Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại thị trấn Lập Thạch huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ TỐ HÀ

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TẠI THỊ TRẤN LẬP THẠCH, HUYỆN LẬP
THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa học môi trƣờng

Lớp

: K44 – KHMT – N01


Khoa

: Môi trƣờng

Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, 2016


i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ TỐ HÀ

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TẠI THỊ TRẤN LẬP THẠCH, HUYỆN LẬP
THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa học môi trƣờng

Lớp

: K44 – KHMT – N01

Khoa

: Môi trƣờng


Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Nguyễn Thanh Hải

Thái Nguyên , 2016


ii

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành tốt chƣơng trình đào tạo trong nhà trƣờng với phƣơng châm
học đi đôi với hành, mỗi sinh viên sau khi ra trƣờng cần phải chuẩn bị cho mình
lƣợng kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng.
Do đó, thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cần thiết đối với mỗi sinh viên, nó là cơ
hội để sinh viên củng cố, trau dồi kiến thức đã học tập đƣợc ở trƣờng. Đồng thời giúp
cho sinh viên tiếp xúc, học hỏi và rút ra kinh nghiệm từ thực tế. Qua đó, sinh viên sau
khi ra trƣờng sẽ đƣợc hoàn thiện hơn về kiến thức lý luận, phƣơng pháp làm việc
cũng nhƣ năng lực công tác
Đƣợc sự nhất trí của Ban chủ nhiệm khoa Môi Trƣờng trƣờng Đại học Nông
lâm Thái Nguyên và dƣới sự hƣớng dẫn của thầy giáo TS. Nguyễn Thanh Hải, em
đã tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp
bảo vệ môi trường tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc”.
Để hoàn thành bài khoá luận này, trƣớc hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành
tới Ban giám hiệu Nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Môi Trƣờng, cùng các thầy cô đã
truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong quá trình học tập và rèn luyện tại
trƣờng. Em xin chân thành cảm ơn cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện
Lập Thạch, cán bộ UBND thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã
tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập.
Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo TS. Nguyễn Thanh
Hải đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện để giúp em hoàn thành khóa
luận này. Mặc dù có nhiều cố gắng nhƣng do thời gian và năng lực bản thân còn hạn
chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận đƣợc những
đóng góp của thầy, cô giáo và các bạn để bài khoá luận của em đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày……., tháng……..năm 2016
Sinh viên
Nguyễn Thị Tố Hà


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Tỷ lệ ngƣời dân nông thôn đƣợc cấp nƣớc sạch ở các vùng .......... 13
Bảng 3.1. Lấy mẫu trên địa bàn thị trấn Lập Thạch ....................................... 27
Bảng 3.2. Các phƣơng pháp phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng đất ........ 29
Bảng 3.3. Các phƣơng pháp phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng nƣớc ..... 28
Bảng 3.4. Các phƣơng pháp phân tích thông số không khí ............................ 30
Bảng 4.1. Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị trấn Lập Thạch ....... 34
Bảng 4.2. Tình hình sử dụng các loại nhà vệ sinh của các hộ gia đình trên địa
bàn thị trấn Lập Thạch .................................................................................... 39
Bảng 4.3. Kết quả điều tra, khảo sát các kiểu chuồng trại chăn nuôi của các hộ
gia đình trên địa bàn thị trấn Lập Thạch ......................................................... 39
Bảng 4.4. Kết quả điều tra các loại phân bón đƣợc các hộ gia đình trên địa bàn
thị trấn sử dụng ................................................................................................ 40
Bảng 4.5. Tình hình sử dụng đất của thị trấn Lập Thạch................................ 42
Bảng 4.6. Kết quả phân tích mẫu đất Đ7 tại thị trấn Lập Thạch .................... 43
Bảng 4.7. Kết quả phân tích mẫu nƣớc mặt NM10 tại thị trấn Lập Thạch .... 44
Bảng 4.8. Kết quả phân tích mẫu nƣớc ngầm NN10 tại thị trấn Lập Thạch .... 46
Bảng 4.9. Tỉ lệ hộ gia đình sử dụng hệ thống cống thải ................................. 47
Bảng 4.10. Kết quả phân tích nƣớc thải trên địa bàn thị trấn Lập Thạch ....... 49
Bảng 4.11. Kết quả điều tra tình hình sử dụng nguồn nƣớc sinh hoạt của hộ
dân trên địa bàn thị trấn Lập Thạch ................................................................ 51
Bảng 4.12. Kết quả phân tích môi trƣờng không khí thị trấn Lập Thạch ....... 52


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1. Đồ thị biểu diễn hàm lƣợng Cu, Pb, Zn tổng số trong môi trƣờng đất.... 44
Hình 4.2. Đồ thị biểu diễn hàm lƣợng các kim loại nặng trong ..................... 45
Hình 4.3. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ gia đình sử dụng hệ thống cống thải............ 48
Hình 4.4. Đồ thị biểu diễn hàm lƣợng coliform trong môi trƣờng nƣớc thải .. 50
Hình 4.5. Biểu đồ thể hiện tình hình sử dụng nguồn nƣớc sinh hoạt của hộ dân
trên địa bàn thị trấn ......................................................................................... 51
Hình 4.6. Đồ thị biểu diễn hàm lƣợng bụi tổng số trong môi trƣờng không khí.... 53
Hình 4.7. Hệ thống lọc tổng sinh hoạt DN02 ................................................. 58
Hình 4.8. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn ...................................................... 59
Hình 4.9. Mô hình trồng nấm từ rơm rạ .......................................................... 60
Hình 4.10. Chế biến rơm rạ thành phân hữu cơ .............................................. 60


v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Viết tắt

Viết đầy đủ

BNN

Bộ Nông nghiệp

BTNMT

Bộ Tài nguyên Môi trƣờng

BVMT

Bảo vệ môi trƣờng

BVTV

Bảo vệ thực vật

BXD

Bộ Xây dựng

BYT

Bộ Y tế

CP

Chính phủ

CTR

Chất thải rắn

ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long

ĐBSH

Đồng bằng sông Hồng

ĐT

Đƣờng tỉnh

GDTX

Giáo dục thƣờng xuyênNghị định

QCVN

Quy chuẩn Việt NamQuyết định

TCBYT

Tiêu chuẩn Bộ Y tế

TCCP

Tiêu chuẩn cho phép

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TDP

Tổ dân phố

THPT

Trung học phổ thông

THCS

Trung học cơ sở

UBND

Ủy ban nhân dân

UNICEF

Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc

VSMT

Vệ sinh môi trƣờng


vi

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................. ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iv
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu chung ........................................................................................ 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ...................................... 3
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 3
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 4
2.1.1. Các khái niệm liên quan .......................................................................... 4
2.1.2. Cơ sở pháp lý .......................................................................................... 6
2.2. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................... 8
2.2.1. Một số đặc điểm về hiện trạng và xu thế diễn biến môi trƣờng trên thế giới. . 8
2.2.2. Các vấn đề môi trƣờng nông thôn ở nƣớc ta ......................................... 12
2.3. Hiện trạng môi trƣờng tỉnh Vĩnh Phúc .................................................... 18
2.3.1. Hiện trạng môi trƣờng đất ..................................................................... 18
2.3.2. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc .................................................................. 19
2.3.3. Hiện trạng môi trƣờng không khí.......................................................... 20
2.3.4. Hiện trạng môi trƣờng huyện Lập Thạch .............................................. 21
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 24


vii

3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 24
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu............................................................................ 24
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 24
3.2. Địa điểm nghiên cứu và thời gian tiến hành ............................................ 24
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 24
3.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thị trấn Lập Thạch, huyện Lập
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc..................................................................................... 24
3.2.2. Đánh giá hiện trạng môi trƣờng thị trấn Lập Thạch ............................. 24
3.2.3. Đề xuất giải pháp bảo vệ và quản lý môi trƣờng tại thị trấn Lập Thạch 25
3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 25
3.3.1. Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp ...................................... 25
3.3.2. Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp ....................................... 25
3.3.3. Phƣơng pháp chuyên gia ....................................................................... 26
3.3.4. Phƣơng pháp lấy mẫu và phân tích ....................................................... 26
3.3.5. Phƣơng pháp so sánh............................................................................. 30
3.3.6. Phƣơng pháp xử lý số liệu..................................................................... 30
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 31
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thị trấn Lập Thạch, huyện Lập
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc..................................................................................... 31
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 31
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 33
4.2. Đánh giá hiện trạng môi trƣờng thị trấn Lập Thạch ................................ 38
4.2.1. Đánh giá hiện trạng vệ sinh môi trƣờng của thị trấn Lập Thạch .......... 38
4.2.1.3. Tình hình sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ........................ 40
4.2.2. Đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất của thị trấn Lập Thạch ................. 42
4.2.3. Đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc của thị trấn Lập Thạch.............. 44
4.2.4. Đánh giá hiện trạng môi trƣờng không khí của thị trấn Lập Thạch ..... 52


viii

4.2.5. Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị trấn Lập Thạch.... 53
4.2.6. Nhận thức của ngƣời dân về bảo về môi trƣờng ................................... 55
4.3. Đề xuất các giải pháp bảo vệ và quản lý môi trƣờng của thị trấn Lập Thạch,
huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. ................................................................... 56
4.3.1. Những giải pháp trong hoạt động quản lý nhà nƣớc............................. 56
4.3.2. Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật ........................................................ 57
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 61
5.1. Kết luận .................................................................................................... 61
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất nƣớc ta hiện nay đang trên đà phát triển theo hƣớng công nghiệp
hóa, hiện đại hóa. Sự phát triển thể hiện về mọi mặt công nghiệp, nông
nghiệp, y tế, dịch vụ, văn hóa - xã hội..., quá trình đô thị hóa ở Việt Nam cũng
đang phát triển không ngừng cả về tốc độ lẫn quy mô, về số lƣợng lẫn chất
lƣợng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, những tiến bộ vƣợt bậc đó
vẫn còn tồn tại những mặt tiêu cực, những hạn chế mà bất kỳ một nƣớc phát
triển nào cũng đều phải đối mặt, đó là tình trạng môi trƣờng ngày càng bị ô
nhiễm nhƣ là: Ô nhiễm nƣớc, ô nhiễm không khí, thoái hóa đất, suy giảm đa
dạng sinh học, biến đổi khí hậu cũng nhƣ hàng loạt các vấn đề môi trƣờng
khác cần đƣợc giải quyết, khống chế không chỉ đối với các thành phố trọng
điểm mà vấn đề này cũng trở nên trầm trọng ở các thị trấn, đòi hỏi cần đƣợc
quan tâm sâu sắc và kịp thời giải quyết một cách nghiêm túc, triệt để.
Nằm ở phía tây bắc của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch vốn đƣợc
biết đến với thế mạnh trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Trong những
năm gần đây, nhờ tận dụng tối đa những lợi thế về địa hình, cùng với sự nỗ
lực của chính quyền nhân dân địa phƣơng, nền kinh tế của huyện đã ngày
càng phát triển, trong đó, thƣơng mại dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao.
Khu vực thị trấn Lập Thạch là một trong những khu vực có những bƣớc
phát triển trông thấy trên địa bàn của huyện. Nằm ở trung tâm huyện lỵ Lập
Thạch, thị trấn có vị trí, điều kiện giao thông thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nền kinh tế của thị trấn không ngừng tăng trƣởng và phát triển, tốc độ
tăng trƣởng bình quân hàng năm đạt 16,4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh
theo hƣớng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông
nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân, bộ


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×