Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chế biến thủy sản bằng phương pháp hiếu khí kết hợp với bãi lọc trồng cây tại Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

VŨ HẢI ANH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG
PHƢƠNG PHÁP HIẾU KHÍ KẾT HỢP VỚI BÃI LỌC TRỒNG CÂY TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN QUẢNG NINH 2

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành : Khoa học môi trƣờng
Lớp
: K44 – KHMT – N01
Khoa
: Môi trƣờng
Khóa học
: 2012 – 2016


Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

VŨ HẢI ANH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG
PHƢƠNG PHÁP HIẾU KHÍ KẾT HỢP VỚI BÃI LỌC TRỒNG CÂY TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN QUẢNG NINH 2

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành : Khoa học môi trƣờng
Lớp
: K44 – KHMT – N01
Khoa
: Môi trƣờng
Khóa học
: 2012 – 2016
Giáo viên hƣớng dẫn: TS. DƢ NGỌC THÀNH
Khoa Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Để có được điều kiện thực hiện Khóa luận Tốt nghiệp cũng như hoàn
thành chương trình học 4 năm tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em đã
nhận được những sự chỉ dạy tận tình với những kinh nghiệm quý báu từ quý
thầy cô khoa Môi Trường trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến:
- Ban Giám Hiệu cùng quý Thầy (Cô) Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
đã tạo cho em một môi trường học tập tích cực
- Quý Thầy (Cô) khoa Môi trường đã truyền dạy cho em những kiến


thức chuyên môn quý báu là hành trang trong cuộc sống và công việc sau này.
- Thầy giáo T.S Dư Ngọc Thành bộ môn Công nghệ môi trường trường
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp
đỡ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận.
- Gia đình và bạn bè đã luôn động viên và là chỗ dựa vững chắc trong
suốt khoảng thời gian qua cũng như vượt qua những khó khăn trong khoảng
thời gian thực hiện khóa luận.
Mặc dù đã nỗ lực hết mình nhưng do khả năng, kiến thức và thời gian có
hạn nên em không thể tránh khỏi sai sót trong khi thực hiện đề tài. Em kính
mong quý thầy cô chỉ dẫn, giúp đỡ em để ngày càng hoàn thiện hơn vốn kiến
thức của mình và có thể tự tin bước vào cuộc sống với vốn kiến thức mình có
được trong suốt thời gian học tập tại trường.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm
Sinh viên

Vũ Hải Anh


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Các thành phần quan trọng trong nước để đánh giá công nghệ xử lý.....13
Bảng 4.1. Một số chỉ tiêu hóa lý của nước thải chế biến thủy sản tại công ty
AQUAPEXCO II ............................................................................ 31
Bảng 4.2. Chỉ số COD trước và sau xử lý của của 2 hệ thống ...................... 31
Bảng 4.3. Chỉ số BOD trước và sau xử lý của của 2 hệ thống ....................... 34
Bảng 4.4. Chỉ số TSS trước và sau xử lý của của 2 hệ thống ......................... 35
Bảng 4.5. Hiệu suất xử lý đạm tổng số của của 2 hệ thống ........................... 36
Bảng 4.6. Hiệu suất xử lý lân (PO43- ) của của 2 hệ thống ............................ 37
Bảng 4.7. Hiệu suất xử lý của của 2 hệ thống ................................................. 38


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 3.1: Vị trí lắp đặt lưu lượng kế để đo lưu lượng nguồn cấp, nguồn thải ......16
Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống tiền xử lý hiếu khí của công ty AQUAPEXCO II ......22
Hình 4.2. Sơ đồ hệ thống bãi lọc trồng cây của công ty AQUAPEXCO II ..........27
Hình 4.3. Bãi lọc ngầm trồng cây có dòng chảy ngang của công ty
AQUAPEXCO II .......................................................................................28
Hình 4.4 Bãi lọc ngầm trồng cây có dòng chảy đứng của công ty
AQUAPEXCO II ............................................................................ 28


iv

DANH MỤC VIẾT TẮT
AQUAPEXCO II Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh 2
BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi Trường

BOD

Nhu cầu oxy sinh hóa

COD

Nhu cầu oxy hóa học

ĐHQGHN

Đại học Quốc gia Hà Nội

NĐ-CP

Nghị định chính phủ

NQ

Nghị quyết

QCVN

Quy chuẩn kỹ thuất quốc gia về chất lượng môi trường Việt Nam

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TN

Tổng Ni tơ

TSS

Tổng Chất rắn lơ lửng

TDS

Độ dẫn điện của các ion khoáng chất trong nước


v

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu, yêu cầu và ý nghĩa của đề tài .................................................. 2
1.2.1. Mục tiêu của đề tài ............................................................................ 2
1.2.2. Yêu cầu nghiên cứu .......................................................................... 3
1.2.3. Ý nghĩa của đề tài ............................................................................. 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý hệ thống xử lý nước thải của bãi lọc
ngầm trồng cây ............................................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở khoa học hệ thống xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng
cây ..................................................................................................... 4
2.1.2. Cơ sở pháp lý .................................................................................... 5
2.2. Khái quát về thực trạng ngành xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam ............. 6
2.3. Các vấn đề môi trường liên quan tới hoạt động chế biến thủy sản ......... 8
2.3.1. Nguồn gốc phát sinh, thành phần chất thải từ chế biến thủy sản ..... 8
2.3.2. Các tác động của nước thải chế biến thủy sản tới môi trường ......... 9
2.4. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới ................................ 10
2.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới................................................. 10
2.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước ................................................... 12
2.5. Những thông số cơ bản để đánh giá chất lượng nước ......................... 12
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 15
3.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................... 15
3.2. Phạm vi, thời gian nghiên cứu .............................................................. 15
3.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................ 15
3.4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 15
3.4.1.Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .............................................. 15


vi

3.4.2. Phương pháp khảo sát hiện trạng, đo đạc nguồn thải .................... 16
3.4.3. Phương pháp lấy mẫu ..................................................................... 17
3.4.4. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm các thông số về
môi trường theo các TCVN ..................................................................... 17
3.4.5. Phương pháp đánh giá hiệu quả ..................................................... 17
3.4.6. Phương pháp so sánh ...................................................................... 18
PHẦN 4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ............................................................... 19
4.1. Khái quát về cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất của AQUAPEXCO II 19
4.1.1. Tình hình hoạt động sản xuất chung của công ty .......................... 19
4.1.2. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải của công ty AQUAPEXCO II .. 21
4.1.3. Quá trình và thời gian vận vận hành ............................................... 29
4.2. Một số đặc điểm của nước thải chế biến thủy sản cảu công ty
AQUAPEXCO II ......................................................................................... 31
4.3. Đánh giá hiệu suất xử lý nước thải tại AQUAPEXCO II của hệ thống
hiếu khí tiền xử lý và bãi lọc ngầm trồng cây .............................................. 31
4.3.1. Hiệu suất xử lý chất hữu cơ thông qua chỉ số COD ....................... 31
4.3.2. Hiệu suất xử lý chất hữu cơ thông qua chỉ số BOD ....................... 34
4.3.3. Hiệu suất xử lý chất huyền phù lơ lửng thông qua chỉ số TSS ...... 35
4.3.4. Hiệu suất xử lý đạm tổng số của 2 hệ thống ................................... 36
4.3.5. Hiệu suất xử lý lân dạng PO43- của 2 hệ thống ............................... 37
4.3.6. Hiệu suất xử lý của hệ thống bãi lọc ngầm trồng cây..................... 38
4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải
tại công ty AQUAPEXCO II ....................................................................... 38
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ........................................................... 39
5.1. Kết luận ................................................................................................. 39
5.2. Đề nghị .................................................................................................. 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Ngành công nghiệp chế biến thủy, hải sản đã và đang đem lại những lợi
nhuận không nhỏ cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và của người nông dân
nuôi trồng thủy sản nói riêng. Nhưng bên cạnh những lợi ích đã mang lại như
giảm đói nghèo, tăng trưởng GDP cho quốc gia thì ngành công nghiệp chế
biến thủy sản cũng để lại những hậu quả đối với môi trường sống của chúng
ta. Đó là các con sông, kênh rạch nước bị đen bẩn và bốc mùi do việc sản xuất
và chế biến thủy hải sản đã thải ra một lượng lớn nước thải có mùi hôi tanh
vào môi trường mà không qua bất kỳ giai đoạn xử lý nào. Chính điều này đã
gây ảnh hưởng rất lớn đối với con người và hệ sinh thái gần các khu vực có
lượng nước thải này thải ra.
Nước ta có vùng biển rộng lớn (thềm lục địa có diện tích gấp 3 lần diện
tích đất liền), lại có nhiều sông ngòi nên sản lượng thủy sản hàng năm rất lớn.
Ngành chế biến thủy sản ở nước ta vì vậy mà ngày càng phát triển và đang dần
trở thành một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam. Nhưng
bên cạnh lợi ích đó cũng sinh ra rất nhiều vấn đề về môi trường. Quá trình chế
biến thủy sản đòi hỏi một lượng nước lớn, ước tính để chế biến 1 tấn thủy sản
cần đến gần 10m3 nước. Nước thải trong quá trình chế biến thủy sản chứa hàm
lượng chất hữu cơ cao, ngoài ra còn có các chất sát trùng và tẩy rửa, do đó cần
phải xử lý triệt để nhằm loại bỏ các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.
Công nghệ xử lý nước thải hiện nay còn sử dụng nhiều năng lượng, hóa
chất nhằm tiếp cận mục tiêu kiểm soát môi trường, trong khi đó ít để ý tới sự
phát triển bền vững của hệ sinh thái tổng thể.Tình trạng đó gây khó khăn rất
lớn cho việc đảm bảo quá trình phát triển bền vững của quốc gia trong quá
trình thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa.


2

Trong số các phương pháp xử lý thân thiện với môi trường được phát
triển trong thời gian gần đây thì phương pháp xử lý nước thải bằng thảm thực
vật, cụ thể là bãi lọc trồng các loại thực vật sống trong nước đã và đang được
áp dụng tại nhiều nơi trên thế giới. Với những ưu điểm nổi bật là rẻ tiền, dễ
vận hành, đồng thời mức độ xử lý ô nhiễm cao, loại bỏ được vi sinh vật gây
bệnh. Phương pháp bãi lọc trồng cây cũng thích hợp để xử lý nguồn nước bị ô
nhiễm chất hữu cơ và các loại chất ô nhiễm khác. Đứng trước những đòi hỏi
về một môi trường sống trong lành của người dân, cũng như quy định về việc
sản xuất đối với các doanh nghiệp khi nước ta gia nhập WTO, mỗi một đơn vị
sản xuất kinh doanh cần phải có một hệ thống xử lý nước thải nhằm giảm
thiểu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Do đó ở Công ty Cổ phần Xuất
Khẩu Thủy sản Quảng Ninh 2 đã lắp đặt hệ thống xử lý nước thải bằng
phương pháp hiếu khí và kết hợp với hệ thống bãi lọc trồng cây theo dự án
hợp tác giữa Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Đại học Barcelona – Tây Ban Nha.
Trên cơ sở đó dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo TS. Dƣ Ngọc Thành
em quyết định thực hiện đề tài “Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chế biến
thủy sản bằng phương pháp hiếu khí kết hợp với bãi lọc trồng cây tại Công
ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh 2”.
1.2. Mục tiêu, yêu cầu và ý nghĩa của đề tài
1.2.1. Mục tiêu của đề tài
- Xác định được thành phần, tính chất nước thải của Công ty Cổ phần
Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh 2 (AQUAPEXCO II)
- Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chế biến thủy sản bằng phương pháp
hiếu khí kết hợp với bãi lọc trồng cây tại AQUAPEXCO II
- Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu suất của hệ thống xử lý nước thải tại
công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh II


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×