Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Vạn Thọ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ LỆ

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC SINH HOẠT TẠI
XÃ VẠN THỌ, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa Học Môi trƣờng

Khoa

: Môi Trƣờng


Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ LỆ

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC SINH HOẠT TẠI
XÃ VẠN THỌ, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa Học Môi trƣờng

Lớp

: K44 – KHMT- N01

Khoa

: Môi Trƣờng

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: T.S Nguyễn Đức Thạnh

Thái Nguyên, năm 2016i

LỜI CẢM ƠN

Đƣợc sự đồng ý của khoa Môi trƣờng, trƣờng Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, em đã đƣợc về thực tập tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên với đề tài: "Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã
Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên".
Trong quá trình thực tập và hoàn thiện đề tài, em đã nhận đƣợc sự quan
tâm và giúp đỡ của các thầy cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ts.
Nguyễn Đức Thạnh đã giúp đỡ và tận tình hƣớng dẫn em trong suốt quá trình
thực hiện đề tài. Em xin chân thành cảm ơn cán bộ xã Vạn Thọ đã tạo mọi điều
kiện và nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại địa phƣơng.
Do điều kiện và thời gian có hạn cho nên đề tài còn nhiều thiếu xót và khiếm
khuyết. Em rất mong đƣợc các thầy cô giáo trong khoa Môi trƣờng và các bạn sinh
viên đóng góp ý kiến bổ sung để khóa luận của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái nguyên, Ngày 20 tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Thị Lệ


ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. Trữ lƣợng nƣớc trên thế giới ............................................................. 14
Bảng 3.1. Bảng mô tả vị trí lấy mẫu nƣớc sinh hoạt xã Vạn Thọ....................... 27
Bảng 4.1. Hiện trạng các tuyến giao thông liên xã, trục xã. ............................... 38
Bảng 4.2. Tổng hợp dân cƣ của các xóm năm 2014 ........................................... 36
Bảng 4.3. Cơ cấu lao động của xã năm 2014 ...................................................... 37
Bảng 4.4 Tình hình sử dụng nguồn nƣớc sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn
xã Vạn Thọ .......................................................................................................... 40
Bảng 4.5. Kết quả điều tra ngƣời dân về sử dụng thiết bị lọc............................. 41
Bảng 4.6. Các loại nhà vệ sinh trên địa bàn xã Vạn Thọ………………………42
Bảng 4.7.Khoảng cách từ nguồn nƣớc tới chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh..43
Bảng 4.8. Ƣớc lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trên địa bàn xã Vạn Thọ……………46
Bảng 4.9. Kết quả phân tích nƣớc sinh hoạt – nƣớc giếng đào tại xóm 1 xã Vạn
Thọ....................................................................................................................... 49
Bảng 4.10. Kết quả phân tích nƣớc sinh hoạt – nƣớc giếng đào tại xóm 4 xã Vạn
Thọ....................................................................................................................... 50
Bảng 4.11. Kết quả phân tích nƣớc sinh hoạt – nƣớc giếng khoan tại xóm 7 xã
Vạn Thọ ............................................................................................................... 51
Bảng 4.12. Kết quả phân tích nƣớc sinh hoạt – nƣớc giếng khoan tại xóm 10 xã
Vạn Thọ ............................................................................................................... 52
Bảng 4.13. Kết quả điều tra ý kiến của ngƣời dân trong xã về chất lƣợng nƣớc
sinh hoạt đang sử dụng……………………………………..…………………53


iii

Bảng 4.14. Tổng hợp kết quả ý kiến của ngƣời dân về mức độ ô nhiễm các
nguồn nƣớc .......................................................................................................... 54
DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 4.1.Biểu đồ nguồn nƣớc sử dụng trong xã Vạn Thọ .................................. 39
Hình 4.2.Biểu đồ kết quả điều tra ngƣời dân về sử dụng thiêt bị lọc
............................................................................................................................. E
rror! Bookmark not defined.
Hình 4.3.Biểu đồ Các loại nhà vệ sinh trên địa bàn xã Vạn Thọ ........................ 42
Hình 4.4.Biểu đồ khoảng cách từ nguồn nƣớc tới khu chuồng trại chăn nuôi và
nhà vệ sinh ........................................................................................................... 44
Hình 4.4.Biểu đồ ý kiến của ngƣời dân về mức độ ô nhiễm các nguồn nƣớc .... 54


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BOD

Nhu cầu oxy sinh học

BKHDT

Bộ kế hoạch đầu tƣ

BNNPTNT

Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

BTNMT

Bộ tài nguyên và môi trƣờng

BVMT

Bảo vệ môi trƣờng


v

BYT

Bộ y tế

COD

Nhu cầu oxy hóa học

CP

Chính phủ

ĐKTN

Điều kiện tự nhiên

KTXH

Kinh tế xã hộiNghị định

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TT

Thông tƣ

UBND

Ủy Ban nhân dân

VSMTNT

Vệ sinh môi trƣờng nông thôn


v

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................. 1
1.1. Đặt vấn đề..................................................................................................... 1
1.2. Mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của đề tài ...................................................... 2
1.2.1. Mục đích của đề tài ..................................................................................... 2
1.2.2. Yêu cầu của đề tài ....................................................................................... 3
1.2.3. Ý nghĩa của đề tài ........................................................................................ 3
2.1. Cơ sở lý luận của đề tài ................................................................................ 4
2.2 Cơ sở pháp lý................................................................................................. 4
2.3. Cơ sở thực tiễn ............................................................................................. 9
2.3.1. Vai trò của nƣớc đối với cơ thể ................................................................. 9
2.3.2 Các loại ô nhiễm nƣớc................................................................................ 10
2.3.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nƣớc .................................................... 11
2.3.3.1. Ô nhiễm do rác thải sinh hoạt của ngƣời dân ............................................ 11
2.3.3.2. Ô nhiễm do hoạt động nông nghiệp ............................................................ 12
2.3.3.3. Ô nhiễm do hoạt động công nghiệp ............................................................ 13
2.4. Tình hình sử dụng nƣớc trên thế giới và ở Việt Nam .................................. 10
2.4.1. Tài nguyên nƣớc trên thế giới ......................................................................... 10
2.4.2. Tình hình sử dụng nƣớc trên thế giới ........................................................ 11
2.4.3. Tài nguyên nƣớc ở Việt Nam .......................................................................... 12
2.4.4. Hiện trạng chất lƣợng nƣớc sinh hoạt tại Việt Nam..................................... 20
2.4.5 Tài nguyên nƣớc mặt và những thách thức trong tƣơng lai ......................... 21
2.4.6. Tài nguyên nƣớc mặt tại Thái Nguyên .......................................................... 22


vi

PHẦN 3:ĐỐI TƢỢNG NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..... 19
3.1. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu.................................................................... 24
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ................................................................ 24
3.3. Nội dung nghiên cứu .................................................................................... 24
3.3.1. Điều kiện tự nhiên- kinh tế- xã hội của xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh
Thái Nguyên ........................................................................................................ 24
3.3.2. Nguồn nƣớc và tình hình sử dụng nƣớc sinh hoạt tại xã Vạn Thọ, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ................................................................................... 24
3.3.3. Đánh giá chất lƣợng nƣớc sinh hoạt tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh
Thái Nguyên................................................................................................................. 20
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................. 20
3.4.1. Phƣơng pháp thu thập và kế thừa tài liệu thứ cấp......................................... 20
3.4.2. Phƣơng pháp phỏng vấn .................................................................................. 20
3.4.3. Phƣơng pháp khảo sát thực tế, thực địa ......................................................... 20
3.4.4. Phƣơng pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm....................... 21
3.4.5. Phƣơng pháp thống kê, xử lí số liệu và so sánh với QCVN
............................................................................................................................. 22
7
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................. 23
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên ................................................................................................................ 23
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................... 23
4.1.1.1. Vị trí địa lý ............................................................................................. 23
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo ................................................................................... 24


vii

4.1.1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn ......................................................................... 24
4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên ............................................................... 24
4.1.1.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên của xã ............................................ 25
4.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội ................................................................................. 31
4.1.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế ........................................................................ 31
4.1.2.2. Điều kiện về văn hóa, xã hội........................................................................ 34
4.1.2.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội - ảnh hƣởng tới
công tác quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng của xã Vạn Thọ, huyện Đại
Từ, tỉnh Thái Nguyên .................................................................................................. 31
4.2. Nguồn nƣớc và tình hình sử dụng nƣớc sinh hoạt tại xã Vạn Thọ, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên .......................................................................................... 32
4.2.1.Tình hình sử dụng nƣớc sinh hoạt trên địa bàn xã Vạn Thọ ........................ 32
4.2.2. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm nguồn nƣớc của xã Vạn Thọ, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên .......................................................................................... 37
4.3. Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại xã Vạn Thọ .................................. 40
4.3.1. Thực trạng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại xóm 1 xã Vạn Thọ ................... 40
4.3.2. Thực trạng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại xóm 4 xã Vạn Thọ ........................... 41
4.3.3. Thực trạng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại xóm 7 xã Vạn Thọ ........................... 42
4.3.4. Thực trạng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại xóm 10 xã Vạn Thọ. ........................ 43
4.4. Ý kiến ngƣời dân về chất lƣợng nƣớc sinh hoạt trên địa bàn xã Vạn Thọ ... 43
4.4.1 Chất lƣợng nƣớc đang dùng ............................................................................. 43
4.4.2 Mức độ ô nhiễm các nguồn nƣớc .................................................................... 54
4.5. Một số căn bệnh ngƣời dân mắc phải có liên quan đến nguồn nƣớc ............ 55
4.6. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lƣợng nƣớc sinh hoạt trên địa bàn 56


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×