Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH
BANKING UNIVERSITY
36 TÔN THẤT ĐẠM QUẬN 1 TP. HCM
ĐT: 08. 38971629 – FAX: 08. 38212584

MÔN HỌC

Những Ngun Lý
Cơ Bản Của Chủ
Nghĩa Mác-Lênin
TS. Trần Mai Ƣớc

1
Copyright © 2010


Thông tin giảng viên
• Trần Mai Ước, Tiến sỹ
• Nguyên Trưởng khoa LLCT, trường Đại học Ngân hàng
TP.HCM
• Hiện là Chánh Văn phòng, kiêm Trợ lý BGH, trường Đại

học Ngân hàng TP.HCM
• Giảng viên thỉnh giảng các trường: Đại học Kinh tế - Luật;
Đại học KHTN; Đại học Giao thông vận tải TP.HCM; Đại
học Mở TP.HCM; Đại học Quốc tế, ĐHQG Tp.HCM.
• Một số môn giảng dạy chính: Triết học, Logic học, Phương
pháp nghiên cứu khoa học
• Địa chỉ email: maiuocven@yahoo.com
2


Taứi lieọu tham khaỷo
1. Hi ng Trung ng ch o biờn son giỏo trỡnh quc gia
cỏc b mụn khoa hc Mỏc-Lờnin, T tng H Chớ Minh,
Giỏo trỡnh Trit hc Mỏc-Lờnin, Nxb CTQG, H Ni, 2004.
2. B giỏo dc v o to: Giỏo trỡnh nhng nguyờn lý c bn
ca ch ngha Mỏc-Lờnin, Nxb CTQG, H Ni 2009.
3. B giỏo dc v o to, Giỏo trỡnh trit hc Mỏc-Lờnin, Nxb
CTQG, H Ni, 2006.

4. ng cng sn Vit Nam: Vn kin i hi i biu ton
quc ln th X, Nxb CTQG, H Ni, 2006.
5. B giỏo dc v o to, i cng lch s trit hc Trung
Quc, Nxb CTQG, H Ni, 2004.
6. Sỏch, bỏo, tp chớ chuyờn ngnh khỏc .

3


4


5


6


78


9


10


11


Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Thang điểm 10.
- Dự đầy đủ các buổi lên lớp.
- Tham gia các bài kiểm tra.
- Thực hiện đầy đủ Xêmina.
- Thi hết môn.

12


Noäi qui lôùp hoïc

Exit

13


Caâu hoûi

14


PHẦN THỨ NHẤT
Thế giới quan và phƣơng pháp
luận triết học của chủ nghĩa
Mác-Lênin.

Chƣơng I.
Chủ nghĩa duy vật biện chứng
TS Trần Mai Ước Copyright © 2010

15


I. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa
duy vật biện chứng.
1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và
chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết
vấn đề cơ bản của triết học.
Tổng kết toàn bộ lịch sử triết học, đặc
biệt là lịch sử triết học Cổ điển Đức
Ph.Ăngghen đã khái quát: “Vấn đề cơ bản
lớn của mọi triết học, đặc biệt là triết học
hiện đại, là mối quan hệ giữa tư duy và tồn
tại”; giữa vật chất và ý thức, giữa tinh thần
và giới tự nhiên.
16


Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc
biệt là triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ
gia t- duy với tồn tại".
17


Vấn đề cơ bản của triết học được
phân tích trên hai mặt:

 Mặt thứ nhất: Giữa ý thức và
vật chất, cái nào có trước, cái nào
có sau ? Cái nào quyết định cái
nào?
 Mặt thứ hai: Con người có khả
năng nhận thức được thế giới hay
không?
18


Việc giải quyết hai mặt vấn đề cơ
bản của triết học là xuất phát điểm
của các trường phái lớn: Chủ
nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy
tâm; khả tri luận và bất khả tri
luận.
CNDV: Là trường phái triết học
xuất phát từ quan điểm xem bản
chất của thế giới là vật chất; vật
chất là tính thứ nhất, ý thức là tính
thứ hai; vật chất có trước và quyết
định ý thức.
19


Ngược lại,
CNDT: Là trường phái triết học xuất
phát từ quan điểm bản chất thế
giới là ý thức; ý thức là tính thứ
nhất, vật chất là tính thứ hai; ý
thức có trước quyết định vật chất.

Trong lịch sử, chủ nghĩa duy
tâm có hai hình thức cơ bản:
20


CNDT
Là ý thức
(Tư duy,
Tinh thần...

BẢN CHẤT
THẾ GIỚI?

CNDT
KHÁCH QUAN
“Ý niệm
tuyệt đối”
G.Hªghen (1770-1831)

CNDT
CHỦ QUAN
“Cái Tôi
Cảm giác”

21
G.Beccli (1684 - 1753)


2. Chủ nghĩa duy vật biện
chứng – hình thức phát triển
cao nhất của chủ nghĩa duy
vật.
Trong lịch sử, cùng với sự
triển của khoa học và thực
chủ nghĩa duy vật đã được
thành và phát triển với ba
thức cơ bản:

phát
tiễn,
hình
hình
22


Chủ nghĩa duy vật
Vạn vật tồn tại trong mối liên hệ phổ biến
và không ngừng biến đổi và phát triển

CNDV BiỆN CHỨNG
CNDV SIÊU HÌNH

CNDV CHẤT PHÁC
THỜI CỔ ĐẠI

C.Mac và Lênin
VẠN VẬT TRONG THẾ GIỚI
CÓ TỒN TẠI TRONG MỐI
LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ PHÁT
TRIỂN HAY KHÔNG?

Hegen

Lão tử

Heraclit

23


II. Quan điểm của chủ nghĩa duy
vật biện chứng về vật chất, ý
thức và mối quan hệ giữa vật
chất và ý thức.

1. Vật chất.
a) Phạm trù vật chất.
Vật chất với tư cách là phạm trù
triết học đã có lịch sử phát triển
trên 2.500 năm.
24


25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×