Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Đồng Thịnh huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------------

NGUYỄN THANH ĐỨC
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC
SINH HOẠT TẠI XÃ ĐỒNG THỊNH, HUYỆN ĐỊNH HÓA,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: Môi trƣờng
: 2012 - 2016


THÁI NGUYÊN - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------------

NGUYỄN THANH ĐỨC
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC
SINH HOẠT TẠI XÃ ĐỒNG THỊNH, HUYỆN ĐỊNH HÓA,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: K44 - KHMT - N02
: Môi trƣờng
: 2012 - 2016
: ThS. Hà Đình Nghiêm

THÁI NGUYÊN - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một khâu quan trọng của sinh viên cuối khóa,
đây là giai đoạn giúp sinh viên củng cố lại kiến thức đã đƣợc học trên lý
thuyết và tập vận dụng, ứng dụng vào thực tế. Qua đó giúp sinh viên học hỏi
và đúc kết kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho công tác sau khi ra trƣờng.


Đƣợc sự đồng ý của Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên,
Khoa Môi trƣờng và thầy giáo hƣớng dẫn ThS. Hà Đình Nghiêm em tiến
hành thực hiện đề tài: “Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại
xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.
Nhân dịp này em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô, Ban
chủ nhiệm khoa, Ban giám hiệu nhà trƣờng. Đặc biệt là sự hƣớng dẫn của thầy
giáo ThS. Hà Đình Nghiêm các cô chú trong UBND xã Đồng Thịnh và gia
đình ngƣời thân, bạn bè đã giúp em trong quá trình thực hiện khóa luận.
Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù đã có những cố gắng nhƣng do
năng lực còn hạn chế nên đề tài của em không thể tránh khỏi những thiếu sót.
Rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn để đề
tài của em đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày…..tháng…..năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Thanh Đức


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1. Trữ lƣợng động tự nhiên của nƣớc dƣới đất ................................... 12
Bảng 2.2. Các biện pháp xử lý nƣớc sinh hoạt tại hộ gia đình ....................... 18
Bảng 3.1. Các địa điểm lấy mẫu nƣớc ............................................................ 22
Bảng 4.1. Tình hình sử dụng đất tại xã Đồng Thịnh, Huyện Định Hóa, Tỉnh
Thái nguyên .................................................................................. 28
Bảng 4.2. Bảng thống kê hiện trạng dân cƣ xã Đồng Thịnh ........................... 30
Bảng 4.3. Giao thông trục xã .......................................................................... 32
Bảng 4.4. Thống kê tình hình sử dụng nƣớc tại xã Đồng Thịnh .................... 37
Bảng 4.5. Kết quả phân tích nƣớc sinh hoạt tại thôn Đồng Mòn, xã Đồng
Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên .................................. 38
Bảng 4.6. Kết quả phân tích nƣớc sinh hoạt tại thôn Đồng Làn, xã Đồng
Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên .................................. 39
Bảng 4.7. Kết quả phân tích nƣớc sinh hoạt tại thôn Đèo Tọt, xã Đồng Thịnh,
huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ............................................. 40
Bảng 4.8. Bảng thể hiện số lƣợng phiếu điều tra các xóm trên địa bàn xã ..... 42
Bảng 4.9. Đánh giá của ngƣời dân xã Đồng Thịnh về chất lƣợng
nƣớc sinh hoạt............................................................................... 43
Bảng 4.10. Ý kiến của ngƣời dân về mức độ ô nhiễm nguồn nƣớc sinh hoạt .... 44
Bảng 4.11. Kết quả điều tra ý kiến của ngƣời dân về việc sử dụng
thiết bị lọc nƣớc ............................................................................ 45
Bảng 4.12. Khoảng cách khu chăn nuôi của ngƣời dân .................................. 45
Bảng 4.13. Tình hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình tại Xã
Đồng Thịnh ................................................................................... 46
Bảng 4.14. Tình hình xử lý nƣớc thải sinh hoạt của các hộ gia đình tại xã
Đồng Thịnh ................................................................................... 47
Bảng 4.15. Thống kê các nguồn gây ô nhiễm nƣớc sinh hoạt từ hoạt động
nông nghiệp tại xã Đồng Thịnh .................................................... 48


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH

Trang
Hình 4.1. Biểu đồ thể hiện các hộ gia đình sử dụng nƣớc sinh hoạt .............. 37
Hình 4.2. Biểu đồ thể hiện tỉ lệ ngƣời dân đánh giá chất lƣợng nƣớc sinh hoạt ... 43
Hình 4.3. Tỷ lệ ý kiến của ngƣời dân về mức độ ô nhiễm của nguồn nƣớc ... 44


iv

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
Ký Hiệu

STT

Ý nghĩa

1

BTNMT

Bộ Tài Nguyên và Môi Trƣờng

2

BVMT

Bảo vệ môi trƣờng

3

BVTV

Bảo vệ thực vật

4

NĐ-CP

Nghị Định - Chính Phủ

5

QCVN

Quy chuẩn việt Nam Quyết định

6Quyết định

7

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

8

TMDV

Thƣơng mại dịch vụ

9

TT

Thông tƣ

10

TTCN

Tiểu thủ công nghiệp

11

UBND

Ủy Ban Nhân Dân


v

MỤC LỤC

Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ....................................................... iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 3
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ...................................... 3
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 4
2.1. Cơ sở lí luận ............................................................................................... 4
2.1.1. Khái niệm về môi trƣờng và ô nhiễm môi trƣờng .................................. 4
2.1.2. Một số khái niệm liên quan đến tài nguyên nƣớc ................................... 4
2.1.3. Khái niệm về ô nhiễm nƣớc .................................................................... 5
2.2. Cơ sở pháp lí .............................................................................................. 7
2.3. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................... 9
2.3.1. Tài nguyên nƣớc và tình hình sử dụng nƣớc sinh hoạt trên thế giới ...... 9
2.3.2. Tài nguyên nƣớc ở Việt Nam ................................................................ 10
2.3.3. Tình hình sử dụng nƣớc sinh hoạt của tỉnh Thái Nguyên ..................... 14
2.4. Các giải pháp xử lí nƣớc sinh hoạt ........................................................... 18


vi

PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 21
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 21
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 21
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 21
3.3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của xã Đồng Thịnh, huyện Định
Hóa, tỉnh Thái Nguyên .................................................................................... 21
3.3.2. Đánh giá hiện trạng nguồn nƣớc sinh hoạt tại xã Đồng Thịnh, huyện
Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ........................................................................... 21
3.3.3. Đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại xã Đồng Thịnh,
huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên ................................................................. 21
3.3.4. Các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nƣớc sinh hoạt tại xã Đồng
Thịnh, huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên ................................................... 21
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp quản lí môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại xã Đồng
Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên .................................................... 21
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 22
3.4.1. Phƣơng pháp thu thập và kế thừa tài liệu thứ cấp ................................. 22
3.4.2. Phƣơng pháp phỏng vấn ........................................................................ 22
3.4.3. Phƣơng pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm ................ 22
3.4.4. Phƣơng pháp thống kê và xử lí số liệu .................................................. 23
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 24
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của xã Đồng Thịnh, huyện Định
Hóa, tỉnh Thái Nguyên .................................................................................... 24
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 24
4.1.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 24
4.1.1.2. Địa hình .............................................................................................. 24
4.1.1.3. Thổ nhƣỡng ........................................................................................ 24


vii

4.1.1.4. Khí hậu ............................................................................................... 25
4.1.1.5. Các tài nguyên .................................................................................... 26
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 27
4.1.2.1. Điều kiện về kinh tế ........................................................................... 27
4.1.2.2. Điều kiện về văn hóa, xã hội .............................................................. 30
4.1.3. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của xã Đồng Thịnh ................. 34
4.2. Đánh giá hiện trạng nguồn nƣớc sinh hoạt tại xã Đồng Thịnh, huyện Định
Hóa, tỉnh Thái nguyên ..................................................................................... 36
4.2.1. Nguồn cung cấp nƣớc sinh hoạt tại xã Đồng Thịnh ............................. 36
4.2.2. Tình hình sử dụng nƣớc tại xã Đồng Thịnh. ......................................... 37
4.3. Đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại xã Đồng Thịnh, huyện
Định Hóa, tỉnh Thái nguyên ............................................................................ 38
4.3.1. Đánh giá hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại
xã Đồng Thịnh ................................................................................................. 38
4.3.1.1. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại thôn Đồng Mòn. .............. 38
4.3.1.2. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại thôn Đồng Làn ................. 39
4.3.1.3. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại thôn Đèo Tọt.................... 40
4.3.2. Ý kiến của ngƣời dân về chất lƣợng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại xã
Đồng Thịnh ..................................................................................................... 41
4.4. Các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nƣớc sinh hoạt tại xã Đồng
Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên ..................................................... 46
4.4.1. Ô nhiễm từ chất thải sinh hoạt của các hộ gia đình .............................. 46
4.4.2. Ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt ............................................................ 47
4.4.3. Ô nhiễm chất thải từ các hoạt động nông nghiệp.................................. 48
4.4.4. Ô nhiễm từ các nguồn khác ................................................................... 49
4.5. Đề xuất một số giải pháp quản lí môi trƣờng nƣớc sinh hoạt tại xã Đồng
Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên .................................................... 50


viii

4.5.1. Biện pháp tuyên truyền giáo dục ........................................................... 50
4.5.2. Biện pháp luật và chính sách ................................................................. 51
4.5.3. Biện pháp kinh tế ................................................................................... 51
4.5.4. Biện pháp kỹ thuật................................................................................. 52
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................... 53
5.1. Kết luận .................................................................................................... 53
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu trong nƣớc
II. Các trang Web
PHỤ LỤC


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×