Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Vũ Loan huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LÊ QUỐC KHÁNH
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG SINH KHỐI CỦA
RỪNG VẦU ĐẮNG (INDOSASA ANGUSTATA MC. CLURE) THUẦN LOÀI
TẠI XÃ VŨ LOAN, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khoá học

: Chính quy
: Quản lý tài nguyên rừng
: Lâm nghiệp
: 2012 - 2016


Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LÊ QUỐC KHÁNH
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG SINH KHỐI CỦA
RỪNG VẦU ĐẮNG (INDOSASA ANGUSTATA MC. CLURE) THUẦN LOÀI
TẠI XÃ VŨ LOAN, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khoá học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Quản lý tài nguyên rừng
: K44 - QLTNR
: Lâm nghiệp
: 2012 - 2016
: TS. Trần Công Quân

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi, những số liệu
và kết quả trong luận văn này là hoàn toàn trung thực, chưa hề được sử dụng
để bảo vệ một học vị nào.
Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã được cảm ơn. Các
thông tin, tài liệu trình bày trong luận văn này đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Xác nhận giáo viên hƣớng dẫn


Ngƣời viết cam đoan

TS. Trần Công Quân

Lê Quốc Khánh

Xác nhận của giáo viên chấm phản biện
Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên đã sửa sai sót
sau khi hội đồng chấm yêu cầu.
(Ký, ghi rõ họ tên)


ii
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một khâu quan trọng không thể thiếu đối với mỗi
sinh viên. Đó không chỉ là điều kiện cần thiết để mỗi sinh viên có thể hoàn
thành khóa học và tốt nghiệp ra trường, mà đó còn là cơ hội cho mỗi sinh viên
ôn lại và áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế. ngoài ra, qua quá trình
thực tập, mỗi sinh viên đều có thể học tập, trau dồi những kiến thức quý báu
ngoài thực tế, để sau khi ra trường trở thành cán bộ vừa có trình độ lý luận,
kiến thức chuyên môn vững vàng, vừa có kiến thức thực tiễn, tính sáng tạo
trong công việc, đáp ứng yêu cầu xã hội, góp phần xứng đáng vào sự
nghiệp đất nước.
Được sự đồng ý của khoa Lâm Nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm Thái
Nguyên, tôi đã tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và
khả năng sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure)
thuần loài tại xã Vũ Loan, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn”. Để thực hiện đề tài
này, ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo
khoa Lâm Nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, các cán bộ
UBND xã Vũ Loan và nhân dân trong xã, đặc biệt hướng dẫn tận tình của
thầy giáo - TS. Trần Công Quân trong suốt thời gian thực tập của mình.
Qua đây cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả sự giúp đỡ quý báu trên.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ chuyên môn của bản thân, thời
gian có hạn nên không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, tôi kính mong
nhận được sự góp ý của quí thầy, cô các bạn đồng nghiệp để bài của tôi ngày
càng hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái nguyên, tháng 5 năm 2016
Sinh viên
Lê Quốc Khánh


iii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Bảng tổng hợp phân bố N/D ........................................................... 30
Bảng 4.2. Bảng tổng hợp quy luâ ̣t phân bố số cây theo chiề u cao (N/H) ...... 32
Bảng 4.3. Đặc điểm sinh khối tươi cây Vầu đắng theo 3 cấp mật độ............. 34
Bảng 4.4. Sinh khối tươi cây bụi, thảm tươi và vật rơi rụng .......................... 36
Bảng 4.5. Tổng hợp đặc điểm sinh khối tươi lâm phần Vầu .......................... 38
Bảng 4.6. Đặc điểm sinh khối khô cây Vầu đắng theo 3 cấp mật độ ............. 40
Bảng 4.7. Đặc điểm sinh khối khô cây bụi, thảm tươi và vật rơi rụng ........... 42
Bảng 4.8. Đặc điểm sinh khối khô lâm phần Vầu đắng thuần loài ................ 43


iv
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 3.1: Sơ đồ bố trí ô tiêu chuẩn, ô thứ cấp, ô dạng bản............................. 25
Hình 4.1. Biểu đồ phân bố bình quân số cây Vầu đắng theo cấp đường kính ...... 31
Hình 4.2. Biểu đồ phân bố mâ ̣t đô ̣ số cây theo cấp chiều cao ........................ 33
Hình 4.3. Biểu đồ lượng sinh khối tươi cây Vầu đắng theo 3 cấp mật độ ...... 35
Hình 4.4. Biểu đồ lượng sinh khối tươi của cây bụi, thảm tươi ..................... 36
Hình 4.5. Biểu đồ lượng sinh khối tươi của vật rơi rụng ................................ 37
Hình 4.6. Biểu đồ sinh khối tươi lâm phần Vầu đắng thuần loài ................... 39
Hình 4.7. Biểu đồ lượng sinh khối khô cây Vầu đắng 3 cấp mật độ .............. 41
Hình 4.8. Biểu đồ lượng sinh khối khô của cây bụi, thảm tươi ...................... 42
Hình 4.9. Biểu đồ lượng sinh khối khô của vật rơi rụng ................................ 43
Hình 4.10. Biểu đồ sinh khối khô lâm phần Vầu đắng thuần loài .................. 44


v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Nghĩa đầy đủ của từ

D 1.3

: Đường kính ngang ngực bình quân

D1.3

: Đường kính ngang ngực

H dc

: Chiều cao dưới cành

H vn

: Chiều cao vút ngọn

H vn

: Chiều cao vứt ngọn bình quân

N

: Mật độ

ODB

: Ô dạng bản

OTC

: Ô tiêu chuẩn

UBND

: Ủy ban nhân dân

Cs

: công sự

H vn

: Chiều cao vứt ngọn bình quân

CDM

: Clean Development Mechanism
(Cơ chế phát triển sạch)


vi
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................ v
MỤC LỤC ........................................................................................................ vi
Phầ n 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .................................................................. 3
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ...................................... 3
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài..................................................................... 3
Phầ n 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................ 4
2.1 Những nghiên cứu trên thế giới .................................................................. 4
2.1.1. Nghiên cứu về cấu trúc ........................................................................... 4
2.1.2. Nghiên cứu về sinh khối ......................................................................... 7
2.1.3. Đặc trưng về phân bố và sinh thái của tre trúc ....................................... 9
2.2. Những nghiên cứu trong nước ................................................................. 10
2.2.1. Nghiên cứu về cấu trúc rừng ................................................................. 10
2.2.2. Nghiên cứu về sinh khối ....................................................................... 12
2.2.3. Nghiên cứu về cây Vầu đắng ................................................................ 14
2.3. Nhận xét chung ........................................................................................ 17
2.4. Tổng quan về khu vực nghiên cứu ........................................................... 18
2.4.1. Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên .......................................................... 18
2.4.1.1. Địa hình .............................................................................................. 18
2.4.1.2. Thủy văn............................................................................................. 18


vii
2.4.2. Các nguồn tài nguyên ............................................................................ 19
2.4.2.1. Tài nguyên đất .................................................................................... 19
2.4.2.2. Tài nguyên nước................................................................................. 19
2.4.2.3. Tài nguyên rừng ................................................................................. 19
2.4.3. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 19
2.4.3.1. Tình hình dân sinh .............................................................................. 19
2.4.3.2. Tình hình văn hóa - xã hội ................................................................. 20
Phầ n 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 22
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 22
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 22
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 22
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 22
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 22
3.4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .............................................. 23
3.4.1. Quan điểm và cách tiếp cận của đề tài .................................................. 23
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể ............................................................ 24
3.4.2.1. Phương pháp kế thừa số liệu, tài liệu ................................................. 24
3.4.2.2. Phương pháp lập OTC........................................................................ 24
2.4.2.3. Phương pháp nội nghiệp .................................................................... 28
Phầ n 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 30
4.1. Kế t quả mô ̣t số quy luâ ̣t phân bố của các số nhân tố sinh trưởng cây Vầ u
đắ ng ta ̣i huyê ̣n Na Ri,̀ tỉnh Bắc Kạn................................................................ 30
4.1.1. Quy luật phân bố N/D ........................................................................... 30
4.1.2. Quy luật phân bố N/H ........................................................................... 31
4.2. Đặc điểm sinh khối rừng Vầu đắng thuần loài ta ̣i xã Vũ Loan huyê ̣n Na
Rì tỉnh Bắc Kạn ............................................................................................... 33
4.2.1. Đặc điểm sinh khối tươi lâm phần Vầu đắng thuần loài ....................... 33


viii
4.2.1.1. Đặc điểm sinh khối tươi cây Vầu đắng theo 3 cấp mật độ ................ 33
4.2.1.2. Đặc điểm sinh khối tươi cây bụi, thảm tươi và vật rơi rụng .............. 36
4.2.1.3. Đặc điểm sinh khối tươi của lâm phần Vầu đắng thuần loài ............. 38
4.2.2. Đặc điểm sinh khối khô lâm phần Vầu đắng thuần loài ....................... 39
4.2.2.1. Đặc điểm sinh khối khô cây Vầu đắng theo 3 cấp mật độ ................. 39
4.2.2.2. Đặc điểm sinh khối khô của cây bụi thảm tươi và vật rơi rụng ......... 41
4.2.2.3. Đặc điểm sinh khối khô của lâm phần Vầu đắng thuần loài ............. 43
4.3. Đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững trong rừng
Vầu đắng ......................................................................................................... 45
4.3.1. Các giải pháp quản lý ở địa phương ..................................................... 45
4.3.2. Các giải pháp quản lý ở cấp cộng đồng ................................................ 45
Phầ n 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ ..................................... 46
5.1. Kết luận .................................................................................................... 46
5.2. Tồn tại ...................................................................................................... 47
5.3. Kiến nghị .................................................................................................. 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu tiếng Việt
II. Tài liệu tiếng Anh
PHỤ LỤC


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×