Tải bản đầy đủ

Đánh giá tác động môi trường dự án sản xuất vật liệu hợp kim màu, phụ tùng thiết bị vệ sinh cao cấp. (Khóa luận tốt nghiệp)

ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

TRẦN ANH PHƢƠNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG DỰ ÁN “SẢN XUẤT VẬT LIỆU
HỢP KIM MÀU, PHỤ TÙNG THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP” NỘI HOÀNG,
TP BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: Môi trƣờng
: 2012 - 2016


Thái Nguyên, năm 2016


ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

TRẦN ANH PHƢƠNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG DỰ ÁN “SẢN XUẤT VẬT LIỆU
HỢP KIM MÀU, PHỤ TÙNG THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP” NỘI HOÀNG,
TP BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: K 44 - KHMT - N02
: Môi trƣờng
: 2012 - 2016
: ThS. Dƣơng Thị Minh Hòa

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại khoa Môi Trƣờng - Đại học
Nông lâm Thái Nguyên, em xin cám ơn sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của các
thầy, cô trong trƣờng và trong khoa.
Để đạt đƣợc kết quả nhƣ ngày hôm nay và để có thể hoàn thành tốt bài


chuyên đề tốt nghiệp của mình, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: ThS.
Dƣơng Thị Minh Hòa, cô đã giúp em có đƣợc mảng đề tài phù hợp, hƣớng
dẫn em nhiệt tình và tận tâm trong quá trình em làm chuyên đề. Em xin chân
thành cám ơn thầy!
Em xin chân thành cám ơn các anh, chị ở Công ty cổ phần kỹ thuật và
thƣơng mại Việt-Sing đã nhiệt tình giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình hoàn
thành bài chuyên đề của mình!
Thái Nguyên, ngày .....tháng .... năm 2016
Sinh viên

Trần Anh Phƣơng


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Tổng hợp các công trình xay dựng của nhà máy ............................. 16
Bảng 4.2. Danh mục các thiết bị hiện tại của nhà máy phục vụ cho dây chuyền
sản xuất thiết bị vệ sinh cao cấp(giai đoạn 1)Error! Bookmark not defined.
Bảng 4.3. danh mục các trang thiết bị phục vụ cho dây chuyền sản xuất thiết
bị vệ sinh cao cấp (giai đoạn 2) ........ Error! Bookmark not defined.

Bảng 4.4. Danh mục các trang thiết bị phục vụ cho dây chuyềnError! Bookmark not de
Bảng 4.5. Danh mục nguyên liệu phục vụ cho dậy chuyền ............................. 23
Bảng 4.6. Danh mục nguyên liệu phục vụ cho dây chuyền ............................. 24
Bảng 4.7. Kết quả phan tích chất lƣợng môi trƣờn không khí xung quanh ..... 26
Bảng 4.8. Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng khí thải công nghiệp ...... 27
Bảng 4.9. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải công nghiệp ...................... 28
Bảng 4.10. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt ......................... 30
Bảng 4.11: Tải lƣợng Các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh Hoạt ............... 41
Bảng 4.12: Tải lƣợng Các Chất ô nhiễm trong Nƣớc thải sinh hoạt .............. 42
Bảng 4.13. các thông số về hệ thống rãnh thoát nƣớc, hố ga .......................... 57
Bảng 4.14. Kích thƣớc các bể xử lý nƣớc thải sản xuất dây chuyền ............... 63
Bảng 4.15. Kích thƣớc các bể xử lý nƣớc thải sản xuất dây chuyền sản xuất
vật liệu hợp kim màu: ....................................................................... 71


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 4.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất phụ tùng thiết bị vệ sinh
cao cấp ............................................................................................. 20
Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất vật liệu hợp kim màu ......... 22
Hình 4.3. Cấu tạo thiết bị khử bụi ................................................................... 50
Hình 4.4. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống thông gió tự nhiên .......................... 52
Hình 4.5. Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải bằng bể tự hoại 3 ngăn ............... 55
Hình 4.6. Sơ đồ thu gom nƣớc mƣa ................................................................ 57
Hình 4.7. Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc mƣa của Nhà máy ..... 58
Hình 4.8. Sơ đồ công nghệ về xử lý nƣớc thải từ công đoạn mạ đồng và natri .....59
Hình 4.9. Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải dây truyền sản xuất phụ tùng thiết
bị vệ sinh cao cấp ............................................................................. 64
Hình 4.10. Sơ đồ công nghệ hệ thống lọc bụi
......................................................................................................... E
rror! Bookmark not defined.
Hình 3.11: Cấu tạo của thiết bị lọc túi vải ...................................................... 68
Hình 4.12. sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất bằng phƣơng pháp vi sinh
kỵ khí ............................................................................................... 70


iv

DANH MỤC THỨ TỰ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

CTR

: Chất thải rắn

CTRSH

: Chất thải rắn sinh hoạt

CTRSX

: Chất thải rắn sản xuất

CTRNH

: Chất thải rắn nguy hại

ĐTM

: Đánh giá tác động môi trƣờng

HT

: Hệ thống

KCN

: Khu công nghiệp

Ks

: Kỹ sƣ

QCCP

: Quy chuẩn cho phép

QLCTNH

: Quản lý chất thải nguy hại

TCVN

: Tiêu chuẩn việt nam

TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn

TTQTMTBG

: Trung tâm quan trắc môi trƣờng Bắc Giang


v

MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
PHẦN 2 ............................................................................................................. 3
TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................................. 3
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 3
2.1.1. Khái niệm về đánh giá tác động môi trƣờng ................................... 3
2.1.2. Cơ sở pháp lý ...................................................................................... 3
2.2. Lịch sử hình thành ĐTM trên thế giới và Việt Nam .................................. 4
2.2.1. Thế giới ................................................................................................ 4
2.2.2. Việt Nam.............................................................................................. 5
2.3. Nội dung của báo cáo ĐTM ....................................................................... 6
2.4. Trình tự thực hiện ĐTM ............................................................................. 7
ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............... 12
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 12
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu ....................................................................... 12
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 12
3.1.3. Địa điểm nghiên cứu ........................................................................ 12
3.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 12
3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 12
3.3.1. Phƣơng pháp ĐTM .......................................................................... 12
3.3.2. Phƣơng pháp khác ........................................................................... 13
PHẦN 4 ........................................................................................................... 15


vi

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .............................................. 15
4.1. Mô tả tóm tắt dự án .................................................................................. 15
4.1.1. Tên dự án .......................................................................................... 15
4.1.2. Chủ dự án .......................................................................................... 15
4.1.3. Vị trí của dự án ................................................................................. 15
4.1.4.1. Mục tiêu của dự án ....................................................................... 16
4.1.4.2. Khối lƣợng và quy mô của các hang mục dự án .......................... 16
4.1.4.3. Công nghệ sản xuất, vận hành ...................................................... 19
4.1.4.4. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các chủng loại sản phẩm
(đầu ra) của Nhà máy ................................................................................ 23
4.1.4.6. Tiến độ thực hiện dự án ................................................................ 25
4.1.4.7. Tổng vốn đầu tƣ............................................................................ 25
4.1.4.8. Tổ chức quản lý va thực hiện dự án ............................................. 25
4.2. Hiện trạng môi trƣờng nền khu vực dự án ............................................... 26
4.2.1. Hiện trạng môi trƣờng không khí xung quanh ............................. 26
4.2.3. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc ........................................................... 28
4.3. Đánh giá tác động môi trƣờng của dự án ................................................. 31
4.3.1. Nguồn phát sinh các tác động ......................................................... 31
4.3.1.1. Nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng
mục công trình ........................................................................................... 31
4.3.1.2. Nguồn gây tác động trong giai đoạn nhà máy hoạt động............. 31
4.3.2. Đối tƣợng bị tác động ....................................................................... 33
4.3.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình. ..... 33
4.3.2.2. Trong giai đoạn nhà máy đi vào hoạt động. ................................. 34
4.3.3. Đánh giá các tác động ...................................................................... 35
4.3.3.1. Trong giai đoạn thi công xây dƣng các hạng mục công trình: ..... 35
4.3.3.2. Trong giai đoạn nhà máy hoạt động ............................................. 36


vii

4.4. Đề xuất biện pháp quản lý và giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án .... 47
4.4.1. Trong giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình. ................... 47
4.4.2. Trong giai đoạn vận hành................................................................ 49
4.5. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng ....................... 71
4.5.1. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy .................................................. 71
4.5.2. Biện pháp quản lý và phòng ngừa sự cố hóa chất ......................... 72
4.5.3. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động ............................................. 72
4.5.4. Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch
bệnh .............................................................................................................. 73
PHẦN 5 ........................................................................................................... 74
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 74
5.1. Kết luận .................................................................................................... 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 1


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Sự tăng trƣởng kinh tế ở các nƣớc đang phát triển đã và đang góp phần
vào xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của nhân dân. Nếu có một kế
hoạch phát triển hợp lý, thì sức ép của sự phát triển lên môi trƣờng ngày càng
ít hơn. Sự tăng trƣởng kinh tế, nếu không đƣợc quản lý một cách hợp lý, có
thể gây những ảnh hƣởng tiêu cực, sự bền vững của hệ sinh thái và thậm chí
của cả nền kinh tế có thể bị phá vỡ.
Các dự án phát triển ngoài việc mang lại các lợi ích kinh tế cho xã hội,
còn gây ra những tác động tiêu cực cho con ngƣời và tài nguyên thiên nhiên.
Nhiều nƣớc trong quá trình phát triển thƣờng quan tâm đến những lợi ích kinh
tế trƣớc mắt, vì thế trong quá trình lập kế hoạch phát triển công tác bảo vệ
môi trƣờng chƣa đƣợc quan tâm đến một cách đúng mức. Sự yếu kém của
việc lập kế hoạch phát triển đã gây ra tác động tiêu cực cho chính các hoạt
động này ở trong nƣớc.Việc đầu tiên của công tác bảo vệ môi trƣờng trong
quá trình lập kế hoạch thực hiện một dự án là triển khai đánh giá tác động môi
trƣờng. Vì vậy, việc thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng giúp ngăn ngừa
và giảm thiểu các hậu quả tiêu cực và phát huy các kết quả tích cực về môi
trƣờng và xã hội của các dự án phát triển. Đánh giá tác động môi trƣờng cần
đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý môi trƣờng và
phát triển bền vững.
Dự án sản xuất vật liệu hợp kim màu, phụ tùng thiết bị vệ sinh cao cấp
do Công ty TNHH Italisa Việt Nam làm chủ đầu tƣ, dự kiến đặt tại lô B5, B6
khu Công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ có những tác động tiêu cực đến môi
trƣờng.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×