Tải bản đầy đủ

Thao giang chuyen de tin 8 hoan thien

10

10

Về Dự Giờ Thăm Lớp

10

10


I.
II.
III.
IV.

CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN
CÂU LỆNH LẶP VỚI SỐ LẦN BIẾT TRƯỚC
CÂU LỆNH LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC
DỮ LIỆU KIỂU MẢNGEm hãy viết lưu đồ thuật toán cho các bài tập sau:
BÀI TẬP 1

BÀI TẬP 2

Siêu thị Intemex thực hiện đợt
khuyến mại lớn nhân dịp tết
nguyên đán 2018 với nội dung
sau: Nếu khách hàng mua hàng
với tổng hóa đơn thanh toán là
500 nghìn đồng trở lên, khách
hàng sẽ được giảm 30% tổng số
tiền phải thanh toán. Tính số
tiền khách hàng phải thanh
toán.

Siêu thị Intemex thực hiện đợt
khuyến mại lớn nhân dịp tết
nguyên đán 2018 với nội dung
sau: Nếu khách hàng mua hàng
với tổng hóa đơn thanh toán là
500 nghìn đồng trở lên, khách
hàng sẽ được giảm 30% tổng số
tiền phải thanh toán. Ngược lại
khách hàng mua với hóa đơn
thanh toán ít hơn 500 nghìn
đồng thì được giảm giá 10%.
Tính số tiền khách hàng phải
thanh toán.


BÀI TẬP 1

T>=500000

BÀI TẬP 2

Sai


Đúng

T:=70%*T;

T>=500000

Sai

Đúng

T:=70%*T;
T:=90%*T;

Lưu đồ thuật toán:
Câu lệnh điều kiện dạng thiếu

Lưu đồ thuật toán:
Câu lệnh điều kiện dạng đủh
n
i
Gh

Câu lệnh điều kiện được chia làm 2 loại:
+ Câu lênh điều kiện dạng thiếu:
Cú pháp:
If <Điều kiện> then ;
+ Câu lệnh điều kiện dạng đủ:
Cú pháp:
If <Điều kiện> then else ;


Vận dụng: Viết chương trình cho 2 bài tập sau:
BÀI TẬP 1

BÀI TẬP 2

Siêu thị Intemex thực hiện đợt
khuyến mại lớn nhân dịp tết
nguyên đán 2018 với nội dung
sau: Nếu khách hàng mua hàng
với tổng hóa đơn thanh toán là
500 nghìn đồng trở lên, khách
hàng sẽ được giảm 30% tổng số
tiền phải thanh toán. Tính số tiền
khách hàng phải thanh toán.

Siêu thị Intemex thực hiện đợt
khuyến mại lớn nhân dịp tết nguyên
đán 2018 với nội dung sau: Nếu
khách hàng mua hàng với tổng hóa
đơn thanh toán là 500 nghìn đồng trở
lên, khách hàng sẽ được giảm 30%
tổng số tiền phải thanh toán. Ngược
lại khách hàng mua với hóa đơn
thanh toán ít hơn 500 nghìn đồng thì
được giảm giá 10%. Tính số tiền
khách hàng phải thanh toán.

Thực hiện kiểm tra chương trình với các test sau:
Nhập N
Kết quả bài 1 Kết quả bài 2
Test 1
550000
385000
385000
Test 2
100000
100000
90000
Test 3
1000000
700000
700000


Sơ đồ tư duy


VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG
Em hãy viết chương trình:
- Nhập số báo danh
- Nhập điểm toán, điểm văn, điểm tổng hợp
In ra màn hình dưới dạng:
PHIẾU BÁO ĐIỂM
+ Số báo danh:
+ Điểm toán:
+ Điểm văn:
+ Điểm tổng hợp:
+ Tổng số điểm:
+ Bạn đã trúng tuyển. (Hoặc Bạn đã không trúng tuyển.)
(Với điều kiện tổng số điểm = điểm toán + điểm văn + điểm tổng
hợp và >=13 hoặc ngược lại).


VÍ DỤ
- Nhập số báo danh: 2288
- Nhập điểm toán, điểm văn, điểm tổng hợp: 8, 6, 5
In ra màn hình dưới dạng:
PHIẾU BÁO ĐIỂM
+ Số báo danh: 2288
+ Điểm toán: 8
+ Điểm văn: 6
+ Điểm tổng hợp: 5
+ Tổng số điểm: 19
+ Bạn đã trúng tuyển.


BÀI TẬP VỀ NHÀ
Em hãy xác định bài toán, viết thuật toán (hoặc lưu đồ thuật
toán), viết chương trình cho bài tập sau, sử dụng câu lệnh điều
kiện dạng thiếu và câu lệnh điều kiện dạng đủ:
BÀI TẬP 1:

Nhập một số nguyên dương n từ bàn phím. Kiểm tra xem n có phải là
số chính phương hay không?
Gợi ý: Hàm kiểm tra số chính phương:
sqrt(n)=trunc(sqrt(n))
Hàm:
SQRT(n): Trả về căn bậc hai của n (n0).
TRUNC(n): Trả về số nguyên gần với n nhất nhưng bé hơn n.
BÀI TẬP 2:

Nhập một số nguyên dương n từ bàn phím. Kiểm tra xem n là số chẵn
hay số lẻ?


10
10

10

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x