn hay nấm men mà có thể
thêm vào thực phẩm với mục đích điều chỉnh quần thể sinh vật đường ruột
của sinh vật chủ (Parker, 1974) [16]. Van De Kerkove (1979), Barrows và
Deam (1985), Lestradet (1995) cùng cho rằng probiotic được sử dụng như
một liệu pháp trong việc chữa trị bệnh tiêu chảy hay như là cách phòng bệnh
ở người và động vật để giảm đến mức tối thiểu sự phát tán của vi sinh vật
đường ruột, sự kháng lại liệu pháp sinh học và sự di căn của chứng viêm dạ
dày ruột.
Probiotic cũng được nhận thấy là có những ảnh hưởng có lợi trên sức
khỏe của sinh vật chủ (Fuller, 1989) [14]. Năm 1992 Havenaar đã mở rộng
định nghĩa về probiotic: Probiotic được định nghĩa như là sự nuôi cấy riêng lẻ
hay hỗn hợp các vi sinh vật sống mà có ảnh hưởng có lợi cho sinh vật chủ
bằng cách cải thiện những đặc tính của vi sinh vật bản địa.
2.1.1.2. Cơ chế hoạt động của probiotic
Trong đường ruột của động vật, probiotic là nhóm vi khuẩn có lợi, hoạt
động theo nhiều cơ chế khác nhau:


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×