Tải bản đầy đủ

Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN TUẤN ANH

Tên đề tài:

“ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC SINH HOẠT
TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TỈNH THÁI NGUYÊN”

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa học môi trƣờng


Khoa

: Môi trƣờng

Khoá học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN TUẤN ANH

Tên đề tài:

“ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC SINH HOẠT
TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TỈNH THÁI NGUYÊN”

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa học môi trƣờng

Khoa

: Môi trƣờng

Lớp

: K44 - KHMT


Khoá học

: 2012 - 2016

Giáo viên hƣớng dẫn

: ThS. Nguyễn Thị Huệ

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN

Sau 4 năm học tập và rèn luyện tạo trường Đại Học Nông Lâm Thái
Nguyên, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm
Khoa Môi Trường và các thầy cô giáo đã truyền đạt cho em những kiến thức quý
báu trong suốt thời gian học tập và rèn luyện 4 năm qua tại Trường.
Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc em xin gửi lời cảm ơn chân thành
tới Cô giáo Th.S Nguyễn Thị Huệ - Giảng viên Khoa Môi Trường - ĐH.
Nông Lâm, người đã định hướng nghiên cứu, tận tình chỉ bảo và giúp đỡ em
suốt quá trình thực tập và thực hiên đề tài “Đánh giá chất lượng nước sinh
hoạt tại địa bàn thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên”. Cũng như gửi
lời cảm ơn đến các cô chú, anh chị đang công tác làm việc tại Phòng Tài
Nguyên Môi Trường - Tp. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên (nơi em tham gia
thực tập) đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ đạo và hướng dẫn để em hoàn thành được
khóa luận một cách tốt nhất.
Mặc dù bản thân em đã có rất nhiều cố gắng trong quá trình thực tập,
nhưng do thời gian còn hạn hẹp cũng như năng lực của bản thân còn có nhiều
hạn chế, vì thế trong Khóa Luận không thể tránh khỏi các lỗi và thiếu sót. Em
kính mong nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến của các thầy cô
giáo để Khóa Luận của em được hoành thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2016
Sinh Viên

Nguyễn Tuấn Anh


ii

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
Từ, cụm từ viết tắt

Chú giải

BVMT

: Bảo vệ môi trường

BVTV

: Bảo vệ thực vật

BYT/QĐ

: Bộ y tế - Quyết định

CCB

: Cựu chiến binh

CT-BTNMT

: Chỉ thị - Bộ tài nguyên môi trường

ĐBSCL

: Đồng bằng sông cửu long

HGĐ

: Hộ gia đình

HTX

: Hợp tác xã

NĐ-CP

: Nghị định chính phủ

ONMT

: Ô nhiễm môi trường

QĐ-BTNMT

: Quyết định - Bộ Tài nguyên môi trường

QĐ-UBND

: Quyết định - Ủy ban nhân dân

QCVN

: Quy chuẩn Việt Nam

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

THCS

: Trung học cơ sở

TN&MT

: Tài nguyên và môi trường

TT-BTNMT

: Thông tư - Bộ tài nguyên môi trường

TT-BYT

: Thông tư - Bộ Y Tế

UBND

: Ủy ban nhân dân

VLXD

: Vật liệu xây dựng

VPCP-NĐ

: Văn phòng chính phủ - Nghị định

VSMT

: Vệ sinh môi trường

KCN

: Khu công nghiệp

CCN

: Cụm công nghiệp


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 4.1. Bản đồ vị trí địa lý của thành phố Thái Nguyên .............................. 25
Hình 4.2. Biểu đồ thể hiện mục đích sử dụng nước sinh hoạt của các
hộ gia đình .......................................................................................... 39


iv

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Những điểm khác nhau giữa nước ngầm và nước mặt .................... 11
Bảng 2.2. Tình hình khai thác và sử dụng nước dưới đất của các nước
trên thế giới ....................................................................................... 13
Bảng 2.3. Phân loại ô nhiễm nguồn nước mặt ................................................. 15
Bảng 2.4. Một số bệnh xảy ra và lây lan do sử dụng nguồn nước không
hợp vệ sinh ở Việt Nam .................................................................... 17
Bảng 3.1. Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích mẫu nước .......................... 23
Bảng 4.1. Tình hình sử dụng đất theo đơn vị hành chính của Thành Phố
Thái Nguyên ..................................................................................... 28
Bảng 4.2. Hiện trạng sử dụng nước của thành phố Thái Nguyên .................... 29
Bảng 4.3. Tình hình khai thác tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước ............ 30
Bảng 4.4. Tỷ trọng các ngành trong giá trị sản xuất Nông Nghiệp ................. 34
Bảng 4.5. Tình hình sử dụng nước cho sinh hoạt của các hộ gia đình
trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ................................................ 37
Bảng 4.6. Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt của các hộ gia đình .................. 38
Bảng 4.7. Chất lượng nước ngầm sử dụng cho sinh hoạt phường Quang
Trung - Thành phố Thái Nguyên ...................................................... 40
Bảng 4.8. Chất lượng nước sinh hoạt phường Thịnh Đán - Thành phố
Thái Nguyên ..................................................................................... 41
Bảng 4.9. Chất lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt phường Trung
Thành - thành phố Thái Nguyên ....................................................... 42
Bảng 4.10. Chất lượng nước sinh hoạt xã Tân Cương - Thành phố Thái
Nguyên .............................................................................................. 43
Bảng 4.11. Chất lượng nước máy xã Quyết Thắng - Thành phố Thái
Nguyên .............................................................................................. 44


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ..................................................... ii
DANH MỤC CÁC HÌNH .............................................................................. iii
DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................. iv
MỤC LỤC ........................................................................................................ v
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................... 1
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài ............................................................... 3
1.2.1. Mục đích của đề tài ........................................................................... 3
1.2.2. Yêu cầu của đề tài ............................................................................. 3
1.3. Ý nghĩa của đề tài.................................................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ................................ 3
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 5
2.1. Cơ sở pháp lý của đề tài .......................................................................... 5
2.1.1. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tài nguyên nước của
Việt Nam ..................................................................................................... 5
2.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài ........................................................................ 6
2.2.1. Các tác nhân và thông số hóa học gây ô nhiễm môi trường nước.... 6
2.2.2. Tác nhân sinh học gây ô nhiễm nguồn nước .................................... 7
2.3. Cơ sở lý luận ........................................................................................... 8
2.3.1. Một số khái niệm liên quan .............................................................. 8
2.3.2. Một số nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam liên quan đến chất
lượng nước sinh hoạt .................................................................................. 9
2.3.3. Tình hình khai thác và sử dụng nước trên Thế Giới và Việt Nam . 12
2.3.4. Thực trạng tài nguyên nước của Tỉnh Thái Nguyên ....................... 14
2.3.5. Một số bệnh liên quan đến nguồn nước sinh hoạt .......................... 16


vi
2.3.6. Thực trạng ô nhiễm nước ngầm ở Việt Nam .................................. 19
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 21
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu...................................... 21
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................... 21
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 21
3.1.3. Địa điểm và thời gian thực hiện...................................................... 21
3.2. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 21
3.2.1. Điều kiện Tự Nhiên - Kinh Tế - Xã Hội tại thành phố Thái Nguyên
- tỉnh Thái Nguyên .................................................................................... 21
3.2.2. Nguồn nước và tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại thành thố
Thái Nguyên ............................................................................................. 21
3.2.3. Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên ... 21
3.2.4. Đề xuất giải pháp giải quyết nhu cầu nước sạch cho người dân
thành phố Thái Nguyên............................................................................. 21
3.3. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 21
3.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu, thông tin ............................ 21
3.3.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn .................................................... 22
3.3.3. Các chỉ tiêu và phương pháp xử lý số liệu ..................................... 23
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 25
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Thái Nguyên - tỉnh
Thái Nguyên ................................................................................................. 25
4.1.1. Điều kiện tự nhiên........................................................................... 25
4.1.2. Điều kiện Kinh tế - Xã hội ............................................................. 31
4.2. Tình hình sử dụng nước sinh hoạt của các hộ gia đình trên địa bàn
thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên ............................................... 36
4.2.1. Hiện trạng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt trên địa bàn khu vực
thành phố Thái Nguyên............................................................................. 36
4.2.2. Mục đích sử dụng các nguồn nước của các hộ gia đình ................. 38


vii
4.3. Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên. ........ 40
4.3.1. Chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại phường Quang Trung - Thành
phố Thái Nguyên....................................................................................... 40
4.3.2. Chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại phường Thịnh Đán - Thành
phố Thái Nguyên....................................................................................... 41
4.3.3. Chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại phường Trung Thành - Thành
phố Thái Nguyên....................................................................................... 42
4.3.4. Chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại Xã Tân Cương - Thành phố
Thái Nguyên.............................................................................................. 43
4.3.5. Chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại xã Quyết Thắng - Thành phố
Thái Nguyên.............................................................................................. 44
4.4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt trên địa
bàn thành phố Thái Nguyên ......................................................................... 44
4.4.1. Giải pháp về thể chế và chính sách ................................................. 44
4.4.2. Giải pháp về công tác quản lý......................................................... 45
4.4.3. Giải pháp kỹ thuật ........................................................................... 46
4.4.4. Giải pháp tuyên truyền giáo dục ..................................................... 47
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 48
5.1. Kết luận ................................................................................................. 48
5.2. Kiến nghị ............................................................................................... 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................


1

Phần 1

MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Nước là một yếu tố sinh thái, là một tài nguyên vô cùng qúy giá mà thiên
nhiên ban tặng, nước không thể thiếu đối với sự sống của con người và sinh
vật. Nước được dùng trong các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, dân
dụng, giải trí và tạo cảnh quan môi trường. Hầu hết các hoạt động trên đều
cần nước ngọt.
Hơn 70% diện tích của trái đất được bao phủ bởi nước. Lượng nước có
trên Trái Đất vào khoảng 1,38 tỷ km3. Trong đó 97,4% là nước mặn có trong
các Đại Dương trên thế giới, còn lại 2,6% là nước ngọt, tồn tại chủ yếu dưới
dạng băng tuyết ở hai cực và trên các ngọn núi, chỉ có 0,3% nước trên toàn
thế giới (hay 3,6 triệu km3) là có thể sử dụng làm nước uống. Trung bình mỗi
người cần dùng tới 3-10 lít nước mỗi ngày để phục vụ cho nhu cầu ăn uống và
sinh hoạt. Nước chiếm 99% trọng lượng sinh vật sống trong môi trường nước
và chiếm 70% trọng lượng cơ thể con người.
Nước là tài nguyên có thể tái tạo, nhưng sử dụng phải cân bằng nguồn dự
trữ và tái tạo, để tồn tạo và phát triển sự sống lâu bền. Con người, Động Vật,
Thực Vật sẽ không tồn tại được nếu thiếu nước.
Nước là một trong những chỉ số quan trọng của bộ tiêu chí quốc gia về
nông thôn mới. Việc đưa nước sạch giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt,
bảo vệ sức khỏe người dân và từng bước thúc đẩy phát triển Kinh Tế - Xã
Hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
Tuy nhiên với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa khá nhanh và sự gia
tăng dân số hiện nay đã gây áp lực ngày càng nặng nề đối với tài nguyên nước
trong vùng lãnh thổ. Môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng
nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×