Tải bản đầy đủ

Phong cách Hồ Chí Minh

Giaựo vieõn thửùc
hieọn:


02/04/18CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
(19/5/1990 – 2/9/1969)
- Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh tại làng
Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh
Nghệ An. Cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc.
Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan.
- Năm 1911, Người ra đi tìm đường
cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng.
- Tháng 2 -1941 Người trở về nước.
- Ngày 2 - 9 - 1945, tại quảng trường
Ba Đình, Người đọc Bản Tuyên Ngôn
Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam
Dân chủ Cộng Hòa.

- Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,
UNESCO đã ghi nhận và suy tôn Người là “Anh hùng Giải phóng dân tộc
Việt Nam, danh nhân văn hóa”.
02/04/18


I - §äc - hiÓu v¨n b¶n
1. Đọc:


I - §äc - hiÓu v¨n b¶n
2.Tác giả - Tác phẩm.
a, Tác giả:
- Là viện trưởng viện Văn hóa Việt Nam.
- Nguyên là hiệu trưởng Trường Đại học Tổng
hợp (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.


I - Đọc - hiểu văn bản
b, Tỏc phm:
* Xut x:
Nm 1990, nhõn dp k nim 100 nm ngy sinh
Bỏc H, cú nhiu bi vit v Ngi. Phong cỏch
H Chớ Minh l mt phn trong bi vit Phong
cỏch H Chớ Minh, cỏi v i gn vi cỏi gin d
ca tỏc gi Lờ Anh Tr.

* Vn bn: Văn bản nhật dụng
* Ch :
Sự hội nhập với tinh hoa văn hoá thế giới
và việc phát huy vẻ đẹp VHDT.


I- Đọc - Hiểu văn bản
* B
2 phần.
cc:
+ Phần I: Từ đầu -> rất hiện
đại:
Sự tiếp thu tinh hoa văn hoá


nhân loại, vốn tri thức sâu rộng
của Hồ Chí Minh.
+ Phần II: Đoạn còn lại:
Lối sống giản dị và thanh cao
của chủ tịch Hồ Chí Minh.


II- Ph©n tÝch v¨n b¶n
1- Sù tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸
nh©n lo¹i cña Hồ Chí Minh.


Theo em, điều gì không phải là
lí do giúp Bác có vốn tri thức sâu
rộng về văn hóa nhân loại.
A- Bác nói và viết thạo nhiều thứ tiếng n
ớc ngoài.
B- Học hỏi, tiếp thu văn hoá thế giới đến
mức uyên thâm.
C- Bác học hỏi qua cuộc sống lao động
của bản thân.
D- Bác là ngời Việt Nam yêu nớc sâu sắc.


II- Phân tích văn bản
1- Sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại của H Chớ Minh.

Để có vốn tri thức văn hoá nhân loại sâu rộng, Bác Hồ đã:
+ Bác nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nớc ngoài.
+ Học hỏi, tiếp thu văn hoá thế giới đến mức uyên thâm.
+ Bác học hỏi qua cuộc sống lao động của bản thân.

=> Phong cách của Bác là sự kết hợp
giữa văn hóa dân tộc và văn hóa nhân
loại. Bác rất phơng Đông nhng cũng rất mới
rất hiện đại.


Nªu c¶m nhËn cña em vÌ cuéc sèng
cña B¸c Hå sau khi theo dâi ®o¹n
phim.


30
0
20
60
50
80
40
100
110
120
10
70
90
9
1
8
7
6
5
4
3
2
Có bạn học sinh cho rằng:
Cách sống giản dị, đạm
bạc của Bác Hồ lại vô cùng
thanh cao, sang trọng.
Em có đồng ý không? Vì
sao?


II- Ph©n tÝch v¨n b¶n
2- Lèi sèng gi¶n dÞ mµ thanh

cao cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh.
Ở cương vị cao nhất của Đảng và nhà nước
nhưng Bác Hồ có một lối sống vô cùng giản dị.

+ Nơi ở nơi làm việc đơn sơ.
+ Trang phục giản dị.
+ Ăn uống đạm bạc.


2- Lối sống giản dị mà thanh

cao của chủ tịch Hồ Chí Minh.
a, Giản dị:

- cng v cao nht ca ng v nh nc
nhng Bỏc H cú mt li sng vụ cựng gin d.

+ Nơi ở, làm việc đơn sơ: Chiếc
nhà sàn nhỏ bên cạnh ao
+ Trang phục: bộ quần áo bà ba
nâu, chiếc áo bông, đôi dép lốp thô
sơ, vali
+ n uống : cá kho, rau luộc


2- Lèi sèng gi¶n dÞ mµ thanh cao cña chñ

tÞch Hå ChÝ Minh.

b, Thanh cao:
- Cách sống giản dị đạm bạc của Bác Hồ lại vô
cùng thanh cao, sang trọng.
+ Đây không phải là lối sống khắc khổ của
người tự vui trong cảnh nghèo khó.
+ Đây cũng không phải là cách tự thần thánh
hoá, tự làm cho khác đời, hơn đời.
+ Đây là một cách sống có văn hoá đã trở
thành một quan niệm thẩm mĩ: Cái đẹp là sự giản
dị tự nhiên.


2- Lèi sèng gi¶n dÞ mµ thanh cao cña chñ

tÞch Hå ChÝ Minh.

- Ở cương vị cao nhất của Đảng và nhà nước
nhưng Bác Hồ có một lối sống vô cùng giản dị.
- Cách sống giản dị đạm bạc của Bác Hồ lại vô
cùng thanh cao, sang trọng.
- Nét đẹp trong lối sống của Bác giống cách sống
của các vị hiền triết trong lịch sử.


3. Nghệ thuật:
- Kết hợp giữa kể và bình thật độc
đáo: Có thể nói ít . cổ tích
- Chọn lọc những chi tiết tiêu biểu,
đan xen thơ , dùng từ Hán Việt rất hợp
lý .
- Sử dụng nghệ thuật đối lập .1
2
3
4
5
6

Đ Ồ N G
K A K I
D Ũ N G C Ả
Ô N
D
N G H Ị

B À O
M
G K É
É P L Ố P
L Ự C

Từ hàng dọc
2.
4.
Bộ
3.
1.
Tên
Tên
Em
quần
Khi
đôi
đồng
hãy
đọc
áo
dép
điền
Bác
bào
Tuyên
Bác
từ
vẫn
dân
thường
còn
ngôn
thường
tộcthiếu
vẫn
độc
đivào
mặc
dùng
lập
được
lời
năm
trong
để
nhân
dạy
gọi
1945
nhưng
sau
dân
BácHồ
6.5.
Phẩm
chất
nào
đã
góp
phần
quan
trọng
giúp
Bác
luôn dịp
vượt
qua
gian
khổ
trong
sự
nghiệp
cách
củalễ
Bác
Bác:
khi
hoặc
ta
Hồ
ở“Khiêm
gọi
chiến
tiếp
gọi
như
khách
nhân
khu
tốn,
thếViệt
dân
quốc
nào?
thật

Bắc?
thà,...”
tế
gì?là
gì?mạng?


III. Tổng kết:
Vẻ đẹp của phong cách Hồ
Chí Minh là sự kết hợp hài hoà
giữa truyền thống văn hoá
dân tộc và tinh hoa văn hoá
nhân loại , giữa thanh cao và
giản dị .


Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của
các bài học.
Chuẩn bị bài: u tranh cho mt th
gii ho bình


Xin chân thành cảm
ơn
các thầy cô giáo và các em
học sinh !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×