Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sau sản xuất tại Nhà máy Cán thép Lưu Xá Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VŨ THỊ HƢƠNG GIANG

Tên đề tài :

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC THẢI
SAU SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP LƢU XÁ
THÁI NGUYÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: Môi trƣờng

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2015


i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VŨ THỊ HƢƠNG GIANG
Tên đề tài :

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC THẢI
SAU SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP LƢU XÁ
THÁI NGUYÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Lớp
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: Môi trƣờng
: K44 - KHMT
: 2012 - 2016
: Th.S Nguyễn Minh Cảnh

Thái Nguyên, năm 2015


ii

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài này, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
trong Khoa Môi trường - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình


dạy bảo, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt thời
gian tôi học tập ở trường.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S Nguyễn Minh Cảnh,
người thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện
đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Trung tâm Quan trắc và Công
nghệ môi trường, cùng các anh chị cán bộ, nhân viên của phòng Công nghệ
Môi trường đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi hoàn thành tốt
đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn tới các cô, các chú, các anh chị là cán bộ nhà
máy Cán thép Lưu Xá Thái Nguyên đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá
trình thực hiện lấy mẫu và thu thập thông tin tại đơn vị để phục vụ cho đề tài.
Cuối cùng, cho phép tôi gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã động
viên, ủng hộ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.
Thái Nguyên, tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Vũ Thị Hƣơng Giang


iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Trang
Bảng 4.1: Bảng tổng hợp các thiết bị sản xuất.................................................41
Bảng 4.2: Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu của nhà máy ..................................42
Bảng 4.3. Kết quả đo, phân tích nước thải sản xuất tại nhà máy đợt 1 năm 2015 ... 44
Bảng 4.4. Kết quả đo, phân tích nước thải sản xuất tại nhà máy đợt 2 năm 2015 ... 47
Bảng 4.5. Kết quả đo, phân tích nước thải sản xuất tại nhà máy đợt 3 năm 2015 ... 49


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 2.1. Sông Kitarum, Indonesia................................................................. 16
Hình 2.2. Sông Sarno, Italy ............................................................................. 16
Hình 4.1. Sơ đồ vị trí khu vực nhà máy Cán Thép Lưu Xá ............................ 30
Hình 4.2. Mô hình tổ chức lao động ............................................................... 38
Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ cán thép ............................................................... 39
Hình 4.4. Sơ đồ hệ thống tuần hoàn cấp nước đục ......................................... 52
Hình 4.5. Sơ đồ hệ thống tuần hoàn cấp nước trong ....................................... 53
Hình 4.6. Sơ đồ mặt bằng hệ thống nước tuần hoàn nhà máy Cán Thép Lưu Xá .. 55


v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ASEAN

: Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á

BOD

: Lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa chất hữu cơ

BOD5

: Lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa chất hữu cơ với
thời gian xử lý là 5 ngày, nhiệt độ là 20

COD

: Lượng oxy cần thiết để oxy hóa các hợp chất hóa học trong nước

DO

: Lượng oxy hòa tan

FAO

: Tố chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc

GDP

: Tống sản phẩm nội địa

KCN

: Khu công nghiệp

KLN

: Kim loại nặng

PH

: Chỉ số thể hiện độ axit hay bazơ của nước

PCCC

: Phòng cháy chữa cháy

QCVN

: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

TCCP

: Tiêu chuẩn cho phép

TSS

: Tổng chất rắn lơ lửng trong nước

SS

: Thông số chất rắn lơ lửng

SMEWW : Các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải
WTO

: Tổ chức thương mại thế giới


vi

MỤC LỤC
Trang
Trang bìa phụ ..................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................ ii
Danh mục bảng biểu......................................................................................... iii
Danh mục các hình ........................................................................................... iv
Danh mục các từ viết tắt.................................................................................... v
Mục lục ............................................................................................................. vi
PHẦN I: MỞ ĐẦU...................................................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề............................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài ................................................................................ 2
1.3. Yêu cầu của đề tài .................................................................................. 3
1.4. Ý nghĩa của đề tài ................................................................................... 3
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU..................................................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài ...................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở lý luận ........................................................................................ 4
2.1.2. Cơ sở pháp lý ..................................................................................... 10
2.2. Cơ sở thực tiễn ..................................................................................... 12
2.2.1. Tổng quan về ngành sản xuất thép Việt Nam ................................... 12
2.2.2. Tổng quan về nước thải ngành sản xuất thép .................................... 14
2.2.3. Hiện trạng ô nhiễm nước trên thế giới và ở Việt Nam ...................... 14
2.2.4. Thực trạng ô nhiễm nguồn nước tại tỉnh Thái Nguyên ..................... 21
PHẦN III: ĐỐI TƢỢNG , NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 26
3.1. Đối tượng , phạm vi nghiên cứu........................................................... 26
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................ 26
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 26
3.2. Địa điểm nghiên cứu ............................................................................ 26


vii

3.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................ 26
3.3.1. Tổng quan về nhà máy Cán thép Lưu Xá Thái Nguyên ................... 26
3.3.2. Đánh giá hiện trạng nước thải sau sản xuất của nhà máy Cán thép
Lưu Xá – Thái Nguyên ................................................................................ 26
3.3.3.Tìm hiểu sơ lược về hệ thống xử lý nước thải sau sản xuất tại nhà máy
Cán thép Lưu Xá – Thái Nguyên…………………………………………27
3.4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 27
3.4.1. Phương pháp thu thập , phân tích và tổng hợp tài liệu ...................... 27
3.4.2. Phương pháp lấy mẫu nước ............................................................... 27
3.4.3. Phương pháp bảo quản mẫu nước ..................................................... 27
3.4.4. Phương pháp phân tích mẫu nước ..................................................... 28
3.4.5. So sánh kết quả phân tích với tiêu chuẩn, quy chuẩn nước thải Việt Nam.. 29
3.4.6. Tổng hợp, viết báo cáo ...................................................................... 29
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ......................................... 30
4.1. Điều kiện tự nhiên , kinh tế - xã hội liên quan đến hoạt động của nhà
máy .............................................................................................................. 30
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................. 30
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực .................................................... 34
4.2. Tổng quan về Nhà máy Cán thép Lưu Xá Thái Nguyên ..................... 37
4.2.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của nhà máy .............. 37
4.2.2. Số lượng cán bộ công nhân viên sản xuất ......................................... 37
4.2.3. Công nghệ và thiết bị sản xuất tại nhà máy Cán thép Lưu Xá .......... 38
4.2.4. Thiết bị sản xuất ................................................................................ 41
4.2.5. Nguyên , nhiên liệu trong quá trình Cán thép ................................... 42
4.3. Đánh giá hiện trạng nước thải sau sản xuất tại nhà máy Cán thép Lưu
Xá – Thái Nguyên ....................................................................................... 43
4.3.1. Hiện trạng nước thải sau sản xuất của nhà máy ................................ 43


viii

4.3.2. Đánh giá hiện trạng nước thải sau sản xuất tại nhà máy Cán thép
Lưu Xá – Thái Nguyên ..................................................................... 44
4.3.3. Tìm hiểu sơ lược về hệ thống xử lý nước thải sau sản xuất tại nhà
máy Cán thép Lưu Xá – Thái Nguyên .............................................. 51
4.3.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường nhà máy đã và đang thực hiện
đối với môi trường nước ................................................................... 53
PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................ 56
5.1. Kết luận ................................................................................................ 56
5.2. Kiến nghị .............................................................................................. 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................... 62


1

PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Với xu hướng hội nhập nền kinh tế quốc tế, đặc biệt từ khi Việt Nam
gia nhập WTO, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình công nghiệp
hoá đất nước. Vì vậy mà ngành công nghiệp về nhiệm vụ đã đóng một vai trò
rất quan trọng, chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong nền kinh tế quốc dân. Sự
phát triển của ngành công nghiệp thể hiện là ngày càng có nhiều khu công
nghiệp, nhà máy, xí nghiệp …được đầu tư xây dựng mở rộng cả về quy mô và
lĩnh vực sản xuất, nâng cao năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm.
Tuy nhiên, song song với quá trình phát triển kinh tế, nâng cao sản xuất
thì hệ lụy về môi trường cũng đang là vấn đề thời sự nhức nhối của nước ta
hiện nay. Chất thải công nghiệp cũng đang ngày một gia tăng về số lượng,
quy mô, đa dạng về chủng loại, tác động xấu đến môi trường làm cho môi
trường đất, nước, không khí nhiều nơi bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống
kinh tế - xã hội, điều kiện sống và sức khỏe của con người. Vì vây, việc giám
sát và bảo vệ môi trường đang là một vấn đề cấp bách cần được chú trọng.
Trong những năm gần đây, hòa theo nhịp độ phát triển chung của cả
nước tỉnh Thái Nguyên cũng đã có nhiều cơ hội để phát huy nguồn lực và thế
mạnh cho sự tăng trưởng kinh tế xã hội với nhiều các khu công nghiệp,nhà
máy, xí nghiệp…đặc biệt là công nghiệp khai thác khoáng sản và luyện kim.
Tuy nhiên đi cùng với sự phát triển nhanh chóng đó, tỉnh Thái Nguyên cũng
đã tạo ra một thách thức lớn về vấn đề môi trường đất – nước – không khí .
Trong đó việc ô nhiễm môi trường nước cần được quan tâm hàng đầu.
Là một đơn vị sản xuất trong dây chuyền luyện kim khép kín, Nhà máy
Cán thép Lưu Xá – Thái Nguyên đã có bề dày gần nửa thế kỷ thành lập và 37
năm sản xuất thép phôi – một mắt xích đặc biệt quan trọng trong dây chuyền


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×