Tải bản đầy đủ

THIET BI VO TUYEN tom tat (BTS 3012) 01062017

BTS 3012 HUAWEI

BIÊN SOẠN: TRẦN MINH QUANG, 08/05/2017TÊN VIẾT TẮT


DTMU (trạng thái đèn)


Card điều khiển chính, duy trì hoạt động của BTS
Cung cấp luồng E1 (hổ trợ 4 E1)
Có cổng ETH dùng để Login vào trạm thông qua cáp mạng
Cung cấp đồng bộ
Quản lý lỗi, cấu hình, thi hành lệnh,...

Chỉ thị

Màu

RUN

Xanh

ACT

PLL

LIU1

Xanh

Xanh

Xanh

Mô tả
Cho biết trạng thái
hoạt động

Trạng thái

Ý nghĩa

Chớp chậm (0.25 Hz)

OML bị mất

Chớp nhanh (0.5Hz)

Trạng thái bình thường.

Chớp nhanh trong
khoảng thời gian ngắn

BSC tải dữ liệuOFF

Nguồn bị ngắt.

Cho biết board đang
hoạt động hoặc ở
chế độ dự phòng

OFF

Chế độ không hoạt động

ON

Chế độ hoạt động

Cho biết trạng thái
đồng bộ

OFF

Bất bình thường

ON

Trạng thái bình thường.

Cho biết trạng thái
truyền dẫn của port1
và port 5

Chớp nhanh(4Hz)

Đưa tín hiệu vào

Chớp nhanh(1Hz)

Lấy được đồng bộ

OFF

1. E1 port 1 là bình thường khi SWT out
2. E1 port 5 là bình thường khi SWT on

ON

1. E1 port 1 cảnh báo về phía cuối khi SWT
out
2. E1 port 5 cảnh báo về phía cuối khi SWT
on

Chớp nhanh(4Hz)

1. E1 port 1 cảnh báo về phía xa khi SWT out
2. E1 port 5 cảnh báo về phía xa khi SWT on


DTMU (trạng thái đèn tt)
Chỉ thị

Màu

LIU2

Xanh

Mô tả
Cho biết trạng thái
truyền dẫn của port 2
và port 6 E1

Trạng thái
Off

E1 port 2 là bình thường khi SWT out
E1 port 6 là bình thường khi SWT on

On

E1 port 2 cảnh báo về phía cuối khi SWT out
E1 port 6 cảnh báo về phía cuối khi SWT on

Chớp nhanh (4Hz)

LIU3

Xanh

Cho biết trạng thái
truyền dẫn của port 3
và port 7 E1

Xanh

Cho biết trạng thái
truyền dẫn của port 4
và port 8 E1

E1 port 3 là bình thường khi SWT out
E1 port 7 là bình thường khi SWT on

On

E1 port 3 cảnh báo về phía cuối khi SWT out
E1 port 7 cảnh báo về phía cuối khi SWT on

ALM

Xanh

Đỏ

cho biết trạng thái
chuyển giao của luồng

Chỉ thị cảnh báo

E1 port 3 cảnh báo về từ xa khi SWT out
E1 port 7 cảnh báo về từ xa khi SWT on

Off

E1 port 4 là bình thường khi SWT out
E1 port 8 là bình thường khi SWT on

On

E1 port 4 cảnh báo về phía cuối khi SWT out
E1 port 8 cảnh báo về phía cuối khi SWT on

Chớp nhanh (4Hz)
SWT

E1 port 2 cảnh báo về từ xa khi SWT out
E1 port 6 cảnh báo về từ xa khi SWT on

Off

Chớp nhanh (4Hz)
LIU4

Ý nghĩa

E1 port 4 cảnh báo về từ xa khi SWT out
E1 port 8 cảnh báo về từ xa khi SWT on

OFF

Liu 1 tới Liu4 cho biết trạng thái luồng từ port 1 tới 4

ON

Liu 1 tới Liu4 cho biết trạng thái luồng từ port 5 tới 8

OFF

Không có cảnh báo phần cứng

ON

Cảnh báo phần cứng.


DEMU
 Card cảnh báo ngoài: AC, DC Low, Rectifier, nhiệt độ cao, khói, nước, độ ẩm,...
Chỉ thị

Màu

Mô tả

Trạng thái

RUN

Xanh

Cho biết trạng thái hoạt
động của board

ON

Khi đèn xanh cho biết nguồn được cấp nhưng
board ở trạng thái bị lỗi

OFF

Khi đèn đỏ cho biết nguồn không được cấp
board ở trạng thái bị lỗi

ALM

ACT

Đỏ

Xanh

Biểu thị thông tin ALM

Cho biết board đang ở
trạng thái dịch vụ

Ý nghĩa

Chớp chậm
(1s on 1s off)

Board đang hoạt động bình thường

Chớp nhanh
(0.125s on
0.125s off)

Giao tiếp giữa DEMU và DTMU là bất bình
thường.

Chớp chậm
(1s on 1s off)

Cảnh báo xuất hiện

Off

Không có Cảnh báo

On

Khi đèn xanh cho biết nguồn được cấp nhưng
board ở trạng thái bị lỗi

Off

Nguồn không cung cấp cho board.


DCSU


DCCU


DATU


Cabinet Top Access Subsystem

D

D

D

M

E

E

S

L

L

L

A

C

C

C

C

CKB1

D

DCF

CKB2

(Hệ thống phụ lắp trên nóc tủ BTS)

 DMLC: cảnh báo ngoài (dùng theo card DEMU)
 DELC: giao tiếp luồng E1
 DSAC: cảnh báo ngoài (khi không dùng card DEMU)
 Port CKB1/ CKB2: dùng để kết nối giữa các tủ BTS với nhau


DMLC
 Card giám sát cảnh báo ngoài (dùng theo card DEMU)
 Dây cảnh báo đấu vào port SWIN trên card DMLC
 LUẬT MÀU ĐẤU CẢNH BÁO NGOÀI:
(Dây cảnh báo có sẵn từ port SWIN của card DMLC)

AC:
DC Low:
Rectifier:
Nhiệt độ cao:

LUẬT MÀU
Trắng Dương
Trắng Cam
Trắng Lục
Trắng Nâu

LUẬT CHÂN
-


DELC
 Card giao tiếp luồng E1
 Dây luồng cho ra từ port TR

Luồng LIU1:
Luồng LIU2:
Luồng LIU3:
Luồng LIU4:

LUẬT MÀU
Trắng Dương  Trắng Cam
Trắng Lục  Trắng Nâu
Trắng Tro  Đỏ Dương
Đỏ Cam  Đỏ Lục

LUẬT CHÂN
12, 13  24, 25
8, 9  10, 11
4, 5  6, 7
14, 15 2, 3


DSAC
 Card giám sát cảnh báo ngoài (dùng trong trường hợp không có hoặc hỏng
card DEMU)
 Dây cảnh báo đấu vào port EAC trên card DSAC
LUẬT MÀU

AC:
DC Low:
Rectifier:
Nhiệt độ cao:

LUẬT CHÂN
3, 12
4, 13
5, 14
6, 15


DDPU (trạng thái đèn)
Chỉ thị

Màu

RUN

Xanh

ALM

Đỏ

Mô tả
Cho biết trạng thái hoạt
động và nguồn của
DDPU

Cho biết trạng thái hoạt
động

Trạng thái

Ý nghĩa

ON

Khi đèn xanh cho biết nguồn được cấp
nhưng board ở trạng thái bị lỗi

OFF

Khi đèn đỏ cho biết nguồn không được
cấp board ở trạng thái bị lỗi

Chớp chậm (1s on 1s
off)

Board đang hoạt động

Chớp nhanh (0.2s on
0.2s off)

DTMU gửi cấu hình đến DDPU.

On (bao gồm chớp
nhanh)
Off

VSWR
A

VSWR
B

Đỏ

Đỏ

Cho biết giao tiếp RF

Cho biết giao tiếp RF

có cảnh báo sóng đứng và cả board lỗi
Bình thường

Chớp chậm (1s on 1s
off)

Board đang bắt đầu làm việc và tải
chương trình ứng dụng

Chớp chậm (1s on 1s
off)

cảnh báo sóng đứng mức A. Tạo ra cho
kênh A.

On

cảnh báo sóng đứng mức A mức động
nghiêm trọng hơn. Trạng thái cell vẫn
hoạt động

Off

Trạng thái bình thường

Chớp chậm (1s on 1s
off)

A cảnh báo sóng đứng mức. Tạo ra cho
kênh B.

On

cảnh báo sóng tạo ra cho kênh B mức
động nghiêm trọng hơn. Trạng thái cell
vẫn hoạt động

Off

Trạng thái bình thường


DDPU (chức năng các port)


DTRU (trạng thái đèn)
Chỉ thị

Màu

Mô tả

Trạng thái

RUN

Xanh

Cho biết trạng thái
hoạt động và
nguồn của DTRU

ON

Khi đèn xanh cho biết nguồn được cấp nhưng
board ở trạng thái bị lỗi

OFF

Khi đèn đỏ cho biết nguồn không được cấp
board ở trạng thái bị lỗi

ACT

ALM

RF_INF

Xanh

Đỏ

Đỏ

Cho biết trạng thái
hoạt động TRX

Cho biết trạng thái
alarm

Cho biết giao tiếp
RF

Ý nghĩa

Chớp chậm (2s on
2s off)

Board đang bắt đầu hoạt động

Chớp chậm (1s on
1s off)

Board đang hoạt động

Chớp nhanh (0.2s
on 0.2s off)

DTMU gửi cấu hình đến DTRU.

On

Cho biết board đang chạy (DTMU gửi cấu hình
tới DTRU và cell đang bắt đầu). Tất cả kênh
của 2 TRX có thể làm việc bình thường.

Off

Giao tiếp giữa DTRU và DTMU không thiết
lập

Chớp chậm (1s on
1s off)

Chỉ có kênh logic đang làm việc

On (bao gồm chớp
nhanh)

Khi đèn xanh cho biết nguồn được cấp nhưng
board ở trạng thái bị lỗi

Off

Board làm việc bình thường

On

cảnh báo sóng đứng

Off

Trạng thái bình thường

Chớp chậm (1s on
1s off)

Cảnh báo vô tuyến


DTRU (chức năng các port)


FAN
 Quạt làm mát cho các card trong tủ BTS


CẤU HÌNH KẾT NỐI CÁP RF
Cấu hình 2
(T-Combine)

Cấu hình 2
(No-Combine, tăng công suất)

Cấu hình 4


MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP
Mất liên lạc cell:
-

Kiểm tra CB, nguồn DC cấp cho card DTRU và DDPU
Kiểm tra card DTRU và DDPU
Kiểm dây link giữa DTRU và DDPU
Kiểm tra Anten
Sóng đứng
Khai báo

Mất liên lạc trạm:
-

Kiểm tra CB cấp cho card điều khiển DTMU
Kiểm tra luồng E1 (luồng của VTT và luồng ra từ BTS)
Kiểm tra card điều khiển DTMU
Kiểm tra software card điều khiển DTMU
Kiểm tra card DELC
Kiểm tra backland các card trên nóc tủ
Kiểm tra card DTMU gắn đúng khe chưa
Nhiệt độ cao trạm sẽ tự LOCK
Kiểm tra mass đất
Khai báo
Đấu nhầm luồng giữa BSC và VTT


^^
THANK YOUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×