Tải bản đầy đủ

Đánh giá sinh trưởng của rừng trồng quế tại thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN VĂN ĐOÀN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ SINH TRƢỞNG CỦA RỪNG TRỒNG QUẾ TẠI THỊ TRẤN
PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Quản lý tài nguyên rừng
: Lâm nghiệp
: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN VĂN ĐOÀN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ SINH TRƢỞNG CỦA RỪNG TRỒNG QUẾ TẠI THỊ TRẤN
PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Quản lý tài nguyên rừng
: 44 QLTNR
: Lâm nghiệp
: 2012 - 2016
: TS. Hồ Ngọc Sơn

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân
tôi, các số liẹu và kết quả trình bày trong khóa luận là quá trình điều tra trên
thực địa hoàn toàn trung thực, khách quan.
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 6 năm 2016
Xác nhận của giáo viên hƣớng dẫn

Ngƣời viết cam đoan


Xác nhận của giáo viên chấm phản biện
(Ký và ghi rõ họ tên)


ii

LỜI NÓI ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp là nội dung rất quan trọng đối với mỗi sinh viên
trước lúc ra trường. Giai đoạn này vừa giúp sinh viên kiểm tra, hệ thống lại
những kiến thức, lý thuyết và làm quen với công tác nghiên cứu khoa học,
cũng như vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn công việc.
Để đạt được mục tiêu đó, đồng thời đáp ứng được những yêu cầu khắt khe
của nhà tuyển dụng. Được sự cho phép của Khoa Lâm Nghiệp trường Đại Học
Nông Lâm Thái Nguyên tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá sinh trưởng
của rừng trồng quế tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai”.
Để hoàn thành đề tài tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô
giáo trong khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn T.s: Hồ Ngọc Sơn.
Bên cạnh đó tôi còn được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của Hạt Kiểm lâm
huyện Bảo Thắng và các hộ gia đình tại khu vực nghiên cứu. Nhân dịp này tôi
xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới tất cả sự giúp đỡ quý báu đó.
Mặc dù đã rất cố gắng để hoàn thành tốt khoá luận nhưng do thời gian
và kiến thức bản thân còn hạn chế. Vì vậy không thể tránh khỏi những sai sót.
Rất mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và
các bạn đồng nghiệp để khoá luận của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Lào Cai, ngày 16 tháng 6 năm 2016
Sinh viên

Trần Văn Đoàn


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHOÁ LUẬN
Trang
Bảng 2.1. Hiện trạng đất lâm nghiệp phân theo 3 loại rừng ....................................14
Bảng 3.1. Bảng điều tra sinh trưởng...........................................................................20
Bảng 3.2. Bảng mô tả phẫu diệnđấ t...........................................................................20
Bảng 4.1. Hiện trạng diện tích quế toàn tỉnh phân chia theo năm trồng .................24
Bảng 4.2. Kết quả điều tra sinh trưởng D1.3 ...............................................................26
Bảng 4.3. So sánh sinh trưởng D1.3 của rừng trồng Quế..........................................27
Bảng 4.4. Kết quả điều tra sinh trưởng Hvn................................................................28
Bảng 4.5. So sánh sinh trưởng Hvn của rừng trồng Quế...........................................29
Bảng 4.6. Kết quả điều tra sinh trưởng Dt .................................................................31
Bảng 4.7. So sánh sinh trưởng Dt của rừng trồng Quế.............................................32
Bảng 4.8. Đánh giá chấ t lươ ̣ng rừng trồ ng................................................................33
Bảng 4.9. Hiê ̣n tra ̣ng đấ t dưới tán rừng Quế tuổ4i...................................................36
Bảng 4.10. Hiê ̣n tra ̣ng đấ t dưới tán rừng Quế tuổ5.................................................
i
37
Bảng 4.11. Hiê ̣n tra ̣ng đấ t dưới tán rừng Quế tuổ6.................................................
i
38


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG KHOÁ LUẬN

Trang
Hình 4.1. Hình ảnh đo tại rừng Quế thuần loài tuổi 6 .................................... 25
Hình 4.2. Hình ảnh rừng trồng quế thuần loài ở thị trấn Phố Lu .................... 35
Hình 4.3. Hình ảnh lá quế bị bệnh đốm lá ...................................................... 39


v

DANH MỤC CÁC TƢ̀, CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHOÁ LUẬN

D1.3

: Đường kính ngang ngực 1.3m

Dt

: Đường kính tán cây

Hvn

: Chiề u cao vút ngo ̣n của cây

OTC

: Ô tiêu chuẩ n

TB

: Trunh bình


vi

MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………….……………i
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. ii
DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHOÁ LUẬN ....................................... iii
DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG KHOÁ LUẬN ........................................ iv
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHOÁ LUẬN ......... v
MỤC LỤC ........................................................................................................ vi
Phần 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề .............................................................................................. 1
1.2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu .......................................................... 2
1.2.1. Mục đích nghiên cứu....................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ................................................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học .............................. 3
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất ..................................................... 3
Phần 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................... 4
2.1. Tổng quan vấn đế nghiên cứu ................................................................ 4
2.1.1. Cơ sở khoa học ................................................................................ 4
2.1.2. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu ...................................................... 5
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ............................................ 6
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới.................................................. 6
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.................................................... 9
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu ............................................................ 12
2.3.1. Vị trí địa lý .................................................................................... 12
2.3.2. Địa chất thổ nhưỡng ...................................................................... 12
2.3.3. Tình hình sản xuất nông – lâm nghiệp .......................................... 13


vii

2.3.3. Khí hậu, thủy văn .......................................................................... 14
2.4. Thực trạng cơ sở hạ tầng ...................................................................... 15
2.4.1. Hệ thống giao thông ...................................................................... 15
2.4.2. Hệ thông điện ................................................................................ 16
2.4.3. Hệ thống thủy lợi .......................................................................... 16
2.5. Tình hình văn hoá xã hội...................................................................... 16
2.5.1. Dân số, lao động............................................................................ 16
2.5.2. Y tế ................................................................................................ 17
2.5.3. Giáo dục – đào tạo ........................................................................ 17
Phầ n 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...18
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................ 18
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ........................................................ 18
3.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................ 18
3.3.1. Tổng quan về rừng trồng quế tại Lào Cai ..................................... 18
3.3.2. Đánh giá sinh trưởng rừng trồng quế ở tuổi 4, 5, 6 ...................... 18
3.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng Quế ............................... 18
3.3.4. Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng rừng Quế ............ 18
3.4. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 18
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu ........................................................ 18
3.4.2. Tính toán nội nghiệp ..................................................................... 21
Phầ n 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CƢ́U ............................................................. 23
4.1. Tổng quan về rừng trồng tại Lào Cai ................................................... 23
4.2. Đánh giá sinh trưởng của rừng trồng quế ............................................ 24
4.2.1. Tình hình sinh trưởng.................................................................... 24
4.2.2. Sinh trưởng rừng quế ở tuổi 4, 5, 6 ............................................... 25
4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng quế ....................................... 35
4.3.1. Đất dưới tán rừng trồng quế .......................................................... 35


viii

4.3.2. Sâu bê ̣nh ha ̣i .................................................................................. 38
4.4. Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng rừng Quế ................... 39
Phầ n 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI ........................................................
41
̣
5.1. Kế t luâ ̣n ................................................................................................ 41
5.2. Tồn tại .................................................................................................. 42
5.3. Kiế n nghi ..............................................................................................
42
̣
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×