Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------0o0-----------

NGUYỄN VĂN QUỲNH

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRUỜNG NƢỚC SINH HOẠT TẠI
XÃ PHÚC SƠN, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc

Hê ̣đào ta ̣o
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: Môi trƣờng
: 2012 - 2016


Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------0o0-----------

NGUYỄN VĂN QUỲNH

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRUỜNG NUỚC SINH HOẠT TẠI
XÃ PHÚC SƠN, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc

Hê ̣đào ta ̣o
: Chính quy
Chuyên ngành
: Khoa học môi trƣờng
Lớp
: K44.KHMT.N02
Khoa
: Môi trƣờng
Khóa học
: 2012 - 2016
Giảng viên huớng dẫn: Th.S Hà Đình Nghiêm

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một khâu rất quan trọng trong quá trình học tập
của các sinh viên tại các Đại Học nói chung và trường Đại Học Nông Lâm
Thái Nguyên nói riêng. đây là giai đoạn giúp sinh viên củng cố lại kiến thức
đã được học trên giảng đường và tập vận dụng, ứng dụng vào thực tế. Qua đó
giúp sinh viên học hỏi và đúc kết kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho công tác
sau khi ra trường. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông


Lâm Thái Nguyên, Khoa Môi Trường và thầy giáo hướng dẫn Th.S Hà Đình
Nghiêm, em tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá hiện trạng môi trường
nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ”.
Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô, Ban chủ
nhiệm khoa, Ban giám hiệu nhà trường. Đặc biệt là sự hướng dẫn của thầy
giáo Th.S Hà Đình Nghiêm các thầy cô trong Khoa và gia đình người thân,
bạn bè đã giúp em trong quá trình thực hiện khóa luận.
Trong quá trình thực hiện đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót,
em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn để
đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Văn Quỳnh


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Thống kê tình hình sử dụng nước của người dân xã Phúc Sơn ...... 34
Bảng 4.2: Các địa điểm lấy mẫu ..................................................................... 35
Bảng 4.3: Kết quả phân tích nước sinh hoạt tại thôn Mai Hoàng, xã Phúc Sơn,
huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ............................................................ 35
Bảng 4.4: Kết quả phân tích nước sinh hoạt tại thôn Cảm, xã Phúc Sơn, huyện
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ....................................................................... 36
Bảng 4.5: Kết quả phân tích nước sinh hoạt tại thôn Lữ Vân, xã Phúc Sơn,
huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ............................................................ 37
Bảng 4.6: Tổng hợp, kết quả phân tích nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn, huyện
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ....................................................................... 38
Bảng 4.7: Đánh giá của người dân về chất lượng nước giếng tại xã Phúc Sơn
................................................................................................................ 39
Bảng 4.8: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hệ thống lọc nước ................................. 40
Bảng 4.9: Khoảng cách khu chăn nuôi của người dân.................................... 41
Bảng 4.10: Tình hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình tại xã
Phúc Sơn ................................................................................................ 43
Bảng 4.11: Tình hình xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình tại xã
Phúc Sơn ................................................................................................ 44


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1. Biểu đồ thống kê hệ thống sử dụng nước của người dân xã Phúc sơn
............................................................................................................ 34
Hình 4.2. Biểu đồ thống kê ý kiến đánh giá của người dân xã Phúc Sơn về
chất lượng nước giếng ........................................................................ 40
Hình 4.3. Biểu đồ tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hệ thống lọc nước ..................... 41


iv

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
Ý nghĩa

Kí hiệu
BTNMT

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

BVMT

Bảo Vệ Môi Trường

BYT

Bộ Y Tế

NĐ-CP

Nghị Định-Chính Phủ

QCCP

Quy chuẩn cho phépQuyết định

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TT

Thông tư

UBND

Ủy Ban Nhân Dân


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT................................................ iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
Phần 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài .................................................................. 2
1.2.1. Mục đích của đề tài ................................................................................. 2
1.2.2. Yêu cầu của đề tài ................................................................................... 3
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ...................................... 3
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 3
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở lý luận ........................................................................................... 4
2.1.1.1. Khái niệm môi trường và ô nhiễm môi trường .................................... 4
2.1.1.2. Nước và một số khái niệm có liên quan............................................... 4
2.1.2. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................ 5
2.1.2.1. Vai trò của nước đối với con người ..................................................... 5
2.1.2.2. Vai trò của nước đối với đời sống sản xuất ......................................... 6
2.1.3. Cơ sở pháp lý .......................................................................................... 7
2.2. Các loại ô nhiễm nước ............................................................................... 9
2.2.1. Phân loại ô nhiễm nước ........................................................................... 9
2.2.1.1. Ô nhiễm sinh học ................................................................................. 9


vi

2.2.1.2. Ô nhiễm hóa học .................................................................................. 9
2.2.1.3. Ô nhiễm vật lý ...................................................................................... 9
2.2.1.4. Ô nhiễm do các chất tổng hợp (CxHy) .............................................. 10
2.2.1.5. Ô nhiễm dựa vào nguồn gốc .............................................................. 10
2.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm nước .............................................................. 10
2.3.1. Nguồn gốc tự nhiên ............................................................................... 11
2.3.2. Nguồn gốc nhân tạo .............................................................................. 11
2.3.2.1. Ô nhiễm do hoạt động nông nghiệp ................................................... 11
2.3.2.2. Ô nhiễm do hoạt động công nghiệp ................................................... 12
2.3.2.3. Ô nhiễm do sinh hoạt ......................................................................... 13
2.4. Vài nét về tài nguyên nước ...................................................................... 13
2.4.1. Tình hình sử dụng nước trên thế giới .................................................... 13
2.4.2. Tình hình sử dụng nước ở Việt Nam .................................................... 15
2.4.2.1. Tình hình sử dụng nước ..................................................................... 15
2.4.2.2. Hiện trạng môi trường nước ở Việt Nam ........................................... 18
Phần 3. NỘI DUNG, ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 21
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ............................................................... 21
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 21
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 21
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 21
3.4.1. Phương pháp thu thập và kế thừa tài liệu thứ cấp ................................. 21
3.4.2. Phương pháp phỏng vấn ........................................................................ 22
3.4.3. Phương pháp lấy mẫu ............................................................................ 22
3.4.4. Phương pháp phân tích .......................................................................... 23
3.4.5. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu ................................................. 23
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 24
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội ....................................................... 24


vii

4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 24
4.1.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 24
4.1.1.2. Đặc điểm khí hậu, khí tượng, thủy văn .............................................. 24
4.1.1.3. Đặc điểm địa hình .............................................................................. 25
4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên ......................................................................... 25
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 27
4.1.2.1. Điều kiện về kinh tế ........................................................................... 27
4.1.2.2. Điều kiện về văn hóa - xã hội ............................................................ 29
4.1.2.3. Thực trạng phát triển nông thôn và khu dân cư ................................. 31
4.1.3. Cơ cấu và tốc độ phát triển kinh tế qua các năm .................................. 33
4.2. Đánh giá hiện trạng nguồn nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn, huyện Tân
Yên, tỉnh Bắc Giang ........................................................................................ 33
4.2.1. Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn .............................. 33
4.2.1.1. Nguồn cung cấp nước sinh hoạt tại xã ............................................... 33
4.2.1.2. Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn ........................... 34
4.2.2. Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn, huyện
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ................................................................................. 35
4.2.2.1. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại thôn Mai Hoàng .............. 35
4.2.2.2. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại thôn Cảm ......................... 36
4.2.2.3. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại thôn Lữ Vân .................... 37
4.3. Đánh giá của người dân về chất lượng nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn . 39
4.3.1. Ý kiến về chất lượng nước giếng của người dân .................................. 39
4.3.2. Các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Phúc Sơn, huyện
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ................................................................................. 42
4.3.2.1. Ô nhiễm từ chất thải sinh hoạt của các hộ gia đình ........................... 42
4.3.2.2. Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt ......................................................... 44
4.3.2.3. Ô nhiễm do rác thải từ chợ, trạm y tế xã Phúc Sơn ........................... 44


viii

4.3.2.4. Ô nhiễm do ý thức của người dân ...................................................... 45
4.4. Đề xuất một số biện pháp quản lý môi trường nước sạch sinh hoạt tại xã
Phúc Sơn.......................................................................................................... 45
4.4.1. Biện pháp giáo dục tuyên truyền........................................................... 45
4.4.2. Biện pháp kinh tế .................................................................................. 45
4.4.3. Biện pháp về công tác quản lý .............................................................. 46
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 48
5.1. Kết luận .................................................................................................... 48
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................
PHỤ LỤC ...........................................................................................................


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×