Tải bản đầy đủ

Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tại xã Tân Phong huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

NGUYỄN THỊ VÂN
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC SINH HOẠT VÀ
VỆ SINH MÔI TRƢỜNG TẠI XÃ TÂN PHONG, HUYỆN BÌNH XUYÊN,
TỈNH VĨNH PHÚC’’

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: Môi trƣờng
: 2012 - 2016


Thái Nguyên, năm 2016


ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

NGUYỄN THỊ VÂN
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC SINH HOẠT VÀ
VỆ SINH MÔI TRƢỜNG TẠI XÃ TÂN PHONG, HUYỆN BÌNH XUYÊN,
TỈNH VĨNH PHÚC’’

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: K44 - KHMT - N01
: Môi trƣờng
: 2012 - 2016
: TS. Trần Thị Phả

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng của
mỗi sinh viên, đó là thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố
và vận dụng những kiến thức mà mình đã học được trong nhà trường.
Được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Môi


trường, em đã tiến hành thực tập tại UBND xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên,
tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay em đã hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp.
Lời đầu, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:
Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Ban chủ nhiệm khoa và tập thể thầy, cô giáo trong khoa Môi trường đã
tận tình giúp đỡ và dìu dắt em trong suốt quá trình nghiên cứu và học tập.
Ban lãnh đạo và toàn thể các cán bộ công nhân viên của UBND xã Tân
Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong
suốt quá trình thực tập tại cơ sở.
Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tư vấn và chỉ đạo tận
tình của cô giáo hướng dẫn: TS. Trần Thị Phả đã giúp đỡ em trong suốt quá
trình thực hiện và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp.
Cuối cùng, em xin được gửi đến gia đình và bạn bè của em những lời
cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Họ là những người đã động viên, giúp đỡ,
tạo điều kiện và niềm tin cho em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu
cũng như trong thời gian thực hiện đề tài.
Xin chân thành cảm ơn!
Thái nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 2016
Sinh viên
Nguyễn Thị Vân


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Phân loại nhà vệ sinh theo nguyên lý xử lý phân ............................. 7
Bảng 2.2. Tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sạch ở các vùng .......... 15
Bảng 3.1. Số phiếu điều tra phỏng vấn ........................................................... 20
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất của xã Tân Phong năm 2014 ..................... 24
Bảng 4.2. Diện tích, năng suất và sản lượng cây trồng năm 2014 .................. 25
Bảng 4.3. Cơ cấu vật nuôi xã Tân Phong năm 2014 ....................................... 26
Bảng 4.4. Loại hình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Tân Phong .............. 28
Bảng 4.5. Kết quả tổng hợp chất lượng nước sinh hoạt .................................. 30
Bảng 4.6. Chất lượng nước giếng khoan......................................................... 32
Bảng 4.7. Kết quả đánh giá chấ t lươ ̣ng nước giếng đào tại xã Tân Phong ..... 33
Bảng 4.8. Tổng hợp kiểu nhà vệ sinh của các hộ dân ..................................... 37
Bảng 4.9. Tổng hợp số liệu vệ sinh môi trường chăn nuôi gia súc................. 39
Bảng 4.10. Biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi của hộ dân ........................... 40
Bảng 4.11. Loại hình cống thải của các hộ dân .............................................. 42


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 4.1. Biểu đồ tỷ lệ loại hình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Tân
Phong năm 2015 (%) ...................................................................... 28
Hình 4.2. Biểu đồ tỷ lệ chất lượng nước sinh hoạt (%) .................................. 31
Hình 4.3. Giá trị pH trong nước sinh hoạt ...................................................... 34
Hình 4.4. Nồng độ Clorua (Cl-) trong nước sinh hoạt .................................... 35
Hình 4.5. Nồng độ Nitrat (NO3-) trong nước sinh hoạt................................... 35
Hình 4.6. Độ cứng trong nước sinh hoạt ......................................................... 36
Hình 4.7. Biểu đồ tỷ lệ phần trăm các kiểu nhà tiêu (%) ................................ 38
Hình 4.8. Biểu đồ chất lượng chuồng trại chăn nuôi xã Tân Phong ............... 39
Hình 4.9. Biểu đồ tỷ lệ áp dụng các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi
của các hộ dân ................................................................................. 41
Hình 4.10. Biểu đồ tỷ lệ các loại hình cống thải của các hộ dân .................... 42
Hình 4.11. Biểu đồ tỷ lệ các địa điểm tập trung nước thải sinh hoạt của các hộ
dân xã Tân Phong năm 2015 .......................................................... 43
Hình 4.12. Mô hình khử sắt bằng vật liệu lọc quy mô hộ gia đình ............... 48
Hình 4.13. Sơ đồ giải pháp thoát chất thải cho nhà tiêu HVS (Dư Ngọc
Thành, 2012)................................................................................... 50


iv

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
CHỮ VIẾT TẮT

Ý NGHĨA

BVMT

Bảo vệ môi trường

BTNMT

Bộ Tài nguyên môi trường

BOD5

Nhu cầu oxi sinh hóa trong 5 ngày

COD

Nhu cầu oxi hóa học

CHXHCNVN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

HVS

Hợp vệ sinh

LHQ

Liên hợp quốc

NTM

Nông thôn mới

ND-CP

Nghị định chính phủ

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

QH

Quốc hội

QĐ - BYT

Quyết định của Bộ Y tế

QĐTTg

Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ

STT

Số thứ tự

TT-BTC

Thông tư Bộ tài chính

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TS

Tiến sĩ

THPT

Trung học phổ thông

THCS

Trung học cơ sở

UBND

Ủy ban nhân dân

VS

Vệ sinh

WHO

Tổ chức Y tế Thế giới

YTDP

Y tế dự phòng


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... 1
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT................................................ iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
Phần 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
1.2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu .............................................................. 2
1.2.1. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2
1.2.2. Mục tiêu chi tiết ...................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 4
2.1.1.1. Khái niệm về nước sạch, nước mặt, nước ngầm, ô nhiễm nước, nước
hợp vệ sinh ........................................................................................................ 4
2.1.1.2. Khái niệm vệ sinh nông thôn ............................................................... 5
2.1.1.3. Khái niệm về nước sinh hoạt ............................................................... 5
2.1.1.4. Các nguồn nước dùng trong sinh hoạt và tiêu chuẩn nguồn nước sinh
hoạt hợp vệ sinh ................................................................................................ 5
2.1.1.5. Những tiêu chí đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn .... 7
2.1.1.6. Các nhà tiêu hợp vệ sinh ...................................................................... 8
2.1.1.7. Tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường đối với đời
sống và sự phát triển kinh tế nông thôn và đời sống cộng đồng ....................... 9
2.1.2. Cơ sở pháp lý ........................................................................................ 11


vi

2.2. Tình hình sử dụng nước sinh hoạt trên thế giới ....................................... 11
2.3. Tình hình sử dụng nước tại Việt Nam...................................................... 13
2.3.1. Tình hình cung cấp nước sạch tại Việt Nam ......................................... 14
2.3.2. Thực trạng quản lý chất lượng nước ..................................................... 15
2.4. Nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước .......................................................... 16
2.4.1. Ô nhiễm do các hoạt động công nghiệp và dịch vụ .............................. 16
2.4.2. Ô nhiễm do các hoạt động nông nghiệp................................................ 17
2.4.3. Ô nhiễm do rác thải sinh hoạt. .............................................................. 17
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 18
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 18
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 18
3.1.2. Địa điểm thực hiện và thời gian thực hiện ............................................ 18
3.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 18
3.2.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội........................................................ 18
3.2.1.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................. 18
3.2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................... 18
3.2.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ..................... 18
3.2.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Tân Phong,
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc ................................................................ 18
3.2.3. Đánh giá hiện trạng vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn xã
Tân Phong ....................................................................................................... 19
3.2.4. Đánh giá những thuận lợi khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm tăng
cường sử dụng nước sinh hoạt HVS và vệ sinh môi trường ........................... 19
3.3. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 19
3.3.1. Phương pháp kế thừa, thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp và tổng hợp
đánh giá ........................................................................................................... 19


vii

3.3.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn .......................................................... 20
3.3.3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm ................ 21
3.3.3.1. Lấy mẫu .............................................................................................. 21
3.3.3.2. Phân tích mẫu ..................................................................................... 22
3.3.4. Phương pháp đánh giá, tổng hợp, so sánh ............................................ 22
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 23
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội........................................................... 23
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 23
4.1.1.2. Địa hình địa mạo ................................................................................ 23
4.1.1.3. Khí hậu ............................................................................................... 23
4.1.1.4. Thủy văn............................................................................................. 24
4.1.1.5. Tài nguyên thiên nhiên ....................................................................... 24
4.1.2.1. Kinh tế ................................................................................................ 25
4.1.2. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của
xã Tân Phong ................................................................................................... 27
4.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Tân Phong 28
4.2.1. Các nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người dân ............................... 28
4.2.2. Hiện trạng chất lượng nước của xã Tân Phong trong thời gian
nghiên cứu ....................................................................................................... 30
4.2.2.1. Hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt của xã Tân Phong qua đánh giá
cảm quan của người dân.................................................................................. 30
4.2.2.2. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước của xã Tân Phong thông qua kết
quả phân tích mẫu nước trong phòng thí nghiệm ........................................... 32
4.3. Đánh giá hiện trạng vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn xã
Tân Phong ....................................................................................................... 37
4.3.1. Công trình nhà tiêu trên địa bàn xã ....................................................... 37
4.3.2. Vấn đề chuồng trại chăn nuôi của người dân........................................ 39


viii

4.3.3. Vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt của người dân .................................. 41
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp tăng cường sử
dụng nước sinh hoạt HVS và vệ sinh môi trường ........................................... 44
4.4.1. Thuận lợi và khó khăn ........................................................................... 44
4.4.1.1. Thuận lợi ............................................................................................ 44
4.4.1.2. Khó khăn ............................................................................................ 45
4.4.2. Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường sử dụng nước sinh hoạt HVS và vệ
sinh môi trường ............................................................................................... 45
4.4.2.1. Giải pháp cho vấn đề nước sinh hoạt HVS ........................................ 45
4.4.2.2. Giải pháp cho vấn đề vệ sinh môi trường .......................................... 50
4.4.3. Giải pháp chính sách, quản lý ............................................................... 52
4.4.4. Giải pháp về truyền thông ..................................................................... 52
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 53
5.1. Kết luận .................................................................................................... 53
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 54
5.2.1. Đối với chính quyền, các cơ quan quản lý môi trường ......................... 54
5.2.2. Đối với các doanh nghiệp ..................... Error! Bookmark not defined.
5.2.3. Đối với hộ gia đình, người dân ............................................................. 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 1
PHỤ LỤC


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×