Tải bản đầy đủ

THỰC TRẠNG VĂN HÓA TỔ CHỨC TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VINAPHONE)

THỰC TRẠNG VĂN HÓA TỔ CHỨC TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ
VIỄN THÔNG (VINAPHONE)
LỜI MỞ ĐẦU
Văn hoá Tổ chức có vị trí và vai trò rất quan trọng trong s ự phát tri ển
của mỗi doanh nghiệp, bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi y ếu
tố văn hoá thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại lâu bền
đƣợc. Trong khuynh hƣớng xã hội ngày nay thì các nguồn l ực c ủa m ột
doanh nghiệp là con ngƣời mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên k ết và nhân
lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Do vậy, có th ể kh ẳng
định văn hoá tổ chức là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Cùng v ới s ự
phát triển của nền kinh tế thị trƣờng thì việc xây dựng văn hoá tổ ch ức là
một việc làm hết sức cần thiết nhƣng cũng không ít khó khăn.
Tổng Công ty dịch vụ viễn thông VinaPhone đã trải qua h ơn 20 năm
xây dựng và phát triển. Xác định xây dựng thƣơng hiệu VinaPhone đi đôi
với xây dựng văn hóa Tổ chức, tập thể Lãnh đạo Tổng Công ty cùng v ới các
CBCNV đang từng bƣớc xây dựng nên những chuẩn mực văn hóa cho
VinaPhone.. Chính vì vậy em xin chọn đề tài: THỰC TRẠNG VĂN HÓA TỔ
CHỨC TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VINAPHONE)
Trong thời gian làm bài em xin cảm ơn Cô Ngô Thị Mai giảng viên
trường Đại học Lao động – Xã hội đã giúp em hoàn thi ện bài ti ểu lu ận này.
Rất mong nhận được những góp ý của cô để em hoàn thiện bài tốt nh ất.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1. KHÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
(VINAPHONE)
1.1 Qúa trình hình thành và phát triển
1.1.1 giới thiệu chung
Tên đầy đủ: TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
LOẠI HÌNH: CÔNG TY TNHH
Tên giao dịch: VNPT – VINAPHONE


Địa chỉ: Tòa nhà VNPT, số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, Ph ường Láng Hạ,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Tel: 04-37730923
Fax: 04-3857502
E-mail: vanphong@vinaphone.vn
Website: www.vinaphone.com.vn
Sở hữu vốn: 100% Vốn nhà nước
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
VinaPhone là một trong ba mạng thông tin di động lớn nh ất tại Vi ệt
Nam, đƣợc xây dựng bằng 100% nguồn vốn và nhân lực c ủa Vi ệt Nam
được thành lập ngày 01/08/1995.
Ngày 17/6/1996, VNPT đã giao nhiệm vụ quản lý kinh doanh, khai
thác thử nghiệm dịch vụ thông tin di động (VinaPhone) cho Ban Quản lý d ự
án GPC toàn quốc và đến ngày 26/6/1996 đã chính th ức đ ƣa m ạng thông
tin di động VinaPhone vào khai thác. Mạng di động VinaPhone ra đ ời là s ự
kiện quan trọng đánh dấu một bƣớc đột phá của cán bộ công nhân viên
VNPT vào công nghệ mới, hiện đại của thế giới trong lĩnh v ực viễn thông.
Ngày 14/6/1997, Công ty dịch vụ viễn thông (GPC) đƣợc thành l ập
theo Quyết định số 331/QĐ-TCCB - Tổng cục Bƣu điện về việc thành lập
doanh nghiệp nhà nƣớc, đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của T ổng
Công ty Viễn thông Việt Nam.
Tháng 6 năm 2006, VinaPhone lại một lần nữa là mạng di động đ ầu
tiên thực hiện phủ sóng 100% số huyện trên địa bàn cả nước k ể cả các
huyện miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.
Ngày 9 tháng 8 năm 2006, Tập đoàn Bƣu chính viễn thông Việt Nam
(VNPT) ra quyết định đổi tên gọi tắt của Công ty dịch tụ viễn thông là GPC
thành VinaPhone.
Năm 2009, VinaPhone đã trở thành nhà mạng Việt đầu tiên tham gia
liên minh di động thế giới Conexus.


Nắm bắt xu hướng phát triển của viễn thông thế giới, VinaPhone đã
sớm đầu tư và trở thành mạng di động đầu tiên chính thức cung cấp dịch


vụ 3G tại Việt Nam vào năm 2009. Sự kiện VinaPhone khai tr ương mạng
3G đầu tiên ở Việt Nam đã đánh dấu một giai đoạn phát triển m ới c ủa lĩnh
vực viễn thông di động nước nhà, đưa Việt Nam tiến sát và đồng hành v ới
sự phát triển của viễn thông thế giới.
Trong thời kỳ đầu của cơn sốt về chiếc điện thoại "táo cắn d ở", th ị
trường Việt Nam những năm trước 2010 chỉ để ngỏ cho hàng xách tay.
Cuộc chạy đua giành quyền phân phối iPhone chỉ ngã ngũ vào năm 2010
khi VinaPhone trở thành nhà mạng Việt Nam đầu tiên tham gia chuỗi phân
phối iPhone theo con đường truyền thống được ưa thích nh ất của Apple.
Với thành tích xuất sắc trong hoạt động từ năm 2008 - 2012, đ ầu năm
2014 VinaPhone vừa đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Ch ủ
tịch nước trao tặng.
Năm 2015, doanh thu của VinaPhone đạt gần 28.000 tỷ đ ồng. Năm
2016, VinaPhone được ghi nhận vào Top 20 thương hiệu Viễn thông giá tr ị
nhất Đông Nam Á.
Ngày 11-8-2015 Tổng công ty dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone đã
chính thức được ra mắt.
Ngày 3/11/2016, Vinaphone chính thức khai trương dịch vụ 4g tại
Phú Quốc
1.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức bộ máy
VinaPhone ngay từ đầu đã xác định sẽ phải là một trong nh ững nhà
cung cấp dịch vụ thông tin di động tốt nhất tại Việt Nam. Cùng v ới đó là
trọng trách là một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn Bƣu chính
viễn thông Việt Nam. Tổng công ty đã không ngừng kiện toàn bộ máy ho ạt
động để đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo
như phụ lục 1, sơ đồ tổ chức bộ máy của Vinaphone theo dạng trực tuy ến
chức năng. Đứng đầu là ban giám đốc, tiếp theo sẽ là Các đ ơn v ị tr ực thu ộc,
Các phòng chức năng, Các trung tâm khu vực.
1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT
- Dịch vụ điện thoại di động bao gồm các dịch vụ thoại, dịch vụ nhắn
tin, dịch vụ truy cập internet trên mạng viễn thông di động, d ịch vụ giá trị
gia tăng ...


- Dịch vụ truy nhập internet không dây (ezCom
DỊCH VỤ TRUY CẬP INTERNET TRÊN MẠNG VI ỄN THÔNG CỐ Đ ỊNH
MẶT ĐẤT
- Dịch vụ truy nhập Internet xDSL (cáp đồng/MegaVNN
- Dịch vụ truy nhập Internet cáp quang (FTTH/FiberVNN
- Dịch vụ Internet trực tiếp (Internet LeasedLine
DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN Dịch vụ truyền hình MyTV
1.4 Quy mô tổ chức
Hiện nay, tại Việt Nam có 5 mạng di động đang hoạt động đó là:
VinaPhone, MobiFone, Viettel, Vietnammobile, G-Mobile. Tuy nhiên, sau m ột
thời gian dài phát triển, thị phần chủ yếu vẫn nằm trong 3 nhà m ạng l ớn
đó là: VinaPhone, MobiFone và Viettel. Năm 2016 th ị hị phần dịch vụ viễn
thông di động của Vinaphone là 22,2% đứng thứ 2 sau Viettel là 46,7%.
Theo Báo cáo tài chính Tổng công ty dịch vụ viễn thông 2016 thì Vinaphone
có hơn 15.000 nhân viên, với độ phủ sóng di động 100% Việt Nam bao
gồm cả vùng sâu vùng sa, biên giới hải đảo. Hệ thống điểm giao d ịch chăm
sóc khác hàng rộng khắp cả nước.
2. THỰC TRẠNG VĂN HÓA TỔ CHỨC TẠI THỰC TRẠNG VĂN HÓA
TỔ CHỨC TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VINAPHONE)
2.1 Những biểu hiện trực quan
2.2.1 Kiến trúc đặc trưng
Tổng công ty có trụ sở chính tại 57A Phố Huỳnh Thúc Kháng – Qu ận
Đống Đa – Hà Nội tọa lạc trên khuôn viên đất rộng khoảng 3000 m2 . Tòa
nhà đƣợc xây dựng từ năm 1998 nhƣng nay đã đƣợc cải tạo lại để phù
hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh. Phần phía dƣới làm điểm giao d ịch
phục vụ các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng. Điểm giao d ịch
đƣợc thiết kế theo mẫu chuẩn chung do Công ty ban hành t ừ năm 2008
cho toàn bộ các điểm giao dịch. Phần phía trên đƣợc s ử dụng làm phòng
tổng đài lắp đặt các hệ thống máy móc thiết bị.
Theo hình ảnh phụ lục 2, nhìn chung, về thiết kế tổng th ể c ủa tr ụ s ở
làm việc Công ty với màu sắc chủ đạo là màu xanh. Đó là do y ếu tố l ịch s ử
để lại. Tòa nhà mang đậm dấu ấn và phong cách riêng khi khách hàng nhìn


vào. Trụ sở chính gây ấn tƣợng đối với mọi ngƣời về sự khác biệt, thành
công và sức mạnh của Công ty bằng công trình kiến trúc đặc trƣng riêng
biệt và đồ sộ. Bên cạnh đó Vinaphne đã tập trung cải tạo n ội th ất bên
trong nhƣ tiêu chuẩn hóa màu sắc, giao dịch, bàn ghế, lối đi lại, phòng ch ờ,
phòng làm việc, trang phục, đồ dùng văn phòng,…có hình ảnh và màu s ắc
đặc trƣng của VinaPhone để tạo ấn tƣợng thân quen, thiện trí và tạo cảm
hứng làm việc cho nhân viên cũng nhƣ phong cách chuyên nghiệp khi đối
tác đến làm việc (Phụ lục 3)
2.1.2 Biểu tượng logo
Vinaphone đã từng thay đổi logo một lần, theo ph ụ lục 4, ta th ấy logo
của vinaphone lúc thành lập khá đơn giản. Là sự kết hợp c ủa ch ữ Vina màu
xanh với chữ phone màu đen. Bên cạnh đó chữ V được cách điệu bên trong
có một chiếc điện thoại thể hiện lĩnh vực mà Vinaphone kinh doanh là d ịch
vụ di động, chữ O cách điệu thành quả địa cầu thể hiện sự kết nối của
người Việt Nam với thế giới. Dòng chữ GSM là Hệ thống thông tin di động
toàn cầu (tiếng Anh: Global System for Mobile Communications) là một
công nghệ dùng cho mạng thông tin di động.
Tháng 6/2006, mẫu biểu tượng mới của VinaPhone được ra đ ời (Phụ
lục 5). Nhìn về mặt tổng thể, mẫu logo mới đã đáp ứng được các tiêu chí
trong việc thể hiện. Phần chữ (logo type) “VinaPhone” đã đ ược đ ơn gi ản
hóa bằng việc viết bằng kiểu chữ thường, đơn giản, dễ đọc. Biểu t ượng
(icon) được tạo hình bởi những vòng tròn hình giọt n ước liên kết v ới nhau
một cách mềm mại nhưng rất chặt chẽ và có ý nghĩa.
Về mặt ý nghĩa, biểu tượng mới được thể hiện theo triết lý của người
phương Đông, những giọt nước liên kết với nhau đã thể hiện được tính kết
nối, lan tỏa – đặc trưng ngành nghề của VinaPhone. Nước có mặt ở kh ắp
mọi nơi, nước rất mềm mại, uyển chuyển nhưng cũng có sức mạnh vô
cùng to lớn. Hình ảnh 3 giọt nước liên kết với nhau tạo thế vững chắc
mạnh mẽ. Phần vươn lên của 2 nhánh phía trên của bi ểu t ượng đã tạo nên
hình chữ V, chữ cái đầu của chữ “VinaPhone’. Trong quan niệm của nhi ều
người, chữ V cũng có nghĩa là chiến thắng (victory), là chất l ượng tốt (d ấu
tick v). Hình ảnh các giọt nước đang lan tỏa thể hiện khát vọng v ươn xa,
hướng tới tương lai.
Về màu sắc, mẫu logo mới chỉ sử dụng một màu xanh duy nhất, rất
hiện đại và dễ sử dụng, phù hợp với ý nghĩa biểu tượng hình giọt n ước.
Nước mang lại sự sống cho nhân loại. Màu xanh coban thể hiện mong


muốn mang lại cho người sử dụng cảm giác hiền hoà, ấm ấp, đầy tin cậy
khi chọn VinaPhone là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động.
Đường nét logo của VinaPhone uyển chuyển mà thống nhất thể hiện
sự đoàn kết gắn bó của Công ty. Nếu nhìn kỹ sẽ th ấy nh ững đ ường cong
uốn lượn trên pano, băng rôn… của Công ty VinaPhone đều được thiết kế
dựa trên đường nét của nó. Nếu sắp xếp đối xứng hình logo ho ặc theo
logic, người ta sẽ thấy hình kỷ hà chạy dài vô tận. Với mục tiêu tiếp tục
thực hiện cam kết vì sự phát triển của cộng đồng, Công ty VinaPhone t ự
đặt ra cho mình một bước tiến xa hơn - từ khách hàng lan rộng t ới đông
đảo dân cư trong toàn quốc, mang đến thế giới một hình ảnh Việt Nam
năng động, đoàn kết và hội nhập quốc tế.
2.1.3 Ngôn ngữ, khẩu hiệu
Ngôn ngữ giao tiếp và cách ứng xử giữa nhân viên – nhân viên; nhân
viên – lãnh đạo, nhân viên, lãnh đạo – khách hàng. Do Vinaphoen ch ủ y ếu
hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông, việc sử dụng ngỗn ngữ hết
sức trang trọng và linh hoạt, thể hiện sự tôn trọng giữa nhân viên – nhân
viên; nhân viên – lãnh đạo, nhân viên, lãnh đạo – khách hàng. Nhìn chung,
về ứng xử, các thành viên trong Tổng Công ty luôn ứng x ử v ới nhau m ột
cách thân thiện, bình đẳng. CBCNV trong Công ty khi ti ếp xúc v ới khách
hàng đều tỏ rõ sự ân cần, lắng nghe mọi ý kiến trao đổi của khách hàng về
dịch vụ, sản phẩm cũng như nhiệt tình giải đáp những khúc m ắc c ủa khách
hàng, mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái nhất. Điều đó đã t ạo
nên một nét đẹp đặc sắc trong văn hóa của Vinaphone.
Khẩu hiệu truyền thống “không ngừng vươn xa” của VinaPhone đã đi
sâu vào tâm trí khách hàng. Với khẩu hiệu này VinaPhone tự đặt ra cho
mình một bước tiến xa hơn - từ khách hàng lan rộng tới đông đảo dân c ư
trong toàn quốc, mang đến thế giới một hình ảnh Việt Nam năng động,
đoàn kết và hội nhập quốc tế, không chỉ vươn xa theo số lượng mà còn là
vươn xa về chất lượng hông ngừng nâng cao chất lượng sảm ph ẩm đ ể đáp
ứng với những yêu cầu khắt khe từ phía người tiêu dùng. Bên cạnh đó Từ
tháng 9/2006, VinaPhone ra thông điệp mới “luôn bên bạn dù bạn ở nơi
đâu” thể hiện cam kết phát triển và vươn xa để giúp khách hàng thành
công hơn tại bất cứ nơi nào khách hàng đặt chân tới. VinaPhone sẽ không
chỉ là cầu nối liên lạc mà còn là cầu nối tình cảm của hàng tri ệu khách
hàng.
2.1.4 Nghi lễ


Mỗi một năm một lần một nghi lễ không thể thiếu của Vinaphone đó
là kỷ niệm ngày thành lập Vinaphone 26-06 (Phụ l ục 7). Nhân dịp này,
VinaPhone gửi lời tri ân tới khách hàng đã tin tưởng và đ ồng hành cùng
VinaPhone bằng hàng loạt chương trình ưu đãi khuyến mại. Đi ểm nh ấn
trong năm 2106 đó là chuỗi chương trình trải nghiệm mang tên
“VinaPhone 20 năm luôn bên bạn” đã tổ chức tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà
Nội. Ngoài ra còn có Lễ đón năm mới, Lễ phát động thi đua, Nụ cười VNPT...
2.1.5 Những mẩu chuyện giai thoại và tấm gương điển hình
Để Vinaphone đạt được sự phát triển như ngày nay, có một t ấm
gương mà ta không thể không nhắc điến đó là Ông Lâm Hoàng Vinh –
người từng đảm nhiệm vị trí giám đốcVinaphone (Phụ lục 6). Tháng
8/2008, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giao nhiệm vụ
cho ông Lâm Hoàng Vinh (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn) điều hành
VinaPhone vào lúc mạng di động này gặp nhiều khó khăn mang tính n ội
tại. Làm Giám đốc VinaPhone không khác nào ngồi lên “ghế nóng” vào th ời
điểm đó.
Trước khi ông Lâm Hoàng Vinh nhận sứ mệnh thì đã có một số ứng c ử
viên được xem xét cho vị trí này. Thậm chí, một lãnh đạo của VNPT khi ấy
nói rằng, để ngồi vị trí này thực sự quá khó khăn bởi không ph ải y ếu tố th ị
trường cạnh tranh mà chính là cơ chế của VNPT cho VinaPhone và các viễn
thông tỉnh, thành. Cơ chế này được xem là cơ chế "ch ẳng giống ai" bởi
VinaPhone quản phần thuê bao trả trước, viễn thông tỉnh qu ản thuê bao
trả sau…
Thế nhưng, chỉ trong khoảng 1 năm sau, những người bên ngoài cũng
có thể thấy sự thay đổi từ VinaPhone - điều mà tr ước đó ít ai ng ờ t ới. Tr ở
thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp 3G - d ẫn đầu v ề xu h ướng
công nghệ mới là điều tưởng như khó tin với VinaPhone. Bên cạnh đó,
VinaPhone cũng là nhà mạng tiên phong trong việc đàm phán thành công
với Apple để phân phối iPhone chính hãng tại Việt Nam. Từ ngày nhà mạng
này tiên phong cung cấp 3G, phân phối iPhone, hình ảnh VinaPhone ph ủ
sóng dày đặc khắp các mặt báo cùng những y ếu tố mang tính công ngh ệ
cao, thời trang, sành điệu và được yêu thích.
Ngoài những điểm nhấn nêu trên, VinaPhone sau h ơn 1 năm ông Lâm
Hoàng Vinh làm Giám đốc cũng có những kết quả về kinh doanh và đầu t ư
tiến bộ vượt bậc. Năm 2009, bất chấp kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó
khăn, giá cước di động giảm và cạnh tranh gay gắt từ các mạng di động
khác, VinaPhone vẫn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
được giao, doanh thu đạt 150% so với 2008.


Phát triển thuê bao của mạng di động này đạt 134% so v ới năm 2008,
trong đó phát triển được gần 800.000 thuê bao trả sau, xấp xỉ v ới số l ượng
phát triển trong 10 năm trước đó. Công tác kinh doanh, chăm sóc khách
hàng cũng có những chuyển biến tích cực, th ị phần đã tăng t ừ 21% lên
31%. Về đầu tư, năm 2009, VinaPhone đã lắp đặt được trên 5.000 tr ạm
BTS, bằng 3/4 số BTS phát triển được trong 13 năm tr ước đó. Nh ững k ết
quả nêu trên có thể coi là điều rất khó tin với một mạng di động h ơn 1
năm trước còn trong tình trạng khó khăn.
2.1.6 Trang phục
Về trang phụ, công ty đã đưa ra trang phục cho toàn th ể cán bộ công
nhân viên trong công ty là: Nam: quần tây màu xanh đen, áo s ơ mi k ẻ s ọc
xanh trắng. Nữ: quần tây hoặc váy ngắn màu xanh đen, áo màu xanh bi ển
(Phụ lục 8 và phụ lục 9). Đồng phục Vinaphone đơn giản mà tinh tế v ới áo
sơ mi trắng thiết kế những đường viền xanh cùng logo th ương hiệu nổi
bật. Màu sắc đồng phục phù hợp với nhận diện th ương hiệu – một cách
thức quảng bá hình ảnh doanh nghiệp hiệu quả. Đồng ph ục th ể hiện s ự
trang nhã, gây thiện cảm đối với khách hàng.
2.1.7 Ấn phẩm điển hình
Sách kỷ niệm ngày thành lập Vinaphone đƣợc biên soạn 5 năm m ột
lần, trên đó ghi lại quá trình hình thành và phát triển của T ổng công ty
(Phụ lục 9). Ngoài ra còn có các ấn phẩm như Siêu phẩm sim 20 năm từ
Vinaphone, ấn phẩm áp phích quảng cáo 3G, 4G... Nh ững ấn ph ẩm này đều
mang những nét hết sức đặc trưng từ Vinaphone, thể hiện nh ững mốc l ịch
sử phát triển đánh nhớ của Tổng công ty
2.1 Những biểu hiện trực quan
2.2.1 Lý tưởng
Tầm nhìn của VinaPhone: Định hƣớng của VinaPhone là Dịch v ụ
thông tin di động ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một ph ần t ất
yếu trong cuộc sống của mỗi ngƣời dân Việt Nam. VinaPhone luôn là
mạng điện thoại di động dẫn đầu ở Việt Nam, luôn ở bên cạnh khách hàng
dù bất cứ nơi đâu
Sứ Mệnh của Công ty VinaPhone là luôn nỗ lực ứng dụng hiệu quả
công nghệ viễn thông tiên tiến để mang dịch vụ thông tin di động đến cho
khách hàng ở bất cứ nơi đâu, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Việt
Nam.


Giá trị cốt lõi: Khách hàng là thượng đế, chất lượng tốt nhất, chuyên
nghiệp nhất, nhà đổi mới, nâng cao các hoạt động cộng đồng, kinh doanh
lâu bền, nhân viên chung sức nỗ lực, chia sẻ tri th ức, s ự hài h ước và không
ngừng cải tiến.
Triết lý kinh doanh Tiên phong trong lĩnh vực phát triển thông tin di
động ở các vùng xa xôi của đất nước, vừa kinh doanh, vừa phục v ụ để thúc
đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2.2.2 giá trị
Cán bộ, nhân viên Vinaphone luôn thấm nhuần các tư tưởng đề cao
tinh thần tự giác học hỏi trau dồi nâng cao trình độ về mọi mặt. H ọc t ập
không ngừng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, Tổng Công ty chỉ t ạo điều
kiện để thành một Tổng Công ty học tập. Khuyến khích các thành viên
được sáng tạo, được cống hiến, được tạo ra giá trị và được ghi nh ận.
2.2.3 Niềm tin
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (giai đoạn 2009-2012), ảnh
hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam. Hàng trăm nghìn doanh
nghiệp trong nước phá sản, dừng hoạt động. Vinaphone cũng không n ằm
ngoài cái khó khăn chung đó. Hơn nữa, đây cũng là giai đo ạn T ổng công ty
có sự thay đổi về lãnh ddaohj cấp cao ,khó khăn lại càng thêm ch ồng ch ất.
Mặc dù vậy, trước định hướng và tầm nhìn chiến lược của lãnh đ ạo các
cấp, CBCNV Công ty đều tin tưởng vào các quyết sách do Ban giám đ ốc đ ề
ra để tăng trưởng doanh thu cũng như thắt chặt mọi chi phí trong Công ty,
mở rộng thêm hệ thống kênh phân phối để tranh thủ đẩy mạnh doanh
thu…Dần dần từng bước Công ty đã đứng vững trên th ị trường Vi ệt Nam và
vẫn giữ vững là 1 trong 3 doanh nghiệp dịch vụ viễn thông l ớn nh ất Việt
Nam. Sự tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của nhân viên là điều h ết s ức
quan trọng để xây dựng Công ty ngày càng phát triển cả về văn hóa l ẫn
kinh doanh
2.2.4 Thái độ
CBCNV luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, không sợ khó khăn, nhi ệm v ụ
nào cũng hoàn thành với thái độ đúng đắn, tuyệt đối tin t ưởng vào đ ường
lối lãnh đạo của Đảng, Của nhà nước và Ban lãnh đạo Công ty.
Đối với Ban giám đốc: Mọi chuẩn mực đạo đức và hành vi luôn đ ược
họ coi trọng và thực hiện nghiêm túc, đi làm đúng giờ, mọi hoạt đ ộng đ ều


dựa trên các quy định ban hành do tổ chức đề ra. Các quy ết sách liên quan
đến Công ty đều được Đảng uỷ, Ban giám đốc thông qua các b ộ ph ận liên
quan tham khảo và cho ý kiến
Đối với Ban giám đốc: Mọi chuẩn mực đạo đức và hành vi luôn đ ược
họ coi trọng và thực hiện nghiêm túc, đi làm đúng giờ, mọi hoạt đ ộng đ ều
dựa trên các quy định ban hành do tổ chức đề ra. Các quy ết sách liên quan
đến Công ty đều được Đảng uỷ, Ban giám đốc thông qua các b ộ ph ận liên
quan tham khảo và cho ý kiến.
Đối với khách hàng. Luôn coi khách hàng là th ượng đế. T ừ giao ti ếp
đến cử chỉ vớ khách hàng đều hết sức nhã nhặn, tạo cho khách hàng sự
thoải mái nhất khi dùng các dịch vụ của Vinaphone.
2.3 Xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức
Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển Vinaphone đã xây d ưng
cho mình những văn hóa tổ chức đặc trưng. Việc quy trì văn hóa t ổ ch ức
được Ban lãnh đạo công ty hết sức trú trọng bằng cách:
Tác động vào nhận thức CBCNV Làm cho toàn thể CBCNV nh ận biết có
một vấn đề tồn tại và ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự nghiệp, công việc và
cuộc sống hằng ngày của mỗi người, đó là vấn đề môi tr ường cho th ời gian
8 tiếng làm việc của họ, liên quan chặt chẽ đến Văn hóa tổ ch ức.
Giúp CBCNV Nhận thức sâu sắc về Văn hóa tổ ch ức nói chung, cảm
nhận gần gũi với Văn hóa tổ chức (không phải là vấn đề xa lạ, không ph ải
là ý kiến chủ quan của riêng một ai đó).
Nâng cao hiểu biết Làm cho toàn thể Vinaphoen hiểu biết sâu sắc về
Văn hóa tổ chức, hiểu biết được Văn hóa Vinaphone như thế nào, tạo sao
Vinphone có các giá trị và chuẩn mực như thế.
Thuyết phục toàn bộ CBCNV Vinpahone để có thể sẵn sàng bắt tay
vào hành động xây dựng và phát triển VHTC.
Để có thể thể xây dựng và duy văn hóa tổ chức, Ban lãnh đạo Tổng
công ty đã thực hiện khảo sát đánh giá và đóng góp ý kiến c ủa nhân viên
định kỳ Định kỳ nửa năm một lần, công ty đều có th ực hiện đánh giá về
hiệu quả công việc và thực hiện văn hóa tổ chức như thế nào. Mỗi nhân
viên đều được tự đánh giá và đưa ra quan điểm cá nhân của mình v ề tình
hình thực hiện văn hóa tổ chức, cùng với đó người lao đ ộng đều đ ược đóng
góp ý kiến để hoàn thiện các giá trị văn hóa đã được xây d ựng.


Về tuyển dụng lao động Vinaphone dành rất nhiều tâm huyết cho
việc tuyển dụng nhân viên, dù cho đó là công việc gì thì vinaphone cũng
luôn tìm kiếm những mẫu người đặc biệt. Vinphone tìm kiếm nh ững
người có thái độ làm việc tích cực và mong muốn có đ ược nh ững nhân viên
có khiếu hài hước tốt, thích làm việc theo nhóm và hài lòng v ới nh ững k ết
quả làm việc của tập thể chứ không phải thành tích cá nhân.
Ban giám đốc công ty luôn cố gắng tìm hiểu các vấn đ ề mà cá nhân
viên đang gặp phải. Năm 2005, Tổng giám đốc Lương Mạnh Hoàng đã có
bức tâm thư gửi đến các cán bộ. công nhân viên của mình tr ước khi chính
thức ra mắt VinaPhone. Bức thư của tân Tổng giám đốc VinaPhone đ ược
xem như lời kêu gọi, hiệu triệu khơi dậy khí thế tiến công cho cán bộ, công
nhân viên vì khát vọng đưa Tổng công ty phát triển x ứng tầm v ới v ị th ế
của nó. Lần đầu tiên, Tổng giám đốc VinaPhone đề cập đến nh ững v ấn đ ề
mới và vấn đề then chốt để tạo nền tảng cho VinaPhone phát triển nh ư:
giá trị cốt lõi, giá trị và văn hóa, mục tiêu chiến lược.
2.4 Kiểm soát và thay đổi văn hóa tổ chức
Vinaphone đã có nền tảng văn hóa tổ chức lâu đ ời, nên việc thay đ ổi
văn hóa tổ chức tại vinaphone là hết sức khó khăn. S ự thay đổi văn hóa t ổ
chức rõ rệt nhất là năm 2015 khi vinaphone chính th ức ra m ắt v ới tên m ới
là Tổng công ty viễn thông di động, điều này đã tác đông không nh ỏ đ ến
văn hóa của vinaphone. Điều khó khăn nhất chính là Kế hoạch và mục tiêu
đã rõ ràng, nhưng tư tưởng, thái độ của 17.000 nhân viên kinh doanh c ủa
VinaPhone có thay đổi không là cả một vấn đề. Để tiến tới thành l ập T ổng
công ty VinaPhone đã phải hoàn thành việc tái cơ cấu 63 vi ễn thông t ỉnh,
thành phố và điều chuyển 17.000 trên tổng số 36.000 lao động sang kh ối
kinh doanh.
Trong bối cảnh giá cước giữa các nhà mạng gần như bằng nhau, các
dịch vụ phi thoại đa dạng như nhau, chất lượng sóng 2G, 3G t ương
đương…, thì chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng sẽ là yếu tố quy ết
định trong việc giữ và kéo khách hàng đến với các nhà mạng. Nh ưng ở th ời
điểm hiện tại, chất lượng dịch vụ từ đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách
hàng của VinaPhone “đang có vấn đề”. Ngày lễ tết, trong khi các c ửa hàng
của Viettel tưng bừng mở cửa, nhân viên đón tiếp khách hàng nhiệt tình,
chu đáo..., thì cửa hàng của VinaPhone buồn hắt hiu. Điều này là tín hiệu
tích cực cho sự kiểm soát và duy trì văn hóa tại Vinaphone,
2.5 Mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và hành vi người lao đ ộng


2.6 Đánh giá thực trạng
2.6.1 Những kết quả đạt được
VinaPhone đã xây dựng đƣợc các biểu trƣng trực quan, vừa mang
tính quảng bá hình ảnh thƣơng hiệu VinaPhone, vừa tạo đƣợc ấn tƣợng
và niềm đam mê đối với các cán bộ công nhân viên khi làm việc, th ấy mình
tự hào khi đƣợc làm việc và phát triển cùng với một công ty lớn.
Đi cùng với các biểu trƣng trực quan là các biểu trƣng phi trực quan
luôn khẳng định những cam kết, những ƣớc muốn mang lại lợi ích tốt
nhất cho khách.
Niềm tin của các cán bộ công nhân viên trong công ty ngày càng v ững
chắc. Đặc biệt đối với các kỹ sƣ vận hành hệ thống mạng lõi, trái tim c ủa
mạng VinaPhone là những ngƣời đã rất tâm huy ết trong công vi ệc, mặc dù
đƣợc nhiều các công ty khác trong cùng lĩnh vực mời chào v ới m ức l ƣơng
cao hơn nhiều lần so với VinaPhone nhƣng đã không đủ để lôi kéo họ.
Các hoạt động mang tính chất tập thể, tổ chức,… thƣờng xuyên đƣợc
phát động và thu hút cán bộ công nhân viên tham gia tạo nên s ự g ắn k ết và
cùng giúp đỡ tạo điều kiện tốt hơn cho nhau trong công việc.
Đối với khách hàng, Công ty VinaPhone thƣờng xuyên tổ ch ức chƣơng
trình hội nghị đại lý, hội nghị khách hàng, chƣơng trình tri ân khách hàng
với rất nhiều hoạt động nhƣ: tặng quà, mời giao lƣu văn nghệ, giới thiệu
để khách hàng trải nghiệm dịch vụ mới
2.6.2 Những mặt hạn chế
Văn hóa doanh nghiệp thực sự đã đƣợc hình thành trong Công ty
nhƣng chƣa có đƣợc bản sắc riêng của nó.
Các biểu tƣợng trực quan đã đƣợc xây dựng nhƣng chƣa đƣợc chú
trọng phát triển để qua đó thể hiện những nét đặc trƣng và tạo sự khác
biệt riêng đối với Công ty.
Hệ thống nhận diện thƣơng hiệu cũng nhƣ triết lý kinh doanh, sứ
mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Công ty chƣa đƣợc chú trọng trong
hoạt động thƣờng ngày và công tác truyền thông để dễ dàng nhận th ấy và
từ đó tạo ấn tƣợng cho khách hàng.


Các hoạt động nghi lễ còn mang nặng tính hội họp kiểu hành chính
Nhà nƣớc, chƣa đƣợc tổ chức linh hoạt và chƣa thể hiện tốt các thông
điệp về phƣơng châm hoạt động, mục tiêu phát triển với cán bộ công
nhân viên.
Niềm tin của mọi ngƣời về sự phát triển và thịnh vƣợng của Công ty
cần đƣợc xây dựng và củng cố trên mọi phƣơng diện, phát huy đƣợc sức
mạnh tập thể thống nhất vì mục tiêu phát triển bền vững trong Công ty.
2.6.3 Nguyên nhân
Nguyên nhân trƣớc hết là do yếu tố lịch sử để lại nên việc đột phá để
xây dựng một công trình mang nét riêng cho Công ty chƣa th ể th ực hiện
đƣợc. Hơn nữa, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vẫn đƣợc th ực hi ện
theo hƣớng tự phát mà không đƣợc một bộ phận chuyên trách tập h ợp lại
thành hệ thống.
Chƣa có bộ phận chuyên trách về văn hóa doanh nghiệp đ ể có nh ững
thống kê, báo cáo đánh giá cũng nhƣ đƣa ra đề xuất với lãnh đ ạo các n ội
dung trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty.
Công việc chuyên môn quá nhiều nên việc tuyên truyền và ph ổ bi ến
những nội dung về văn hóa doanh nghiệp chƣa đƣợc thấm nhuần t ới từng
thành viên, có hay không không ảnh hƣởng nhiều đến lợi ích hiện tại.
Sự gắn kết và hòa nhập giữa văn hóa doanh nghiệp và văn hóa gia
đình của các thành viên vẫn mang nặng tính cá nhân và t ự phát.
Mỗi ngƣời tự ý hành sử theo cách riêng của mình đôi khi không chú ý
đến cái chung của cả Công ty.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN VĂN HÓA
TỔ CHỨC TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
3.1 Xây dựng và hoàn thiện các biểu hiện trực quan
Về mặt bằng, Công ty VinaPhone hiện có vị trí khu đất rất đẹp
khoảng 3000m2 nằm ngay trên trục đƣờng Huỳnh Thúc Kháng – Quận
Đống Đa- Hà Nội, nơi trung tâm văn hóa, thƣơng mại. Một công kiến trúc
đặc trƣng và có giá trị sẽ là điểm nhấn quan trọng trong tâm trí nhân viên
và khách hàng khi nói đến một Công ty


Các hoạt động này cấu thành văn hoá bề nổi, phản ánh đ ời sống, sinh
hoạt của Công ty. Tuy không trực tiếp ảnh hƣởng đến kết quả kinh doanh,
nhƣng ảnh hƣởng của nó đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp cũng
rất lớn. Nó tuyên truyền phổ biến đƣờng lối, chính sách của công ty, t ạo ra
sự khác biệt của công ty với bên ngoài, tạo hình ảnh tốt cho công ty tr ƣớc
cộng đồng qua đó góp phần rất lớn vào quá trình xây dựng văn hóa doanh
nghiệp
Hoạt động giao tiếp giữa các thành viên với nhau và với ngƣời quản lý
rất thƣờng xuyên. Từ những giai thoại, từ những mẩu chuyện nhỏ sẽ có
những từ ngữ đƣợc sử dụng riêng mà chỉ có những ngƣời hoạt động trong
Công ty mới có thể hiểu. Những từ ngữ, ngôn ngữ này sẽ làm cho nh ững
điểm chung của ngƣời làm việc trong Công ty nhiều hơn, họ sẽ xích l ại g ần
nhau hơn thông qua việc biểu hiện ngôn ngữ riêng đó. Và đối v ới nh ững
ngƣời bên ngoài Công ty thì những ngƣời làm trong Công ty đó có th ể t ự
hào về ngôn ngữ, từ ngữ của họ
3.2 Phát triển văn hoá tổ chức dựa trên các biểu tr ưng phi tr ực quan
Niềm tin của nhân viên vào Công ty khi họ làm việc cho Công ty đó là
một điều hết sức quan trọng trong việc khai thác hết các tiềm năng, năng
lực của họ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hành vi và thái độ của mỗi ngƣời do rất nhiều yếu tố quy ết định. Khi
cùng làm việc với nhau trong một môi trƣờng chung thì nh ững khác biệt
về những hành vi thái độ của họ là rất lớn. Chuẩn mực cũng sẽ là c ơ s ở t ạo
cho mỗi ngƣời lao động có những căn cứ pháp lý và đạo đức để đánh giá
hành vi xã hội chung của Công ty và là tiêu chí để mọi ngƣời hành động, đ ể
nhóm làm việc biểu dƣơng và khích lệ, phê bình hay uốn nắn các hành vi
lệch chuẩn so với nội quy, quy chế Công ty đã đề ra.
Trong giao đoạn hội nhập, việc kết hợp và giao lƣu văn hóa lại v ới
nhau cùng phát triển là điều tất yếu. Văn hóa doanh nghiệp của Công ty
VinaPhone có những nét chung của văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và
những nét riêng của mình. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa đa dân
tộc. Những nét riêng ấy là tài sản riêng, là truyền thống tốt đẹp, đ ộc đáo
của từng doanh nghiệp, nếu có thể mang những nét bản sắc, phù h ợp v ới
văn hóa doanh nghiệp của mình về để phát triển thành nét riêng của mình
mà không làm mất đi bản sắc riêng.
3.3 Tạo lập bản sắc văn hoá Công ty


Tạo lập bản sắc văn hóa cho Công ty VinaPhone để khi nói về Công ty,
mọi ngƣời thấy đƣợc sự khác biệt và lấy đó là các tiêu chuẩn, chuẩn m ực
mà khi thực hiện sẽ đem lại những giá trị to lớn cả về mặt vật ch ất lẫn
tinh thần. Bản sắc văn hóa riêng phải có tính nhân văn, tính giá tr ị và tính
ổn định chứ không phải là bản sắc văn hóa dị biệt và đi ngƣợc l ại v ới văn
hóa của dân tộc. Bản sắc không chỉ là nhận th ức và mong muốn. Bản s ắc
thể hiện trong hành động của Công ty, hành vi của mọi thành viên trong
Công ty.
3.4. Xây dựng phong cách quản lý của Lãnh đạo
Lãnh đạo đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho việc xây d ựng văn hoá, là
ngƣời đề xƣớng và hƣớng dẫn các nỗ lực thay đổi. Lãnh đạo chịu trách
nhiệm xây dựng tầm nhìn, truyền bá cho nhân viên hiểu đúng, tin t ƣởng và
cùng nỗ lực để xây dựng, đóng vai trò quan trọng trong việc xua tan nh ững
mối lo sợ và thiếu an toàn của nhân viên.
3.5. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng
Văn hoá doanh nghiệp định hƣớng khách hàng là hạt nhân s ức mạnh
quy tụ trong công ty. Trong nội bộ công ty, cần coi nhân viên nh ƣ nh ững
đối tác chung. Cần bồi dƣỡng ý thức của nhân viên, thƣờng xuyên quan
tâm tới tình hình cạnh tranh và sự biến đối của th ị trƣờng, làm cho công ty
có sức cạnh tranh có thể tồn tại và phát triển. Văn hoá doanh nghiệp đ ịnh
hƣớng khách hàng nên khích lệ tinh thần sáng tạo của nhân viên, s ử d ụng
ƣu thế văn hoá để tạo ra sức cạnh tranh, tận dụng đƣợc cơ hội thuận l ợi
của thị trƣờng
KẾT LUẬN
Văn hoá doanh nghiệp suy cho cùng là tạo động lực và môi tr ƣờng để
hình thành các giá trị mới, phù hợp với yêu cầu hiện tại và tƣơng lai, đ ịnh
hƣớng suy nghĩ và hành động của các thành viên sao cho phát huy đƣợc
cao nhất những ƣu thế sẵn có của nội lực, đồng thời khơi dậy và nhân lên
các nguồn lực mới cho phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp.
Với kết cấu gồm 3 chƣơng, tiểu luận đã đề cập tới một số nội dung
chung nhất về vinaphone, thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty
VinaPhone, qua đó đã đƣa ra một số giải pháp xây dựng văn hóa doanh
nghiệp tại Công ty VinaPhone.Rất mong rằng bài tiểu luận sẽ ph ần nào
giải quyết được một số vấn đề của VinaphoneDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PGS.TS Bùi Anh Tuần & TS Phạm Thúy Hương(2009), giáo trình
Hành vi Tổ chức, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân
Báo cáo tài chính Tổng công ty dịch vụ viễn thông 2016
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.
https://vi.wikipedia.org/wiki/VinaPhone
Dấu ấn nhà lãnh đạo Lâm Hoàng Vinh. http://ictnews.vn/kinhdoanh/doanh-nghiep/dau-an-nha-lanh-dao-lam-hoang-vinh-119807.ict
Nhà mạng của những cột mốc lịch sử viễn thông VN. Được lầy về từ
http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/nha-mang-cua-nhung-cot-moc-lichsu-vien-thong-vn-186410.html
Thông tin TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG. Được l ầy v ề t ừ
http://www.thongtincongty.com/company/3f81c72a-tong-cong-ty-dichvu-vien-thong-loai-hinh-cong-ty-tnhh/#ixzz51hc5xFRT
Website của TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG.
http://vinaphone.com.vn


PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của VinaPhone.

Nguồn: VinaPhone.com.vn


Phụ lục 2. Hình ảnh bên ngoài tòa nhà trụ sở chính của VinaPhone

Nguồn Google.com.vn
Phụ lục 3. Hình ảnh bên trong điểm gia dịch của VinaPhone

Nguồn Google.com.vn


Phụ lục 4. Logo của VinaPhone trước tháng 6/2006

Nguồn Google.com.vn
Phụ lục 5. Logo của VinaPhone sau tháng 6/2006

Nguồn Google.com.vn
Phụ lục 6. Hình ảnh Ông Lâm Hoàng Vinh (Bên trái) nhận Huân
chương Lao động hạng Nhất

Nguồn vinaphone.com.vn


Phụ lục 7. Hình ảnh kỷ niệm 20 năm thành lập VinaPhone

Nguồn vinaphone.com.vn
Phụ lục 8 Trang phục của nhân viên nam và nữ VinaPhone


Nguồn vinaphone.com.vn
Phụ lục 9. Sách kỷ niệm ngày thành lập VinapPhone


Nguồn Google.com.vn
Phụ lục 10. Bản đặc biệt siêu phẩm sim kỷ niệm 20 năm của
VinaPhone

Nguồn Google.com.vn
Phụ lục 11. Ấn phẩm quảng cáo 3G và 4G

Nguồn Google.com.vn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×