Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả của trạm xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ aao tại khu tập thể Vàng Danh công ty than Uông Bí. (Khóa luận tốt nghiệp)

ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

VI VĂN THÂN
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH
HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ AAO TẠI KHU TẬP THỂ VÀNG DANH
CÔNG TY THAN UÔNG BÍ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: Môi trƣờng
: 2012 - 2016


Thái Nguyên, năm 2016


ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

VI VĂN THÂN
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH
HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ AAO TẠI KHU TẬP THỂ VÀNG DANH
CÔNG TY THAN UÔNG BÍ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: K44 - KHMT - N01
: Môi trƣờng
: 2012 - 2016
: PGS. TS. Đỗ Thị Lan

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là thời gian sinh viên trau dồi, củng cố, bổ sung
kiến thức đã học tập đƣợc ở trƣờng. Đồng thời cũng giúp sinh viên phát huy
khả năng, biết vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các yêu cầu
thực tế. Qua đó sinh viên học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân để khi ra


trƣờng trở thành một cán bộ có năng lực,phẩm chất đạo đức tốt, trình độ lý
luận cao, chuyên môn giỏi đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của xã hội.
Đƣợc sự phân công của ban chủ nhiệm khoa môi trƣờng trƣờng Đại
học Nông lâm Thái Nguyên và sự nhất trí của Viện Kỹ thuật và Công nghệ
Môi trƣờng, tôi thực hiện đề tài:“Đánh giá hiệu quả của trạm xử lý nước
thải sinh hoạt bằng công nghệ aao tại khu tập thể Vàng Danh công ty than
Uông Bí”.
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc đến ban giám hiệu nhà trƣờng.Ban chủ nhiệm khoa môi trƣờng, các thầy cô
trong khoa, đặc biệt là cô giáo PGS. TS. Đỗ Thị Lan đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ
bảo và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đồng thời tôi xin gửi lời
cảm ơn chân thành tới các anh chị của Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trƣờng
đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt quá trình thực tập.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, giúp đỡ tôi
trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng nhƣ trong thời gian thực hiện đề tài.
Do thời gian thực tập có hạn và trình độ kiến thức bản thân còn nhiều
hạn chế, bƣớc đầu làm quen với công tác nghiên cứu mặc dù đã rất cố gắng
song bài khóa luận của tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong
các thầy cô giáo và bạn bè đóng góp ý kiến để kháo luận tốt nghiệp của em
đƣợc hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên
Vi Văn Thân


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Giá trị các thông số ô nhiễm tối đa cho phép trong
nƣớc thải sinh hoạt ............................................................................. 4
Bảng 2.2. Trữ lƣợng nƣớc của thế giới năm 1974
(Theo M.I. Lotvis và A.A. Xokolop)............................................... 13
Bảng 2.3. Tải trọng chất thải trung bình tính theo đầu ngƣời ở điều kiện của
Đức với nhu cầu cấp nƣớc 150 l/ngƣời. Ngày [6] ........................... 15
Bảng 3.1. Bảng các chỉ tiêu phân tích và phƣơng pháp áp dụng .................... 21
Bảng 4.1. Kết quả phân tích mẫu nƣớc ngày 10/9/2015 ................................. 42
Bảng 4.2. Kết quả phân tích mẫu nƣớc ngày 6/10/2015 ................................. 42
Bảng 4.3. Kết quả phân tích mẫu nƣớc ngày 6/11/2015 ................................. 43
Bảng 4.4. Kết quả phân tích mẫu nƣớc ngày 7/12/2015 ................................. 43


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1. Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt ..................................... 34
Hình 4.2. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của quá trình xử lý nƣớc thải .............. 37
Hình 4.3. Diễn biến nồng độ BOD5 trong nƣớc thải sinh hoạt, tắm giặt công
nhân khu tập thể Vàng Danh, công ty than Uông Bí ....................... 44
Hình 4.4. Diễn biến nồng độ TSS trong nƣớc thải sinh hoạt, tắm giặt công
nhân khu tập thể Vàng Danh, công ty than Uông Bí ....................... 45
Hình 4.5. Diễn biến nồng độ Sunfua trong nƣớc thải sinh hoạt, tắm giặt công
nhân khu tập thể Vàng Danh, công ty than Uông Bí ....................... 45
Hình 4.6. Diễn biến nồng độ Amoni trong nƣớc thải sinh hoạt, tắm giặt công
nhân khu tập thể Vàng Danh, công ty than Uông Bí ....................... 46
Hình 4.7. Diễn biến nồng độ Nitrat trong nƣớc thải sinh hoạt, tắm giặt công
nhân khu tập thể Vàng Danh, công ty than Uông Bí ....................... 47
Hình 4.8. Diễn biến nồng độ Dầu mỡ động, thực vật trong nƣớc thải sinh
hoạt, tắm giặt công nhân khu tập thể Vàng Danh, công ty than
Uông Bí ............................................................................................ 47
Hình 4.9. Diễn biến nồng độ Tổng các chất hoạt động bề mặt trong nƣớc thải
sinh hoạt, tắm giặt công nhân khu tập thể Vàng Danh, công ty than
Uông Bí ............................................................................................ 48
Hình 4.10. Diễn biến nồng độ Phosphat trong nƣớc thải sinh hoạt, tắm giặt
công nhân khu tập thể Vàng Danh, công ty than Uông Bí .............. 49
Hình 4.11. Diễn biến nồng độ Coliforms trong nƣớc thải sinh hoạt, tắm giặt
công nhân khu tập thể Vàng Danh, công ty than Uông Bí .............. 49


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BOD

: Nhu cầu ôxi sinh hóa (Biochemical Oxygen Denmand)

BTNMT

: Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng

COD

: Nhu cầu ôxi hóa học (Chemical oxygen Denmand)

CHXHCNVN : Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
DO

: Oxy hòa tan (Dissoled Oxigen): Nghị định

QCVN

: Quy chuẩn Việt Nam

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

TDS

: Tổng chất rắn hòa tan (Total Dissolved Solids)

TKV

: Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam

TSS

: Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solids)

TT

: Thông tƣ


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 3
2.2. Cơ sở pháp lý ............................................................................................. 7
2.3. Một số phƣơng pháp xử lý nƣớc thải[10] .................................................. 8
2.3.1. Phƣơng pháp xử lý nƣớc thải bằng biện pháp cơ học ............................. 8
2.3.2. Phƣơng pháp hóa lý trong xử lý nƣớc thải.............................................. 9
2.3.3. Phƣơng pháp hóa học trong xử lý nƣớc thải ......................................... 10
2.3.4. Phƣơng pháp xử lý nƣớc thải bằng biện pháp sinh học ........................ 10
2.3.5. Xử lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp hiếu khí trong điều kiện nhân tạo 11
2.4. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc Thế giới và Việt Nam ................................ 12
2.4.1. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc Thế giới ................................................... 12
2.4.2. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc ở Việt Nam .............................................. 15
2.5. Tài nguyên nƣớc của tỉnh Quảng Ninh và Phƣờng Vàng Danh,
TP.Uông Bí...................................................................................................... 16
2.5.1. Tài nguyên nƣớc tỉnh Quảng Ninh........................................................ 16


vi

2.5.2. Tài nguyên nƣớc phƣờng Vàng Danh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 17
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 19
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 19
3.1.1. Đối tƣợng .............................................................................................. 19
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 19
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 19
3.2.1. Địa điểm tiến hành ................................................................................ 19
3.2.2. Thời gian tiến hành ............................................................................... 19
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi .......................................... 19
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của phƣờng Vàng Danh,
TP. Uông Bí..................................................................................................... 19
3.3.2. Giới thiệu về công nghệ xử lý nƣớc thải của khu tập thể Vàng Danh
công ty than Uông Bí ...................................................................................... 19
3.3.3. Hiện trạng hệ thống xử lý nƣớc của khu tập thể Vàng Danh công ty
than Uông Bí ................................................................................................... 19
3.3.4. Đánh giá khả năng xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng công nghệ aao ...... 19
3.3.4.1. Kết quả phân tích mẫu nƣớc .............................................................. 19
3.3.4.2. Những hạn chế tồn tại khi vận hành công nghệ aao .......................... 19
3.3.4.3. Biện pháp xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành ............... 19
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 20
3.4.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp ................................................... 20
3.4.2. Phƣơng pháp điều tra và khảo sát thực địa ........................................... 20
3.4.3. Phƣơng pháp tổng hợp so sánh ............................................................. 20
3.4.4. Phƣơng pháp lấy mẫu nƣớc................................................................... 20
3.4.5. Phƣơng pháp phân tích .......................................................................... 21
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 22


vii

4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của phƣờng Vàng Danh, thành phố
Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh .............................................................................. 22
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 22
4.1.1.1. Vị trí địa lý[4]..................................................................................... 22
4.1.1.2. Địa hình, đất đai và điều kiện khí hậu [2] .......................................... 23
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội[2] ................................................................... 24
4.1.2.1. Điều kiện kinh tế ................................................................................ 24
4.1.2.2. Điều kiện xã hội [2]............................................................................ 26
4.2. Hiện trạng hệ thống nƣớc thải của khu tập thể Vàng Danh công ty Than
Uông Bí ........................................................................................................... 28
4.2.1. Các loại nƣớc thải có trong nguồn thải ................................................. 28
4.2.1.1. Nƣớc thải sinh hoạt ............................................................................ 28
4.2.1.2. Nƣớc mƣa chảy tràn ........................................................................... 28
4.2.2. Mô tả hệ thống thu gom, xử lý và quy trình công nghệ xử lý
nƣớc thải........................................................................................................... 28
4.2.2.1. Đối với nƣớc thải sinh hoạt ................................................................ 28
4.2.2.2. Đối với nƣớc mƣa chảy tràn............................................................... 29
4.2.3. Chế độ xả thải........................................................................................ 29
4.2.4. Lƣu lƣợng xả thải .................................................................................. 29
4.2.5. Phƣơng thức xả thải .............................................................................. 29
4.2.6. Mô tả công trình hệ thống xả nƣớc thải ................................................ 29
4.2.7. Đánh giá tác động của việc xả nƣớc thải đến chế độ thủy văn của nguồn
nƣớc tiếp nhận ................................................................................................. 30
4.2.8. Đánh giá tác động đến của việc xả nƣớc thải đến chất lƣợng
nguồn nƣớc ..................................................................................................... 30
4.2.9. Đánh giá tác động của việc xả nƣớc thải đến hệ sinh thái thủy sinh .... 31


viii

4.2.10. Đánh giá tác động của việc xả nƣớc thải đến các hoạt động kinh tế, xã
hội khác ........................................................................................................... 32
4.2.11. Đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc .................... 33
4.3. Đánh giá khả năng xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng công nghệ aao ......... 34
4.3.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của công nghệ .......................... 34
4.3.1.1. Sơ đồ cấu tạo ...................................................................................... 34
4.3.1.2. Nguyên lý hoạt động .......................................................................... 37
4.4. Kết quả phân tích mẫu nƣớc .................................................................... 42
4.4.1. Kết quả phân tích mẫu nƣớc ................................................................. 42
4.5. Những hạn chế tồn tại khi vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải ................ 50
4.5.1. Một số vấn đề xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống...................... 50
4.5.2. Nguyên nhân xảy ra các sự cố trong quá trình vận hành hệ thống ....... 50
4.6. Biện pháp xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống ...... 51
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 52
5.1. Kết luận .................................................................................................... 52
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×