Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản than tại mỏ Tây Nam Khe Tam thuộc xã Dương Huy thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảnh Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

PHẠM THANH TÙNG
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN
CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG SAU KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN THAN TẠI MỎ TÂY NAM KHE TAM THUỘC
XÃ DƢƠNG HUY, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNH NINH”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Khoa:

Chính quy
Khoa học Môi trƣờng
Môi trƣờng

Khóa học:


2012 – 2016

Thái Nguyên, tháng 6 năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

PHẠM THANH TÙNG
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN
CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG SAU KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN THAN TẠI MỎ TÂY NAM KHE TAM THUỘC
XÃ DƢƠNG HUY, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNH NINH”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Lớp:
Khoa:

Chính quy
Khoa học Môi trƣờng
K44 - KHMT
Môi trƣờng

Khóa học:

2012 – 2016

Giáo viên hƣớng dẫn: PGS TS. Lƣơng Văn Hinh

Thái Nguyên, tháng 6 năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN


Trong toàn bộ quá trình học tập tại Trường Đại học Nông lâm và thực
hiện luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành khoa học môi trường với đề tài
:“Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án cải tạo phục hồi môi trường
sau khai thác khoáng sản than tại mỏ Tây Nam Khe Tam thuộc xã Dương
Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảnh Ninh”. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ
quý báu của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường.
Lời đầu tiên, tôi xin cám ơn đến toàn thể các thầy cô trong khoa Môi
trường trường Đại học nông lâm, tập thể anh chị em tại viện kỹ thuật và
công nghệ môi trường.
Tôi gửi lời cám ơn đến PGS .TS: Đỗ Thị Lan là Trưởng khoa Môi
trường – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho tôi
tham gia thực tập tại Công ty CPTM và Kỹ thuật Việt-Sing.
Tôi cũng gửi lời cám ơn sâu sắc đến PGS.TS Lƣơng Văn Hinh đã
giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, chỉ bảo tôi trong thời gian làm đề tài tốt nghiệp –
khoa Môi Trường,trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.
Tôi xin cảm ơnCông ty CPTM và kỹ thuật Việt-Sing, Tổng công ty
Than Đông Bắc và đặc biệt là Công ty TNHH một thành viên 35đã giúp đỡ
tôi về việc cập nhật số liệu và khảo sát mô hình thực nghiệm tại hiện trường.
Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình , người thân, bạn bè
đã luôn động viên giúp đỡ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần trong quá trình học
tập và thực hiện đề tài tốt nghiệp.
Thái nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên

Phạm Thanh Tùng


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 4.1: Nhiệt độ không khí trung bình các tháng ....................................... 22
Bảng 4.2: Độ ẩm trung bình các tháng............................................................ 23
Bảng 4.3. Lượng bốc hơi trung bình các tháng năm 2015 .............................. 23
Bảng 4.4: Lượng mưa trung bình các tháng.................................................... 24
Bảng 4.5. Số giờ nắng trung bình các năm tại ................................................ 24
Bảng 4.5: Tốc độ gió trung bình các tháng năm 2015 .................................... 25
Bảng 4.6: Vị trí lấy mẫu không khí ................................................................. 38
Bảng 4.7: Kết quả quan trắc môi trường không khí mỏ Tây Nam Khe Tam
ngày 26/01/2016 .............................................................................. 39
Bảng 4.8. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt mỏ Tây Nam Khe Tam
ngày 26/01/2016. ............................................................................. 42
Bảng 4.9. Vị trí các điểm lấy mẫu chất lượng đất........................................... 44
Bảng 4.10. Thành phần và tính chất dinh dưỡng của đất trong khu vực ngày
30/12/2015 ....................................................................................... 45


iii

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 4.1: Bản đồ hành chính xã Dương Huy – TP.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh... 19
Hình 4.2: Sơ đồ công nghệ khai thác than mỏ Tây Nam Khe Tam và các
nguồn ô nhiễm môi trường chính .................................................... 33
Hình 4. 3: Hoạt động khai thác Than làm thay đổi kết cấuđịa tầng................ 34
Hình 4.4: Hoạt động khai thác Than ảnh hưởng tới nguồn nước.(suối
Lép Mỹ) .......................................................................................... 35
Hình 4.5: Ảnh hưởng từ việc khoan,nổ mìn. .................................................. 36
Hình 4.6: Hoạt động sản xuất tới môi trường không khí. ............................... 36
Hình 4.7: Hoạt động chặt phá rừng để khai thác Than. .................................. 37


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CNH - HDH

Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá

NĐ – CP

Nghị Định – Chính Phủ

QĐ - BTNMT

Quyết Định - Bộ Tài Nguyên Môi
Trƣờng

TT - BTNMT

Thông Tƣ - Bộ Tài Nguyên Môi
Trƣờng


v

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ii
DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 3
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.4.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 3
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 4
2.1. Cơ sở pháp lý ............................................................................................. 4
2.2. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 5
2.2.1. Một số khái niệm cơ bản ......................................................................... 5
2.2.2. Chức năng của môi trường [10] .............................................................. 7
2.2.3. Suy thoái môi trường............................................................................... 7
2.2.4. Tiêu chuẩn môi trường ............................................................................ 8
2.2.5. Tình hình khai thác than [11] .................................................................. 8
2.3. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................... 9
2.3.1. Hiện trạng môi trường do khai thác và sử dụng than trên Thế giới ........ 9
2.3.2. Hiện trạng môi trường do khai thác và sử dụng than tại Việt Nam ...... 11
2.3.3. Hiện trạng môi trường do khai thác và sử dụng than tại Quảng Ninh .. 12


vi

PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 16
3.1. Đối tượng, phạm vi, địa điểm và thời gian nghiên cứu ........................... 16
3.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................... 16
3.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ......................................................... 16
3.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 16
3.3.Phương pháp nghiên cứu........................................................................... 16
3.3.1. Các phương pháp chung ........................................................................ 16
3.3.2. Các phương pháp cụ thể ........................................................................ 17
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 19
4.1. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế- xã hội của mỏ Tây Nam Khe Tam
xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh .................................. 19
4.1.1. Vị trí địa lý ............................................................................................ 19
4.1.2. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 20
4.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 26
4.2. Tổng quan về khu mỏ Tây Nam Khe Tam .............................................. 31
4.2.1. Giới thiệu chung .................................................................................... 31
4.2.2. Vị trí địa lý khu mỏ ............................................................................... 32
4.2.3. Phương pháp nghiên cứu và các nguồn gây ô nhiễm ........................... 32
4.3. Thực trạng môi trường khu vực nghiên cứu ............................................ 33
4.3.1. Các vấn đề môi trường ở mỏ Tây Nam Khe Tam do khai thác than .... 33
4.3.2. Môi trường không khí tại mỏ Tây Nam Khe Tam. ............................... 38
4.3.3. Môi trường nước mỏ Tây Nam Khe Tam. ............................................ 40
4.3.4. Môi trường đất mỏ Tây Nam Khe Tam. ............................................... 43
4.3.5. Tác

động chính khi kết thúc khai thác mỏ .............................................. 43

4.4. Đề xuất và lựa chọn phương án phúc hồi môi trường sau khai thác than...... 46


vii

4.4.1. Đề xuất phương án phục hồi môi trường .............................................. 46
4.4.2. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường ............................... 53
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................... 60
5.1. Kết luận .................................................................................................... 60
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 63


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Tài nguyên thiên nhiên gồm các dạng năng lượng vật chất, thông tin
tồn tại khách quan với ý muốn con người mà con người có thể sử dụng trong
hiện tại và tương lai, phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của loài người. Ngày
nay, việc sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên trong
đó có tài nguyên khoáng sản nói chung và than nói riêng được xem là mục
tiêu rất quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của nước ta.
Trong những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và
Nhà nước đã, đang tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển nhanh
chóng, vững chắc và mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển kinh tế thì kéo theo nó
các vấn đề môi trường diễn ra ngày càng phức tạp. Nguy cơ môi trường đang
ở tình trạng báo động ở những quốc gia đang phát triển, nơi nhu cầu cuộc
sống ngày càng xung đột mạnh mẽ với sự cần thiết phải phải bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên và môi trường.
Than đá đáp ứng khoảng 1/3 trong tổng nhu cầu năng lượng thế giới.
Tới nay, theo tính toán, than đóng góp tới 41% trong tổng nguồn nhiên liệu
cho sản xuất điện trên thế giới.Tại Việt Nam, ngành Than Việt Nam đã có
lịch sử khai thác hơn 100 năm với trữ lượng rất lớn đặc biệt tập trung chủ
yếu ở Quảng Ninh với trữ lượng hơn 3 tỷ tấn, chiếm hơn 90% trữ lượng
than cả nước.
Quá trình khai thác và đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch có ảnh hưởng
rất lớn đến môi trường đặc biệt là khai thác và sử dụng than. Nếu như quá
trình đốt cháy than tạo ra các khí nhà kính thì quá trình khai thác than lại gây
ô nhiễm, suy thoái, và có những sự cố môi trường diễn ra ngày càng phức tạp
đã ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của con người.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×