Tải bản đầy đủ

kiểm tra học kì 1 lớp 8

Kiểm Tra HC Kè I
Trờng: THCS Dân Hoà

Mụn: M Thut 8: Tun 16 tit 16

Ngày 24 Tháng 11 năm 2017

Năm học: 2017 - 2018

- ma trận ra đề
Ni dung
kin thc
(mc tiờu)

Ni dung t
tng ch


Nhn
bit


Thụng hiu

Xỏc nh
c ni
dung phự
hp vi
ti ()

Tng im

Vn dng mc
thp

Vn dng mc
cao

= % - PTNL

V ỳng ni dung
ti, mang tớnh
giỏo dc, phn ỏnh
thc t cuc sng
()

Ni dung t tng
mang tớnh giỏo dc
cao, phn ỏnh thc t
sinh ng, cú chn
lc

- PTNL
Quan sỏt,
cm th

()

Hỡnh nh

Hỡnh nh
th hin


ni dung
()
Sp xp c
b cc n
gin ()

B cc

ng nột

Mu sc

Tng

Hỡnh nh sinh
ng, phự hp vi
ni dung ()

Hỡnh nh chn lc,
p, phong phỳ, phự
hp vi ni dung,
gn gi vi cuc
sng ()

Sp xp b cc cú
hỡnh nh nhúm
chớnh, nhúm ph
()

B cc sp xp p,
sỏng to, hp dn
()

Nột v th
Nột v t nhiờn,
hin ni dung ỳng hỡnh
tranh ()
()

Nột v t nhiờn cú
cm xỳc. Hỡnh p,
to c phong cỏch
riờng ()

La chn
gam mu
theo ý thớch
()

Mu sc tỡnh cm,
m nht phong phỳ,
ni bt trng tõm bc
tranh ()


Mu v cú trng
tõm, cú m nht
()

- PTNL
nhn bit,
thc hnh,
sỏng to
- PTNL
c lng, t
duy lụgic,
sỏng to
- PTNL
thc hnh,
sỏng to
- PTNL
nhn bit,
cm th, thc
hnh, sỏng
toKIM TRA

- Ch 6: Th gii c tớch- V minh ha truyn c tớch
- Kớch thc: 18.25cm lm trờn giy A4
- Mu t chn
- Thi gian 45
THANG IM NH GI()
Mc cn t
- Xỏc nh c ni dung phự hp vi ti
Ni dung
t tng - V ỳng ni dung ti, mang tớnh giỏo dc, phn ỏnh thc t cuc sng
ch
- Ni dung t tng mang tớnh giỏo dc cao, phn ỏnh thc t sinh ng, cú chn lc
- Hỡnh nh th hin ni dung

ng
nột

Mu sc


Hỡnh nh - Hỡnh nh sinh ng, phự hp vi ni dung

B cc

im- Hỡnh nh chn lc, p, phong phỳ, phự hp vi ni dung, gn gi vi cuc sng- Sp xp c b cc n gin- Sp xp b cc cú hỡnh nh nhúm chớnh, nhúm ph- B cc sp xp p, sỏng to, hp dn- Nột v th hin ni dung tranh- Nột v t nhiờn, ỳng hỡnh- Nột v t nhiờn cú cm xỳc. Hỡnh p, to c phong cỏch riờng- La chn gam mu theo ý thớch- Mu v cú trng tõm, cú m nht- Mu sc tỡnh cm, m nht phong phỳ, ni bt trng tõm bc tranhXp loiDân Hoà, Ngày 24, Tháng 11, Năm 2017
Ngời ra đề

Hoàng Thị Yên Thuỷ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×