Tải bản đầy đủ

Ma trận đề thi 2018 hóa học

MA TRẬN ĐỀ THI THPTQG MÔN 2018 – Hóa Học

Dạng câu hỏi
Tổng
số câu


thuyết

Độ khó
Nhận
biết

Bài tập

Thông hiểu

Vận
Dụng
Cao


Vận Dụng

Sự điện li

1

1

Ni tơ - Photpho - Cascbon - Silic Phân bón hóa học

3

2

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

Đại cương về hóa hữu cơ và hiđrocácbon

1

Ancol - Phenol


0

Anđehit - Axit cacboxylic

0

Este - Lipit
Cacbohi đrat

6
2

3
1

3
1

1
1

2
0

1
1

2
0

Amin - Amino axit

3

1

2

0

1

1

1

Peptit - Protein

1

1

0

0

0

1

Polime

1

1

1

0

0

0

Đại Cương Kim Loại
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ,
nhôm

3

1

2

1

1

0

1

5

2

3

1

1

1

2

Sắt - Crom và hợp chất

6

3

3

2

1

1

2

Phân biệt một số chất vô cơ

1

1

1

Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế xã hội - môi trường
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

1

1

1

1

1

3
40

1
20

2
9

9

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ
Tổng

1
2
20

12

1
10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×